Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2020 г. > Разходи за лично ползване на автомобил от ЕТ
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Разходи за лично ползване на автомобил от ЕТ

Публикувано на 24.03.2020

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

    Едноличен търговец (ЕТ), който е самоосигуряващ се и полага личен труд във фирмата, има закупен лек автомобил на финансов лизинг и назначен шофьор на трудов договор. Автомобилът се използва за пътуване до местоработата, за покупка на материали, за предаване на справки и отчети пред държавни институции и за лични цели. По отношение на разходите, свързани с този актив:
1. Фирмата може ли да прилага чл. 204, ал. 1, т. 4 от ЗКПО? Данъчната основа за облагане с данък върху разходите в натура да се определя, като общият размер на всички разходи, свързани с превозното средство, се умножи по 50%.
2. Какъв е редът за облагане на разходите за лично ползване, определени по реда на въпрос 1 при едноличните търговци, т.е. с тези разходи се увеличава финансовият резултат или се облагат с 10%?

   Съгласно разпоредба на чл. 204, ал. 1, т. 4 от ЗКПО с данък върху разходите се облагат разходите за лично ползване на персонала на предприятието, на работници или служители, на лица, наети по договор за управление и контрол, и на лицата, които упражняват личен труд по смисъла на § 1, т. 26, буква “и” от ДР на ЗДДФЛ (т.е. съдружници, член-кооператори и акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на дружеството). Ето защо тази разпоредба не може да намери приложение при определяне на данъчния финансов резултат на едноличните търговци. В този случай по наше мнение вие следва да водите документация, която да показва реалното ползване на автомобила, т.е. изминати километри за дейността на едноличния търговец (ЕТ) и изминати километри от самото физическо лице, което не е свързано с дейността на предприятието на ЕТ. Въз основа на тази информация вие следва да определите каква част от направените разходи за лекия автомобил са за лично ползване на физическото лице и каква за служебни цели. При определяне на годишния финансов резултат и преобразуване по реда на ЗКПО вие следва да увеличите счетоводния резултат за данъчни цели с онази част от отчетените разходи за лекия автомобил, която не е свързана с независимата икономическа дейност на предприятието на ЕТ, а се отнася до личните потребности на самото физическо лице - на основание чл. 26, т. 1 от ЗКПО като разходи, несвързани с дейността на едноличния търговец.

   Реклама:

ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ - коментират експертите

Считат ли се за карантина преустановените със заповед посещения в детските градини и ясли

Счита ли се за карантина затварянето на детските заведения по смисъла на чл. 162, ал. 1 от КТ и чл. 13а от КСО и имат ли право служителите, които имат малки деца да си вземат болнични от личните лекари за времето, през което принудително са затворени детските заведения? - На основание чл. 6. (1) от Наредба за медицинската експертиза, временна неработоспособност е налице в случаите, при които осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради...

Промени в данъчните и счетоводни закони в резултат на предприетите мерки и действия по време на извънредното положение

сп. Български законник | Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор, разглежда промените в Закона за счетоводството, Закона за независимият финансов одит, Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и т.н...

Извънредното положение - трудово-правни аспекти

сп. Български законник | Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, разглежда преустановяването на работата при извънредно положение, отпуските по време на извънредно положение, въвеждането на непълно работно време, полагането на извънреден труд, преминаването към работа от разстояние (дистанционна работа), преминаването към надомна работа, прекратяването на трудовите договори и т.н...

Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с обявеното извънредно положение в страната

в. Седмичен законник | Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ: Промените в Кодекса за социално осигуряване са приети с § 5 и 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание. Законът е обнародван в ДВ, бр. 28 и влиза в сила от 13 март 2020 г...

Промени от съществено значение за работодателите, приети със закона за мерките и действията по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ: На 20.03.2020 г. беше приет Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), обн., ДВ, бр. 28/24.3.2020 г. ЗМДВИП има обратна сила, считано от 13.03.2020 г., с изключение на определени разпоредби, които влизат в сила от датата на обнародването...

Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Национална агенция за приходите: Динамично променящата се ситуация, свързана с корона вируса, изисква строги мерки за опазване на общественото здраве, които да предпазят гражданите от пряката физическа заплаха на COVID-19. Тези мерки неизбежно влияят на икономиката, като създават трудности при декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски. В тази връзка, Народното събрание прие следните промени...

Най-важните новини, свързани с извънредното положение

Редакционният ни екип следи и публикува новините, засягащи професионалната общност. Вижте още...

 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...