Ново в Експертис - обновено на

Размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ

Гошо Мушкаров, д-р по икономика
В бр. 23 от 2016 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: В какъв размер трябва да е обезщетението, като се има предвид, че заедно с платените 5 месеца стаж служителят набира Юг. и 3 месеца стаж при същия работодател? ...

ЗАПОЧВАНЕ, ПРЕКЪСВАНЕ, ВЪЗОБНОВЯВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОСИГУРЯВАНЕТО НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Вержиния Заркова – експерт по социално осигуряване
Правно основание на процедурата Кодекс за социално осигуряване. НАРЕДБА за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица. Закон за регистър БУЛСТАТ. Закон за търговския регистър Цел...

Ограничаване на планията в брой

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Въпрос: Съгласно българското законодателство плащанията в брой са ограничени до размер 10 000 лева по един договор, една фактура и т.н. В случай че фирма получи заем в размер на 9500 лева, но по него ще има и лихви в размер на 600 лева, това означава...

Услуги, извършвани по електронен път

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Дружество, регистрирано по законодателството на РБ, осъществява дейност на територията на РБ. Регистрирано е по ЗДДС по общия ред. Дейността е свързана с предоставяне на интернет услуги, състоящи се в обработка на софтуер. Извършва услуга на ...

Данъчни особености при продажба на недвижим имот

Отговаря Мариета ПЛОЧЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Дружество, което към момента не е регистрирано по ЗДДС, има недвижим имот, който го е придобил тази година от фирма, която също не е регистрирана по ЗДДС, при придобиване на втори имот от физическо лице, което също не е регистрирано по ЗДДС, ...

При командировка в чужбина размерът на дневните пари се определя от работодателя и се вписва в заповедта за командировка

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Въпрос: Българско дружество командирова служител в страна от ЕС за период над 30 последователни дни. Според наредбата за командировки в чужбина дневните пари за дните след 30-ия трябва да се намалят с 25%. Но 25% да се намалят от разрешението от рабо...

Обезщетение за годишен отпуск, останал от 2008 г.

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Служител има неизползван отпуск от 2008 г. На каква основа следва да се изчисли обезщетението - заплатата за 2008 г. или за последния месец преди прекратяването на договора? За неизползваните към 31.12.2009 г. дни платен годишен отпуск не се прилага...

Прекратяване на трудов договор по инициатива на майка в платен отпуск за гледане на дете

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Служителка в община е в отпуск за гледане на дете до 2 години. Иска да прекрати трудовия си договор с предизвестие по чл. 326 от КТ от нейна страна. Необходимо ли е да изчака да изтече отпускът, за да подаде заявлението за прекратяване на трудовия до...

Пропорционално приспадане на данъчен кредит за недвижими имоти

Лиляна Панева, данъчен консултант
В бр. 3 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как е уредено пропорционалното приспадане на данъчен кредит за недвижими имоти? Правото на данъчен кредит при придобиване или изграждане на нед...

Печалба или загуба за периода

доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с.
В бр. 3 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира посочването на печалбата или загубата за периода в отчета за всеобхватния доход. В този раздел от отчета за всеобхватния доход се представят всички приходи и разходи...

При изчисляване на коефициента за частичен данъчен кредит не трябва да се включват доставки на дълготрайни активи, недвижими имоти и финансови услуги, които са с инцидентен характер

Ивайло Кондарев, данъчен консултант
В бр. 4 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в ППЗДДС, в сила от 21.03.2017 г. Знае се, че размерът на частичния данъчен кредит (ЧДК) се определя, като сумата на данъчния кредит се ...

№ 1-ИТ-00-117 от 28.12.2016 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ).

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Възнамерявате да учредите дружество с ограничена отговорност – сдружение на земеделски производители, в което учредители ще бъдат физически и юридически лица, регистрирани като земеделски производители. Към настоящия момент физическо лице, пенсионер ...

Промени в Търговския регистър относно намаляване капитала на акционерно дружество

Галина Николова, юрист
В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: Как се вписват промени в търговския регистър относно намаляване капитала на акционерно дружество? Вписването на промени в търговския регистър относно намаляване капитала н...

№ 24-39-26 от 29.03.2017 г. Относно: Приложение на преходни разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с доставки на услуги, предоставени от туроператор към друг туроператор с цел последваща препродажба

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-39-26/16.02.2017 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружество има лиценз за туроператорска дейност. Същото е получило авансови плащания от клиенти - туроператори през 2016 г., при които нас...

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В МИНИСТЕРСТОВО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

ДВ. бр. 50 от 23.06.2017

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2017 Г.

ДВ. бр. 50 от 23.06.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 ОТ 4 АПРИЛ 2014 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕГЛЕД НА ПРОЕКТНАТА ГОТОВНОСТ И ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ В СЕКТОР "ТРАНСПОРТ" ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1316/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА

ДВ. бр. 50 от 23.06.2017

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОДДРЪЖКА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ВЪРХОВНОТО ГЛАВНО КОМАНДВАНЕ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ НА НАТО В ЕВРОПА (SHAPE), ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ СЪЮЗНОТО СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ НА НАТО В НЕАПОЛ (JFCNP) ОТНОСНО ПОДДРЪЖКА ЗА ЩАБНИЯ ЕЛЕМЕНТ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА СИЛИ НА НАТО, РАЗПОЛОЖЕН В СОФИЯ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (NFIU BGR)

ДВ. бр. 50 от 23.06.2017

Обменни курсове за периода от 01.04.2017 до 23.06.2017

Свали файла...

Индекси СОФИБИД и СОФИБОР за период 01.04.2017 - 23.06.2017

Свали файла...

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...  
             
ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017