По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Признаване на сграда като ДМА
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Признаване на сграда като ДМА

Публикувано на 26.11.2021

Отговаря Христо Досев - регистриран одитор

    Поетапно въвеждаме в експлоатация хотел, изграждан по стопански начин. Грубият строеж е приключил и стойността на СМР се водят по отделна сметка. Имаме издаден акт 16 само за 1-ви и 2-ри етап, т.е. за ет. 3, 4 и 5. За сутерен и ет. 1 и 2 нямаме акт 16. Те ще се въведат в експлоатация следваща година - те ще са съответно етап 3 и 4. При заприходяване на хотела цялата стойност по сметка груб строеж ли трябва да се отнесе по гр. 203, или да се остави сума пропорционално на квадратурата за сутерен, ет. 1 и 2 по сметка 613 и да се увеличи стойността на сградата с тях, когато получим акт 16?

   За предприятията, съставящи своите финансови отчети на база НСС, признаването на сградата като ДМА следва да стане в съответствие с изискванията на СС 16 Дълготрайни материални активи. Според точка 3.1 от СС 16 един актив следва да се отчита и представя във финансовите отчети като ДМА, когато са изпълнени следните три условия:
а) отговаря на определението за дълготраен материален актив;
б) стойността на актива може надеждно да се изчисли и
в) предприятието очаква да получи икономически изгоди, свързани с актива.
За да отговори на определението за дълготраен материален актив, същият следва да представлява установим нефинансов ресурс, придобит и притежаван от предприятието, който:
- има натурално-веществена форма;
- се използва за производството и/или доставката/продажбата на активи или услуги, за отдаване под наем, за административни или за други цели;
- се очаква да бъде използван през повече от един отчетен период.
Видно от поставения въпрос, за една обособена част от сградата (сутерен, 1 етаж и 2 етаж), не са изпълнени условията за признаване на нефинансовия ресурс като ДМА, тъй като не може да се установи безусловно, че предприятието ще черпи икономически изгоди, свързани с актива, поради причината че същият все още не е в такова състояние, което може да носи икономически ползи за предприятието при неговото използване за производството и/или доставката/продажбата на активи или услуги, за отдаване под наем, за административни или за други цели, съгласно вижданията и намерението на ръководството на предприятието.
По принцип точка 3.2 от СС 16 позволява ДМА, които се състоят от разграничими съставни части, отговарящи поотделно на критериите за дълготраен материален актив, да могат да бъдат разделени на своите съставни части и всяка част да се третира като самостоятелен актив. Тоест ако останалата част от сградата - етажи 3, 4 и 5, за които предприятието има издаден акт 16 отговарят на изискванията за ДМА, то тогава тази част от сградата би могла да се признае като самостоятелен ДМА, докато за частта, за която нямате издаден акт 16 - сутерен, 1 етаж и 2 етаж, не може да се признае като ДМА и следва да се представя във финансовите отчети като Разходи за придобиване на ДМА по тяхната фактическа себестойност на натрупаните (капитализирани) разходи.
За да може предприятието да признае онази част от сградата, за която предприятието има издаден акт 16, то освен че следва да може да се докаже, че предприятието ще черпи икономически ползи от използване на съответната част от сградата, но и предприятието трябва достатъчно надеждно да може да изчисли нейната стойност. При условие че е изградена такава счетоводна система, при която фактическата себестойност на етажи 3, 4 и 5 може да бъде установена достатъчно надеждно, то тогава същата може да се приеме за първоначална оценка на признатия ДМА.
На следващ момент, когато другата разграничима съставна част от сградата - сутерен, 1 етаж и 2 етаж бъде завършена и съответно предприятието получи за нея акт 16, същата следва съобразно изискванията на точка 3.2 от СС 16 да се заведе като отделен ДМА.
Фактът, че цялата сграда ще се води като два отделни ДМА, не е в противоречие със счетоводното законодателство, тъй като НСС допуска подобно счетоводно отчитане и представяне във финансовите отчети на разграничимите съставни части на един и същи нефинансов ресурс на отчитащото се предприятие.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...