По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Публикувано на 06.11.2020

Отговаря Христо ДОСЕВ - регистриран одитор

    Видях в списъка с одобрени фирми за финансиране на малки и микропредприятия, че фирмата, за която съм подала документи, е включена. Още не съм уведомена и не е подписан договор, но въпросът ми е за какъв период ще се признават разходите от 01.02.2020 г. до края на изпълнение на проекта? Това “до края на изпълнение на проекта” не ми е много ясно. Ако се подпише договорът на 01.10.2020 г., ще се признават разходите от 01.02.2020 г. до 01.01.2021 г. или докога?

   Съгласно Ръководството за бенефициентите, които изпълняват договори за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073 “Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” като допустими разходи се определят тези, извършени между 01.02.2020 година и крайната дата на изпълнение на изпълнение на проекта.
Съгласно чл. 2.2. от Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата “Срокът/периодът за изпълнение на проекта е съгласно посоченото в т. “Основни данни” от Приложение I към настоящия договор, считано от датата на сключване на настоящия договор, но не повече от максималния срок, предвиден в т. 18 от Условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-073.”

   В цитираната т. 18 от Условията за кандидатстване е посочено, че продължителността на изпълнение на всеки проект е 3 (три) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Ето защо, в случай че договорът бъде подписан на 01.10.2020 година, то крайната дата на изпълнение на проекта ще е 01.01.2021 година, поради което за допустими ще се считат онези разходи, извършени в периода от 01.02.2020 година до 01.01.2021 година.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...