По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Отчитане на услуга по изработка на web платформа
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Отчитане на услуга по изработка на web платформа

Публикувано на 26.11.2021

Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор

    Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ДДС с основна дейност изработка на софтуер, е избрано за доставчик на ИКТ услуги по програма BG16RFOP002-2.083 - Ваучерна схема към ИАНМСП. Изработили сме web платформа и е издадена фактура за 5000 лв. + 1000 лв. ДДС към получателя на ваучера. Получателят на ваучера ще ни плати ДДС-то, а остатъкът ще ни бъде преведен от съответната институция, която осребрява ваучерите. Трябва ли да създадем допълнителни сметки в сметкоплана само за тази програма? Какви счетоводни записвания трябва да направим?
Отговор: По отношение на предоставената услуга по изработка на web - платформата дружеството следва да отчете приход от продажби на услуги, вземане от клиенти и задължения за ДДС при продажбите. Счетоводното записване е следното:
Дт с/ка Клиенти 6000 лева
Аналитична под сметка – съответният клиент по програма BG16RFOP002-2.083
Кт с/ка Приходи от продажба на услуги 5000 лева
Аналитична под сметка – приходи по програма BG16RFOP002-2.083
Кт с/ка Разчети за ДДС при продажбите 1000 лева
При получаване на паричните средства, преведени от самия получател:
Дт с/ка Разплащателна сметка в лева 1000 лева
Кт с/ка Клиенти 1000 лева
Аналитична под сметка – съответният клиент по програма BG16RFOP002-2.083
При осребряване на ваучера и превеждане на останалата част от вземането от страна на съответната институция:
Дт с/ка Разплащателна сметка в лева 5000 лева
Кт с/ка Клиенти 5000 лева
Аналитична под сметка – съответният клиент по програма BG16RFOP002-2.083
По отношение на допълнителните счетоводните сметки би следвало да се запознаете с конкретните изисквания на съответната програма и съответно да ги спазите. Нашето мнение по въпроса е с цел коректна отчетност и възможност за оставяне на одитна следа сметките, отчитащи вземанията от клиенти и отчитащи приходите от продажба на услуги, да имат отделна аналитичност или да се създадат допълнителни счетоводни сметки, отнасящи се до конкретната програма BG16RFOP002-2.083.

   При продажба на предприятие по смисъла на чл. 15 от ТЗ като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, от счетоводна гледна точка предприятието ще формира финансов резултат - печалба или загуба, определена като разлика между продажната цена и балансовата стойност на нетните активи.
Пример - предприятието продава част от бизнеса си в сделка по чл. 15 от ТЗ за 90 000 лева, която включва:
ДМА с балансова стойност 100 000 лева
Стоки с балансова стойност 200 000 лева
Вземания от клиенти с балансова стойност 50 000 лева
Задължения към доставчици с балансова стойност - 280 000 лева.
Тоест нетните активи са в размер на 70 000 лева (100 000 + 200 000 + 50 000 - 280 000 = 70 000). След като продажната цена е 90 000 лева и надвишава балансовата стойност на нетните активи, които са 70 000 лева, дружеството ще отчете счетоводна печалба в размер на 20 000 лева. За целта ще направи следните записвания:
(1) 
Дт с/ка Амортизации/Кт с/ка ДМА - с начислената до момента амортизация (набраното изхабяване)
(2) За отписване на активите
Дт с/ка Клиенти по определени условия 350 000 лева
Кт с/ка ДМА 100 000 лева
Кт с/ка Стоки 200 000 лева
Кт с/ка Клиенти 50 000 лева
(3) За отписване на пасивите
Дт с/ка Доставчици 280 000 лева
Кт с/ка Клиенти по определени условия 280 000 лева
(4) За получена сума от продажбата
Дт с/ка Разплащателна сметка в лева 90 000 лева
Кт с/ка Клиенти по определени условия 90 000 лева
(5) За приключване на резултата от сделката
Дт с/ка Клиенти по определени условия 20 000 лева
К/т с/ка Приходи от други продажби 20 000 лева
Счетоводната печалба от 20 000 лева е данъчно призната по ЗКПО и се облага с корпоративен данък при равни други условия.
ДМА се отписват от САПл и от ДАПл и за тях ще намери приложение нормата на чл. 66 от ЗКПО - увеличение на ДФР със счетоводната балансова стойност и намаление на ДФР с данъчната стойност.
Ако към активите и пасивите има създадени временни разлики (например обезценка), същите се признават на предприятието продавач обратно в годината на отписване на активите и пасивите. Тези временни разлики НЕ преминават при купувача.
От гледна точка на ЗДДС сделката по чл. 15 от ТЗ не е доставка и не се начислява ДДС. Купувачът задължително се регистрира по ЗДДС (ако не е регистриран) и има право на данъчен кредит за активите, по които продавачът все още не е ползвал данъчен кредит, съответно има задължение на корекция на данъчния кредит за придобитите активи (стоки и ДМА).

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...