Нов раздел в Експертис - Нормативни актове на ЕС
Разработихме раздел Нормативни актове на ЕС, като в него включихме:

* Регламенти и директиви по раздели счетоводство, данъци, осигуряване, труд и работна заплата, търговско и облигационно право

* Резюме на решения на Съда на ЕС

 

При нас можете да откриете и новата счетоводна директива - Директива 2013/34/ЕС

         Директива 2013/34/ЕС отменя Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО, известни на счетоводната гилдия като „Четвърта“ и „Седма“. Първата засягаше изисквания по отношение на финансовите отчети на някои видове дружества, а втората – изготвянето на консолидирани отчети.
       С Директива 2013/34/ЕС се допълва Директива 2006/43/ЕО, която засяга задължителния одит на годишните индивидуални и консолидирани отчети в частта ѝ относно съдържанието на одиторските доклади.

Всичко това е към редовния абонамент на Експертис без допълниелно доплащане.

Към нормативни актове на ЕС

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...