По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Изчисляване на обезщетение при уволнение при непълен базов месец
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Изчисляване на обезщетение при уволнение при непълен базов месец

Публикувано на 20.11.2020

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Лице, работещо по трудов договор, е освободено поради съкращаване на щата по чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ. Лицето е съкратено на 22.05.2020 г. На 23.06.2020 г. на лицето е изплатено обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ за периода 23.05.2020-21.06.2020 г. Съгласно чл. 228, ал. 1 от КТ на лицето е изплатено обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение, изплатено му през м. април. Тъй като възникнаха съмнения относно размера на дължимото обезщетение - моля за вашето становище. Лицето е получило следните възнаграждения от началото на годината: За м. януари 2020 - основна заплата 1230 лв. + дтв и бонус 230.70 лв. или общо - 1460.70 лв. За м.февруари 2020 - основна заплата 1230 лв. + дтв и бонус 255.70 лв. или общо - 1485.70 лв. За м. март - бруто 1477.56 лв. За м.април - бруто 594.28 лв. За м. май - бруто 496.35 лв. М. април лицето е ползвало 12 дни неплатен отпуск. М. май лицето е ползвало 3 дни болничен (03-07.05.2020 г.) и 4 дни неплатен отпуск (08-13.05.2020 г.). От 15.05.2020 г. до 22.05.2020 г. лицето работи на 4 ч. работен ден. Обезщетението, което му е изплатено, е на базата на м. април съгласно чл. 228, ал. 1 от КТ в размер на 594.28 лв. бруто. Правилен ли е размерът на изплатеното обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ, формирано съгласно чл. 228, ал. 1 от КТ? Има ли отношение 4 ч. работен ден за определяне на обезщетението?

   В съответствие с чл. 228 от Кодекса на труда обезщетенията при уволнение се изчисляват от брутното трудово възнаграждение през последния календарен месец преди месеца на уволнението.
Обезщетението по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда е в размер на брутното трудово възнаграждение за времето, през което лицето е останало без работа поради уволнението, но за не повече от един месец. По посочения в същия член от Кодекса на труда ред може да бъде определен и по-голям размер. От запитването се вижда, че в случая не е договорен по-голям размер и обезщетението е в размер една брутна месечна заплата. В случая през базовия месец април лицето е ползвало 12 работни дни неплатен отпуск, т.е. работния месец е бил непълен. В такива случаи се прилага чл. 19 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. За целта се правят следните изчисления:
1. Определя се среднодневното брутно трудово възнаграждение, като изплатеното за месеца брутно възнаграждение се раздели на броя на отработените дни, за които то е начислено. Този размер не може да бъде по-малък от този, който се изчислява при възникване на съответното основание от размера на установената за страната минимална работна заплата.
2. Така полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение се умножава по броя на работните дни на лицето за април.
Обезщетението по чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда се изчислява, като среднодневното брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец преди уволнението, през който са отработени най-малко 10 дни, се умножи по броя на неизползваните към уволнението дни платен годишен отпуск, правото на които не е погасено поради давност.
Както се вижда, базовите месеци при изчисляването на обезщетенията по чл. 222 ал. 1 и чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда могат и да не съвпадат.
Конкретните изчисления на обезщетенията се изчисляват от работодателя.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...