Ново в Експертис - обновено на

Увеличаване стойността на актив

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Въпрос: През 2016 г. придобихме сграда (хале), която беше освободена доставка на основание чл. 45, ал. 3 от ЗДДС. През януари 2017 г. беше извършена услуга от ЕВН за увеличаване на съществуващата ел. мощност, като за целта е имало изграждане на допъ...

Принудително отчуждени активи

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Въпрос: Със съдебно решение е постановено конфискация в полза на държавата в размер на 1/4 идеални част от недвижим имот собственост на едноличен търговец. Отчетната стойност на имота е 34 600 лв. - земя за 9100 лв. и сграда за 25 500 лв. С какви сче...

Подаване на декларацията по чл. 160, ал. 1

Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор
Въпрос: Фирма ЕООД предстои да подаде заявление в търговския регистър за прекратяване с ликвидация през м. 03.2017 г. - например на 01.03.2017 г. От 01.01.2017 г. до 01.03.2017 г. фирмата не е осъществявала дейност и няма корпоративен данък за внасян...

Командироване на работници в друга държава членка за извършване на услуги

Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор
Въпрос: Във връзка с новата наредба за командироване в друга държава членка за извършване на услуги бихме желали да попитаме дали заплата, която трябва да бъде изплатена на служителя, трябва да съответства на брутната или на чистата заплата на съотве...

Корекции на данъчни документи при издаден и влязъл в сила ревизионен акт

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
В стопанската ни практика не са редки случаите, при които режимът за облагане на дадена доставка е определен погрешно и се оказва, че доставка, за която е начислен и внесен бюджетът ДДС, е освободена или е извън обхвата на нашия ЗДДС. В такива случаи...

Оформяне на трудовата книжка при промяна на работодателя

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - д-р по трудово и осигурително право
Как се попълва трудовата книжка при напускане, ако работникът по време на стажа има промяна на работодател по чл. 123 от КТ? Българското трудово законодателство гарантира запазването на трудовите правоотношения при промяна на работодателя. Такава пр...

Отчитане на наем на земеделска земя

Отговаря Султана БЪЛГАРЕНСКА - регистриран одитор
Земеделски производител, който е регистриран по ДДС, е сключил договор за наем на земеделска земя с няколко физически лица. Земеделският производител е наемател на земята. Как се отчита този наем, цената ни е на декар и дали трябва да се подава справ...

Подбор преди уволнение

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Директорът прекратява трудовия договор на единия от двамата портиери на основание чл. 325, ал. 1, т. 6 от КТ. Длъжен ли е преди това да извърши подбор между тях? В съответствие с чл. 329, ал. 1 от КТ при уволнение поради закриване на част от предпри...

№ 07-00-77 от 10.05.2017 г. Относно: Данъчно облагане на доходите на частен съдебен изпълнител

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. … е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № …/26.04.2017 г., препратено ни от ЦУ на НАП – гр. София относно прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физиче...

Формиране на данъчната основа за начисляване на ДДС на недвижими имоти и вещни права върху тях при отчитане на сделките за замяна

Евгени Рангелов, магистър по финанси
В бр. 11 от 2017 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се формира данъчната основа за начисляване на ДДС на недвижими имоти и вещни права върху тях при отчитане на сделките за замяна (бартер)? Бартерът, като ...

Определяне правото на данъчен кредит, когато не е приспаднат данъчен кредит за недвижимия имот, а впоследствие същият се ползва само за облагаеми доставки

Даниела Даракчиева, данъчен консултант
В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Даниела Даракчиева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Когато не е приспаднат данъчен кредит за недвижимия имот, а впоследствие същият се ползва само за облагаеми доставки как се определя правото на дан...

Доходи от лихви, подлежащи на облагане с окончателен данък

Евгения Попова, експерт в НАП
В бр. 6 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, експерт в НАП, отговаря на въпроса: Кои доходи от лихви подлежат на облагане с окончателен данък? Доходите от лихви, придобити от местни физически лица, които подлежат на облага...

Право на обезщетение по чл. 219, ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование

експерти от МТСП
В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Труд и право" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Домовете за деца, лишени от родителска грижа, преди години преминаха от Министерството на образованието и науката към общините, като трудовите правоотношения на възпитате...

Особености при изплащането на обезщетение от работодател при пенсиониране

Аспасия Петкова, експерт по осигуряване
В бр. 6 от 2017 г. на сп. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при изплащането на обезщетение от работодател при пенсиониране? Когато са изпълнени изискванията за придобиване право на пенсия за о...

№ 24-39-34 от 17.03.2017 г. Относно: Прилагане на разпоредбата на чл. 46 от ЗКПО по отношение на парични средства, предоставени от чуждестранно юридическо лице на неговия клон в България

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Фактическа обстановка: „АБ” - клон България” е клон на чуждестранно юридическо лице, регистриран в България и извършващ строителна дейност на територията на страната, както и услуги, свързани с тази строителна дейност. В периода от 2011 г. до 2016 г....

№ 96-00-83 от 30.03.2017 г. Относно: регистрация по ЗДДС

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх.№ 96-00-83/ 16.03.2017 г., относно регистрация по ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП ..., Офис... Изложена е следната фактическа обстановка: Дейността на дружеството е продажб...

ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

ДВ. бр. 76 от 19.09.2017

ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ДВ. бр. 76 от 19.09.2017

НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

ДВ. бр. 76 от 19.09.2017

НАРЕДБА № 4 ОТ 20 АПРИЛ 2017 Г. ЗА НОРМИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА

ДВ. бр. 76 от 19.09.2017

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ВЕРИФИКАЦИЯ НА ДОКЛАДИТЕ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ ЗА ТРАНСПОРТА

ДВ. бр. 76 от 19.09.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2017 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 216 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ДВ. бр. 76 от 19.09.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ВЕРИФИКАЦИЯ НА ДОКЛАДИТЕ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ ЗА ТРАНСПОРТА

ДВ. бр. 76 от 19.09.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199 ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2017 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦЕННОСТИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 76 от 19.09.2017

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА, СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ

ДВ. бр. 76 от 19.09.2017

РЕШЕНИЕ № 4884-ЕП ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА АСИМ АХМЕДОВ АДЕМОВ ЗА ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ НА ОСВОБОДЕНОТО МЯСТО НА МАРИЯ ИВАНОВА ГАБРИЕЛ

ДВ. бр. 76 от 19.09.2017

НАРЕДБА № 40 ОТ 14 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

ДВ. бр. 76 от 19.09.2017

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

     
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...  
             
ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017