По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Промени в ПМС № 151 от 2020 г. за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители до края на 2020 г.
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Промени в ПМС № 151 от 2020 г. за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители до края на 2020 г.

Публикувано на 13.11.2020

Аспасия ПЕТКОВА – експерт по социално осигуряване

    В „Държавен вестник“ брой 89 от 16.10.2020 г. е обнародвано ПМС № 278 от 12.10.2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работниците и служителите след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. Целта на правителството е запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение и обявената извънредна епидемична обстановка. Тъй като възстановяването на икономиката от наложените принудителни мерки става бавно и продължаващото разпространение на COVID-19 в България е неприятен факт, срокът за изплащане на компенсации на работодатели за запазване на работните места се удължава от 1 октомври до 31 декември 2020 г. Средства за запазване на заетостта при облекчените условия, определени за сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“, могат да се изплащат и на работници и служители, осигурени в икономическа дейност с код 49.39 „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“, от Класификацията на икономическите дейности.

   Размерът на подкрепата от държавата е равна на 60 на сто от осигурителния доход и 60 на сто от дължимите от работодателя осигурителни вноски за месец август 2020г. Прецизира се начинът за определяне на средствата за запазване на заетостта на работниците и служителите чрез изчисляване на среднодневен осигурителен доход. Работодателят, получил средства за запазване на заетостта ще изплаща на работниците и служителите, трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на осигурителния доход за август 2020 г. Регламентира се процедура за установяване и събиране на невъзстановени средства от работодатели по реда на чл. 110 от Кодекса за социално осигуряване.
Заявленията за изплащане на средства по Постановлението за периода от 1 юли до 30 септември 2020 г., подадени преди 15 октомври 2020 г., се разглеждат и финансират по досегашния ред.

   Съгласно ПМС № 278 от 12.10.2020 г. и Заповед на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта е определен краен срок за прием на заявления за кандидатстване – 15 октомври 2020 г.
Агенция по заетостта информира, че документи за кандидатстване на работодатели за получаване на средства по реда на чл. 5 от ПМС № 151/2020 г., подадени след определения срок (15.10.2020 г.), няма да бъдат обект на оценка от комисиите по чл. 6 от ПМС № 151/2020 г. 
Агенция по заетостта определя и краен срок за представяне на месечни отчетни документи за предходен/и месец/и – 30.10.2020 г. Препоръчително е работодателите да представят необходимите документи за отчитане на предходен/и месец/и най-късно до 23 октомври 2020 с оглед своевременната им обработка. 
На работодатели могат да се изплащат средства за запазване на заетостта след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г., за:
1. работници и служители, работата на които е била преустановена през периода на извънредното положение или обявената извънредна епидемична обстановка със заповед по чл. 120в от Кодекса на труда;
2. работници и служители, които през периода на извънредното положение или обявената извънредна епидемична обстановка са работили на непълно работно време на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда;
3. работници и служители, които през периода на извънредното положение или извънредната епидемична обстановка са ползвали отпуск на основание чл. 173а от КТ;
4. работници и служители, на които е запазена заетостта след подадено уведомление за масови уволнения по реда на чл. 130а от Кодекса на труда и чл. 24 от Закона за насърчаване на заетостта през периода от 13 март до 30 юни 2020 г.;
5. работници и служители, извън посочените в т. 1 - 4, осигурени в сектор I - „Хотелиерство и ресторантьорство“ и икономическа дейност с код 49.39 „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде, от Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008).
Средствата за запазване на заетостта са в размер 60 на сто от размера на осигурителния доход за август 2020 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител, осигурен по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване. Когато работодателят получава финансиране за същите разходи от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от държавния бюджет, като компенсация за услуги, възложени от държавата, общият размер на предоставените средства е до 80 на сто от осигурителния доход за август 2020 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя.

