Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Счетоводен семинар 2022

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2022

Теми и лектори:

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Годишно данъчно приключване 2021 г. по реда на ЗКПО
Бойко КОСТОВ

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси
По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2021 г. > Счетоводно и данъчно третиране на активи, придобити чрез финансиране
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Счетоводно и данъчно третиране на активи, придобити чрез финансиране

Публикувано на 25.01.2022

Мина ДИМИТРОВА – регистриран одитор

    Финансирането като безвъзмездна помощ е предоставянето на финансови средства неотменимо или под условие с цел постигане на определени цели, покриване на загуби, посрещане на бъдещи задължения, придобиване на дълготрайни активи и за текущата дейност за различен период от време.
Счетоводното третиране на безвъзмездно получени средства е регламентирано с приложимите счетоводни стандарти СС 20 Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ и МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ.
Принципът, заложен в счетоводния стандарт, е, че безвъзмездно получените средства се отчитат при наличието на достатъчно сигурност, че предприятието получател ще спазва съпътстващите ги условия и даренията ще бъдат получени. В изпълнение изискванията, регламентирани с т. 3.1 - 3.4 на СС 20, правителствените дарения се отчитат като финансиране, освен ако в закон е определен друг ред на отчитане, което финансиране се признава на приход в текущия период, като за дарения:
• свързани с амортизируеми активи - пропорционално на начислените за съответния период амортизации на активи, придобити в резултат на дарението;
• свързани с неамортизируеми активи - през периодите, през които са отразени разходите за изпълнение на условията по даренията;
• свързани с преотстъпени данъци - през периодите, през които са отразени разходите за изпълнение на условията по преотстъпването на данъци. Преотстъпеният корпоративен данък и намалението на корпоративния данък по смисъла на ЗКПО се отчита като резерв;
• получени от предприятията като компенсация за минали разходи или загуби се признават за приход през периода на получаването им.
Относно данъчното третиране на безвъзмездната финансова помощ (финансиране), свързана със:
• неамортизируеми активи и разходи, в ЗКПО не е предвиден специален ред и се прилага общият ред на закона. Това означава, че разходите и приходите за това финансиране са признати за данъчни цели в годината на отчитането им, т.е. счетоводните разходи, които се покриват с безвъзмездната финансова помощ, и отчетеният приход за нея са признати по реда на ЗКПО и с тях не се преобразува счетоводният финансов резултат;
• амортизируеми активи, е приет специфичен данъчен режим, регламентиран с глава десета „Данъчни амортизируеми активи“ на ЗКПО относно:
- формиране на данъчната амортизируема стойност (ДАС) на активите, придобити в резултат на дарението, по реда на чл. 53, ал. 1;
- преобразуване със САм и ДАм на активите по реда на чл. 54, ал. 1 и 2;
- промяна в стойностите на активите при възстановяване или промяна в стойността на дарението по реда на чл. 62;
- преобразуване с отчетения приход пропорционално на начислените за съответния период амортизации на активи, придобити в резултат на дарението по реда на чл. 68.

    Счетоводно и данъчно третиране на финансиранията (безвъзмездна помощ):

  

Вид
финансиране

Счетоводно
третиране СС 20

Данъчно
третиране

Преобразуване в ГДД

1

Финансирането е свързано с
неамортизируеми активи (текущи разходи)

Признава се на приход през периода, в който са отразени разходите за изпълнение на условията по финансирането.
(т. 3.2, б. “б“ от СС 20)

Признат данъчен приход

Не участва в преобразуването

2

 Финансирането е като компенсация за минали разходи или загуби

Признава се на приход през периода на получаването им.
(т. 3.4 от СС 20)

Признат данъчен приход

Не участва в преобразуването

3

 
Финансирането е свързано с амортизируеми активи

 Признава се на приход, пропорционално на начислените за съответния период амортизации на актива, придобит в резултат на финансирането
(т. 3.2, б. “а“ от СС 20)
Активът се включва в САПл с отчетна стойност, равна на цената на придобиване

Отчетеният счетоводен приход, пропорционално на САм, не се признава за данъчни цели по реда на чл. 68

