По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Прекратяване на трудов договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Прекратяване на трудов договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ

Публикувано на 23.11.2021

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Има ли право работодателят да връчи предизвестие за прекратяване на трудов договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ на лице, за което е получил официално писмо от НОИ на основание чл. 328, ал. 3 от КТ, за упражнено право за пенсиониране?
Упражняването на правото за пенсиониране означава ли придобито право на пенсиониране, тъй като съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10, работодателят има основание за прекратяване на трудовия договор при придобито на право за пенсиониране?

   Работодателят има право да прекрати трудов договор на някое от правните основания, посочени в Кодекса на труда. Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда (КТ) работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, освен в случаите на чл. 69в от Кодекса за социално осигуряване; при навършване на 65-годишна възраст - за професори, доценти и доктори на науките, освен в случаите на § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование. За да прекрати едностранно трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ - поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, работодателят трябва да съобрази изискванията на Кодекса за социално осигуряване, като съответния работник или служител следва да има необходимата възраст и придобит осигурителен стаж. Следва да се има предвид, че прекратяване на това основание е възможно да се осъществи ако работникът и служителят придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст след, а не преди сключването, на трудовия договор между страните. В тази връзка следва да се отбележи, че в чл. 328, ал. 1, т. 10а и 10б от КТ, е уредено правото на работодателя да прекрати с предизвестие трудово правоотношение, което е възникнало след като назначения работник или служител е придобил и упражнил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване или правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Разпоредбата на чл. 328, ал. 3 от КТ предоставя правото на работодателя да получи служебно от Националния осигурителен институт информация относно наличието на упражнено право на пенсия от работника или служителя във връзка с възможностите за упражняване на правото за прекратяване на трудовия договор по чл. чл. 328, ал. 1, т. 10а, 10б и 10в от КТ.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...