По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2021 г. > Доставки на онлайн образователни услуги
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Доставки на онлайн образователни услуги

Публикувано на 26.11.2021

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: Новосъздадена фирма, на която предметът на дейност ще бъде предоставяне на услуги (уроци по езици и изкуство), със закупен лиценз за онлайн платформа от Индия трябва да се регистрира по ДДС (със закъснение). Ще получава фактури от Фейсбук, Гугъл и др. Приходът ще бъде комисиона за предоставянето на платформата между учители и ученици. По кой член е правилно и икономически по-изгодният вариант да се регистрира по ДДС: чл. 97а или чл. 100? По 97а трябва да изготвя само дневник за продажби, в който да си самоначислява ДДС на фактурите от Фейсбук, Гугъл и да го внася ефективно, а по чл. 100 ще може ли да приспада това ДДС с доставни фактури от контрагенти в България, регистрирани по ДДС?
Отговор: Доколкото се разбира от информацията в запитването, въпросната фирма ще извършва доставки на онлайн образователни услуги (езици и изкуство), като за целта е закупила платформа, чрез която ще осъществява дейността си. Услугите ще се извършват системно и възмездно, поради което фирмата е данъчно задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС. Предвид това, че при дейността си тя получава комисиони от неустановени и нерегистрирани у нас за целите на облагането с ДДС доставчици, обект на запитването й е по кой член е правилно и икономически по-изгодно за нея при тези обстоятелства - да се регистрира по чл. 97а или по чл. 100 от ЗДДС.
При посочените обстоятелства не само законосъобразна, но и задължителна за фирмата е регистрацията по чл. 97а от закона. По силата на чл. 178 и чл. 180, ал. 1 от закона това, че тя не е спазила срока за тази регистрация, води за нея до административно наказателна санкция, независимо от това по кой член ще се регистрира сега. В този смисъл, ако под „правилно” се разбира законосъобразно, фирмата е задължено да се регистрира по чл. 97а от ЗДДС. Регистрацията по чл. 100, ал. 1 от закона може да се направи от нея по избор и въпросът й всъщност е кое е икономически по-целесъобразно за нея.
Тъй като регистрацията по чл. 97а не елиминира задължението за регистрация по общ ред, за оценката на тази целесъобразност имат решаващо значение две съществени обстоятелства:
- какви са доставките, които извършва фирмата, и какъв е облагаемият оборот, който формират те, т.е. дали независимо от регистрацията по чл. 97а в кратък срок ще й предстои задължителна регистрация и
- какви и в какъв размер облагаеми доставки, свързани с дейността й и с право на данъчен кредит, получава тя.
Какъв облагаем оборот формират доставките, които извършва въпросната фирма?
По правило режимът за облагане на доставките с ДДС, а оттам и редът и задълженията за регистрацията за целите на облагането на извършващите ги данъчно задължени лица, зависи от това дали съответните услуги са облагаеми и дали са с местоизпълнение на територията на страната или не.
Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаема е всяка доставка на услуга, извършвана от данъчно задължено лице, която е с местоизпълнение на територията на страната, освен услугите, определени като необлагаеми в Глава четвърта на закона. Образователните услуги, които са освободени от облагане, са посочени в чл. 41 от тази глава. За повечето от тях условие за това те да се квалифицират като необлагаеми е наличието на определен институционален и/или професионален статут на доставчика. Изключение правят доставките на частни уроци, заместващи училищното или университетското образование, който на основание чл. 41, т. 2 от закона са освободени от облагане, без да е посочено конкретно изискване към статута на доставчика. В този смисъл някои от доставките, които възникват при осъществяването на дейността на въпросната фирма, е възможно да се окажат освободени от облагане, тъй като това, че се извършват онлайн, не е решаващо. Решаващо по-скоро е това дали предмет на дадена услуга е материя, която може да се приеме, че замества училищното образование, или не.
Когато дадената образователна услуга е облагаема и е с местоизпълнение на територията на страната, доставката й формира облагаем оборот за задължителна регистрация на доставчика й по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС.
Местоизпълнението за доставкита на услуги се определя по реда на чл. 21 от закона. Съгласно чл. 21, ал. 4, т. 4, б. ”а” местоизпълнението на услуги, свързани с образователни мероприятия, в т.ч и организирането им, предоставяни на данъчно незадължени лица, е там, където се извършва услугата. Следователно, местоизпълнението на доставките, които извършва фирмата, ще е там, където са установени или с постоянен адрес лицата, на които се предоставят уроците.
На практика това означава, че облагаем оборот за регистрация по чл. 96, ал. 1 от закона ще формират уроците, предоставяни на установени у нас физически лица. Означава също, че ако размерът на данъка за получените от фирмата доставки на облагаеми стоки и услуги, които са свързани с тази дейност и й дават право на данъчен кредит, превишава този, който тя си самоначислява при регистрация по чл. 97а, за нея на пръв поглед е по-изгодно да се регистрира направо по чл. 100, ал. 1 от закона. Естествено при оценката на двата варианта би следвало да се оценят както административните тежести, с които е свързана регистрацията по общ ред, каквато по същество е тази по чл. 100, ал. 1 от закона, така и това, че при тази регистрация ще следва да начислява ДДС за облагаемите си доставки.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...