Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Преоценка на финансови инструменти в края на годината
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Публикувано на 21.02.2020

Доц. д-р Бойка БРЕЗОЕВА - регистриран одитор

    Както всяка година, във връзка с годишното счетоводно приключване предприятието следва да направи преоценка на своите финансови инструменти - финансови активи и финансови пасиви. Собствените капиталови инструменти като издадени акции и деривативи за собствени акции не се преоценяват (МСС 32 Финансови инструменти: представяне, пар. 36). При преоценките по справедлива стойност следва да се спазват изискванията на приложимите счетоводни стандарти. П...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...