Ново в Експертис - обновено на

Прекратяване на трудов договор от служителка в майчинство

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА - експерт по осигуряване
Жена с трудов договор към 08.10.2019 г. е в майчинство. На 24.01.2020 г. детето навършва 2 години. Може ли преди двете години да прекрати трудовия договор, без прекъсване в осигуряването, за да упражнява дейност като самоосигуряващо се лице в ЕООД и...

Трудов договор по чл. 114 от КТ

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Какво е по-различно при трудовите договори по чл. 114 от КТ? Трудовият договор за работа през определени дни от месеца е уреден в чл. 114 КТ (трудов договор за работа през определени дни от месеца) и макар че по-често се сключва като договор за допъ...

Място на изпълнение на доставката на стока и услуга по транспорт

Отговаря Ганка ПЕТРОВА - гл. експерт по приходите в НАП
Продаваме стока на фирма, регистрирана в България по ДДС с български ДДС номер, но стоката ще се транспортира до Гърция за сметка на купувача - българска фирма с български ДДС номер. Фактурите за стоката и транспорта следва да ли бъдат с начислен ДДС...

Трудов стаж за времето на отглеждане на малко дете от студентка без трудов договор

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
През време на следването студентка ражда и отглежда малко дете. Отчита ли се това време при определяне на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит? На основание чл. 354, ал. 1, т. 6 от КТ времето, през което, без да е същест...

Признаване на разходи

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
ЕТ е погасил фирмено задължение към финансова институция чрез заложен апартамент - лична собственост на физическото лице. ЕТ е регистриран по ЗДДС. Във връзка с погасяването на заема има разходи, свързани с комисионна услуга на посредници за продажба...

Осигурителни вноски на земеделски производител

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално осигуряване
Земеделски производител - физическо лице, има нает на работа работник. Може ли в платежното нареждане за осигурителните вноски те да се впишат като сборна сума, тъй като ЕГН на земеделския производител съвпада с кода по БУЛСТАТ? Аз считам, че може о...

№ М-26-М-53 от 27.05.2019 г. Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на извършена доставка на спедиторска услуга и получена доставка на услуга по транспорт на стоки

свободен достъп

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Централно управление на НАП, с вх. № ……… е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: …….. ЕООД (българско дружество) е регистрирано за целите на ЗДДС лице, което възнамерява да извърши посредническа дейност при тра...

Прекратяване на трудов договор

експерти от МТСП
Експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Баща ми е с ТЕЛК 75% с облекчени условия на труд. Но във фирмата не искат да му облекчат работа нито му предлагат друга, а го карат да пише молба за ...

Корекция на ползван частичен данъчен кредит за офис

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Въпрос: През 2018 г. сме придобили дълготраен актив (офис), от който се извършват както облагаеми, така и освободени доставки, така че сделката за нас е с право на частичен данъчен кредит. Коефициентът на ЧДК за 2018 г. е 0,70. Начисленото ДДС по фак...

№ 94-00-184 от 19.08.2019 г. Относно: Прилагане на Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 94-00-184/13.08.2019 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Към настоящия момент сте самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия, като изв...

№ М-26-М-53 от 27.05.2019 г. Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на извършена доставка на спедиторска услуга и получена доставка на услуга по транспорт на стоки

свободен достъп

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Централно управление на НАП, с вх. № ……… е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: …….. ЕООД (българско дружество) е регистрирано за целите на ЗДДС лице, което възнамерява да извърши посредническа дейност при тра...

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...