Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30

Изберете калкулатор

Работна заплата, осигурителни вноски и данък върху доходите на физическите лица

Пресмята осигурителните вноски за сметка на служителя и работодателя, както и дължимия данък общ доход, при въведено брутно/нетно възнаграждение по трудов договор.

Моля, изтрийте кеш паметта на браузъра си, ако не виждате актуализираните данни по калкулатора!

Лихва за просрочени задължения в левове

Пресмята дължимата лихва за даден период върху невнесени осигурителни или данъчни задължения.

Проста лихва

Пресмята дължимата проста лихва за даден период при веведен процент.

Сложна лихва

Пресмята капитализирана (сложна) лихва за избран брой периоди и при въведен лихвен процент.

Проверка на ЕГН, ЕИК или IBAN

Можете да проверите валидността на въведено ЕГН, ЕИК или IBAN, ако се съмнявате за цифрена грешка.

Нотариален калкулатор

Пресмята дължимите нотариални такси, както и общински и държавни такси при следните сделки: покупко-продажба на недвижим имот или на моторно превозно средство, дарение на недвижим имот, учредяване на договорна или законна ипотека, заличаване на ипотека.

Доходи от наем

Пресмята дължимия данък при договор за наем – като може да бъде въведена както брутната сума по договора за наем, така и нетната, която лицето желае да получава.

Осигурителни вноски за самоосигуряващи се лица

Пресмята дължимите осигурителни вноски за самоосигуряващи се лица, като има възможност да се въвежда осигурителен доход и да се избират осигурителни рискове.

Изчисляване на трудов стаж

Този калкулатор изчислява трудовия стаж за избран период при трета категория труд при отработени над 4 часа на ден.

   Реклама:

ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ - коментират експертите

Считат ли се за карантина преустановените със заповед посещения в детските градини и ясли

Счита ли се за карантина затварянето на детските заведения по смисъла на чл. 162, ал. 1 от КТ и чл. 13а от КСО и имат ли право служителите, които имат малки деца да си вземат болнични от личните лекари за времето, през което принудително са затворени детските заведения? - На основание чл. 6. (1) от Наредба за медицинската експертиза, временна неработоспособност е налице в случаите, при които осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради...

Промени в данъчните и счетоводни закони в резултат на предприетите мерки и действия по време на извънредното положение

сп. Български законник | Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор, разглежда промените в Закона за счетоводството, Закона за независимият финансов одит, Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и т.н...

Извънредното положение - трудово-правни аспекти

сп. Български законник | Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, разглежда преустановяването на работата при извънредно положение, отпуските по време на извънредно положение, въвеждането на непълно работно време, полагането на извънреден труд, преминаването към работа от разстояние (дистанционна работа), преминаването към надомна работа, прекратяването на трудовите договори и т.н...

Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с обявеното извънредно положение в страната

в. Седмичен законник | Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ: Промените в Кодекса за социално осигуряване са приети с § 5 и 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание. Законът е обнародван в ДВ, бр. 28 и влиза в сила от 13 март 2020 г...

Промени от съществено значение за работодателите, приети със закона за мерките и действията по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ: На 20.03.2020 г. беше приет Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), обн., ДВ, бр. 28/24.3.2020 г. ЗМДВИП има обратна сила, считано от 13.03.2020 г., с изключение на определени разпоредби, които влизат в сила от датата на обнародването...

Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Национална агенция за приходите: Динамично променящата се ситуация, свързана с корона вируса, изисква строги мерки за опазване на общественото здраве, които да предпазят гражданите от пряката физическа заплаха на COVID-19. Тези мерки неизбежно влияят на икономиката, като създават трудности при декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски. В тази връзка, Народното събрание прие следните промени...

Най-важните новини, свързани с извънредното положение

Редакционният ни екип следи и публикува новините, засягащи професионалната общност. Вижте още...

       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...