По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Материалните запаси не могат да се отписват правилно, ако не се отчитат по артикули
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Материалните запаси не могат да се отписват правилно, ако не се отчитат по артикули

Публикувано на 26.11.2021

Отговаря проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ – регистриран одитор

    Въпрос: Как се изписват заприходените стоки (цветя) средно - претеглена стойност в цветарски магазин, при положение че обектът не разполага със складова програма и отчита прихода от продажби със съответните кодове единствено от касов апарат: Код 1 - Рязан цвят; К2 - Букети; К3 - Сувенири; К4 - Други?
Отговор: Материалните запаси не могат да се отписват правилно (съгласно законовите изисквания и приложимите стандарти), ако не се отчитат по артикули. В чл. 123, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност е посочено, че всяко регистрирано лице трябва да води подробна счетоводна отчетност, която е достатъчна за установяване на задълженията му по закона от органите по приходите. Отчитането на стоките по групи не е достатъчно подробна отчетност. Освен това не е възможно да се извърши задължителната инвентаризация по Закона за счетоводството.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...