Ново в Експертис - обновено на

Отчитане на строително-ремонтни дейности

Отговоря Иван СИМОВ – д.е.с.
Въпрос: Фирма извършва строително-ремонтни дейности. Съгласно договор с възложителя фирмата актува изпълнените СМР на етапи, като към всеки акт издава фактура и признава приход. В края на 2017 година обектът е завършен, но няма подписан акт 15 и няма...

Ред за облагане на доставки

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, купува от Китай стоки, като изпраща директно от пристанището там стоките към клиент в Ливан. Какви данъчни ефекти и задължения произтичат за българското дружество в България и в другите две държави? ...

Доставки на наемни услуги

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Физическо лице, което има доходи от наеми на недвижими имоти, като наемателите са юридически лица (търговски дружества) и обектите са ресторан и офис, от години има доход над 50 000 лв., като декларира дохода си пред НАП с данъчна декларация и заплащ...

ДДС при продажба на употребявани автомобили

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор
Фирма плаща на лизинг автомобил. Kолата е без право на данъчен кредит. Преди приключване на лизинга фирмата закупува нов автомобил, стария го продава на фирмата, от която е закупен. Във фактурата, която издаваме, начисляваме ДДС, правилно ли сме пост...

Работа при друг работодател по време на неплатен отпуск

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Желаем да назначим за срок от три месеца на 8-часов работен ден на свободна щат на бройка лице, което в момента се намира в едногодишен неплатен отпуск по основното си трудово правоотношение. На какво правно основание трябва да сключим трудовия догов...

Избягване на двойно осигуряване

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц. д-р по трудово право
Едноличен собственик на капитала на българско ЕООД е български гражданин, но пребивава повече от 183 дни в Германия и е осигурен в Германия по трудов договор. Дейността на българската фирма е в сферата на информационните технологии и е в сравнителн...

Прекратяване на трудов договор с договорено обезщетение

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
При прекратяване на договор по чл. 331 от КТ освен договорено обезщетение дължи ли се и обезщетение на служителя за предвиденото в трудовия договор и неспазено предизвестие от един месец? В съответствие с чл. 331, ал. 1 от КТ работодателят може да п...

№ 07-00-97 от 20.06.2018 г. Относно: Самофактуриране и документиране на доставки

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-97/11.06.2018г., препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е с предмет на дейност т...

№ 11-03-1 от 08.06.2018 г. Относно: Основание за начисляване на данък върху добавената стойност, съгласно чл.3, ал.5, т.1, б.“о“ от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция ОДОП …. постъпи запитване с вх. № 11-03-1/ 29.05.2018г., относно основание за начисляване на данък върху добавената стойност при доставка на услуга от държавен съдебен изпълнител. Съгласно изложената фактическа обстановка, Районен съд – …....

№ 24-39-132 от 23.01.2018 г. Относно: Предоставяне на обезпечение на основание чл. 176в, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Централно управление на НАП, с вх. № ………………….2017 г. е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….., в което е изложена следната фактическа обстановка: „……………..“ ЕООД е производите...

Отчитане на финансиранията и субсидиите от държавата и еврофондовете

Димитър Йорданов, д.е.с.
В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Димитър Йорданов, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се отчитат финансиранията и субсидиите от държавата и еврофондовете? Даренията (финансиранията), които получават земеделските производители за обработка на з...

Командироване на служители в чужбина

доц. д-р Андрей Александров
В бр. 14 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ доц. д-р Андрей Александров отговаря на въпроса: Командироваме наши служители в европейски държави (вкл. Швейцария) и трети страни. Те са инженери по телекомуникации и извършват услуги в тази сфера. Ние с...

Промени в Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за паричните помощи и обезщетения от държавното обществено осигуряване, в сила от 1 юли 2018 г.

Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ
Считано от 1 юли тази година са в сила специални разпоредби в Кодекса за социално осигуряване, които регламентират правата на осиновителите на деца до 5-годишна възраст за получаване на парични обезщетения от средствата на държавното обществено осигу...

Статутът „търговец” при продажби на недвижими имоти от физически лица

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Не са рядкост случаите, при които физически лица извършват дейности, при които действат като търговци, без да отчитат и да се съобразяват със задълженията, които произтичат от това. Така например, когато нерегистрирано като едноличен търговец (ЕТ) ме...

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...  
             АКТУАЛНО: Абонаментна кампания 2019 стартира! Вижте новите ни бонуси и отстъпки...