   Осигурителният доход за август 2020 г. се определя, както следва:
1. за лицата, които имат отработени дни - среднодневният осигурителен доход се умножава по броя на работните дни за август;
2. за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск поради временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст - среднодневният размер на дохода, от който е определено обезщетението, се умножава по броя на работните дни за август;
3. за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст - минималната месечна работна заплата за страната;
4. за лицата, които са ползвали отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст - среднодневният осигурителен доход, определен по реда на т. 2 и 3, се умножава по съответния брой работни дни;
5. за лицата, които през целия месец са били в неплатен отпуск или не са осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване при този работодател - минималната месечна работна заплата за страната.
Размерът на средствата за запазване на заетостта на всеки работник и служител се изчислява, като осигурителният доход, определен по реда на чл. 1, ал. 3 от постановлението, се раздели на броя на работните дни в месеца, за който се изплащат средствата, и се умножи по броя на работните дни, за които се изплащат.
Средства за запазване на заетостта не се изплащат за:
1. работници и служители, които не са били в трудово правоотношение с работодателя преди 13 март 2020 г.;
2. работници и служители, осигурени в секторите А, К, О, Р (с изключение на икономически дейности с код 85.10 - частен сектор, и код 85.5), Q (без икономически дейности с код 86.23, код 86.90 и код 88.91 - частен сектор), T и U от Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008);
3. работници и служители, които през периода на изплащане на средствата ползват неплатен отпуск, отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст;
4. работници и служители, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства и общият размер на средствата надвишава 80 на сто от осигурителния доход и дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя;
5. работници и служители, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет по стандарти, приети в изпълнение на чл. 71 от Закона за публичните финанси.
Средства се изплащат за целия период или за част от периода от 1 октомври до 31 декември 2020 г.
Средствата са за сметка на фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване и се превеждат на съответния работодател по банков път от Националния осигурителен институт.
Работодателят, получил средства за запазване на заетостта по реда на постановлението, изплаща на работниците и служителите трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на осигурителния доход за август 2020 г., и внася дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

   Работодателят, получил средства за запазване на заетостта по реда на постановлението, изплаща на работниците и служителите, наети след 1 юни 2020 г., трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на минималния осигурителния доход за длъжността, и внася дължимите осигурителни вноски за съответния месец.
За изплащане на средствата могат да кандидатстват работодатели, които:
1. са местни физически и юридически лица или техни поделения, други организационно и икономически обособени образувания, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България;
2. са декларирали намаляване на приходите от продажби, както следва:
а) за лицата, учредени преди 1 септември 2019 г. - с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства, спрямо същия месец на предходната календарна година;
б) за лицата, учредени след 1 септември 2019 г. - с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства, спрямо oсреднените приходи за януари и февруари на 2020 г.;
3. нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината преди 1 януари 2020 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;
4. не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
5. запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили средства, за допълнителен период, равен на периода, за който са изплатени тези средства;
6. не прекратят трудови договори на свои работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат средства за запазване на заетостта;
7. нямат извършено нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди датата на подаване на заявлението за изплащане на средствата за запазване на заетостта, за което има влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение.

   За изплащане на средствата могат да кандидатстват и създадени от общините определени организационно обособени структури - звена, общински дейности или специализирани звена, общински предприятия, създадени по реда на чл. 52 от Закона за общинската собственост, финансирани като местна дейност, които отговарят на критериите по ал. 1, т. 1 и 3 - 7 и са декларирали намаляване на приходите от съответната дейност, както следва:
1. за общински дейности, разкрити преди 1 септември 2019 г. - с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства, спрямо същия месец на предходната календарна година;
2. за общински дейности, разкрити след 1 септември 2019 г. - с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства, спрямо oсреднените приходи за януари и февруари на 2020 г.
Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта издава заповед за провеждане на процедурата за кандидатстване на работодатели за изплащане на средствата.
Информация за условията и реда за кандидатстване се публикува на интернет страницата на Агенцията по заетостта и на информационните табла в дирекции „Бюро по труда“.
Работодателите подават в дирекция „Бюро по труда“, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, заявление за изплащане на средства по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Заявлението се подава на хартиен носител, по електронен път или с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор до крайния срок, определен в заповедта по чл. 4, ал. 1.

