По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2020 г. > Изплащане на дивидент от кооперация
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Изплащане на дивидент от кооперация

Публикувано на 19.01.2021

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

    Участвам в горовладелска кооперация. Понеже нямам лична банкова сметка не мога да си получа дивидента за 2019 г. Взето е решение от събранието суми, по-големи от 500 лв., да не се изплащат без банкова сметка. Имат ли право на събранието да вземат такова решение? Длъжен ли съм да имам банкова сметка, за да получа дивидента си?

   Съгласно чл. 15, ал. 4, т. 5 от Закона за кооперациите в правомощията на Общото събрание на кооперацията е да взема решение за разпределението на печалбата след изслушване на заключението на контролния съвет. В допълнение по силата на чл. 15, ал. 6 от Закона за кооперациите общото събрание обсъжда и взема решения по всички въпроси, свързани с кооперацията и нейната дейност, и когато законът или уставът не предвиждат изрично това. В този смисъл ние не виждаме основание защо решението за разпределяне на дивиденти, превишаващи сумата от 500 лева, да става по банкова сметка да не бъде правно релевантно и съответно да не бъде задължително за всички член-кооператори, при положение че са спазени всички изисквания за провеждане на общото събрание на кооперацията.

   Фактът, че вие не притежавате банкова сметка, означава, че бихте могли да посочите чужда банкова сметка, по която кооперацията следва да преведе дължимия дивидент. За целта следва да отправите писмено волеизявление към кооперацията и да посочите номера на сметката, по която желаете да получите дължимия дивидент, след като вие самите не притежавате собствена банкова сметка. Обръщаме внимание на факта, че съгласно чл. 11, ал. 3 от ЗДДФЛ доходът се смята за придобит от съответното физическо лице дори и когато по негово нареждане или по споразумение между него и платеца плащането или престацията са получени от трето лице. Ето защо можем да обобщим, че вие не сте длъжен да имате банкова сметка, за да получите своя дивидент, но трябва да посочите чужда банкова сметка, за да може да получите своя дял от разпределената печалба на кооперацията, за да бъде спазено условието, регламентирано от върховния орган на управление на съответната кооперация, а именно общото събрание на член-кооператорите.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...