 

Сумата на финансира-нето не се  включва в ДАПл - чл. 53, ал. 1

Намаление със:
- отчетения приход в размер на САм по реда на чл. 68;
- с ДАм на актива по чл. 54, ал. 1 (изчислени при ДАС на актива само от собствените ср/ва)

Увеличение със САм по реда на чл. 54, ал. 2


Тези счетоводни и данъчни правила се прилагат и за предоставените безвъзмездни държавни помощи за преодоляване на последствията от COVID. С указание на МФ –изх. № УК-1 от 02.03 2021 г., са дадени примери и подробно са описани правилата за счетоводното и данъчното третиране на предоставените безвъзмездни държавни помощи по програми и мерки за запазване на:
• заетостта на работниците и служителите (мярка 60/40; заетост за теб);
• дейността на предприятията (по Оперативни програми: „Иновации и конкурентоспособност“, „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма и др. аналогични).

    Примери за счетоводно и данъчно третиране на счетоводни приходи и разходи, отчетени по повод на дарение, свързано с данъчен амортизируем актив
1. Пример за счетоводно и данъчно третиране на счетоводни приходи по реда на чл. 68 от ЗКПО
С чл. 68 от ЗКПО е регламентирано, че счетоводните приходи и разходи, отчетени по повод на дарение (финансиране), с което е намалена историческата цена при определяне на данъчната амортизируема стойност на актива, не се признават за данъчни цели, като с приходите се намалява, а с разходите се увеличава счетоводният финансов резултат при формиране на данъчния финансов резултат за годината на отчитането им. (*Разпоредбата на чл. 68 е от 01.01.2006 г. и се прилага за активи, придобити след 31 декември 2005 г. - § 18 от ПЗР на ЗКПО).
Пример 1: ДЗЛ придобива през м. март 2016 г. данъчен амортизируем актив (резачна машина) на стойност 60 000 лв., от които 30 000 лв. са собствени средства и 30 000 лв. са финансирани с правителствено дарение.
• Счетоводно отразяване на полученото финансиране:
Дт с/ка Парични средства/Кт с/ка Финансиране на дълготрайни активи - 30 000 лв.
• Стойности на актива в счетоводния амортизационен план (САПл) и данъчния амортизационен план (ДАПл):
- САПл по цена на придобиване – 60 000 лв.
- ДАПл с данъчна амортизируема стойност (ДАС) - 30 000 лв., формирана съгласно чл. 53, ал. 1 от ЗКПО от историческата цена на актива, намалена с размера на дарението (60 000 - 30 000).
• Счетоводни и данъчни амортизации
За счетоводни цели е приет полезен срок на ползване на актива - пет години, при което годишната счетоводна норма (ГСН) е 20% за резачната машина.
Придобитият данъчен амортизируем актив е машина и съгласно приетите с чл. 55 от ЗКПО категории се класифицира в група II “Машини, производствено оборудване, апаратура“ с максимална годишна данъчна амортизационна норма - 30%. Приетата от ДЗЛ годишна данъчна норма е 25%, в рамките на мах от 30% ( виж таблицата на ДАПл).

  

Счетоводен амортизационен план

Стойности на актива

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Отчетна стойност

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

Годишна счетоводна норма

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Годишна счетоводна амортизация,

9000
4500

12000
6000

12000
6000

12000
6000

12000
6000

3000
1500

в т.ч. на финансирането

Начислена счетоводна амортизация,

9000

21000

33000

45000

57000

60 000

в т.ч. на финансирането

4500

10500

16500

22500

28500

30 000

 Счетоводна балансова стойност

51000

39000

27000

15000

3000

0  

Данъчен амортизационен план

Показатели на актива

2016г

2017г

2018г

2019г

2020г

Данъчна амортизируема стойност

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

Годишна данъчна норма (мах - 30%)

25%

25%

25%

25%

25%

Годишна данъчна амортизация

5625

7500

7500

7500

1875

Натрупана данъчна амортизация

5625

13125

20625

28125

30 000

Данъчна стойност(р. 1 - р. 4)

24375

16875

9375

1875

0  
• Определяне на размера на прихода, който трябва да се признае по години пропорционално на начислените за съответния период счетоводни амортизации на актива, придобити в резултат на финансирането:

Показатели за финансирането

2016г

2017г

2018г

2019г

2020г

2021г

Размер на финансирането

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

Годишна счетоводна амортизация, в т.ч.

