Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2022 г. > Разходи за развитие на софтуер
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Разходи за развитие на софтуер

Публикувано на 11.11.2022

Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор

    Въпрос: Българско дружество разработва софтуер за мониторинг на храна в дома. До 31.12.2019 г. дружеството е трупало разходи по разработката на софтуера и към същата дата е завело нематериален актив с полезен живот 7 години. Дружеството прилага Националните счетоводни стандарти. Софтуерът подлежи на постоянна разработка и развитие, според обяснения на разработчика той не се изхабява, а точно обратното - неговата стойност се увеличава с всяка нова версия, която се пусне.
1. Как следва да се отразяват направените през годината разходи, които представляват развитието на софтуера - като отделни активи или като увеличаване на отчетната стойност на софтуера?
2. В случай че се избере подход, в който всяка доработка на годишна база се завежда като индивидуален актив, какъв следва да е полезният живот на този актив?
3. Какво се случва, когато основният актив, заведен през 2019 година, се амортизира, а възникват постоянни доработки, които би следвало да се заведат като активи, как ще се определя полезният им живот тогава?

   Отговор: Онези разходи по развитието на софтуера, които водят до увеличаване на очакваните икономически изгоди от неговото използване, съгласно изискванията на точка 6.3 от СС 38 Нематериални активи следва да се капитализират към отчетната стойност на нематериалния актив. Фактът, че нематериалният актив се подобрява периодично, е икономически основан довод ръководството на предприятието периодично да прави преценка на оставащия полезен живот на софтуера и респективно да увеличава срока, през който предприятието ще черпи изгоди от ползването на този софтуер. Полезният срок е една приблизителна счетоводна оценка, която ръководството на предприятието следва да прави, и тя ще зависи изцяло от вижданията, намеренията и опита, който то има в процеса на извършване на независима икономическа дейност.

Годишен счетоводен семинар

25 януари 2023 г., гр. София, НДК, Зала "Люмиер"

Предлага се като:
ПЪЛЕН ВИДЕОЗАПИС | УЧАСТИЕ НА МЯСТО

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...