   Към заявлението се прилагат:
1. заверено копие на заповедта на работодателя за преустановяване на работа по чл. 120в от Кодекса на труда или на заповедта за установяване на непълно работно време по чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда;
2. декларация за обстоятелствата по чл. 1, ал. 5, т. 4 и по чл. 3, ал. 1, т. 5 и 6 от постановлението;
3. декларация от работодателя и документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби по чл. 3, ал. 1, т. 2 или на приходите от дейността по чл. 3, ал. 2;
4. списък на работниците и служителите по чл. 1, ал. 1, за които се подава заявление за изплащане на средства по реда на постановлението, съдържащ данни за лицата - трите имена, ЕГН или личен номер, личен номер на чужденец, служебен номер от Националната агенция за приходите; номер на заповедта по чл. 173а от Кодекса на труда - за работниците и служителите по чл. 1, ал. 1, т. 3;
5. заверено копие на годишната данъчна декларация за 2019 г. по ЗКПО или ЗДДФЛ - за лицата, учредени преди 1 януари 2020 г.;
6. декларация, съдържаща данни за платежна сметка на работодателя, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number - IBAN), водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран от Българската народна банка, или от клон на доставчик на платежни услуги, осъществяващ дейност на територията на страната.
Комисия, определена със заповед на директора на дирекция „Бюро по труда“, разглежда документите и извършва проверка за съответствие с критериите за изплащане на средствата за запазване на заетостта в срок до 10 работни дни от подаването на заявлението.
Проверката на обстоятелствата се извършва по служебен ред и въз основа на информация, предоставена от Националната агенция за приходите и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

   Комисията отразява в протокол съответствието или несъответствието на работодателя с критериите за изплащане на средствата.
Работодателите, които отговарят на критериите за изплащане на средства за запазване на заетостта, ежемесечно представят в дирекция „Бюро по труда“ отчетни документи с данни за работниците и служителите, за които да се изплатят средства за предходния месец.
Агенцията по заетостта изпраща по електронен път на Националния осигурителен институт обобщена информация.
Националният осигурителен институт ежемесечно превежда на работодателите средствата в срок до 10 работни дни от получаване на обобщената информация.
Работодател, получил средства за запазване на заетостта по реда на това постановление, за когото Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Националната агенция за приходите съгласно своята компетентност установят, че не изпълнява задълженията си или декларира неверни данни, възстановява в пълен размер изплатените средства на бюджета на държавното обществено осигуряване.
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Националната агенция за приходите уведомяват Националния осигурителен институт за установените в рамките на контролната дейност обстоятелства.
Невъзстановените средства се установяват и събират по реда на чл. 110 от Кодекса за социално осигуряване.

   За да кандидатстват, работодателите следва да представят в Дирекция „Бюро по труда“ пакет документи, който включва за работодатели, кандидатстващи по реда на чл. 1, ал. 1 от ПМС 151/2020 г., т.е. чийто персонал или част от персонала през периода на извънредното положение или обявената и/или продължена извънредна епидемична обстановка е бил с преустановена работа въз основа на заповед по чл. 120в от Кодекса на труда (КТ) и/или са работили на непълно работно време на основание чл. 138а, ал. 2 от КТ и/или са ползвали отпуск по реда на чл. 173а от КТ:
1. Заявление за изплащане на средства с включени декларации и Декларация за държавни помощи;
2. Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на средства за първия изтекъл месец, подписан от работодателя (задължително и в електронен формат по образец);
3. Копие на Заповед/и за преустановяване на работа и/или въвеждане на непълно работно време, с включен/приложен списък на работниците и служителите (заверено копие); - не се изискват от работодатели, кандидатстващи само по чл. 1, ал. 1, т. 5 от ПМС 151/2020 г.
4. Документи, удостоверяващи спад на приходите от продажби през месеца, предхождащ подаването на Заявлението не по-малък от 20% спрямо съпоставим месец, в зависимост от датата на учредяването/създаването/разкриването им;
5. Заверено копие на годишната данъчна декларация за 2019 г. по ЗКПО или ЗДДФЛ - за лицата, учредени преди 1 януари 2020 г.
Заявлението и Списъкът на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на средства следва да бъдат подписани от работодателя, с КЕП или на хартиен носител, като Списъкът се подава задължително и в електронен формат (Excel). Представените копия на документи (на Заповед/и, документи доказващи спад на приходите от продажби, годишната данъчна декларация за 2019 г. по ЗКПО или ЗДДФЛ) е необходимо да бъдат заверени по надлежния ред.