9000
4500

12000
6000

12000
6000

12000
6000

12000
6000

3000
1500

 на финансирането

Признат приход по години:
Дт с/ка Финансиране/Кт с/ка Приходи  

 

4500

 

6000

 

6000

 

6000

 

6000

 

1500   • Преобразуването на счетоводния финансов резултат при формиране на данъчния финансов резултат:

Преобразуване на СФР

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

общо

В увеличение:

9000

12000

12000

12000

12000

3000

60 000

чл. 54, ал. 2 със счетоводната амортизация

9000

12000

12000

12000

12000

3000

60 000

 

 

 

 

 

 

 

 

В намаление:

10125

13500

13500

13500

7875

1500

60 000

 чл. 54, ал. 1 с годишните данъчни амортизации

5625

7500

7500

7500

1875

0

30 000

чл. 68 със счетоводен приход от финансирането

4500

6000

6000

6000

6000

1500

30 000

Разлика между увеличението и намалението

(1125)

(1500)

(1500)

(1500)

4125

1500

0


Спецификата в данъчното третиране на данъчните амортизируеми активи, придобити чрез финансиране, се изразява в това, че:
• сумата на дарението в размер на 30 000 лв. не се включва в данъчната амортизируема стойност (ДАС) на актива и тя се формира само от собствените средства в случая - 30 000 лв.;
• равенството в увеличенията и намаленията на счетоводния финансов резултат за годините на ползване на актива (2016-2021 г.) се реализира чрез:
 увеличение със счетоводните амортизации по чл. 54, ал. 2 в размер на 60 000 лв.;
 намаление също в размер на 60 000 лв., формирано от:
- данъчните амортизации по чл. 54, ал. 1 - 30 000 лв.;
-отчетения счетоводен приход от финансиране (чл. 68) - 30 000 лв.

   2. Примери, свързани с промяна в стойностите на данъчни амортизируеми активи по реда на чл. 62 от ЗКПО
Промяна в стойностите на данъчния амортизируем актив се извършва при настъпване на обстоятелства, налагащи промяна съгласно този закон или счетоводното законодателство, с изключение на случаите по чл. 61 (чл. 62, ал. 1).

   2.1. Промяна в стойностите на данъчния амортизируем актив в случаите на възстановяване на дарение (финансиране)
Пример 2: ДЗЛ придобива данъчен амортизируем актив на 31.03.2019 г. с цена на придобиване 50 000 лв. в т.ч.: собствени средства - 20 000 лв., и дарение (финансиране) - 30 000 лв. През 2021 г. част от финансирането в размер на 10 000 лв., е възстановено на дарителя поради неизпълнение на поставени условия.
Активът е заведен във:
- счетоводния амортизационен план с историческата цена-50 000 лв. Приет e полезен срок на ползване 4 години;
- данъчния амортизационен план с данъчна амортизируема стойност - 20 000 лв., формирана от историческата цена, намалена с дарението. Класифициран е в група ІІ с максимална годишна данъчна амортизационна норма – 30%.

  

Счетоводен амортизационен план

 Показатели на актива

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

1. Отчетна стойност

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

2. ГСН при полезен срок - 4 години

25%

25%

25%

25%

25%

3. Годишна счетоводна амортизация, в т.ч.
 на финансирането

9375
5625

12500
7500

12500
5000

12500
1875

3125
0

4. Начислена счетоводна амортизация,
 в т.ч. на финансирането

9375
5625

21875
13125

34375
18125

46875
20 000

50 000
20 000

5. Счетоводна балансова стойност

40625

28125

15625

3125

0


Изменение на финансирането

Показатели за финансирането

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023г.

