По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Ползване на отпуск по чл. 169, ал.1 КТ
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Ползване на отпуск по чл. 169, ал.1 КТ

Публикувано на 24.11.2020

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Кога може да се ползва отпускът по чл. 169, ал.1 КТ - само за дните на заетост с учебни занятия и изпити или и за дните за подготовка за изпитите, когато учи в къщи?

   Съгласно чл. 169, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/, работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск в размер на 25 работни дни за всяка учебна година. Платеният отпуск за обучение по чл. 169 от КТ е целеви и се предоставя за посещение на учебни занятия и за подготовка и явяване на изпити. Съгласието на работодателя за обучението е условие за реализиране на възможността за ползване на този вид платен отпуск.
Отпускът по ал. 1 се ползва независимо от всички останали видове отпуски. Той може да се ползва наведнъж или на части и не се предоставя на работник или служител, който повтаря учебната година по неуважителни причини – чл. 169, ал. 2 от КТ.

   В чл. 171а от КТ изрично е предвидено, че отпуските на учащите се по този раздел се ползват във време, определено от работника или служителя в зависимост от организацията на учебния процес, след писмено уведомяване на работодателя най-малко 7 дни предварително.
Предвид горното, считаме, че отпуск по чл. 169, ал. 1 от КТ може да се ползва за подготовка и явяване на изпит, като работникът или служителят следва да представи на работодателя съответните документ от учебното заведение за да бъде разрешен и ползван отпускът. Следва да се има предвид, че отпускът се ползва в работни дни.

   Съгласно чл. 51, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, отпуските на учащите се без откъсване от производството се разрешават от предприятието въз основа на документ, издаден от съответното учебно заведение, удостоверяващ дните на заетост с учебни занятия или изпити.
След ползване на отпуск за присъствие на учебни занятия и явяване на изпити работникът и служителят е длъжен да представи студентска (ученическа) книжка или друг документ от учебното заведение за удостоверяване посещението на учебните занятия и явяването на изпит – ал. 2 на чл. 51 от наредбата.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...