По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Въвеждане на непълно работно време при намаляване обема на работа
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Въвеждане на непълно работно време при намаляване обема на работа

Публикувано на 24.11.2020

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: На основание чл. 138а, ал. 1 от КТ и чл. 9 от Наредбата за работното време и след уведомление на синдикат работодателят със заповед е въвел непълно работно време (5 часа и 30 минути) в определено структурно звено за служители, които са назначени на пълно работно време. Заповедта е за период три месеца. Основанието в заповедта е намаляване обема на работа. Заплащането на служителите е пропорционално на отработеното време. Следва нова заповед, в която се отменя първата заповед и се въвежда нова на основание чл. 138а, ал.2 и във връзка с епидемична обстановка. Заповедите на основание чл. 138а, ал. 2, които са няколко са издадени във връзка с епидемична обстановка. Последната заповед е със срок 31.10.2020 г.
1. На какво основание се изплащат заплати за отработено пропорционално работно време? Служителите не са подписвали допълнително споразумение за намаляване на работната заплата. Само са уведомени по имейл, че поради намален обем на работа се намалява работното време, веднъж във връзка с чл. 138, ал. 1 от КТ и веднъж във връзка с чл. 138а, ал. 2 от КТ.
2. Синдикалните членове, които представляват служителите са уведомени макар в заповедта да е написано, че е съгласувано. Заповедите в този случай легитимни ли са?
3. На основание на издадената заповед съгласно чл. 138а, ал.2 от КТ следва ли да се изготвят допълнителни споразумения към трудовите договори за отразяване на намаленото работно време?
4. Възможно ли е срокът за непълно работно време да е толкова дълъг, със всичките му заповеди от май 2020г. до октомври 2020г.?

   С чл. 118, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) е въведена забраната за едностранно изменение на трудовия договор от всяка от страните по него, освен в случаите и по реда, установени в закона. Основанията по чл. 138а, ал. 1 и ал. 2 от (КТ) за едностранно установяване на непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време, са две самостоятелни законови основания и работодателят може да се възползва от тях при наличие на предвидените в разпоредбите предпоставки.
Член 138а, ал. 1 от КТ намира приложение при намаляване на обема на работа и след предварително съгласуване с представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от КТ. Липсата на съгласуване е нарушение на трудовото законодателство. Обръщаме внимание, че синдикалните организации в предприятието, по силата на чл. 406, ал. 1 от КТ, имат право да сигнализират контролните органи за нарушения на трудовото законодателство, както и да искат административно наказание за виновните лица.

   Разпоредбата на чл. 138а, ал. 2 от КТ предоставя правото на работодателя да установи за целия период на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка или за част от този период непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време. Установяването на непълно работно време по чл. 138а, ал. 2 от КТ е субективно право на работодателя, упражняването на което, при наличие на определените в Кодекса на труда предпоставки - обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка, води до изменение на елементи на трудовото правоотношение за определено време. В тази връзка, когато е установено непълно работно време при условията и по реда определен в чл. 138а, ал. 2 и 3 от КТ и съответно работникът или служителят полага труд с по-малка продължителност от определената в трудовия договор, работодателят има правната възможност да начисли и изплати основно трудово възнаграждение, съобразено с работното време. С оглед на това, че разпоредбата на чл. 138а, ал. 2 от КТ намира приложение при обявено извънредно положение и обявена извънредна епидемична обстановка и предвид Решение на Министерския съвет № 525 от 30 юли 2020 г., с което извънредната епидемична обстановка е удължена до 31 август 2020 г. работодателят може към настоящия момент да издаде заповед за установяване на непълно работно време по чл. 138а, ал. 2 до 31 август т.г.
Следва да се има предвид, че по-малката продължителност на работното време може да е предпоставка за пропорционално изплащане на трудовото възнаграждение спрямо отработеното време, но няма установено императивно задължение за работодателя да намалява трудовото възнаграждение. В тази връзка бихме искали да обърнем внимание, че няма пречка при наличие на финансови средства, работодателят да запази доходите на работниците и служителите, независимо от установеното непълно работно време.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...