По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Договор за строителство
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Договор за строителство

Публикувано на 24.11.2020

Отговаря проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

    Строителна фирма сключва договор с възложител за СМР на база “разходи плюс”. Договорът е само за положен труд, без материали. Какво трябва да съдържа Протокол за СМР, който ще се подписва ежемесечно до завършване на обекта? Достатъчно ли е да се посочат отделно разходите за заплата и осигуровки плюс договорения процент надбавка, или трябва да се опишат подробно извършените дейности по единични цени?

   Дефиниция за договор на базата на “разходи плюс” има в СС 11 Договори за строителство - договор за строителство, при който на предприемача (изпълнителя) се възстановяват допустимите или определени по друг начин разходи плюс процент върху тези разходи или твърдо възнаграждение.
Съгласно параграф 6.1 от СС 11, когато резултатът от един договор за строителство може да бъде надеждно предвиден, приходите и разходите, свързани с него, следва да бъдат признати за приходи и разходи чрез съпоставяне на етапа на изпълнение на договорната дейност спрямо датата на съставяне на финансовия отчет. Надеждността на резултата от договор за строителство на базата на “разходи плюс” се доказва със следните условия (параграф 6.3 от същия стандарт):
а) има вероятност предприятието да получи икономическите изгоди, свързани с договора;
б) разходите, отнасящи се към договора, могат да бъдат ясно определени и надеждно измерени, независимо дали са възстановими или не.

   От тези изисквания на стандарта става ясно, че е достатъчно да се документират разходите, отнасящи се към договора, т.е. в случая разходите за труд. Документирането трябва да стане с първичен счетоводен документ съгласно Закона за счетоводството. В чл. 6, ал. 1 от този закон е посочено, че първичният счетоводен документ, адресиран до външен получател, съдържа най-малко следната информация:
1. наименование и номер на документа, съдържащ само арабски цифри;
2. дата на издаване;
3. наименование или име, адрес и единен идентификационен код от Търговския регистър или единен идентификационен код по БУЛСТАТ или единен граждански номер или личен номер на чужденец на издателя и получателя;
4. предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...