По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > „Клиент“ по смисъла на ЗМИП
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

„Клиент“ по смисъла на ЗМИП

Публикувано на 24.11.2020

Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор

    Въпрос: Кой е „Клиент“ по смисъла на § 1 от ДР на ЗМИП:
1. единствено получателят на стоките/услугите (т.е. клиент в търговски смисъл) или
2. всяка страна по операция/сделка/договор (т.е. включително продавачът).
Когато нашето дружество е клиент/платец по сделка, трябва ли да изпълнява задълженията по ЗМИП и ППЗМИП, като идентифицира контрагента/продавача по сделката?

   Отговор: След като  „Клиент“ по смисъла на § 1, т. 9 от ДР на ЗМИП е всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което встъпва в делови взаимоотношения или извършва случайна операция или сделка с лице по чл. 4, то тогава всеки един ваш контрагент – клиент или доставчик, по който вашето предприятие (лице по чл. 4) е страна по договор, попада в кръга от лицата, за когото се изисква прилагането на мерки по ЗМИП и ППЗМИП.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...