Ново в Експертис - обновено на

Едновременно ползване на отпуск от всички работници

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Със заповед управителят на нашата фирма обяви дните 27-31.12.2018 г. за неработни, като предостави за едновременно ползване платения ...

Обжалване по съдебен ред на ревизионните актове и на актовете по ДОПК

Биляна Генова, данъчен експерт
В бр. 12 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Биляна Генова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са правилата за обжалване по съдебен ред на ревизионните актове по ДОПК? Обжалването по съдебен ред на ревизионните актове и на актовете по...

Доказване на трудов стаж при изгубена трудова книжка

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Как мога да докажа трудов стаж при „изгубена“ трудова книжка при работодател, който е замразил фирмата и не е върнал трудовите книжки...

ДДС при електронна търговия със стоки

Отговаря Ганка ПЕТРОВА - данъчен експерт
Гръцки граждани регистрират фирма в България за електронна търговия на дрехи, същите се закупуват от Китай и се доставят директно на клиенти в Европейската общност и САЩ. Фирмата е регистрирана по ДДС в България. Какви документи следва да издава и к...

Договор за финансов лизинг на автомобил

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Имаме сключен договор за финансов лизинг на автомобил. Интересуват ме разходите за административни такси по регистрацията, вписване в ЦРОЗ, репатриране на автомобил до КАТ, регистрация в КАТ, включват ли се в стойността на автомобила, или се отчитат ...

Оборот, участващ при определяне размера на коефициента по чл. 73 от ЗДДС на посредник в тристранна операция

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Съгласно чл. 73, ал. 2 от ЗДДС размерът на коефициента, с който се определя размерът на частичния данъчен кредит на данъчно задължените лица, се изчислява като отношение между оборота от доставките им с право на данъчен кредит (регламентиран в чл. 73...

№ 3-1439 от 26.07.2018 г. Относно: начисляване на данък върху добавената стойност при изплащане на обезщетение по чл. 210 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Според изложеното в запитването Община ... ще изплаща обезщетения, компенсиращи правото на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура /сервитутна зона/ през чужди имоти, които са УПИ – частна собственост, опред...

Облагане на доставките, свързани със земя и сгради

Отговаря Ганка ПЕТРОВА – гл. експерт по приходите в НАП
Въпрос: Физическо лице притежава УПИ повече от 5 години. По договореност дава право на строеж на инвеститор, от който получава няколко апартамента като обезщетение. Поради затруднено положение и задлъжнялост му се налага да продаде поне два апартамен...

№ М-04-22-2 от 30.10.2018 г. Относно: Облагане на месечна премия, отпусната на основание чл. 59б, ал. 2, т. 7 и т. 8 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) на треньор на олимпийски медалисти, местно лице за Република Франция

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. №М-04-22-2 от 04.09.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка: В Министерство на младежта и спорта е постъпило пис...

Промените в ЗДДФЛ чрез ЗИДЗКПО

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант 
С разпоредбите на § 32-38 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (ЗИДЗКПО), обн. в ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., са направени промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)....

НАРЕДБА № 7 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "СЕРВИТЬОР-БАРМАН"

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

НАРЕДБА № 12 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СЕРВИТЬОР-БАРМАН"

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

УКАЗ № 48 ОТ 14.03.2019 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ИЗВ., БР. 11 ОТ 1961 Г.)

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г.)

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 102 ОТ 2009 г., В СИЛА ОТ 22.12.2009 г.)

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА ПРАВНАТА ПОМОЩ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА НА СОЦИАЛНАТА И СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАНЦИТЕ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 ОТ 31 ЯНУАРИ 2018 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 29 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ И ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

СЕМЕЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ"

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...