По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Понятията “работник” и “служител” по Кодекса на труда
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Понятията “работник” и “служител” по Кодекса на труда

Публикувано на 23.11.2021

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат

    Интересува ме каква е трудовоправната разлика между работник и служител, тъй като в Кодекса на труда няма определения на тези понятия. Правил съм справки в някои тълковни и синонимни речници на българския език, но и там не намерих еднозначни тълкувания на тези понятия. Възможно ли е квалификацията да бъде тълкувана като разлика между работник или служител?

   Действително в Кодекса на труда (КТ) от 1986 г. с последно изменение от 22. 12.2020 година - ДВ, бр. 109, и по-точно в допълнителните разпоредби няма легално законово определение на тези две понятия. По тълкувателен път може да се достигне до извода, че употребявайки тези две понятия, законът е имал предвид по съществото си едно и също нещо, а именно, че това е физическо лице, което притежава необходимата трудова правоспособност за отдаване под наем на работната си сила на работодателя, срещу което той ще му заплати предварително договореното между двете страни трудово възнаграждение. Законът не прави разграничение между двете понятия. Напротив, свързва с тях едни и същи правни последици и по този начин ги равнопоставя като субекти на трудовите отношения.
В трудовоправната теория е прието за работници да се смятат лицата, които престират предимно физически труд, а за служители - тези, които престират предимно умствен труд. Законът употребява понятията “работник” и “служител” като алтернативни, като по този начин подчертава предимствено използване на физически или умствен труд, без да ги противопоставя. Работникът като страна по трудовото правоотношение престира предимно физически труд, а служителят предимно умствен. В трудовото отношение с тях не са свързани различни, а едни и същи правни последици. Това е така, защото нито една физическа работа не е мислима без разход на умствен труд и обратно. Квалификацията не би трябвало да се тълкува като разлика между работник или служител. Самата квалификация, която притежава заетият в дадена фирма персонал, е основание той да бъде разделен на нискоквалифицирани и висококвалифицирани работници съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите от 2011 г. с влезлите в сила промени от 08.2016 г.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...