   Работодател, който със свои заповеди е приложил паралелно или последователно различни форми за запазване на заетостта, в списъка се отразяват всички работници и служители, с обособено последователно сортиране, според приложената мярка, т.е. съобразно основанието на което се кандидатства за изплащане на средства. Работодатели от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“, посочват на последните редове лицата, наети на работа след 01.06.2020 г., при наличие на такива, съгласно чл. 1, ал. 1, т. 5 от ПМС 151/2020 г.
При кандидатстване Списъкът следва да съдържа данни само за първия (изтекъл) месец от периода, за който се заявява изплащане на средства за запазване на заетостта по реда на ПМС 151/2020 г. В случай, че пакетът документи се подава в месец, за който се заявява изплащане на компенсации, но още не е изтекъл, работодателят следва през следващия месец да подаде нов, актуален списък след изтичане на месеца.
Работодателите, които са предоставили отпуск по реда на чл. 173а от КТ отразяват в Списъка № и дата на заповедта/ите, с които е предоставен съответния/те отпуск/и.
Кандидати, които са създадени от общините определени организационно обособени структури – звена, общински дейности или специализирани звена, общински предприятия, създадени по реда на чл. 52 от Закона за общинската собственост, финансирани като местна дейност, представят документ, удостоверяващ разкриването/създаването им, в случай, че не са вписани в регистъра на общинските предприятия на съответната община или в друг публичен регистър, удостоверяващ създаването им.

   Като документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20% през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства спрямо същия месец на предходната година, а за фирми, учредени след 1 юни 2019 г. спрямо осреднените приходи за месец януари и февруари на 2020 г. е допустимо представянето на (примерни, не задължителни в заверено копие или оригинал):
- опис на издадените фактури за съответните месеци през 2019 и 2020 г. и/или месечен отчет за реализираните обороти от продажби, регистрирани чрез фискално устройство или ИАСУТД – за лицата, които не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност;
- копия на дневници за продажби и месечна справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност, съдържащи информация за извършените от лицето доставки за съответните месеци през 2019 и 2020 г. – за лицата, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност преди 1 март 2019 г., които не са с прекратена регистрация към датата на подаване на заявлението по ал. 1;
- копия на дневници за продажби и месечна справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност, съдържащи информация за извършените от лицето доставки за съответните месеци през 2020 и опис на издадените от тях фактури и/или месечен отчет за реализираните обороти от продажби, регистрирани чрез фискално устройство или ИАСУТД за съответните месеци през 2019 г. – за лицата, регистрирани след 31 март 2019 г.;
- копия на дневници за продажби и месечна справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност, съдържащи информация за извършените от лицето доставки за съответните месеци през 2019 г. и опис на издадените от тях фактури и/или месечен отчет за реализираните обороти от продажби, регистрирани чрез фискално устройство или ИАСУТД за съответните месеци през 2020 г. – за лицата, с прекратена регистрация по Закона за данък върху добавената стойност след 31 март 2019 г.;
- други.
Работодателите по чл. 3, ал. 2 от ПМС 151/2020 г. - създадени от общините организационно обособени структури, в т.ч.: специализирани звена, общински дейности или общински предприятия по реда на чл. 52 от Закона за общинската собственост, финансирани като местна дейност, декларират и представят документи, доказващи намаляване на приходите от съответната дейност, както следва:
1. за общински дейности, разкрити преди 1 юни 2019 г. - с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства, спрямо същия месец на предходната календарна година;
2. за общински дейности, разкрити след 1 юни 2019 г. - с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства, спрямо усреднените приходи за януари и февруари на 2020 г.
Заявлението и приложените към него изисквани документи се подават в Дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ), на чиято територия е мястото на работа на работниците и служителите, за които се заявява изплащане на средства. В случай, че мястото на работа е на територията на няколко ДБТ, документите се подават само в една от тях по избор на работодателя.
Спрямо първоначално подадени и одобрени документи се допуска включване на нови работници/служители, само в случай, че те не са фигурирали в Списъка за предходен месец поради дългосрочно отсъствие, например поради временна нетрудоспособност (болнични), отпуск по майчинство, неплатен отпуск или друга обективна причина.
Включване на нови работници/служители в представения за отчетния месец Списък е допустимо и за работодатели по чл. 1, ал. 1, т. 5 от ПМС 151/2020.
Работодател, получил средства по реда на ПМС № 151/2020, който не изпълни задълженията си по чл. 2 или чл. 3, ал. 1, т. 5 и 6 или декларира неверни данни, възстановява изплатените компенсации в пълен размер на бюджета на държавното обществено осигуряване.
Препоръчително е работодателите да представят необходимите документи за отчитане на предходен/и месец/и в съответната дирекция „Бюро по труда” най-късно до 23 октомври 2020 с оглед своевременната им обработка.
Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2020 г.
Финансовите средства, необходими за реализация на промените, са осигурени от фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване.
Контролът по прилагането на постановлението се възлага на Националната агенция за приходите и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...