Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024

Изберете калкулатор

Работна заплата, осигурителни вноски и данък върху доходите на физическите лица

Пресмята осигурителните вноски за сметка на служителя и работодателя, както и дължимия данък общ доход, при въведено брутно/нетно възнаграждение по трудов договор.

Моля, изтрийте кеш паметта на браузъра си, ако не виждате актуализираните данни по калкулатора!

Лихва за просрочени задължения в левове

Пресмята дължимата лихва за даден период върху невнесени осигурителни или данъчни задължения.

Проста лихва

Пресмята дължимата проста лихва за даден период при веведен процент.

Сложна лихва

Пресмята капитализирана (сложна) лихва за избран брой периоди и при въведен лихвен процент.

Проверка на ЕГН, ЕИК или IBAN

Можете да проверите валидността на въведено ЕГН, ЕИК или IBAN, ако се съмнявате за цифрена грешка.

Нотариален калкулатор

Пресмята дължимите нотариални такси, както и общински и държавни такси при следните сделки: покупко-продажба на недвижим имот или на моторно превозно средство, дарение на недвижим имот, учредяване на договорна или законна ипотека, заличаване на ипотека.

Доходи от наем

Пресмята дължимия данък при договор за наем – като може да бъде въведена както брутната сума по договора за наем, така и нетната, която лицето желае да получава.

Осигурителни вноски за самоосигуряващи се лица

Пресмята дължимите осигурителни вноски за самоосигуряващи се лица, като има възможност да се въвежда осигурителен доход и да се избират осигурителни рискове.

Изчисляване на трудов стаж

Този калкулатор изчислява трудовия стаж за избран период при трета категория труд при отработени над 4 часа на ден.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...