По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2021 г. > Облагане на дивидент от чуждестранно дружество
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Облагане на дивидент от чуждестранно дружество

Публикувано на 26.02.2021

Отговаря Иван МИНЧЕВ – данъчен консултант

    Въпрос: Счетоводител съм на българска фирма ЕООД с немски собственик. Това дружество е едно от собствениците на китайско дружество. Китайското дружество ще разпределя дивиденти. Българското ще получи някаква сума. Къде трябва да се плати данък дивиденти, при условие че германецът си живее в Германия, а дейността на фирмата му се извършва в България (консултантски услуги)?

   Отговор: Съгласно пар. 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) дивидент е разпределението в полза на лице, произтичащо от неговия дял в капитала на друго лице, вследствие на което намалява собственият капитал на последното, включително доходи от акции, доходи от дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества и от други права, третирани като доходи от акции, както и скритото разпределение на печалбата. Не е дивидент разпределението, което съгласно счетоводното законодателство е отчетено при разпределящото лице като разход, с изключение на случаите на скрито разпределение на печалбата.

   Предприятията отчитат разпределените им дивиденти в съответствие с изискванията на приложимото счетоводно законодателство. Следва да се има предвид, че в определени случаи при формиране на данъчния финансов резултат по ЗКПО приходите от дивиденти не се признават за данъчни цели. Съгласно чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗКПО не се признават за данъчни цели приходите в резултат на разпределение на дивиденти от местни юридически лица и от чуждестранни лица, които са местни лица за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. В тези хипотези с отчетените приходи от дивиденти се намалява счетоводният финансов резултат при данъчното преобразуване.

   На основание чл. 27, ал. 2 от ЗКПО благоприятната разпоредба на чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗКПО не се прилага за начислени приходи в резултат на разпределение на дивиденти от лицензирани дружества със специална инвестиционна цел по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, при скрито разпределение на печалбата, както и в случаите, когато разпределящото лице е намалило данъчния си финансов резултат с разпределените суми независимо от начина на счетоводното им отчитане. В тези случаи, включително в хипотезите, когато са разпределени дивиденти от чуждестранни юридически лица, които са местни лица за данъчни цели на държави извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство, счетоводните приходи от дивиденти ще са признати за данъчни цели и ще се обложат с корпоративен данък като част от финансовия резултат по ЗКПО.
Съгласно информацията в запитването, китайско дружество разпределя дивиденти в полза на собствениците, включително в полза на собственик - българско дружество (ЕООД), което извършва стопанска дейност (консултантски услуги) на територията на България. В тази връзка при условие, че разпределящото дружество е местно лице за данъчни цели на държава извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство (Китай), българската фирма следва да включи приходите от дивиденти като част от финансовия си резултат по ЗКПО и да ги обложи с корпоративен данък. Или в тези хипотези, както бе посочено и по-горе, ЗКПО не съдържа специални разпоредби и облагането се извършва по общия ред на материалния закон.

   Следва да се има предвид, че има сключена между Република България и Китайската народна република Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), обн., ДВ, бр. 56 от 13.07.1990 г., изм., ДВ, бр. 6 от 21.01.2003 г., като в чл. 9 „Дивиденти“ от същата е регламентирано данъчното облагане на дивидентите, платени от дружество, което е местно лице на едната договаряща държава, на местно лице на другата договаряща държава. В случай че реализираният от българското дружество доход от дивидент е обложен в Китай, съгласно разпоредбите на чл. 9, ал. 2 от сключената СИДДО между България и Китай за така удържания и внесен данък с цел елиминиране на двойното данъчно облагане може да се приложи методът на обикновен данъчен кредит на основание разпоредбата на чл. 22, ал. 2, буква „б“ от спогодбата, а именно: „Когато местно лице на България получава дивиденти, лихви или авторски и лицензионни възнаграждения, които в съответствие с разпоредбите на чл. 9, 10 и 11 на тази спогодба могат да бъдат обложени в Китай, България ще приспадне от данъка върху дивидентите, лихвите и авторските и лицензионните възнаграждения на това местно лице сума, равна на данъка, платен в Китай. Това приспадане обаче няма да надвишава частта от данъка, изчислена, преди да е направено приспадането, която е относима към тези дивиденти, лихви и авторски и лицензионни възнаграждения, получени от Китай“.
В заключение, фактът, че българската фирма, получател на дивидентите, разпределени от китайското дружество, е със собственик - физическо лице с немско гражданство, което пребивава постоянно на територията на Германия, ще е относим спрямо данъчното облагане на доходите, които получава това лице от българското дружество.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...