1

Размер на финансирането

30 000

24375

16875

1875

0

2

Признат приход с размера на САм (р. 3 от САПл)

(5 625)

(7500)

 

 

 

3

Остатък на финансирането (р. 1 - р. 2)

24 375

16875

16875

1875

0

4

Възстановено финансиране

 

 

(10 000)

 

 

5

Сума на финансирането след корекцията (р. 3 - р. 4)   

 

 

6875

1875

0

6

Признат приход след корекцията (р. 3 от САПл)

 

 

(5000)

(1875)

0

7

Всичко признато финансиране - р. 2 и р. 6

5625

13125

18125

20 000

 

8

Остатък на финансирането (р. 5 - р. 6)

 

 

1875

0

 


Счетоводното отчитане на възстановеното финансиране поради неспазване на условията по него е регламентирано с т. 3.7 на НСС 20, съгласно която:
• подлежащите на връщане суми се отчитат като задължения, а непризната като приход част от финансирането се отписва;
• когато задължението е по-голямо от непризнатата като текущ приход част от финансирането, разликата се отчита като разход. Този разход не е признат за данъчни цели и се посочва в увеличение при формиране на ДФР по реда на чл. 68 от ЗКПО.
В нашия случай е приложима първата разпоредба, защото към датата на възстановяването, непризнатата, като приход част от финансирането е в размер на 16 875 лв. и покрива размера на възстановеното финансиране в размер на 10 000 лв., при което остава за признаване на приход финансиране в размер на 6875 лв. (2021 г. - 5000 лв., и 2022 г. – 1875 лв.) и счетоводният запис е:

   Дт с/ка Финансиране 10 000 лв.
Кт с/ка Задължение към дарителя 10 000 лв.
Корекции в ДАПл по реда на чл. 62 от ЗКПО
През 2021 г. за част от финансирането в размер на 10 000 лв., което се възстановява на дарителя поради неизпълнение на поставени условия, се извършват следните корекции в ДАПл за актива по реда на:
- чл. 62, ал. 2 - извършва се промяна в стойностите на актива в данъчния амортизационен план към 1 януари на годината (в случая към 01.01.2021 г.), в която са установени обстоятелствата, налагащи промяната. Не се извършва промяна в данъчния амортизационен план и не се коригира начислената данъчна амортизация за предходните години - 2019 и 2020 г.);
- чл. 62, ал. 3, стойностите на данъчния амортизируем актив след промяната трябва да са равни на стойностите, които биха били определени, ако обстоятелствата, налагащи промяната, са били известни през предходните години.
В примера промяната в стойностите на актива, която се отразява към 01.01.2021 г., е, че ДАС на актива се увеличава със стойността на възстановеното дарение в размер на 10 000 лв., защото с възстановяване на дарението се акумулират в актива собствени средства;
- чл. 62, ал. 4 при определяне на данъчния финансов резултат годишната данъчна амортизация на актива за текущата година се коригира с разликата между начислената данъчна амортизация за актива през предходните години и тази, която би била начислена за тези години.
В примера годишната данъчна амортизация на актива за 2021 г. се коригира в увеличение с 5250 лв., разликата между начислената данъчна амортизация за актива през предходните години (2019 г. и 2020 г.) в размер на 10 500 (4500+6000) и тази, която би била начислена за тези години при ДАС - 30 000 лв., в размер на 15 750 (6750+9000), защото обстоятелствата, налагащи промяната, са били известни през предходните години.
• Корекцията в годишната данъчна амортизация за 2019 и 2020 г. в размер на 5250 лв. се посочва в увеличение на данъчната амортизация на актива за текущата година 2021 г. в помощна справка 2 - Амортизируеми активи за 2021 г. (виж приложената справка).
• Стойности и корекции в ДАПл:

Данъчен амортизационен план

 

Показатели на актива

 

2019 г.

 

2020 г.

към 01.01. 2021 г.

 

2021 г.

 

2022 г.

