Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Ново в Експертис - обновено на

Последните промени в ЗДДС

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
С “Държавен вестник”, бр. 102 от 23.12.2022 г., бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС), с който в закона са направени следните промени: - въвеждат се разпоредби, с които в него се транспон...

Ограничаване на плащанията в брой при рамков договор

Отговаря проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., рег. одитор
Имаме договор за сервизно обслужване на МПС, включващ всички налични автомобили на фирмата. В предмета на договора влизат: смяна на гуми, филтри, масла, монтаж на акумулатори и прочие подобни. В края на годината установихме, че платената в брой сума ...

Корекция на данъчен кредит при продажба на апортиран имот

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор
Дружество А апортира недвижим имот (апартаменти с разрешение за ползване от 2011 г. ) в дружество Б през 2011 г. Дружество Б инвестира в обзавеждането и ремонта на придобитите апартаменти, като за направените разходи е ползван данъчен кредит. От 2016...

Прекратяване на трудов договор за извършване на определена работа

Отговоря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Може ли договор за извършване на определена работа да бъде прекратен, преди да е завършена работата? Срочният трудов договор “до извършване на определена работа” се сключва на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ. Със завършването на работата този до...

Уведомление до ТП на НАП за прекратяване на трудовия договор поради смърт на работника или служителя

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
При смърт на наето лице работодателят длъжен ли е да подаде Уведомление по чл. 62 ал. 5 от КТ за прекратяване на трудовото правоотношение? При смърт на работника или служителя работодателят прекратява без предизвестие трудовия договор на основание ч...

Промени в Закона за данък върху добавената стойност за 2023 г.

Мина ЯНКОВА – данъчен експерт
Обект на настоящия коментар са промените в Закона за данък върху добавената стойност закона (ЗДДС), които са направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС), обн., ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г. ЗИД...

Сделка с финансов актив под формата на дружествени дялове в ЕООД

Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор
Въпрос: Фирма ООД (продавач) е собственик на недвижими имоти - апартаменти. Един от апартаментите е апортиран като капитал в ново ЕООД. ЕООД-то се продава със 100% от капитала с дружествените си 2 275 700 дяла всеки по 1 лев. ООД-то продава на физиче...

Отчитане на безвъзмездно получените активи

Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор
Въпрос: На 08.11.2022 г. имаше голямо тържество в училището ни, във връзка с провеждането на честването на 180-ата годишнина от рождението на патрона на училището и по този повод от общината подаряват на училището дрон Tello Global - един брой, като ...

Отчитане на ваучерите за храна

Отговаря Бойко КОСТОВ – регистриран одитор
Въпрос: Фирмата ни раздава ваучери поравно за всички, след изтичането на месеца - до 10-о число на следващия месец, когато се раздават и заплатите. Отчитането им като разход става в предходния месец. За м. декември 2022 г. ваучерите ще бъдат раздаден...

Изплащане на дивиденти от ЕООД

Отговаря проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ – регистриран одитор
Въпрос: Ние сме ЕООД, регистрирано по ЗДДС. Може ли при теглене на суми от банковата ни сметка (банкомат или от офис на банката) сумите да се заприходяват директно в сметка 422 Подотчетни лица, без да минават през сметка 501 Каса? Идеята ни е при изп...

Данъчно третиране по ЗДДС и ЗДДФЛ на покупко-продажбата на криптовалути и акции, извършвани от физическо лице

Отговаря Иван МИНЧЕВ – данъчен експерт
Въпрос: Кога една дейност по покупко-продажба на криптовалути и акции, извършвани от физическо лице, нерегистрирано по търговския закон се счита за дейност по занятие, как и къде се декларира в декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ и подлежи ли лицето на р...

Данъчни аспекти при ликвидация на търговско дружество

Отговаря Иван МИНЧЕВ – данъчен експерт
Въпрос: Дружество А е 100% собственик на капитала на дружество Б, като е направило парична вноска и увеличаване на капитала чрез апорт на активи (ДМА и ДНА). За дружество Б е открита процедура по прекратяване чрез ликвидация. Направена е пазарна оцен...

Признаване на приходи в резултат на отписани от предприятието задължения

Отговаря Иван МИНЧЕВ – данъчен експерт
Въпрос: Българско дружество ЕООД, регистрирано по ЗДДС, е получило през 2021 г. паричен заем в размер на 450 000 € от търговско дружество, регистрирано във Великобритания. Заемът е с 4% годишна лихва, като е договорено връщане при поискване от заемод...

Осигуряване на стоматолог

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване
Въпрос: Лице, което е ЕООД, упражнява дейност като лекар дентална медицина (стоматолог). Води се по договор за управление. Има ли някакви ограничения при заплащането? Лицето се е осигурявало на минимален осигурителен доход за страната. В НАП се подав...

