Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2020 г. > Отчитане на продажбите при плащания по банков път
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Отчитане на продажбите при плащания по банков път

Публикувано на 18.02.2020

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    Фирма, която се занимава основно с изграждане на въздуховодни и отоплителни инсталации, издава фактури от книжен кочан и основно плащането е по банков път. Инцидентно прави дребни услуги, които до този момент се заплащаха в брой, като плащането ставаше чрез касов апарат.
След въвеждането на СУПТО възможно ли е всички услуги, извършвани от фирмата, да бъдат заплащани по банков път и фирмата да не бъде задължена да променя касовия си апарат и да бъде включена в системата СУПТО?

   При положение че всички плащания, които получава фирмата, се извършват по банков път, тя не е задължена да въвежда СУПТО. По силата на чл. 3, ал. 1 от Наредба Н-18 тя не е длъжна да регистрира и отчита извършваните от нея продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.
В този смисъл при получаване на плащания по банков път фирмата няма да е задължена да регистрира и отчита продажбите си чрез СУПТО и когато получава плащанията си чрез лицензираните пощенски оператори, какъвто е например “Изипей”.

   За ваше улеснение списък на лицензираните оператори може да бъде намерен на http://crc.bg:8080/ords/f?p=923:1: 8919920782126237, а информация относно актуалността на лицензите на доставчиците на такива услуги може да бъде намерена на официалната интернет страница на БНБ (www.bnb.bg), където е публикуван регистър на лицензираните платежни институции, както и за техните клонове и представители съгласно чл. 19, ал. 1 от ЗПУПС (за целта виж “Платежна инфраструктура”, “Платежен надзор”, “Регистри по ЗПУПС”); и на официалната интернет страница на Комисията на регулиране на съобщенията (КРС), където са публикувани водените от нея публични регистри (за целта виж “Публични регистри”, “Публични регистри по Закона за пощенските услуги”, “Публичен регистър на оператори, лицензирани за извършване на услугите по чл. 39 от Закона за пощенските услуги - ЗПУ”).

   Реклама:

ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ - коментират експертите

Считат ли се за карантина преустановените със заповед посещения в детските градини и ясли

Счита ли се за карантина затварянето на детските заведения по смисъла на чл. 162, ал. 1 от КТ и чл. 13а от КСО и имат ли право служителите, които имат малки деца да си вземат болнични от личните лекари за времето, през което принудително са затворени детските заведения? - На основание чл. 6. (1) от Наредба за медицинската експертиза, временна неработоспособност е налице в случаите, при които осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради...

Промени в данъчните и счетоводни закони в резултат на предприетите мерки и действия по време на извънредното положение

сп. Български законник | Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор, разглежда промените в Закона за счетоводството, Закона за независимият финансов одит, Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и т.н...

Извънредното положение - трудово-правни аспекти

сп. Български законник | Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, разглежда преустановяването на работата при извънредно положение, отпуските по време на извънредно положение, въвеждането на непълно работно време, полагането на извънреден труд, преминаването към работа от разстояние (дистанционна работа), преминаването към надомна работа, прекратяването на трудовите договори и т.н...

Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с обявеното извънредно положение в страната

в. Седмичен законник | Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ: Промените в Кодекса за социално осигуряване са приети с § 5 и 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание. Законът е обнародван в ДВ, бр. 28 и влиза в сила от 13 март 2020 г...

Промени от съществено значение за работодателите, приети със закона за мерките и действията по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ: На 20.03.2020 г. беше приет Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), обн., ДВ, бр. 28/24.3.2020 г. ЗМДВИП има обратна сила, считано от 13.03.2020 г., с изключение на определени разпоредби, които влизат в сила от датата на обнародването...

Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Национална агенция за приходите: Динамично променящата се ситуация, свързана с корона вируса, изисква строги мерки за опазване на общественото здраве, които да предпазят гражданите от пряката физическа заплаха на COVID-19. Тези мерки неизбежно влияят на икономиката, като създават трудности при декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски. В тази връзка, Народното събрание прие следните промени...

Най-важните новини, свързани с извънредното положение

Редакционният ни екип следи и публикува новините, засягащи професионалната общност. Вижте още...

 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...