1

2

3

4

5

6

 1. Данъчна амортизируема стойност

20 000

20 000

30 000

30 000

30 000

 1. Годишна данъчна норма (мах - 30%)

30%

30%

30%

30%

30%

 1. Годишна данъчна амортизация

4500

6000

 

9000

5250

 1. Начислена данъчна амортизация преди корекцията

4500

10500

10500

19500

 

 1. Корекция на данъчната амортизация по чл. 62, ал. 4

 (за 2019 г.+2250 лв. и 2020 г.+3000 лв.)

-
+2250

-
+3000

 

5250

 

5250

-

 1. Начислена данъчна амортизация след корекцията (р. 4+р. 5)

6750

15750

 

15750

 

24750

 

30 000

 1. Данъчна стойност (р.1 - р.4 за к. 2 и 3) и (р.1 - р.6 за к.4 - 6)

15500

9500

14250

5250

0   Преобразуването на счетоводния финансов резултат при формиране на данъчния финансов резултат:

Преобразуване на СФР

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

общо

В увеличение:

9375

12500

12500

12500

3125

50 000

чл. 54, ал. 2 със счетоводната амортизация

9375

12500

12500

12500

3125

50 000

 

 

 

 

 

 

 

 В намаление:

(10125)

(13500)

(19250)

(7125)

0

50 000

 чл. 54, ал. 1 с годишните данъчни амортизации

(4500)

(6000)

(9000)

(5250)

 

24750

чл. 62, ал. 4 - корекция в увеличение на ДАм

-

-

(5250)

 

 

5250

чл. 68 - с счетоводен приход от финансирането

(5625)

(7500)

(5000)

(1875)

 

20 000

Разлика между увеличението и намалението

(750)

(1000)

(6750)

5375

3125

0


2.2. Промяна в стойностите на данъчен амортизируем актив, когато дарение (финансиране), свързано с актива, е получено в година, различна от годината на придобиване на актива.
Пример 3: През 2020 г. ДЗЛ по сключен договор по Оперативна програма има одобрено финансиране за следните активи:

Инвестиция

Максимална стойност, за която се кандитатства

Одобрена сума/лева

Ангажимент
(одобрено финансиране) -
70% от к.4

 договор

 

Вид

 

мярка

1

2

3

4

5

6

Трактор

брой

292 000

292 000

204 400

 

01.02.2020 г.

Зърномелачка

брой

260 000

260 000

182 000

 Общо

 

552 000

552 000

386 400

    ДЗЛ придобива (закупува) и въвежда в експлоатация данъчните амортизируеми активи април 2020 г., а сумата на финансирането получава м. 08.2021 г. Поради това, че не получава своевременно финансирането, ДЗЛ включва придобитите активи във:
- счетоводния амортизационен план с историческата цена - 552 000 лв. Приет e полезен срок на ползване 5 години;
- данъчния амортизационен план с данъчна амортизируема стойност - 552 000 лв., формирана също от историческата им цена (не е намалена с финансирането). Класифицирани са в група II с максимална годишна данъчна амортизационна норма - 30%

Счетоводен амортизационен план

Стойности на активите

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

 1. Отчетна стойност

552000

552000

552000

552000

552000

552000

 1. ГСН при полезен срок - 5 години

20%

20%

20%

20%

20%

20%

 1. Годишна счетоводна амортизация, в т.ч. на финансирането - 70%

73600
51520

110400
77280

110400
77280

110400
77280

110400
77280

36800
25760

 1. Натрупана счетоводна амортизация, в т.ч. финансирането

73600
51520

184000
128800

294400
206080

404800
283360

515200
360640

552000
386400

 1. Счетоводна балансова стойност

478400

368000

257600

147200

36800

0  

Данъчен амортизационен план

 
Показатели за актива

 

2020 г.

към 01.01. 2021 г.

 

2021 г.

 

2022 г.

 

2023 г.

