По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Осигуровки на лице, извършващо счетоводни услуги
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Осигуровки на лице, извършващо счетоводни услуги

Публикувано на 26.11.2021

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване

    Въпрос: Физическо лице сключва договор за счетоводни услуги с фирма „Х“ за 6 месеца. При подаване на ГДД по чл. 50 от физическо лице за преизчисляване на данъка дължат ли се социални и здравни осигуровки?
Отговор: Съгласно Раздел VI, чл. 17, ал. 1 от Закона за счетоводството „Съставители на финансови отчети“ междинните, годишните и консолидираните отчети на предприятията се съставят от физически лица, които са в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието, или от счетоводни предприятия.
Алинея 1 може да не се прилага за годишните финансови отчети на едноличните търговци, които прилагат способа на едностранното счетоводно записване по реда на чл. 3, ал. 4 и за микропредприятията по чл. 19, ал. 2, които не са осъществявали дейност през отчетния период. В тези случаи финансовите отчети се съставят от собствениците или съдружниците на тези предприятия.
Съгласно чл. 18 от Закона за счетоводството физическите лица по чл. 17, ал. 1, които съставят финансовите отчети, и управляващите и/или представляващите счетоводните предприятия, които подписват финансовите отчети, когато финансовите отчети са съставени от счетоводни предприятия, трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да имат придобита задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него действителен стаж по специалността, както следва:
а) висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:
аа) при магистърска степен - две години;
бб) при бакалавърска степен - три години;
вв) при степен „професионален бакалавър“ - 4 години;
б) друго висше икономическо образование и 5 години стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;
в) средно икономическо образование и 8 години стаж като счетоводител;
2. да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от Особената част на Наказателния кодекс.
След като физическото лице полага труд и получава възнаграждение за това, върху полученото възнаграждение лицето дължи осигурителни вноски за социално и за здравно осигуряване в зависимост от това трудът, който полага, дали е за работа без трудово правоотношение или по някакво друго правоотношение.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...