По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Осигуряване на председател на ЮЛНЦ
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Осигуряване на председател на ЮЛНЦ

Публикувано на 24.11.2020

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА - експерт по осигуряване

    Сдружение с нестопанска цел е регистрирано и извършва дейност като спортна организация. Сдружението се състои от председател и членове. Председателят не получава възнаграждение в това си качество. Председателят подпомага дейността на сдружението. Председателят на сдружението не се осигурява към момента никъде.
Следва ли председателят да се осигурява в сдружението с нестопанска цел, при положение че не получава възнаграждение и не се осигурява на друго основание (не е на трудов договор и няма търговско дружество)?

   За лицата, които упражняват трудова дейност на изборни длъжности в юридически лица, които не са търговски дружества (фондации, партии, НПО, сдружения с нестопанска цел и др.), за които в устава на сдружението не е определено възнаграждение, осигурителни вноски за ДОО и за здравно осигуряване не се дължат.
Председателят на сдружението с нестопанска цел не получава възнаграждение за дейността си и не попада в обхвата на чл. 4, ал. 7 и 8 от Кодекса за социално осигуряване.
Не е договорено или определено възнаграждение, поради което не се дължат осигурителни вноски за ДОО, за здравно осигуряване и за ДЗПО.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

     
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...