 

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

 1. Данъчна амортизируема стойност

552000

552000

 

 

 

 

 1. Корекция на данъчната амортизируема стойност по чл. 62, ал. 2 (намаление с финансирането)

0

 

(386400)

 

 

 

 

 1. Данъчна амортизируема стойност след корекцията (историческа цена - финансирането)

 

552000

 

165600

 

165600

 

165600

 

165600

 

165600

 1. Приета годишна данъчна норма - 25% (мах - 30%)

25%

 

25%

25%

25%

25%

 1. Годишна данъчна амортизация

92000

 

41400

41400

41400

13800

 1. Натрупана данъчна амортизация

в т.ч. на финансирането - 70%

92000
64400

92000
64400

69000
-

110400
-

151800
-

165600
-

 1. Корекция на данъчната амортизация по чл. 62, ал. 4 в намаление- посочва се на р. 9.2.1 на справка - 2

 

0

 

(64400)

 

 

-

-

8. Натрупана данъчна амортизация след корекцията при ДАС по чл. 53, ал. 1, само на собствени ср/ва (р. 6 - р. 7)

92000

 

27600

 

69000

 

110400

 

151800

 

165600

 1. Данъчна стойност р. 3 - р. 8

460 000

138000

96600

55200

13800

0   Данъчно третиране
• Промяната в стойностите на активите се отразява в данъчния амортизационен план към 01.01.2021 г., годината, в която са установени обстоятелствата, налагащи промяната - получаване на финансирането. Не се извършва промяна в данъчния амортизационен план и не се коригира начислената данъчна амортизация за предходната година - 2020 г. (чл. 62, ал. 2).
• Стойностите на данъчните амортизируеми активи след промяната са равни на стойностите, които биха били определени, ако обстоятелствата, налагащи промяната, са били известни през предходните години (финансирането е било получено 2020 г. или начислено като вземане), (чл. 62, ал. 3), а именно към 01.01.2021 г.:
- ДАС на активите се намалява със стойността на финансирането в размер на 386 400 лв. и става 165 600 лв. (р. 1,2 и 3 на к. 3);
- начислената данъчна амортизация за 2020 г. в размер на 92 000 лв. се намалява с амортизацията на финансирането в размер на 64 600 лв. и става - 27 600 лв. (р. 6,7 и 8 на к.3)
- данъчната стойност става 138 000 лв. (165 600 - 27 600), р. 9. на к. 3.
• При определяне на данъчния финансов резултат годишната данъчна амортизация на активите за 2021 г. се коригира в намаление с 64 600 лв., разликата между начислената данъчна амортизация за актива 2020 г. в размер на 92 000 лв. и тази, която би била начислена за 2020 г. в размер на 27 600 лв., ако обстоятелството, налагащо промяната - получаване на сумата на финансирането, е било отразено през предходната година - 2020 г. (чл. 62, ал. 3).
• Корекцията в годишната данъчна амортизация в размер на 64 600 лв. се посочва в намаление на данъчната амортизация на активите за текущата година 2021 г. в помощна справка 2 - Амортизируеми активи за 2021 г. (виж приложената справка).
За годишните данъчни амортизации се попълва помощна справка 2 - Амортизируеми активи, в която се нанасят данните от ДАПл по категории данъчни активи и съответните корекции на годишната данъчна амортизация по чл. 62, ал. 4 и чл. 59, ал. 2. Сумата на ГДА, която се посочва в намаление на счетоводния финансов резултат за текущата година, трябва да съответства на сумата на ред 10 от помощната справка 2 - Амортизируеми активи.
Представяме по-долу попълнена “Помощна справка 2 - Амортизируеми активи” с данни от ДАПл и корекциите по чл. 62, ал. 4 от горепосочените примери

Категория активи по чл. 55, ал. 1 от ЗКПО

Годишна данъчна амортизация за 2021 г.

Стойности на амортизируемите активи към 31.12.2021 г.

Данъчна амортизируема стойност

Начислена данъчна амортизация

Данъчна стойност

1

2

3

4

5

6

1

Категория І

45 277.20

1 074 237.00

404 727.24

669 509.76

2

Категория ІІ

184 909.53

1 268 084.04

661 982.67

606 101.37

3

Категория ІІІ

 

 

 

 

4

Категория ІV

10 459.36

12 105.00

9439.15

2665.85

5

Категория V

20 462.20

10 2311.00

65 180.86

37 130.14

6

Категория VІ

 

 

 

 

7

Категория VІІ

5305.35

35 369.00

15429.50

19 939.50

8

Всичко (от р. 1 до р. 7)

266 413.64

2 492 106.04

1 156 759.42

1 335 346.62

9

Корекции

Х

 

9.1

Увеличение
 съгласно чл. 62, ал. 4 (пример 2)

 

5250.00

9.2

Намаление, в т.ч.

