Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2022 г. > Амортизация на активи
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Амортизация на активи

Публикувано на 02.12.2022

Отговаря Христо Досев -  регистриран одитор

    Дружество, занимаващо се с търговия на територията на България, изгражда сграда чрез подизпълнители, част от която ще се използва за нуждите на дружеството, а останалата част ще се отдава под наем. Към момента строежът е на етап груб строеж и е получен Акт образец 14.
До една година се очаква да бъде получен и Акт образец 15.
Амортизационната политика на дружеството, с която се определя стойностен праг, при който придобитите активи се признават за дълготрайни материални активи, е 700 лв.
Към сградата има изградени допълнителни съоръжения - ФЕЦ и вентилация, а част от апартаментите, които ще се отдават под наем или ще се използват за офиси от дружеството, са обзаведени. Допълнителните съоръжения и обзавеждането отговарят на критериите за ДМА и прагът им е над 700 лв.
Кога и при какви условия е възможно да бъдат амортизирани активите, преди да бъде получен Акт образец 16?

   Предприятията, които съставят своите финансови отчети на база НСС, имат право да амортизират онези активи, които са признати като ДМА в съответствие с изискванията на СС 16 Дълготрайни материални активи или които са признати като инвестиционни имоти в съответствие с изискванията на СС 40 Отчитане на инвестиционни имоти.
За да бъде призната изграждащата се сграда като ДМА и/или като инвестиционен имот, съответният актив следва да отговори на условията за признаване, регламентирани в съответния приложим за целта стандарт.
Така например съгласно изискванията на т. 3.1 от СС 16, за да се признае един актив като ДМА, освен че същият следва да отговаря на изискванията за дълготраен материален актив по смисъла на т. 2 от СС 16 и стойността на актива да може да се изчисли надеждно, но и от използването на актива предприятието да очаква да получи икономически изгоди.
Подобни постановки са предвидени и в изискванията на СС 40, където в т. 4 от стандарта е регламентирано, че за да се признае сградата като инвестиционен имот, същата, освен че трябва да има достоверно оценена цена на придобиване, от използването на нея предприятието вероятно ще получава икономически изгоди.
Възможността за получаване на икономически изгоди се прави от самото ръководство на предприятието. Именно то следва са прецени доколко активът (сградата) е в такова състояние, че от нея предприятието да може да черпи икономически изгоди. По наше мнение сградата, докато е на етап на завършеност Акт 14 или Акт 15, едва ли може да се ползва за административни, производствени, складови или други цели или да може да се отдава под наем. Тоест изгодите, които ще черпи предприятието, най-вероятно ще могат да се получават едва когато сградата е напълно завършена и е получила Акт 16.
Подобно е и изискването на т. 6.1 от СС 4 Отчитане на амортизациите, според което начисляването на амортизациите на дълготрайните активи/инвестиционни имоти започва от месеца, следващ месеца на придобиване или на въвеждане на актива в употреба. Тоест, след като сградата ще се въведе в употреба едва когато тя получи документ за завършеност - Акт 16, едва тогава същата ще подлежи на амортизиране за целите на счетоводната отчетност.
За започване начисляването на данъчни амортизации в данъчния амортизационен план следва да се обърнем към съответните разпоредби на материалния данъчен закон. Съгласно изискванията на чл. 58, ал. 1 от ЗКПО начисляването на данъчна амортизация започва от началото на месеца, в който данъчният амортизируем актив е въведен в експлоатация, или от началото на следващия месец. Датата на въвеждане в експлоатация следва да е документално обоснована.
Следва да имате предвид и изискванията на чл. 58, ал. 2 от ЗКПО, според който, когато в нормативен акт е предвиден ред за въвеждане в експлоатация, въвеждането в експлоатация на актива за данъчни цели не може да бъде по-рано от установеното в нормативния акт. Именно въвеждането в експлоатация на сградите е предвидено да стане в нормативен акт, посредством издаване на Акт 16, поради което и за данъчни цели не можете да начислявате данъчни амортизации на сградата, преди същата да е въведена в експлоатация посредством издаване на Акт 16.

Годишен счетоводен семинар

25 януари 2023 г., гр. София, НДК, Зала "Люмиер"

Предлага се като:
ПЪЛЕН ВИДЕОЗАПИС | УЧАСТИЕ НА МЯСТО

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...