Ново в Експертис - обновено на

Регистър на обменните бюра

Списък на лицензираните банки и клонове на чуждестранни банки в Република България

Списък на лицензираните застрахователи и презастрахователи

Списък на сметките, открити в банките, обслужващи териториалните дирекции и офисите на НАП, в сила от 01.08.2018 г.

Приспадане на данъчен кредит

Отговаря Ганка ПЕТРОВА – данъчен експерт
Въпрос: Дружество има регистрация по ЗДДС в България и същевременно има ДДС регистрация на територията на Гърция. На територията на Гърция има налична продукция, която се планира да бъде бракувана. Трябва ли да се внася ДДС съгласно българския ЗДДС з...

Обезщетение при прекратяване на трудов договор след пенсиониране

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Въпрос: Имаме служителка, с която прекратяваме трудовоправните си взаимоотношения по чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ. Служителката работи при нас от близо 11 години. По време на работата си при нас тя е придобила осигурителен стаж и необходимата възраст и...

Изплащане на дивидент от кооперация

свободен достъп

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор
Участвам в горовладелска кооперация. Понеже нямам лична банкова сметка не мога да си получа дивидента за 2019 г. Взето е решение от събранието суми, по-големи от 500 лв., да не се изплащат без банкова сметка. Имат ли право на събранието да вземат так...

Документиране на продажби на територията на страната чрез онлайн платформи

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Документирането на доставките, осъществявани чрез онлайн платформи, е често коментирана тема с много въпросителни. Схемите, по които се осъществяват по-голямата част от тези продажби, обикновено са следните: платформите, чрез които се предлагат даден...

Данъчно третиране на подаръчни ваучери

Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор
Какво е третирането на подаръчните ваучери, раздадени на служители, от гледна точка на КСО, ЗДДФЛ и ЗКПО, като се има предвид, че суми се зареждат в непоименни карти, които се раздават на служителите и те НЕ могат да теглят от тях пари, а само да ги ...

Обезщетение при прекъсване на платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Наша служителка, която работи по трудов договор, ползва допълнителен платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст от 20.01.2020 г. През м. октомври 2020 г. тя прекъсна отпуска си и се върна на работа на 4-часов работен ден. Трябва ли към ...

№ 20-31-61 от 18.08.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и осигурителното законодателство спрямо самоосигуряващо се лице, което получава доходи от България и Ирландия.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …………. постъпи писмено запитване с вх. № …………./04.08.2020 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице – лекар, работи в „Д-р МК ИПСМП“ ЕООД и се самоосигурява. Полаг...

№ 96-00-205 от 13.08.2020 г. Относно: Прилагане на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване с вх. ….. от 05.08.2020 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е регистриран земеделски производител. Притежава сеялка за пролетни култури IrTem, която се нуждае от основен ре...

№ М-26-К-538 от 20.08.2020 г. Относно: Процедурата за прилагане на СИДДО с Руската федерация

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Централно управление на НАП, дирекция СИДДО е получено писмено запитване с наш вх. № М-26-К-538/16.07.2020 г. В изложената в запитването фактическа обстановка твърдите, че са стартирани преговори за продажбата на 100% от дяловете от капитала на бъл...

Междинен доставчик на стоки или услуги

Димитрина Захаринова, регистриран одитор
Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество А, което е местно лице за България и има валиден български ДДС номер продава стока на дружество Б, което също е местно лице за България и има издаден валиден бълга...

Право на допълнителен платен годишен отпуск за работа при ненормиран работен ден

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служителка на втори трудов договор чл.111 от КТ на 4 часа работно време, има ли право на пълен размер платен отпуск за ненормиран работен ден по чл.156, ал.1,т.2 от КТ Разпоредбата на чл. 156, ал. 1, т....

Командироване в рамките на предоставяне на услуги

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: През 2017 г. Министерството на труда и социалната политика излезе със становище по прилагането на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоста...

Осигуровки на наети по програма "Старт на кариерата"

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имаме служители, наети по програма "Старт на кариерата". Трудовите договори на наетите вече лица ще бъдат ли удължени, както е описано от 9 м. на 12 м.? Срокът от 12 месеца за заетост на младежите по про...

Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2021 г. и от 1 юли 2021 г.

