Ново в Експертис - обновено на

Данъчни задължения на физическото лице, произтичащи от дохода, получен от него под формата на лихва

Отговаря Лиляна ПАНЕВА- данъчен консултант
Въпрос: Местно физическо лице тегли заем от банка и и част от него предоставя на местна фирма. Фирмата има сключен договор за заем с физическото лице (със същия лихвен процент като на банката). Лихвите, които внася към банката, трябва ли да се приспа...

Осигуряване на собственик на ЕООД, полагащ личен труд във фирмата

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване
Въпрос: Собственик на ЕООД е само осигуряващо се лице и полага личен труд във фирмата. Фирмата се занимава с изкупуване на земеделска продукция от регистрирани и нерегистрирани земеделски производители. Ако собственикът продаде на фирмата земеделска ...

Превръщане на нощните часове в дневни

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц., д-р по трудово право
При сумирано изчисляване на работното време часовете положен нощен труд следва ли да се преизчисляват в дневни, в случай че за една смяна от 8 часа са по-малко от 4 часа? В новата разпоредба на чл. 9а, ал. 4 НРВПО (в сила от 01.01.2018 г.) е предвид...

Командироване за обучения, специализации, работни срещи и конференции

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц., д-р по трудово право
В нашата компания обичайно служителите пътуват в командировка в различни страни от Европа от 1 до 5 дни с цел обучения, конференции, работни срещи. Какъв е нашият ангажимент като работодател във връзка със спазването на новия регламент за командировк...

Сумирано отчитане на работното време

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц., д-р по трудово право
Възможно ли е периодът на сумираното отчитане на работното време да бъде един месец? Според чл. 142, ал. 2 КТ работодателят може да установи сумирано изчисляване (седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 мес...

Счетоводно отчитане и представяне на дивиденти и скрито разпределение на печалбата

Христо Досев, д.е.с.
В бр. 10 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира счетоводното отчитане и представянето на дивиденти и скрито разпределение на печалбата. От счетоводна гледна точка разпределянето на дивидент винаги следва да б...

Изисквания по ЗКПО при ликвидация на ООД

Христо Досев, д.е.с.
В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, представя данъчните изисквания при ликвидация по ООД. От гледна точка на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) към датата на вписване на ...

Плащания в чуждестранна валута

Христо Досев, д.е.с.
В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Търговско дружество е с предмет на дейност „търговия на дребно". В търговските ни обекти имаме клиенти от Гърция, на които при продажбата издаваме инвойс б...

Особености при прилагане на новото условие - липса на публични задължения, за ползване на данъчни облекчения по реда на ЗДДФЛ

Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП
В бр. 7 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при прилагане на новото условие - липса на публични задължения, за ползване на данъчни облекчения п...

Командироване в друго населено място, извън мястото на постоянната работа

експерти от МТСП
В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" експерти от МТСП отговарят на въпроса: При командировка до населени места, които са по-отдалечени от работното място на командирования се губи голяма част от работното му време за пътуване. Изискването, регла...

Дължат ли се осигурителни вноски върху разхода за „застраховка живот“

Красимира Атанасова, юрист
В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Сключена е групова застраховка „Живот“ за всички работници и служители, като застрахователните премии са за сметка на работодателя и се изплащат дире...

№ 24-28-2029 от 17.10.2017 г. Относно: приложение на разпоредбата на чл. 74, ал. 1, т. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) е постъпило и заведено с вх. № 24-28-2029/04.10.2017 г. Ваше запитване, с което се иска унифициране на практиката на НАП при предоставяне на данъчна и осигурителна информация на съдебн...

Обхват на понятието “заместваща инвестиция” във връзка с ползването на държавна помощ по ЗКПО

Любка ЦЕНОВА - адвокат, доцент, доктор по данъчно право
ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” Дирекция I “Правни, институционални и процедурни въпроси” Отдел I.2 “Държавна помощ” Реф. № (2017)2381349 от 10.05.2017 г. Относно: Понятието “заместваща инвестиция” съг...

Облагане на възнагражденията по извънтрудови правоотношения

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., рег. одитор
Изплатена сума по граждански договор с пенсионер - 5500 лв., в м.декември. Трябва ли фирмата да удържи 10% авансов данък и съответно здравна осигуровка. Какво трябва да декларира и плати фирмата за изплатената сума на физическото лице. За получателя ...

Преобразуване на финансовия резултат в ГДД по чл. 92 от ЗКПО

Христо Досев, д.е.с.
В бр. 11 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Дружество ЕООД притежава автомобил с 4 + 1 места. Автомобилът се използва от управителя. Няма представени пътни листа и документи за закупено гориво. Плате...

Доходи от лихви, подлежащи на облагане с окончателен данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ

Лорета Цветкова, данъчен експерт
В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Кои доходи от лихви подлежат на облагане с окончателен данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ? С окончателен данък се облагат лихвите, начислен...

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...  
             
ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!