Ново в Експертис - обновено на

Счетоводно отчитане на интернет сайт, който изпълнява функцията на онлайн магазин

Отговаря Христо Досев - регистриран одитор
Фирмата, в която работя, е онлайн магазин. Наскоро тя направи големи реконструкции в уебсайта си. Компютърен специалист изгради нов уебсайт. Тази услуга ни струва 2800 лв. Имам ли основание да разсроча този разход и да го заведа като неамортизируемо ...

№ М-26-М-108 от 07.04.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставките на стоки от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Обединеното кралство) до Република България през преходния период

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Във Ваше писмо, заведено в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. № ...................2020 г., e поставен следният въпрос: 1) Какво е данъчното третиране на доставките на стоки от Обединеното кралство до Република ...

№ 20-00-87-1 от 30.03.2020 г. Относно: Данъчно третиране на разходи за командировка на лице по сключен договор за управление и контрол, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: В дружеството е назначено лице по договор за управление и контрол, което ще бъде командировано. Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси: 1. Има ли право на д...

Услуга, в рамките на която се доставят комплекс от услуги

Отговаря Милена КИРИЛОВА – данъчен експерт
Въпрос: Наш клиент подписва договор с регистрирана по ДДС фирма от Германия за организиране на симпозиум в България. Организацията включва наем на помещения, настаняване и изхранване на всички участници, материали. Германската фирма прави плащане по ...

Достъп до пазара на труда за чужденец с продължително пребиваване в България

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Изисква ли се разрешение за работа на чужденец, който има разрешение за продължително пребиваване в България? Достъпът до пазара на труда на граждани на трети държави е уреден в Закона за трудов...

Актуална практика на Върховния административен съд по казуси от областта на обществените поръчки

Полина ЦОКОВА – юрист
Ежегодно значителна част от публичните разходи в България се насочват към финансирането на обществени поръчки. Всеки от възложителите у нас (публични и секторни такива и възложители ad hoc) е длъжен да прилага Закона за обществените поръчки (ЗОП) в с...

Решение № 5796 от 19.05.2020 г. по адм. дело № 1256/2020 г.

Предмет на спора са установени за ревизираните данъчни периоди от 01.01.2014 г. до 31.08.2015 г., от 01.10.2015 г. до 30.11.2015 г. и от 01.02.2016 г. до 29.02.2016 г. задължения за ДДС и корпоративен данък за 2014 г. и 2015 г. ведно с лихви за забав...

Давностен срок за изплащане на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Прекратено е трудово правоотношение по взаимно съгласие. Към датата на прекратяването на служителите по ведомост за заплати е начислено обезщетение за неползван полагаем платен годишен отпуск по чл. 224 от КТ, което обезщетение не е изплатено в пълен...

Осчетоводяване на самоучастие по щета

Отговаря Христо ДОСЕВ - регистриран одитор
Имам разходна фактура за самоучастие по щета с ДДС. Имам ли право да ползвам това ДДС, при условие че е товарен автомобил за основната дейност на фирмата и се ползват всички разходи по него. Как се осчетоводява самоучастие по щета? При сключване на ...

№ 20-00-124 от 19.08.2020 г. Относно: Постановление М199 на Министерския съвет от 7 август 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧ) (Обн. ДВ. бр. 71 от 11 август 2020 г.)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Във връзка с измененията и допълненията в НООСЛБГРЧ, направени с ПМС №199 от 7 август 2020 г., и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП) изразявам следното становище: Съгласно разпоредбите на чл. 4, ал....

№ 20-00-118 от 25.03.2020 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” e постъпило по компетентност писмено запитване, прието с вх. №20-00-118/12.03.2020 г., относно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). В запитването не е изложена факт...

Допълнително трудово възнаграждение за образователна и научна степен "доктор"

доц. д-р Андрей Александров
Доц. д-р Андрей Александров отговаря на въпроса: Преподавател работи по втори трудов договор на 4-часов работен ден, на основание чл. 111 КТ във държавно висше училище и заема академичната длъжност "Професор". Има придобита научна степен "Доктор на н...

Размер на удръжка от заплатата по съдебен запор

доц. д-р Андрей Александров
Доц. д-р Андрей Александров отговаря на въпроса: Как следва да се изчисли размерът на удръжка по съдебен запор на работник, който следва да получава нетна заплата 650 лв., но има и вноска по кредит и след приспадането й ще получава заплата под МРЗ за...

№ М-94-В-587 от 04.05.2020 г. Относно: Прилагане на Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-13) във връзка с чл. 138а от Кодекса на труда (КТ)

свободен достъп

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. № М-94-В-587 от 30.04.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: На основание чл. 138а, ал. 2 от КТ работодателят има намерение да въве...

№ М-26-Л-32 от 07.05.2020 г. Относно: Получено писмо във връзка с констатирани проблеми при дерегистрацията на фискални устройства (ФУ) и подаването на уведомления за предстоящ/извършен ремонт по реда на чл. 49б от Наредба №Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) е получено Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър с вх. №М-26-Л-32/07.02.2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: „Като сервизен техник на ФУ бих искал ...

№ М-26-Т-155 от 18.06.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на услуга по актуализация и поддръжка на стандартен софтуер

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. № ...................2020 г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: „..........................“ ЕАД (дружеството) е регистрирано в Република Бълга...

Промени в Закона за бюджета на ДОО за 2020 г.

Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално осигуряване
В “Държавен вест­ник” брой 84 от 29.09.2020 г., е обнародван Закон за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. Измененията са свързани с размера и срока на получаване на паричните обезщетения за безработица, коит...

№ М-94-В-587 от 04.05.2020 г. Относно: Прилагане на Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-13) във връзка с чл. 138а от Кодекса на труда (КТ)

свободен достъп

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. № М-94-В-587 от 30.04.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: На основание чл. 138а, ал. 2 от КТ работодателят има намерение да въве...

За да разгледате още материали, моля, изберете предходен брой:

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...