Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2023 г. > Отчитане на съдебни разноски
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Отчитане на съдебни разноски

Публикувано на 12.09.2023

Отговаря проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ, д.е.с., рег. одитор

    Фирма обжалва в съда ревизионен акт от НАП за непризнат данъчен кредит. Крайното решение на съда е в полза на приходната агенция. Съдът е отсъдил съдебни разноски в полза на НАП. Признат разход по ЗКПО ли са платените в полза на НАП съдебни разноски, или с тях следва да се регулира данъчният финансов резултат? Част от съдебните разходи по делото са платени през 2021 г. (държавни такси за образуване на делото), но съдебното решение е излязло едва през текущата година. Могат ли да се отнесат като текущ разход през текущата година тези платени съдебни разходи, при положение че са платени през предходни години?

   Съгласно чл. 26, т. 6 от ЗКПО не се признават за данъчни цели счетоводните разходи за начислени глоби, конфискации, включително по чл. 307а от Наказателния кодекс и други санкции за нарушаване на нормативни актове, лихвите за просрочие на публични държавни или общински задължения.
Тази разпоредба не е приложима за отчетените като разходи обезщетения, държавни такси, лихви, адвокатско възнаграждение и присъдени разноски. Те нямат характер на глоби, конфискации или други санкции за нарушаване на нормативни актове, лихви за просрочие на публични държавни или общински задължения.
Разходите се отчитат в момента на тяхното възникване. Не е правилно възникнали разходи в предходни години да се отчитат в текущия период.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...