Прилагане на чл. 154, ал. 2 от КТ

Отговаря доц. Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Въпрос: Ако графикът на работа при СИРВ съвпада с неприсъствените дни, визирани в чл. 154, ал. 2 от КТ, следва ли да се начислява допълнително възнаграждение за работа на официален празник, или такова се начислява само при работа в деня на официалния...

Обезщетение по чл. 221, ал. 2 КТ

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Въпрос: С ТД на основание чл. 67, ал. 1, вр. чл. 70, ал. 1 от КТ възниква трудово правоотношение между фирма и работник. С издадена Заповед е прекратено трудовото правоотношение на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ. Работникът е дисциплинарно увол...

№ 3-1246 от 14.10.2022 г. ОТНОСНО: Освобождаване от облагане на социалните разходи за ваучери за храна съгласно чл. 209 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Според изложеното в запитването, „А“ ЕООД е регистрирано в Търговския регистър със седалище и адрес на управление гр…….., ул……. № … Същото е задължено лице по Изпълнително дело № …../2020 г., по което сочи, че е разписано споразумение с погасителна ...

Решение № 9738 от 02.11.2022 г. по адм. дело № 10639/2021 г.

Предмет на спора е законосъобразността на ревизионен акт в частта му, с която е намален деклариран ДДС за възстановяване за данъчен период септември 2019 г. Давността по чл. 171 ДОПК касае единствено и само публичните вземания, каквото процесното бе...

Решение № 9907 от 07.11.2022 г. по адм. дело № 874/2022 г.

Предмет на спора е определяне на задължения по ЗДДС за данъчни периоди 01.10.2018 г. – 31.10.2019 г. и по ЗКПО за периоди от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. Като предмет на доставка по процесните фактури е посочено „по договор“. Съгласно чл. 114, ал....

Решение № 9926 от 07.11.2022 г. по адм. дело № 4969/2020 г.

Предмет на спора е ангажирана отговорност на по реда на чл. 177 ЗДДС ведно с лихви, за данъчни периоди от 07.2014 г. до 10.2014 г., 12.2014 г. и от 05.2015 г. до 07.2015 г. Разпоредбата на чл. 177, ал. 1 ЗДДС регламентира солидарна отговорност на ре...

Решение № 9960 от 08.11.2022 г. по адм. дело № 11727/2021 г.

Предмет на спора е ангажирана отговорност по чл. 177 ЗДДС за периодите от 01.06.2015 г. до 31.01.2016 г. за дължим и невнесен данък и лихви за забава във връзка с доставки по различни фактури, издадени от едно ЕООД. Съгласно чл. 177, ал. 1 ЗДДС, рег...

Решение № 9963 от 08.11.2022 г. по адм. дело № 879/2022 г.

Предмет на спора са определени за данъчни периоди от 09.2015 г. до 01.2016 г., 11.2016 г., от 01.2017 г. до 05.2017 г. и 12.2017 г. задължения по реда на ЗДДС, произтичащи от непризнато право на приспадане на данъчен кредит и съответните лихви върху ...

Решение № 9967 от 08.11.2022 г. по адм. дело № 12038/2021 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС за внасяне за данъчни периоди от 01.06.2019 г. до 30.11.2019 г. в резултат на отказано право на данъчен кредит и съответните лихви по фактури, издадени от различни ЕООД. Възникването на правото на пр...

НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ И ТЪРГОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТЪРСЕНЕ И/ИЛИ ПРОУЧВАНЕ И НА КОНЦЕСИИ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - ОТМ.

ДВ. бр. 26 от 21.03.2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2010 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ И ТЪРГОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТЪРСЕНЕ И/ИЛИ ПРОУЧВАНЕ И НА КОНЦЕСИИ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА

ДВ. бр. 26 от 21.03.2023

ЗАПОВЕД № СД-06-3 ОТ 15 МАРТ 2023 Г. ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ АКТУАЛНИЯ СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

ДВ. бр. 26 от 21.03.2023

НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ И ТЪРГОВЕ ПО ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА

ДВ. бр. 26 от 21.03.2023

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3 ОТ 14 МАРТ 2023 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 4 ОТ 2023 Г.

ДВ. бр. 26 от 21.03.2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42 ОТ 17 МАРТ 2023 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ И ТЪРГОВЕ ПО ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА

ДВ. бр. 26 от 21.03.2023

АКТУАЛЕН СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

ДВ. бр. 26 от 21.03.2023

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪВМЕСТНО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРИ МЕРКИ ЗА МЕДИЦИНСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

ДВ. бр. 26 от 21.03.2023

За да разгледате още материали, моля, изберете предходен брой:

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...