Ново в Експертис - обновено на

Доставна стойност на стоково-материалните запаси

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Дружество М ЕООД получава стока в централен склад от друго дружество, находящо се в същата стопанска база, т.е. стоката се премества между складовете, фактически няма транспорт. Трето дружество транспортира стоката от централен склад до магазинната м...

Минимална заплата за страната и основна работна заплата

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Какво се разбира под определената от МС минимална работна заплата за страната - размер на основната или на брутната заплата? Министерският съвет определя минималния размер на работната заплата за страната на основание чл. 244 от КТ. Минималната рабо...

Закупуване на недостигащ стаж за пенсия

свободен достъп

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Навършила съм възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО, но нямам необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Чувала съм, че когато осигурителният стаж не достига, може да се закупи такъв за времето на обучени...

Приет на работа по трудов договор служител, който към този момент не е навършил 18-годишна възраст

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Въпрос: Ще назначим служител с разрешение на ГИТ, считано от 17.06.2019 г. Служителят е на 17 години и е ученик в 11-и клас. На 04.08.2019 г. навършва 18 години. До края на учебната година е само първа смяна на училище. Той иска да работи на работа ...

Може ли да се изплаща възнаграждение по договор за управление в брой

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Въпрос: Може ли да се изплаща възнаграждение по договор за управление в брой, при положение че договорената сума е 9900 лева на месец бруто? Отговор: Законът за ограничаване на плащанията в брой не се прилага при изплащането на трудови възнаграждени...

Решение № 10664 от 09.07.2019 г. по адм. дело № 3146/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък по чл. 48, ал. 1 ЗДДФЛ за 2009 г. Касационната жалба е недопустима по чл. 160, ал. 6 от ДОПК в приложимата редакция от ДВ, бр.77/18.09.2018 г. С цитираното изменение на ДОПК е обнародвано второ изре...

Цесионна сделка

Отговаря д-р Николай НИКОЛОВ - д.е.с.
Фирма изкупува вземане на физическо лице, което представлява дадени парични вноски в друга фирма. Вземането е в размер на 9000 лв., а цената, за която е изкупено, е 4000 лв., платени в брой от фирмата на физическото лице. Разликата от 5000 лв. в коя ...

НАРЕДБА № 3 ОТ 30 МАЙ 2014 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗВЪНУЧИЛИЩНАТА ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

ДВ. бр. 90 от 15.11.2019

РЕШЕНИЕ № 560 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА НЕЗАВИСИМИ КОНСУЛТАНТИ И ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ ПО ЧЛ. 87, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

ДВ. бр. 90 от 15.11.2019

НАРЕДБА № 24 ОТ 5 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ИЗВЪН УЧЕБНИЯ ПЛАН

ДВ. бр. 90 от 15.11.2019

РЕШЕНИЕ № 406 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СПИСЪК НА НЕЗАВИСИМИ КОНСУЛТАНТИ И ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ ПО ЧЛ. 87, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

ДВ. бр. 90 от 15.11.2019

НАРЕДБА № 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СЪСТРАДАТЕЛНА УПОТРЕБА, КАКТО И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ, ПРОМЕНИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ СПИСЪКА ПО ЧЛ. 266А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА (ЗАГЛ. ДОП., ДВ, БР. 84 ОТ 2019 г.)

ДВ. бр. 90 от 15.11.2019

НАРЕДБА № 2 ОТ 27 МАРТ 2019 Г. ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ И ДРУГИ УСЛУГИ ПО ЧЛ. 82, АЛ. 1А И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО И ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ТЯХНОТО ОДОБРЯВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ

ДВ. бр. 90 от 15.11.2019

НАРЕДБА № 20 ОТ 10 МАЙ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА, МОГАТ ДА БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ ОТ НЯКОИ МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 71 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.09.2010 Г., ИЗМ., ДВ, БР. 37 ОТ 2013 Г.)

ДВ. бр. 90 от 15.11.2019

НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

ДВ. бр. 90 от 15.11.2019

ПРОТОКОЛ ОТ 1978, ОТНАСЯЩ СЕ ДО МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО ОТ КОРАБИ, 1973

ДВ. бр. 90 от 15.11.2019

Закупуване на недостигащ стаж за пенсия

свободен достъп

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Навършила съм възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО, но нямам необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Чувала съм, че когато осигурителният стаж не достига, може да се закупи такъв за времето на обучени...

Обменни курсове за периода от 01.10.2019 до 14.11.2019

Свали файла...

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...