По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Прекъсване и възобновяване на дейност от самоосигуряващо се лице на една и съща дата и през една и съща календарна година
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Прекъсване и възобновяване на дейност от самоосигуряващо се лице на една и съща дата и през една и съща календарна година

Публикувано на 26.11.2021

Отговаря Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ

    Първоначално е подадена Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице образец ОКД5 за самоосигуряване за всички осигурителни случаи, без трудова злополука, професионална болест и безработица от собственик на фирма. На 10.08.2021 г. е декларирано прекъсване на осигуряване, считано от 10.08.2021 г. Впоследствие собственикът си променя решението и е подадена нова Декларация ОКД5 с възобновяване на осигуряването от 10.08.2021 г. От НАП служителка счита, че не сме подали коректно възобновяването, защото изрично не сме посочили вида на осигуряване - за всички осигурени социални рискове. Служителката счита, че сме в нарушение, изисква да подадем изрично заявление за корекция и маркира, че ще имаме и административна санкция.

   На основание чл. 1, ал. 2 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност самоосигуряващото се лице подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството. Декларация за прекъсване на дейността не се подава за периодите по чл. 9, ал. 2, т. 5 от КСО.
В посочения казус на практика самоосигуряващият се прекъсва и възобновява дейност на една и съща дата, и то през една и съща календарна година. При започването на дейността си лицето е избрало вида на осигуряването си и този избор е валиден към датата на прекъсване на осигуряването. В изречение второ на ал. 4 на чл. 1 от посочената наредба е регламентирано, че при прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на друга трудова дейност през календарната година самоосигуряващото се лице не може да променя вида на осигуряването.
Това на практика означава, че лицето, което вече е декларирало вида на осигуряването си през съответната година няма основание да направи това втори път. В случая разпоредите на наредбата са спазени и няма основание за налагане на административна глоба.
По друг начин стои въпросът, ако въпросното възобновяване на осигуряването се извършва през следващата календарна година. В този случай хипотезите са две.
Първата хипотеза е аналогична на казаното по-горе. Ако лицето не посочи вида на осигуряването си, това означава, че за него е валиден изборът му от предходната година.
Във втората хипотеза се посочва вид на осигуряване, но само в случай че самоосигуряващият се желае да смени вида на осигуряването си.
За нарушения, извършени на разпоредбите на Наредба за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани в чужбина и морските лица, се налагат глоби и санкции на основание чл. 355, ал. 1 от КСО, съгласно който, който наруши разпоредбите на чл. 5, ал. 4 и чл. 6, ал. 9 и разпоредбите на нормативните актове по прилагането им, както и който не подаде или не подаде в срок декларация с данните по чл. 5, ал. 4 или декларация от самоосигуряващо се лице, се наказва с глоба от 50 до 500 лв. за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция за едноличните търговци и юридическите лица в размер от 500 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...