По тематика > Осигуряване > Процедури > ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА УПРАВИТЕЛИТЕ И ПРОКУРИСТИТЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ, НА ТЕХНИТЕ КЛОНОВЕ И НА КЛОНОВЕТЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИ НА ДИРЕКТОРИТЕ, НА УПРАВИТЕЛНИ И НАДЗОРНИ СЪВЕТИ И КОНТРОЛЬОРИТЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, СИНДИЦИТЕ И ЛИКВИДАТОРИТЕ, КАКТО И ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ДОГОВОРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НЕПЕРСОНИФИЦИРАНИ ДРУЖЕСТВА И ЛИЦАТА, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО УПРАВЛЕНИЕТО И/ИЛИ КОНТРОЛЪТ НА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ГЛАВА ДЕВЕТА ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН, ТЕХНИ ПОДЕЛЕНИЯ ИЛИ НА ДРУГИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, СЪЗДАДЕНИ СЪС ЗАКОН
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА УПРАВИТЕЛИТЕ И ПРОКУРИСТИТЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ, НА ТЕХНИТЕ КЛОНОВЕ И НА КЛОНОВЕТЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИ НА ДИРЕКТОРИТЕ, НА УПРАВИТЕЛНИ И НАДЗОРНИ СЪВЕТИ И КОНТРОЛЬОРИТЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, СИНДИЦИТЕ И ЛИКВИДАТОРИТЕ, КАКТО И ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ДОГОВОРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НЕПЕРСОНИФИЦИРАНИ ДРУЖЕСТВА И ЛИЦАТА, НА КОИТО Е ВЪЗЛОЖЕНО УПРАВЛЕНИЕТО И/ИЛИ КОНТРОЛЪТ НА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ГЛАВА ДЕВЕТА ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН, ТЕХНИ ПОДЕЛЕНИЯ ИЛИ НА ДРУГИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, СЪЗДАДЕНИ СЪС ЗАКОН

Публикувано на 06.04.2021

Вержиния Заркова – експерт по социално осигуряване

    Правно основание на процедурата
Кодекс за социално осигуряване
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

  
Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.
Закон за данъците върху доходите на физическите лица...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...