Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси

Ново в Експертис - обновено на

Лихвите по кредит като част от оборота за коефициента по чл. 73 от ЗДДС

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Регистрирано по ЗДДС дружество извършва както облагаеми, така и освободени доставки. Общото събрание на съдружниците е взело решение да бъдат отпуснати кредити на собствениците на капитала срещу заплащане на договорена лихва. Съгласно чл. 64, ал. 1, ...

Увеличаване балансовата стойност на инвестиционен имот

Отговаря Христо ДОСЕВ - регистриран одитор
Фирма по НСС отдава под наем апартамент на друга фирма и отчита този имот като инвестиционен имот в сметка 224. Купува и телевизор за 1800 лв. за апартамента. Как е най-правилно да се отчете телевизорът - в стойността на инвестиционния имот или като ...

Сторниране на погрешно счетоводно записване

Отговаря Христо ДОСЕВ - регистриран одитор
През 2018 г. е допусната грешка в оборотите на сметка 503. Взета е по погрешка счетоводна операция Дт с/ка 501/Кт с/ка 503. Сумата е голяма. Искам през 2021 г. да коригирам това и съответно да равня счетоводната банкова наличност с реалната. Има два ...

Зависимости между датата на провеждането на годишното общо събрание на акционерите, датата за заверяването на отчетите от регистриран одитор и датата на подаване на ГДД

Отговаря Бойко КОСТОВ - регистриран одитор
Има ли законоустановена зависимост между датата на подаване на ГДД и провеждането на годишното общо събрание на акционерите? Може ли да бъде проведено общото събрание и взето решение за разпределяне на дивиденти и съответно изплатени частично дивиден...

Облагане на договор за реклама

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Дружество, регистрирано по ЗЗДС е сключило договор за реклама с Google, която се заплаща директно от банковата сметка на дружеството. Все още не сме получили документи. Как е правилно да се пуснат данъчните документи? Редът за данъчно облагане, в т....

Придобивания на превозни средства “от” и “за” държави - членки на ЕС

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Дружество, регистрирано по ЗЗДС, закупува бус с дата на регистрация 11/2016 г., 88 000 км., 107 kw, от регистрирано лице по ЗДДС в Германия. Не е начислено ДДС в Германия, дължи се ДДС в България. Плащането към доставчика е извършено с включено 19% ...

Попълване на Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА - експерт по осигуряване
Самоосигуряващо се лице, едноличен търговец, придобива право на пенсия на 6.04.2021 г. (това е датата на разпореждането за отпускане на пенсията). След тази дата лицето по желание внася само здравни осигуровки. До 5 април се дължат вноски за ДОО и З...

Попълване на таблици 1 и 2 към Декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА - експерт по осигуряване
Как трябва да се попълнят таблици 1 и 2 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ от едноличен собственик на капитала, който от м. януари до м. март 2021 г. е самоосигуряващо се лице, което е полагало личен труд в ЕООД-то си, осигурявано е върху минималния о...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 ОТ 11 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ПРОЦЕСА НА РАЗГОВОРИ И ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ (ОИСР)

ДВ. бр. 66 от 16.08.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 ОТ 11 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2022 Г.

ДВ. бр. 66 от 16.08.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 244 ОТ 11 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОРГАН ПО ЧЛ. 10 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ДВ. бр. 66 от 16.08.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245 ОТ 11 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2022 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАЕМ НА "БУЛГАРГАЗ" - ЕАД, ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ И ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБОРОТНИ СРЕДСТВА

ДВ. бр. 66 от 16.08.2022

НАРЕДБА № 20 ОТ 2019 г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ И КОНТРОЛНИЯ ОРГАН НА КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ, КАКТО И ЗА ОЦЕНКА НА ТЯХНАТА ПРИГОДНОСТ И НА ЛИЦАТА, ЗАЕМАЩИ КЛЮЧОВИ ПОЗИЦИИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 66 ОТ 2022 г.)

ДВ. бр. 66 от 16.08.2022

НАРЕДБА № 8121З-306 ОТ 18 МАРТ 2021 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПСИХОЛОГИЧНАТА ПРИГОДНОСТ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДВ. бр. 66 от 16.08.2022

НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 19 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2003 Г.)

ДВ. бр. 66 от 16.08.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 ОТ 28 МАЙ 2020 Г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" - ЕАД, ДА ИЗВЪРШВА УСЛУГА ОТ ОБЩ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПЕРИОДИЧНИ ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ (ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ) С ОТСТЪПКИ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ДИРЕКТНО ИЛИ НА АБОНАМЕНТНА ОСНОВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 66 от 16.08.2022

За да разгледате още материали, моля, изберете предходен брой:

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...