Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Осигуряване на пенсионер, работещ по граждански договор
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Осигуряване на пенсионер, работещ по граждански договор

Публикувано на 24.03.2020

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване

    Въпрос: Физическо лице – пенсионер, работи като агент за застраховки по граждански договор. Може ли да се внасят здравните осигуровки за цялата година авансово, а данъкът, който е дължим, да се внесе в края на годината? Агентите работят всеки месец.

   Отговор: От поставения въпрос стигам до извода, че застрахователният агент не е самоосигуряващо се лице, не е упражняващ свободна професия, няма регистрация като упражняващ свободна професия, няма регистрирана фирма, а работи по граждански договор. Интересното е, че ако няма работа по застраховките всеки месец, какво друго работи през месеца. Би трябвало доходите му през различните месеци от годината да са различни в зависимост от извършената работа. Изключвам вариантите на „прикрит трудов договор“ с определено месечно възнаграждение независимо от положения труд.
При положение че пенсионерът работи по граждански договор, той трябва да се осигурява по реда, по който се осигуряват лицата, работещи без трудово правоотношение, т.е. по т.нар. граждански договор. Ако имаше регистрация като самоосигуряващо се лице или свободна професия, тогава осигуряването щеше да бъде по друг ред.

   Пенсионерът, когато работи по граждански договор, може по свое желание да се осигурява за държавно обществено осигуряване, а задължително подлежи на осигуряване за здравно осигуряване при определените в Закона за здравното осигуряване правила.
Когато пенсионерът желае да се осигурява само за здравно осигуряване, тогава осигурителни вноски ще се дължат само когато в месеца лицето получава възнаграждение, което е по-голямо от минималната работна заплата за страната, след приспадане на нормативнопризнатите разходи по ЗДДФЛ, т.е. след приспадане на 25 на сто.
Ако се дължат осигурителни вноски за здравно осигуряване за месеца, тогава те се разпределят в процентно съотношение 60:40 - между възложителя и изпълнителя по гражданския договор.

   Ако в месеца лицето няма дейност и не получава възнаграждение за извършена работа, тогава не се дължат осигурителни вноски за здравно осигуряване.
Ако лицето е самоосигуряващо се или е с регистрация за упражняващ свободна професия, тогава, ако работи по граждански договор, ще дължи за своя сметка осигурителните вноски за здравно осигуряване.
По гражданския договор не е възможно да се внасят осигурителни вноски за здравно осигуряване предварително, защото бъдещето е непредвидимо и не е ясно до края на годината дали ще са дължими такива вноски. Обстоятелствата могат да бъдат абсолютно непредвидими.
Освен това осигурителни вноски за работа без трудово правоотношение се внасят само когато е изплатено възнаграждение, и то до 25-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението.
А по отношение на данъците там трябва да се прилагат правилата за данъчно облагане на доходите за работа без трудово правоотношение. Работодателят има задължение да ги удържа и да ги внася съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ.

   Реклама:

ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ - коментират експертите

Считат ли се за карантина преустановените със заповед посещения в детските градини и ясли

Счита ли се за карантина затварянето на детските заведения по смисъла на чл. 162, ал. 1 от КТ и чл. 13а от КСО и имат ли право служителите, които имат малки деца да си вземат болнични от личните лекари за времето, през което принудително са затворени детските заведения? - На основание чл. 6. (1) от Наредба за медицинската експертиза, временна неработоспособност е налице в случаите, при които осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради...

Промени в данъчните и счетоводни закони в резултат на предприетите мерки и действия по време на извънредното положение

сп. Български законник | Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор, разглежда промените в Закона за счетоводството, Закона за независимият финансов одит, Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и т.н...

Извънредното положение - трудово-правни аспекти

сп. Български законник | Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, разглежда преустановяването на работата при извънредно положение, отпуските по време на извънредно положение, въвеждането на непълно работно време, полагането на извънреден труд, преминаването към работа от разстояние (дистанционна работа), преминаването към надомна работа, прекратяването на трудовите договори и т.н...

Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с обявеното извънредно положение в страната

в. Седмичен законник | Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ: Промените в Кодекса за социално осигуряване са приети с § 5 и 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание. Законът е обнародван в ДВ, бр. 28 и влиза в сила от 13 март 2020 г...

Промени от съществено значение за работодателите, приети със закона за мерките и действията по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ: На 20.03.2020 г. беше приет Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), обн., ДВ, бр. 28/24.3.2020 г. ЗМДВИП има обратна сила, считано от 13.03.2020 г., с изключение на определени разпоредби, които влизат в сила от датата на обнародването...

Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Национална агенция за приходите: Динамично променящата се ситуация, свързана с корона вируса, изисква строги мерки за опазване на общественото здраве, които да предпазят гражданите от пряката физическа заплаха на COVID-19. Тези мерки неизбежно влияят на икономиката, като създават трудности при декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски. В тази връзка, Народното събрание прие следните промени...

Най-важните новини, свързани с извънредното положение

Редакционният ни екип следи и публикува новините, засягащи професионалната общност. Вижте още...

     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...