Най-четени документи в Експертис

Приложение № 9 - Удостоверение

Свали файла...

Приложение № 12 - Придружително писмо

Свали файла...

Приложение № 14 - Справка за приети и върнати документи, представени с придружително писмо в ТП на НОИ или по електронен път

Свали файла...

Приложение № 15 - Заявление за изплащане на парични обезщетения при ликвидация или прекратяване на осигурителя или при прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327 ал. 2 от КТ

Свали файла...

Обменни курсове за периода от 01.04.2019 до 30.06.2019

Свали файла...

Декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за упражняване правото на избор на облагане от физическите лица, регистрирани като земеделски стопани

Свали файла...

Програмен продукт „Справка по чл.73 от ЗДДФЛ” и ръководство за инсталация, версия 7.0 (2019 г.)

Свали файла...

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. (образец 2001в) за данъците върху доходите на физическите лица за доходи на починало лице

Свали файла...

Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство

Свали файла...

Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство

Свали файла...

Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Свали файла...

Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Свали файла...

Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

Свали файла...

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ПОДЛЕЖАЩАТА НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПРИ УСТАНОВЕНИ НАРУШЕНИЯ ПО ЧЛ. 27, АЛ. 6 И 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПО МЕРКИТЕ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 - 2013 Г.

Свали файла...

Обменни курсове за периода от 01.07.2019 до 30.09.2019

Свали файла...

Доставки на транспортни услуги с местоизпълнение извън територията на страната

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
В бр. 11 от 2019 г. на сп. "Български законник", Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС по българското законодателство, извършва транспортни услуги със собствени превозни средства...

Притурка към Наредба № 5 от 2019 ФТР очни болести - бр. 80 от 2019 г.

Свали файла...

Притурка към Наредба № 6 от 2019 ФТР медицинска паразитология - бр. 80 от 2019 г.

Свали файла...

Притурка към Наредба № 3 от 2019 ФТР клинична хематология - бр. 79 от 2019 г.

Свали файла...

Притурка към Наредба № 4 от 2019 ФТР анестезиология - бр. 79 от 2019 г

Свали файла...

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...