По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Работодателят може да отмени издадената от него заповед за разрешаване на ползване на платен годишен отпуск
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Работодателят може да отмени издадената от него заповед за разрешаване на ползване на платен годишен отпуск

Публикувано на 23.11.2021

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Производствен отдел с планирани отпуски, 7 дни преди отпуската тя бива разрешена, ден преди да излезе лицето в отпуск, други служители представят болнични и производственият процес ще се наруши и няма да се изпълнят поръчки, ако и това лице отсъства.
Допустимо ли е да се откаже отпуската, ден преди да влезе в сила? Каква е процедурата?

   Съгласно чл. 172 от Кодекса на труда (КТ) платеният годишен отпуск се разрешава на работника или служителя наведнъж или на части. Платеният годишен отпуск се ползва от работника или служителя с писмено разрешение от работодателя (чл. 173, ал. 1 от КТ). Следва да се има предвид, че работници или служители, ненавършили 18-годишна възраст, и майки с деца до 7-годишна възраст ползуват отпуска си през лятото, а по тяхно желание - и през друго време на годината (чл. 174 от КТ). Разпоредбата на чл. 173, ал. 5 от КТ предвижда, че работникът или служителят използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се отнася. Работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя до края на съответната календарна година, освен ако ползването му е отложено по реда на чл. 176 от КТ. В този случай на работника или служителя се осигурява ползване на не по-малко от половината от полагащия му се за календарната година платен годишен отпуск. Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година от работодателя - поради важни производствени причини при условието на чл. 173, ал. 5, изречение трето от КТ (чл. 176, ал. 1, т. 1 от КТ). Според чл. 37г, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) работодателят може да отложи ползването на платения годишен отпуск както на отделен работник или служител, така и на работниците и служителите от съответното организационно (структурно) звено. Работодателят предоставя или отлага ползването на отпуска в писмена форма и своевременно уведомява работника или служителя (чл. 37г, ал. 2 от НРВПО). Във връзка с изложеното и с оглед на фактическата обстановка считаме, че няма нормативна пречка работодателят да отмени издадената от него заповед за разрешаване на ползването на платения годишен отпуск, като за това е длъжен да уведоми своевременно работника или служителя. Следва да се има предвид, че в този случай на работника или служителя трябва да се осигури ползване на не по-малко от половината от полагащия му се за календарната година платен годишен отпуск.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...