По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Прекратяване на дейност в един от търговските обекти на предприятие
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Прекратяване на дейност в един от търговските обекти на предприятие

Публикувано на 07.12.2021

Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор

    Въпрос: Фирма има няколко вида дейности в различни обекти. Един от обектите - кафе-сладкарница, от м. 09.21 г. спира дейността си. Необходимо ли е подаването на документи, какви и къде?
Отговор: Обстоятелството, че дадено предприятие прекратява своята дейност в един от своите търговски обекти, не подлежи на деклариране в НАП или в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ. На деклариране ще подлежат прекратяване на трудовите договори на работниците и служителите, които са работили в този търговски обект (кафе-сладкарница), като за целта в 7-седем дневен срок от прекратява на трудовия договор предприятието в качеството му на работодател следва да подаде за всеки едни прекратен трудов договор Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда в компетентната ТД на НАП.
В случай че в търговския обект, който ще затвори, е имало работещо фискално устройство (касов апарат), предприятието на основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, може да инициира извеждане от експлоатация и прекратяване на регистрацията на това фискално устройство. Прекратяване на регистрация на фискалното устройство се извършва, като се изпрати съобщение за дерегистрация към НАП съгласно приложение № 17 от Наредба Х-18 от 13 декември 2006 г., като преди това се изпращат всички неизпратени данни от документи за продажба/сторно операция и дневни финансови отчети.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...