Счетоводни стандарти  
МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ (МСФО), МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ (МСС), КРМСФО и ПКР, актуални към 30.06.2013 г.

В Счетоводно-правна информационна система „Експертис” са публикувани актуални текстове на МСС приети за приложение от Европейския съюз (МСФО, МСС, КРМСФО и ПКР) – отразени са всичките над 1100 редакции, публикувани на страниците на официалния вестник на ЕС, направени до момента с 37 регламента след Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година.


В „Експертис” ще намерите още:

  • Цялото действащо законодатество – кодекси, закони, постановления, правилници, наредби, счетоводни стандарти, инструкции, международни актове и други;
  • Консолидираната версия на актуални МСФО с над 1100 редакции
  • Отговори и коментари от най-известните специалисти на въпроси по счетоводство, данъци, труд и работна заплата, социално и здравно осигуряване и търговско и облигационно право;
  • Писма и указания на Националната агенция за приходите, Министерството на финансите, Националния осигурителен институт, Министерството на труда и социалната политика;
  • Съдебна практика - повече от 20 000 решения и определения на Конституционния съд, Върховния административен и Върховния касационен съд;

Всеки редовен абонат на Експертис може да се възползва от специалната безплатна услуга “Отговор на въпрос”. Ако имате конкретен професионален казус, можете да ни го изпратите, а нашите експерти ще Ви отговорят безплатно в рамките на няколко работни дни на посочен e-mail.

За абонамент за Експертис моля, свържете се със Златка Маркова на тел: 0887 401 534; 02/ 980 35 61 или направете заявка по интернет на адрес: https://ekspertis.bg/page/view/abonament

Съдържание на раздела със стандартите

МСФО:
МСФО 1  – Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане
МСФО 2 – Плащане на базата на акции
МСФО 3 – Бизнес комбинации
МСФО 4 – Застрахователни договори
МСФО 5 –  Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности
МСФО 6 – Проучване и оценка на минерални ресурси
МСФО 7 – Финансови инструменти – оповестяване
МСФО 8 – Оперативни сегменти
МСФО 10 – Консолидирани финансови отчети
МСФО 11 – Съвместни предприятия
МСФО 12 – Оповестяване на дялови участия в други предприятия
МСФО 13 – Оценяване по справедлива стойност
 
МСС:
МСС 1 – Представяне на финансови отчети
МСС 2 – Материални запаси
МСС 7 – Отчети за паричните потоци
МСС 8 – Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки
МСС 10 – Събития след края на отчетния период
МСС 11 – Договори за строителство
МСС 12 – Данъци върху дохода
МСС 16 – Имоти, машини и съоръжения
МСС 17 – Лизинг
МСС 18 – Приходи
МСС 19 – Доходи на наети лица
МСС 20 –  Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ
МСС 21 – Ефекти от промените в обменните курсове
МСС 23 – Разходи по заеми
МСС 24 – Оповестяване на свързани лица
МСС 26 – Счетоводство и отчитане на планове за пенсионно осигуряване
МСС 27 – Индивидуални финансови отчети
МСС 28 – Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия
МСС 29 – Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики
МСС 32 – Финансови инструменти – представяне
МСС 33 – Нетна печалба на акция
МСС 34 – Междинно финансово отчитане
МСС 36 – Обезценка на активи
МСС 37 – Провизии, условни пасиви и условни активи
МСС 38 – Нематериални активи
МСС 39 – Финансови инструменти – признаване и оценяване
МСС 40 – Инвестиционни имоти
МСС 41 – Земеделие
 
КРМСФО:
КРМСФО Разяснение 1 – Промени в съществуващите задължения за извеждане от експлоатация, възстановяване и сходните с тях задължения
КРМСФО Разяснение 2 – Дялове на членове в кооперации и сходни инструменти
КРМСФО Разяснение 4 – Определяне дали дадено споразумение съдържа лизинг
КРМСФО Разяснение 5 – Права за участие във фондове за извеждане от експлоатация и възстановяване на околната среда
КРМСФО Разяснение 6 – Задължения, възникващи от участие в специфичен пазар – отпадъчно електрическо и електронно оборудване
КРМСФО Разяснение 7 – Прилагане на подхода за преизчисляване на финансовите отчети съгласно – МСС 29 Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики
КРМСФО Разяснение 9 – Преоценка на внедрени деривативи
КРМСФО Разяснение 10 – Междинно финансово отчитане и обезценка
КРМСФО Разяснение 12 – Споразумение за концесионна услуга
КРМСФО Разяснение 13 – Програми за лоялност на клиентите
КРМСФО Разяснение 14 – МСС 19 Ограничението на актив по дефинирани доходи, минимални изисквания за финансиране и тяхното взаимодействие
КРМСФО Разяснение 15 – Споразумения за строителство на недвижим имот
КРМСФО Разяснение 16 – Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност
КРМСФО Разяснение 17 – Разпределения на непарични активи на собствениците
КРМСФО Разяснение 18 – Прехвърляне на активи от клиенти
КРМСФО Разяснение 19 – Погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал
КРМСФО Разяснение 20 – Разходи за отстраняване на повърхностния слой в производствената фаза на открита мина
 
ПКР:
ПКР Разяснение 7 – Въвеждане на еврото
ПКР Разяснение 10 – Държавна помощ – без специална връзка с оперативната дейност
ПКР Разяснение 12 – Консолидация – предприятия със специално предназначение
ПКР Разяснение 15 – Оперативен лизинг – стимули
ПКР Разяснение 25 – Данъци върху дохода – промени в данъчния статут на едно предприятие или неговите акционери
ПКР Разяснение 27 – Оценяване на съдържанието на операции, включващи правната форма на лизинг
ПКР Разяснение 29 – Споразумения за концесионна услуга – оповестяване
ПКР Разяснение 31 – Приход – бартерни сделки, включващи рекламни услуги
ПКР Разяснение 32 – Нематериални активи – разходи за интернет страници
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...