Мина ЯНКОВА – данъчен експерт
В „Държавен вестник“, бр. 104 от 8.12. 2020 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС). ЗИДЗДДС въвежда в националното ДДС законодателство от 1 юли 2021 г. разпоредбите на Директива 2017/24...

Същност, предназначение и отчитане на инвентаризацията

Минко ВЕЛКОВ
В края на отчетната година във връзка с изготвянето на годишния финансов отчет, както и текущо, когато предприятията са задължени или по свое желание, за свои вътрешни нужди изготвят междинни отчети или най-малкото – периодични оборотни ведомости, пр...

Правила за търговия в преходния период, предвиден в Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз

Мина ЯНКОВА – данъчен експерт
В „Държавен вестник“, бр. 107 от 18.12. 2020 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. ЗИДЗДДС въвежда в националното ДДС законодателство от 1 януари 2021 г. разпоредбите на Директива (ЕС) 2020/175...

ДОГОВОР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ВЗАИМНА ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ

ДВ. бр. 5 от 19.01.2021

ДОГОВОР МЕЖДУ НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И БЕЛГИЙСКО-ЛЮКСЕМБУРГСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ СЪЮЗ ОТНОСНО ВЗАИМНОТО НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

ДВ. бр. 5 от 19.01.2021

ДОГОВОР МЕЖДУ НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА ОТНОСНО ВЗАИМНО НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

ДВ. бр. 5 от 19.01.2021

ДОГОВОР МЕЖДУ НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ ОТНОСНО ВЗАИМНО НАСЪРЧАВАНЕ И ВЗАИМНА ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

ДВ. бр. 5 от 19.01.2021

ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА КИПЪР ОТНОСНО ВЗАИМНО НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

ДВ. бр. 5 от 19.01.2021

ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА ЗА ВЗАИМНО НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

ДВ. бр. 5 от 19.01.2021

ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО ДАНИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ВЗАИМНА ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

ДВ. бр. 5 от 19.01.2021

ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ВЗАИМНА ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

ДВ. бр. 5 от 19.01.2021

ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ВЗАИМНА ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

ДВ. бр. 5 от 19.01.2021

ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

ДВ. бр. 5 от 19.01.2021

ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ПОЛША ЗА ВЗАИМНО НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

ДВ. бр. 5 от 19.01.2021

ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ ЗА ВЗАИМНО НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

ДВ. бр. 5 от 19.01.2021

ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТСКА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ВЗАИМНА ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

ДВ. бр. 5 от 19.01.2021

ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ВЗАИМНА ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

ДВ. бр. 5 от 19.01.2021

ДОГОВОР МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КРАЛСТВО ИСПАНИЯ ЗА ВЗАИМНО НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

ДВ. бр. 5 от 19.01.2021

ДОГОВОР МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ ЗА ВЗАИМНО НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

ДВ. бр. 5 от 19.01.2021

ДОГОВОР МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ВЗАИМНА ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

ДВ. бр. 5 от 19.01.2021

НАРЕДБА № 21 ОТ 24 ЮНИ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ"

ДВ. бр. 5 от 19.01.2021

СПОГОДБА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ВЗАИМНА ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

ДВ. бр. 5 от 19.01.2021

НАРЕДБА № 5 ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ДЕТСКА ХИРУРГИЯ"

ДВ. бр. 5 от 19.01.2021

НАРЕДБА № 6 ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ"

ДВ. бр. 5 от 19.01.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 ОТ 14 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА 2020 - 2022 Г.

ДВ. бр. 5 от 19.01.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 ОТ 14 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г.

ДВ. бр. 5 от 19.01.2021

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДВУСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ДОГОВОРИ МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ДВ. бр. 5 от 19.01.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 400 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2020 Г.

ДВ. бр. 5 от 19.01.2021

Изплащане на дивидент от кооперация

свободен достъп

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор
Участвам в горовладелска кооперация. Понеже нямам лична банкова сметка не мога да си получа дивидента за 2019 г. Взето е решение от събранието суми, по-големи от 500 лв., да не се изплащат без банкова сметка. Имат ли право на събранието да вземат так...

Обменни курсове за периода от 01.01.2021 до 18.01.2021

Свали файла...

За да разгледате още материали, моля, изберете предходен брой:

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...