(64 600.00)

9.2.1

 - съгласно чл. 62, ал. 4 (пример 3)

(64 600.00)

9.2.2

 - съгласно чл. 59, ал. 2

 

10

Годишни данъчни амортизации (р. 8+р. 9.1-р. 9.2)

 

207 063.64   • Счетоводно и данъчно третиране на прихода от финансиране за 2020 г.

Показатели за финансирането

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Получeно финансиране

 

386 400

 

 

 

 

2

Признат приход с размера на САм (р. 3 от САПл)

 

(77280)

 

 

 

 

3

Годишна счетоводна амортизация,
в т.ч. на финансирането - 70%

73 600
51520

110 400
77280

110 400
77280

110 400
77280

110 400
77280

36 800
25760   • Получаване на финансирането през 2021 г.
Дт с/ка Парични средства - 386 400 лв.
Кт с/ка Финансиране за дълготрайни активи - 386 400 лв.
• Признаване на прихода за 2021 г.
Съгласно приложимите счетоводни стандарти финансирания, свързани с амортизируеми активи, се признават на приход пропорционално на начислените за съответния период счетоводни амортизации на активите, придобити в резултат на дарението (т. 3.2, буква “а” на СС 20 Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ).
Размерът на финансирането, което следва да бъде отчетено за 2021 г., пропорционално на начислените счетоводни амортизации на тези активи за 2021 г., е 77 280 лв.
Дт с/ка Финансиране за дълготрайни активи - 77 280 лв.
Кт с/ка Приходи от финансиране - 77 280 лв.
• Признаване на прихода за 2020 г.
Сумата на финансирането, пропорционално на начислените счетоводни амортизации на тези активи за 2020 г., е в размер на 51 520 лв. Счетоводното отразяване на финансирането през 2021 г. може да се извърши по следните начини:
1) като корекция на неразпределената печалба от минали години по реда на НСС 8
Дт с/ка Финансиране за дълготрайни активи - 51 520 лв.
Кт с/ка Нераз­пре­де­лена печалба - 51 520 лв.
2) признаване на прихода през 2021 г.
Дт с/ка Финансиране за дълготрайни активи - 51 520 лв.
Кт с/ка Приходи от финансиране - 51 520 лв.
В този случай за 2021 г. признатият приход от финансиране ще е в размер на 128 800 лв., формиран от начислените за:
- 2021 г. счетоводни амортизации за финансирането в размер на 77 280 лв.;
- 2020 г. счетоводни амортизации за финансирането в размер на 51 520 лв.
Независимо кой от посочените варианти за счетоводно отчитане на финансирането ще се приложи от ДЗЛ, данъчният ефект е еднакъв

 

 

Преобразувания на СФР за 2021 г.

Начини на отчитане на финансирането за 2020 г.

на приход

в неразпределена печалба

1

 СФР - преди отчитането на прихода от финансиране

10 000

10 000

2

отчитане на приход от финансиране, в т.ч.

128 800

77 280

 

 • за 2020 г.

51 520

-

 

 • за 2021 г.

77 280

77 280

3

СФР от ОПР - след отчитането на приход от финансиране (р. 1+р. 2)

 

138 800

 

87280

 

 Преобразуване на СФР по реда на ЗКПО

 

 

4

Увеличения

110 400

110 400

 

 чл. 54, ал. 2 със САм на активите

110 400

110 400

5

Намаления

(105 600)

(54 080)

5.1

чл. 54, ал. 1 с ДАм на активите за 2021 г.

(41 400)

(41 400)

5.2

чл. 68 отчетения приход от финансиране, в т.ч.:

(128 800)

(77 280)

 

 • за 2020 г.

