По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Изменение на размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Изменение на размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Публикувано на 20.11.2020

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Поради допускане на техническа грешка при изчисляване на трудовия стаж на работник е определен по-висок размер на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит. Впоследствие грешката е открита. Има ли работодателят право да преизчисли и да намали занапред това възнаграждение в съответствие с действителния трудов стаж на работника?

   В съответствие с чл. 66, ал. 1 от КТ трудовият договор съдържа данни за страните и определя основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане. Изменение на условията по трудовия договор, извън случаите по чл. 118, ал. 3 от КТ, могат да се извършат само по взаимно писмено съгласие на страните, постигнато с допълнително споразумение по чл. 119 от КТ. В случай че работникът или служителят не е съгласен с предложената от работодателя промяна в условията на трудовия договор и не подпише допълнителното споразумение, то не поражда правни последици. Остават да действат клаузите на подписания от двете страни трудов договор или допълнително споразумение към него, в т.ч. и относно размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит.
Работодателят има право да потърси имуществена отговорност по предвидения в КТ ред от служителя, който е допуснал грешка при изчисляване на допълнителното възнаграждение.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...