Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси
По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2022 г. > Издаване на данъчен документ (фактура) на данъчно незадължено физическо лице
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Издаване на данъчен документ (фактура) на данъчно незадължено физическо лице

Публикувано на 05.08.2022

Отговаря Иван МИНЧЕВ – данъчен консултант

    Въпрос: Фирма „А” ЕООД извършва онлайн продажби само в България. Има собствен сайт. Регистрирана е по ДДС. Няма касов апарат. Има сключени договори с „Еконт“ и „Спиди“. Получава си парите само по банка.
Управителят си пакетира стоката у дома. Трябва ли в пратката да се слагат стокови разписки или фактури? Продажбите са на физически лица в страната. При разговор с него стана ясно, че хората не желаят всеки път да си предоставят ЕГН за фактура. Възможно ли е във фактурата да се въведат деветки 99999999 вместо ЕГН? В този случай трябва ли фактурите да се въвеждат в ДДС дневника за продажби една по една? До този момент управителят е предоставял за счетоводството банкови извлечения, справки от „Еконт“ и „Спиди“. В ДДС е осчетоводявана за месеца една сума (оборота) с един запис на 30-о число на месеца като Отчет продажби с партньор Население.

   Отговор: Предвид поставения въпрос и изложената непълна фактическа обстановка, при условие че продажбите са на данъчно незадължени физически лица, ще изразим следното принципно становище:
На основание чл. 113, ал. 3, т.1 от Закона за данък върху добавената стойност, фактура може да не се издава за доставки, по които получателят е данъчно незадължено физическо лице. Съответно съгласно чл. 119, ал. 1 от ЗДДС за доставките, за които издаването на фактура или протокол не е задължително, доставчикът - регистрирано по този закон лице, съставя отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставки за съответния данъчен период. Отчетът за извършените продажби се съставя най-късно в последния ден на данъчния период, като по избор лицето може да съставя отделни отчети за извършените продажби за всеки ден от данъчния период и/или за всеки свой обект - чл. 119, ал. 2 и 3 от ЗДДС. По силата на ал. 4 от същата разпоредба, съдържанието на обобщената информация по ал. 1 се определя с правилника за прилагане на закона.
Следва да се има предвид, че съгласно чл. 113, ал. 6 от ЗДДС, когато издаването на фактура не е задължително, тя се издава по желание на доставчика или на получателя, като всяка страна е длъжна да окаже необходимото съдействие на другата страна за издаването. В тази връзка и предвид поставения въпрос, по силата на чл. 114, ал. 1, т. 8 от ЗДДС фактурата задължително съдържа идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 на получателя, съответно номера по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - когато получателят е нерегистрирано по този закон лице, идентификационен номер за целите на ДДС - когато получателят е регистриран в друга държава членка, друг номер за идентификация на лицето, когато такъв се изисква съгласно законодателството на държавата, където е установен получателят. Съответно, съгласно чл. 6, ал. 1, т.3 от Закона за счетоводството първичният счетоводен документ, адресиран до външен получател, съдържа задължително наименование или име, адрес и единен идентификационен код от Търговския регистър или единен идентификационен код по БУЛСТАТ или единен граждански номер или личен номер на чужденец на издателя и получателя. Тук следва да се има предвид, че на основание чл. 6, ал. 5 от ЗСч документална обоснованост е налице, когато в първичния счетоводен документ липсва част от изискуемата информация по ал. 1 и 3, но за нея има документи, които я удостоверяват – например наличие на подписан договор или писмено споразумение.
Предвид горепосоченото и поставения въпрос, считаме, че не е допустимо издаване на данъчен документ – фактура на данъчно незадължено физическо лице без задължителния реквизит по чл. 114, ал. 1, т. 8 от ЗДДС, а именно номера по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - когато получателят е нерегистрирано по този закон лице. В тази връзка обръщаме внимание, че съгласно чл. 84, ал. 2 и 3 от ДОПК идентификацията на физически лица, които не са вписани в Търговския регистър, съответно в регистър БУЛСТАТ, се извършва чрез единния граждански номер или личния номер на чужденец, а лицата, които не попадат в случаите по ал. 1 или 2, се идентифицират чрез служебен номер. Безспорно включването на ЕГН в данъчен документ – фактура, попада в хипотезата на обработване на лични данни, но обработването на тази информация е напълно законосъобразно, тъй като произтича от изискванията на нормативен акт – ЗДДС и ЗСч. В тези случаи не се изисква изрично съгласие на лицето, включително предвид практиката на Комисията за защита на личните данни.
Относно въпроса, свързан с възможността във фактурата да се въведат деветки (99999999) или някакъв друг подобен код вместо ЕГН, следва да се има предвид, че подобно процедиране е незаконосъобразно. Издадените фактури с попълнен код от този тип (99999999) на практика са с липса на задължителен реквизит (ЕГН), което прави тези документи невалидни като данъчен документ - фактура.
В заключение, относно въпроса свързан с това какви документи следва да се прилагат в пратките с получатели данъчно незадължени физическа лица, въпреки че издаването на данъчен документ – фактура, не е задължително по реда на ЗДДС за тези доставки, според нас издаването на фактури, респективно първични счетоводни документи по чл. 6, ал. 1 от ЗСч е препоръчително, предвид улесняване при евентуалните случаи на върната стока или рекламация и възстановяването на съответните суми на клиентите. Допълнително бихме искали да маркираме, че по смисъла на чл. 3, ал. 1, изречение второ от Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г., когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод не се издава касов бон, но на клиента се предоставя хартиен или в електронен вид документ, съдържащ най-малко информацията по чл. 26, ал. 1, т. 1, 4, 7 и 8.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...