Ново в Експертис - обновено на

Обезценка на финансови активи

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Въпрос: Институцията ни иска да провизираме кредити. Сметките, които използваме са: 531 – Предоставени кредити 496 - Разчети по лихви Като провизирането е: 30-90 дни кредити със забава 90-180 дни кредити със забава Над 180 дни кредити със забава Кои ...

Режим за облагане доставките на услуги, свързани с участие в панаири и изложения

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: 1. Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, ще участва на търговско изложение във Англия през м януари 2018 г. Платен е наем за търговска площ на фирмата, организатор на изложението. Фактурата е издадена без включено ДДС. Фирмата организатор, и...

Облагане на дейност за покупко-продажба на автомобили втора употреба

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, купува чрез ВОП от страни от ЕС и чрез внос от трети страни (Швейцария) автомобили втора употреба. Задължително ли е продажбата на тези автомобили да е по общия ред, или има възможност и за избор, т.е. д...

Облагане на покупка на нов лек автомобил, който се доставя от страна–членка на ЕС

Отговаря Мариета ПЛОЧЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Военнослужещ от Министерството на отбраната, командирован с министерска заповед на работа в Корпуса за бързо развръщане на НАТО в Солун, Гърция, е сключил договор за закупуване на нов автомобил от Гърция. Доставната цена не включва данъци и м...

Разходи за реклама

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Работя в счетоводството на фирма, занимаваща се с разпространение на витамини и минерали, ориентирани към бременни, на известна английска марка. За разпространение на продуктите и рекламирането им фирмата закупува ваучери на единична стойност 20 лв. ...

Трудов договор за нощен труд

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Има ли работодателят право да ми предложи трудов договор само за работа през нощни смени (нощен труд)? В Кодекса на труда не са предвидени нормативни пречки за сключване на трудов договор за работа само през нощта, ако и двете страни са съгласни на ...

Инвестиция в земеделски стопанства

Отговаря Султана БЪЛГАРЕНСКА - регистриран одитор
Представлявам дружество, регистрирано по ДДС, което кандидатства по Проект (2014-2020) Мярка 4, Подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” през 2016 г. Въз връзка с това са направени разходи за изготвяне на енергиен доклад, проектиране за стро...

Платен отпуск за две и повече живи деца

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Имам две деца - едното е на 15 години, а другото тази година навършва 18 години. Досега ползвах два работни дни отпуск за децата си, но тази година работодателят ми отказа този отпуск с предлога, че едното дете е навършило пълнолетие. Правилен ли е о...

Давностен срок за оспорване на уволнение пред съда

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Работя в “Човешки ресурси” в една фирма. Преди около месец дисциплинарно уволнен работник подаде молба до директора, за да му бъде отменена заповедта за уволнение, след като бяха минали четири месеца от уволнението. Директорът не отговори на жалбата....

Начисляване на ДДС при продажба на активи

Евгени Рангелов, магистър по финанси
В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Продаваме на магазини, придобити чрез бартер и осчетоводени като стоки и продажба на същите под себестойността им, по която са заведени в счетоводств...

Действие на КТД по отношение на служителите

Емилия Маркова, главен експерт в КНСБ
В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Труд и право" Емилия Маркова, главен експерт в КНСБ, отговаря на въпроса: В предприятието ни постъпи служителка на работа по втори трудов договор. В друго предприятие, с което има сключен основен трудов договор, тя членува ...

Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа

Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц., д-р по трудово право
С измененията и допълненията на Кодекса на труда от юли 2015 г. се създаде нов вид срочен трудов договор: еднодневният трудов договор, регламентиран в чл. 114а от КТ, който показва редица отклонения спрямо общия режим. За първи път в действащото ни з...

За някои проблемни области при изготвяне на отчета за приходите и разходите

Минко ВЕЛКОВ
Изготвянето на отчета за приходите и разходите (ОПР) в двустранната му форма нерядко създава трудности за неговите съставители. И това може да е следствие не толкова или не само от неумение, но и поради липса на достатъчно точна и пълна нормативна ре...

№ 53-04-789 от 15.12.2017 г. Относно: прилагане на ЗДДС

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: 1. „М” ЕООД e местно данъчнозадължено юридическо лице, регистрирано по ЗДДС, извършващо независима икономическа дейност, с място на стопанската дейност в България. Дейността на дружеството е св...

№ 16-12-25 17.02.2017 г. Относно: документална обоснованост на разходи за самолетни билети от авиокомпания Ryanair

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Фактическа обстановка: Предприятия извършват туристически дейности по Закона за туризма – туроператорска и туристическа агентска дейност, хотелиерство, ресторантьорство и др. Във връзка с осъществяване на туроператорската дейност е поставен въпросът ...

Представлява ли IP адресът лични данни

НетКонсултинг АЯ
В НетКонсултинг АЯ се дава отговор на въпроса: Представлява ли IP адресът лични данни? От м. май 2018 г. в ЕС ще влязат нови правила, според които някои категории онлайн данни биха могли да се приемат за лични данни и сред тях са и IP адресите. В таз...

НАРЕДБА № 6 ОТ 10 МАЙ 2018 Г. ЗА РЕДА ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 42 от 22.05.2018

РЕШЕНИЕ № 9 ОТ 10 МАЙ 2018 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 5 ОТ 2017 Г.

ДВ. бр. 42 от 22.05.2018

РЕШЕНИЕ № 410 ОТ 10 ЯНУАРИ 2018 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 12089 ОТ 2015 Г. (ОБН., ДВ, БР. 42 ОТ 2018 Г.)

ДВ. бр. 42 от 22.05.2018

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗБОР НА ОСИГУРЯВАНЕ, ВНАСЯНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, ВНОСКИТЕ ЗА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" И ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

ДВ. бр. 42 от 22.05.2018

АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 42 от 22.05.2018

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 42 от 22.05.2018

ЗАКОН ЗА АРЕНДАТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ДВ. бр. 42 от 22.05.2018

ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ

ДВ. бр. 42 от 22.05.2018

ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

ДВ. бр. 42 от 22.05.2018

ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИИТЕ

ДВ. бр. 42 от 22.05.2018

ЗАКОН ЗА ПЧЕЛАРСТВОТО

ДВ. бр. 42 от 22.05.2018

ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 14 ОТ 2015 Г.)

ДВ. бр. 42 от 22.05.2018

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 42 от 22.05.2018

НАРЕДБА № 3 ОТ 17 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

ДВ. бр. 42 от 22.05.2018

НАРЕДБА № 44 ОТ 20 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ

ДВ. бр. 42 от 22.05.2018

НАРЕДБА № 5 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 14 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 19.02.2010 Г.)

ДВ. бр. 42 от 22.05.2018

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2018 Г.

ДВ. бр. 42 от 22.05.2018

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...  
             ВАЖНО! Поради огромният интерес към семинара, местата за 15, 16 и 22 май се запълниха.Обявяваме четвърта дата за провеждане - 27 юни (сряда)
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СЕМИНАР:
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 27 юни 2018 г., София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с GDPR
Участие на място | Пълен видеозапис