Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Договор за цесия
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Договор за цесия

Публикувано на 19.05.2020

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.

    Фирма А сключила договор за цесия за 97 000 лв. от фирма Б, на която е платила 20 000 лв. фирма В, която дължи на фирма Б 97 000 лв. Как да осчетоводим договора и плащането по цесията?

   В случая вашето предприятие е закупило финансов актив - вземане от фирма В в размер на 97 000 лева. Тъй като първоначалната оценка на финансовите активи се определя съгласно изискванията на СС 32 Финансови инструменти, то тогава нашият отгов...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...