Ново в Експертис - обновено на

Данъчно третиране на доставка на автомобили

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Българска фирма, нерегистрирана по ЗДДС, търгува с коли втора употреба, които купува от физически лица - дилъри, и от юридически лица, които не са дилъри, от страни - членки от ЕС. Как следва да се формира облагаемият оборот за задължителната...

Право на платен отпуск по чл. 168 от КТ

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Въпрос: Служителка постъпва на работа на 6 август 2018 година. Назначена е на срочен трудов договор за период от една година. Има две деца под 18 години. През октомври месец същата година лицето решава да ползва отпуск по чл. 168, ал. 1 от КТ в разме...

Решение № 1424 от 04.02.2019 г. по адм. дело № 9855/2018 г.

Предмет на спора е налагане на принудителна административна мярка от 2018 г. Когато налага ПАМ на основание чл. 186, ал. 3 ЗДДС, административният орган не е длъжен да обоснове и докаже висока степен на обществена опасност на нарушението. Доколкото ...

Решение № 1697 от 07.02.2019 г. по адм. дело № 7506/2018 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък по чл. 48, ал. 2 ЗДДФЛ за 2011 г. ведно с лихви. Съгласно чл. 29а, ал. 1 ЗДДФЛ (в редакцията, приложима през 2011 г.), облагаемият доход от стопанска дейност на регистрирани по ЗДДС физически лица, к...

Стаж в българско предприятие на студент, който следва в държава от ЕС

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Студент, който следва в държава от ЕС, иска да проведе неплатен стаж по програма “Еразъм+” в българска фирма. За целта ще бъде подписано споразумение за обучение между университета, студента и българската фирма. Може ли да се приложи българското зако...

Счетоводното отчитане и представяне на обвързаните с активи дарения

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.
Дружество - ООД, регистрирано по ЗДДС, има отпуснато финансиране по програма от 2016 г., и приключва в месец февруари 2018 г. Какво е данъчно и счетоводно отразяване на операции по финансиране на разходи за заплати и закупуване на ДМА? Счетовод...

№ 24-39-52 от 04.07.2018 г. Относно: данъчно облагане на доходите по граждански договор с чуждестранно физическо лице по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмено запитване с вх. №24-39-52/22.05.2018 г., препратено от дирекция ОДОП …, за изразяване на становище по компетентност. Според фактическата ситуация, описана в запитван...

Отчитане приходите от продажба на продукция и стоки

Христо Досев, д.е.с.
В бр. 2 от 2019 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря н авъпроса: Как се отчитат приходите от продажба на продукция и стоки? Съгласно параграф 6.1 от СС 18, приходът от продажбата на продукция и стоки (който между впрочем ...

Прекратяване на ТД на основание чл. 326, ал.1 от КТ

експерти от МТСП
В сайта ма МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Главен счетоводител съм във фирма. Подадох заявление за прекратяване на трудовия договор с работодателя на основание чл. 326, ал. 1 о...

№ 20-28-7 от 17.12.2018 г. Относно: Оборот за регистрация по реда на чл.96 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и формирането на основа за облагане с корпоративен данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-28-7 от 30.11.2018 г., относно формиране на облагаем оборот за целите на задължителната регистрация по чл.96 от Закона за данък върху добавената стойност от данъчно задължено лице – туроператор. Съ...

№ 3-248 от 06.02.2018 г. Относно: Коректно попълване на годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Според изложеното в запитването, фирма декларира скрито разпределение на печалбата, посочвайки сумата в част VІІ на ГДД по чл. 92 от ЗКПО. Посочва се, че указанието на част VІІ гласи, че в тази справка се посочва общият размер на сумите с характер на...

№ 26-Т-94 от 26.10.2018 г. Относно: практика на органите по приходите на община …… при прекратяване на данъчното облагане на автомобили след отказ от право на собственост

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Централно управление на НАП е постъпило Ваше писмо с вх. № …...2018 г. относно прекратяване на данъчното облагане на автомобили при отказ от право на собственост върху тях, въпрос, отнасящ се до прилагане на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/...

НАРЕДБА № 10 ОТ 26 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ В БАНКИТЕ

ДВ. бр. 40 от 17.05.2019

НАРЕДБА № 20 ОТ 2009 г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОДОБРЕНИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ (СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ) И НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИТЕ ФУНКЦИИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 40 ОТ 2014 г.)

ДВ. бр. 40 от 17.05.2019

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗАЩИТАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ДВ. бр. 40 от 17.05.2019

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ВРЪЗКИТЕ С НАТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СЪВЕТА НА МИНИСТРИТЕ НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

ДВ. бр. 40 от 17.05.2019

НАРЕДБА № 10 ОТ 24 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, УПРАВЛЕНИЕТО И ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ В БАНКИТЕ

ДВ. бр. 40 от 17.05.2019

НАРЕДБА № 20 ОТ 24 АПРИЛ 2019 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОДОБРЕНИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ (СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ) И НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИТЕ ФУНКЦИИ

ДВ. бр. 40 от 17.05.2019

НАРЕДБА № Е-РД-04-2 ОТ 19 АПРИЛ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ, РЕАЛИЗИРАНИ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО, ПРЕНОСА И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯ И ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕТО ИМ

ДВ. бр. 40 от 17.05.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 ОТ 13 МАЙ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА НА СОЦИАЛНАТА И СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА

ДВ. бр. 40 от 17.05.2019

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА НА СОЦИАЛНАТА И СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА

ДВ. бр. 40 от 17.05.2019

РЕШЕНИЕ № 249 ОТ 2 МАЙ 2019 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВО НАСЕЛЕНО МЯСТО В ОБЩИНА ПЕЩЕРА, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

ДВ. бр. 40 от 17.05.2019

УКАЗ № 107 ОТ 08.05.2019 Г. ЗА НАИМЕНУВАНЕ НА НОВОСЪЗДАДЕНОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК - СВЕТИ КОНСТАНТИН

ДВ. бр. 40 от 17.05.2019

МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 Г., КАКТО Е ИЗМЕНЕНА С ПРОТОКОЛА ОТ 1988 Г.

ДВ. бр. 40 от 17.05.2019

НАРЕДБА № 4 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА В БАНКИТЕ

ДВ. бр. 40 от 17.05.2019

НАРЕДБА № 7 ОТ 24 АПРИЛ 2014 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКОВЕТЕ В БАНКИТЕ

ДВ. бр. 40 от 17.05.2019

НАРЕДБА ЗА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 40 от 17.05.2019

НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 19 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2003 Г.)

ДВ. бр. 40 от 17.05.2019

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

ДВ. бр. 40 от 17.05.2019

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...