Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2022 г. > Бащата (осиновителят) има право на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст в размер два месеца
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Бащата (осиновителят) има право на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст в размер два месеца

Публикувано на 02.12.2022

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Бих искал да получа информация относно новоприетия платен отпуск за бащи в размер на 2 месеца за отглеждане на дете. От кога ще мога да се възползвам от същия?

   Според чл. 164в, ал. 1 от КТ бащата (осиновителят) има право на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст в размер два месеца. Предпоставка да се ползва този вид отпуск е преди това бащата (осиновителят) да не е ползвал прехвърлен от майката (осиновителката) отпуск по:
- чл. 163, ал. 10 от КТ (прехвърлен след 6-я месец отпуск за бременност и раждане от майката на бащата за остатъка до 410 дни);
- чл. 164, ал. 3 от КТ (прехвърлен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст от майката на бащата);
- чл. 164б, ал. 2 и 5 от КТ (прехвърлен отпуск за осиновяване); или
- чл. 167, ал. 1 от КТ (отпуск при смърт или тежко заболяване на родител или осиновител).
Следва да се има предвид, че майката може да прехвърли отпуск за бременност и раждане и за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст. Когато бащата (осиновителят) е ползвал отпуск по чл. 163, ал. 10, чл. 164, ал. 3, 164б, ал. 2 и 5 или чл. 167, ал. 1 от КТ за период, по-кратък от 2 месеца, той има право на отпуск по чл. 164в, ал. 1 от КТ в размер на разликата между 2 месеца и ползвания отпуск (чл. 164в, ал. 2 от КТ).
Бащата (осиновителят), който иска да ползва отпуск, уведомява за това работодателя си най-малко 10 работни дни предварително (чл. 164в, ал. 4 от КТ). Работодателят няма право да откаже ползването му, когато работникът или служителят отговаря на условията, определени в законодателството.
В чл. 164в, ал. 5 от КТ е регламентирано, че отпускът не се ползва при:
- смърт на детето;
- лишаване на бащата от родителски права или ограничаването им;
- даване на детето за осиновяване;
- прекратяване на осиновяването;
- настаняване на детето в заведение на пълна държавна издръжка;
- настаняване на детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (настаняването извън семейството на дете в семейство на роднини или близки, в приемно семейство или в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа).
Работникът или служителят следва да определи периодът, за който ще ползва отпуска. Отпускът може да се ползва наведнъж или на части (чл. 164в, ал. 3 от КТ).
Предвид изложеното имате право да ползвате отпуск по чл. 164в, ал. 1 от КТ, ако отговаряте на условията, определени в законодателството. В заявлението следва да се декларира, че отговаряте на посочените по-горе обстоятелства, както и да се посочи конкретно периодът, през който се заявява ползването на отпуск.
Бихме искали да обърнем внимание, че с цел да се гарантира изплащането на обезщетения при ползване на отпуск по чл. 164в, ал. 1 от КТ, до обнародването в Държавен вестник на изменения и допълнения в Наредбата за паричните обезщетения и помощи (НПОПДОО) и в образците към нея, със заповед на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) са утвърдени следните образци:
- заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) на основание чл. 53ж от КСО;
- удостоверение от осигурителя относно правото на парично обезщетение на осигурено лице (сега действащото приложение № 10 към НПОПДОО);
- удостоверение относно правото на парично обезщетение на самоосигуряващо се лице (сега действащото приложение № 11 към НПОПДОО).
Утвърдените от управителя на НОИ образци са публикувани на официалната интернет страница на НОИ в рубриката “За клиента”/„Формуляри”/„Формуляри и образци за временна неработоспособност и майчинство” на интернет страницата на институцията.

Годишен счетоводен семинар

25 януари 2023 г., гр. София, НДК, Зала "Люмиер"

Предлага се като:
ПЪЛЕН ВИДЕОЗАПИС | УЧАСТИЕ НА МЯСТО

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...