(51 520)

 

 

 • за 2021 г.

(77 280)

(77 280)

5.3

 чл. 62, ал. 4 - корекция в намаление на ДАм

64 600

64 600

6

Данъчен финансов резултат (р. 3+р. 4-р. 5)

143 600

143 600   Специфики и разлики в счетоводното и данъчното третиране на придобитите данъчни амортизируеми активи чрез финансиране и преотстъпен корпоративен данък по чл. 189б от ЗКПО

 Показатели за счетоводно и данъчно третиране

Финансиране за дълготрайни активи (Обвързани с активи дарения)

Преотстъпен корпоративен данък по чл. 189б от ЗКПО

1

 Представяне в баланса

Отчита се като финансиране на дълготрайни активи

 В собствения капитал, като резерви

2

 Участие на предоставените средства в отчета за приходи и разходи (ОПР), (отчитане на приходи и разходи)

Признават се като приход в текущия период пропорционално на начислените за съответния период счетоводни амортизации на активите, придобити в резултат на дарението

 Не участват в ОПР, не се признава приход

3

 Счетоводно отчитане при възстановяване на финансирането и внасянето на корпоративния данък при неспазване на изискуемите условия

Подлежащите на връщане суми се отчитат като задължения, а непризнатата като приход част от финансирането се отписва. Ако задължението е по-голямо от непризнатата като текущ приход част от финансирането, разликата се отчита като друг разход

При неизпълнение на изискванията за последващо използване (разходване) на преотстъпения корпоративен данък, той се дължи по реда на чл. 173, ал. 6, т. 2 от ЗКПО за годината, за която е възникнал. Дължимият данък се отчита в баланса като задължение, за сметка на неразпределената печалба, т.е. не участва в ОПР

4

 Стойност, по която се завеждат придобитите дълготрайни активи в счетоводния амортизационен план

 По историческа цена (цена на придобиване), формирана от вложените собствени средства и предоставените чрез финансиране

По историческа цена (цена на придобиване), формирана от вложените собствени средства и предоставените чрез преотстъпения корпоративен данък

5

Стойност по която се завеждат придобитите дълготрайни активи в данъчния амортизационен план (данъчна амортизируема стойност)

 С данъчна амортизируема стойност формирана от историческата цена на актива, намалена с включените в нея дарения (финансирания), свързани с актива (чл. 53, ал. 1 от ЗКПО)

 С данъчна амортизируема стойност, формирана от историческата цена (цената на придобиване), т.е. от вложените собствени средства и предоставените чрез преотстъпения корпоративен данък

6

Проявление на придобитите данъчни амортизируеми активи при преобразуването на счетоводния финансов резултат (СФР) при формирането на данъчния финансов резултат (ДФР)

В увеличение по чл. 54, ал. 2 от ЗКПО със счетоводните разходи за амортизации;
В намаление:
- по чл. 54, ал. 1 с годишните данъчни амортизации; и
- по чл. 68 с отчетените счетоводни приходи от финансирането в размер на начислените счетоводни амортизации на актива за съответния период

В увеличение по чл. 54, ал. 2 от ЗКПО със счетоводните разходи за амортизации;
В намаление по чл. 54, ал. 1 с годишните данъчни амортизации

7

Данъчно третиране при възстановяване на финансирането или внасяне на корпоративния данък при неспазване на изискуемите условия

Отчетен счетоводен разход при възстановяване на финансиране не е признат за данъчни цели на основание чл. 68 от ЗКПО и се посочва в увеличение на СФР.
Извършва се и корекция на стойностите на актива в ДАПл по чл. 62 от ЗКПО

Възникването на задължение за внасяне на преотстъпен данък поради неспазване на условията за преотстъпването му, не създава разход в ОПР и поради това няма данъчни ефекти. Не се извършва и корекция на стойностите на актива в ДАПл   Пояснения и указания, аналогични на описаните, са дадени и с писма на ЦУ на НАП с изходящи номера - М-24-31-32/06.06.2013 г.; М-16-12-141/29.05.2013 г.; 53-003-86/13.08.2013 г.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...