Ново в Експертис - обновено на

Заплащане на извънреден труд

Отговаря Гошо МУШКАРОВ – д-р по икономика
Въпрос: Редно ли е да се заплаща празничен труд (както за официално приетите от МС национални празници) за 25 септември - Ден на град Добрич - обявен с решение на Общинския съвет за празничен и неприсъствен за работещите на територията на общината? С...

Решение № 12878 от 01.10.2019 г. по адм. дело № 4991/2019 г.

Предмет на спора e непризнат данъчен кредит и съответните лихви. За реалността на доставките ЗДДС, в сила от 01.01.2007 г., приложим и за настоящия казус, не предвижда като относима предпоставка за правото на данъчен кредит осчетоводяването така, ка...

Почивка за хранене

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Във фирмата, в която работя, работодателят ни е установил сумирано изчисляване на работното време. Сумираното изчисляване ни се налаг...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Могат ли да се изплатят шест брутни работни заплати на служителка при пенсиониране, която е работила шест години в социална услуга на...

НАРЕДБА № 6 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "РЕСТОРАНТЬОР"

ДВ. бр. 29 от 27.03.2020

НАРЕДБА № 2 ОТ 10 МАРТ 2020 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "РЕСТОРАНТЬОР"

ДВ. бр. 29 от 27.03.2020

НАРЕДБА № РД-02-20-1 ОТ 5 МАРТ 2020 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРИТЕ И РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА СЕРВИТУТНИТЕ ИВИЦИ И НА СПЕЦИАЛНИЯ РЕЖИМ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СЕРВИТУТИТЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ ПРОВОДИ (МРЕЖИ) И СЪОРЪЖЕНИЯ ИЗВЪН НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И СЕЛИЩНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ

ДВ. бр. 29 от 27.03.2020

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

ДВ. бр. 29 от 27.03.2020

РЕШЕНИЕ ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ (ДВ, БР. 22 ОТ 2020 Г.)

ДВ. бр. 29 от 27.03.2020

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...