Ново в Експертис - обновено на

Прехвърляне на лизингови права върху автомобил

Отговаря Иван СИМОВ – регистриран одитор
Въпрос: Фирма получава фактура за „Прехвърляне на лизингови права върху автомобил“. Лизингът е финансов, с опция за придобиване. Към момента не е изплатен (има още 2 г. месечни вноски). На каква стойност да се заприходи автомобилът - на стойността на...

Няма пречка по време на отпуска за отглеждане на малко дете осигуреното лице да започне работа по трудов договор за допълнителен труд

Отговаря Гошо МУШКАРОВ – д-р по икономика
Въпрос: Служителка, която ползва отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст в качеството си на баба на детето, сключва втори трудов договор със същия работодател за работа през определени дни от месеца (събота и неделя). Има ли п...

Данъчно третиране по ЗДДС на лихвите по парични заеми

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
От търговскоправна гледна точка лихвите по парични заеми се квалифицират като “възнаградителни”. Те представляват възнаграждение за доставка, която по смисъла на чл. 8 от ЗДДС представлява доставка на услуга. Кога услугите за предоставяне на парични...

Обезщетение при пенсиониране при работа на два трудови договора

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Служител постъпва на работа на 8-часов работен ден. След две години преминава на 4-часов работен ден по този договор и сключва с друга фирма договор на пълно работно време. Има ли право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ и от двамата работодатели...

Отчитане на договор за строителство

Христо Досев, д.е.с.
В бр. 12 от 2017 г. на списание “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разглежда чрез пример отчитането на договор за строителство. Пример: Строи­тел­ното предприятие “Търтей консулт” ООД подписва договор с община Столична за изграждане на де...

Отчитане на привлечена временна финансова помощ

Евгени Рангелов, магистър по финанси
В бр. 12 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Новосъздадено (преди 10 месеца) ограничено отговорно дружество с основен капитал от 100 лв., непритежаващо дълготрайни активи, изпитва остра нужда о...

Данъчен кредит при лично ползване на активи, собственост на фирмата

Христо Досев, регистриран одитор
В бр. 12 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Фирма, която извършва строителна дейност, има товарен автомобил, придобит чрез финансов лизинг. Той ще се ползва от управителя на дружеството и за целит...

Обезщетение при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

експерти от МТСП
В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Поради навършена пенсионна възраст служител получава предизвестие за прекратяване на трудовия договор от 01.09.2017г. От 07.08.2017 обаче служителят е в болнични 5 дни. ...

Документи, които се подават за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица

експерти от НОИ
В бр. 7 от 2017 г. на сп. "Труд и право" експерти от НОИ отговарят на въпроса: Какви документи се подават за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица? Паричните обезщетения за безработица се отпускат въз основа на заявление по обра...

Сумирано изчисляване на работното време

Гошо МУШКАРОВ – д-р по икономика
От 01.01.2018 г. са в сила редица изменения и допълнения на Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) относно правната уредба по практическото прилагане на сумираното работно време (ДВ, бр. 41 от 2017 г.). С това се преодоляват проб...

№ 20-00-242 от 09.08.2017 г. Относно: прилагане на разпоредбите на Закона за местните данъци и такси

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В дирекция „Обжалване и данъчно–осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, препратено ни от дирекция ДОМ при ЦУ на НАП, прието с вх. № 20-00-242/07.06.2017 г., във връзка с прилагането на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Факт...

Стандартна ДДС ставка за някои стоки и услуги в страните от ЕС - 2018

Намалени ставки на ДДС по групи стоки и услуги в страните от ЕС - 2018

PDF НАРЕДБА № Н-6 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2018 Г. ЗА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА (ДВ бр. 23)

Свали файла...

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...