Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30

Ново в Експертис - обновено на

Кандидатстване за мярка за помощ 60/40

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Една фирма с два кода на икономическа дейност, единият е за дейност на питейните заведения, другият е за консултантски услуги. Може ли да кандидатстваме с всеки код поотделно за различна мярка за помощ 60/40? Например от кода за питейни заведения да ...

Възстановяване на неправилно уволнен работник или служител

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
В момента водя дело срещу моя работодател за това, че ме принуди да си пусна заявлението за напускане. Ако спечеля и съдът ме върне на работа, как мога да се защитя, че отново няма да ме притисне или намери начин, за да ме накара да освободя мястот...

Задълженията на работодателя, свързани с трудовата книжка

Мариана ВАСИЛЕВА – юрист в АМС
Трудовата книжка е основният удостоверителен документ за факти и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя, и има важно значение за редица негови трудови права. Като удостоверителен документ трудовата книжка свидетелства ...

Издаване на касов бон от кочан

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Фирма (автосервиз) има софтуер за издаване на фактури и касов апарат от новите апарати от 2019 г. Софтуерът се използва само за издаване на фактури, не се следи склад. Издават се фактури в брой и по банков път. Според новите изисквания на нар...

Осигуряване на собственик на ЕООД, полагащ личен труд

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване
Въпрос: ЕООД с предмет на дейност проектиране на ВиК системи, без персонал, собственикът полага личен труд. Възможно ли е да бъде изплатен личен труд през месец януари в размер на 20 000 лв. и бъдат внесени осигурителни вноски върху 3000 лв. и данъка...

Решение № 1972 от 06.02.2020 г. по адм. дело № 9455/2019 г.

Предмет на спора е отказано на право на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 5 във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 ЗДДС по 9 броя фактури и установени задължения за ДДС, както и допълнително установени задължения за корпоративен...

Решение № 1803 от 04.02.2020 г. по адм. дело № 9106/2019 г.

Предмет на спора е налагане на принудителна административна мярка запечатване на обект – ресторант в гр. Велинград, за срок от 14 дни, на основание чл. 118, ал. 2, чл. 186, ал. 1, т. 3 и чл. 187, ал. 1 ЗДДС и чл. 4, ал. 2 от Наредба № Н-18/13.12.2006...

Решение № 228 от 07.02.2018 г. по търг. дело № 424/2017 г., I т.о.

Правилото на § 10, ал. 1 ПЗР на Закона за управление на Европейските структурни и инвестиционни фондове, съгласно което всички започнали и недовършени до влизането му в сила производства се довършват по досегашния ред, се отнася до всички заварени ви...

№ 20-31-2 от 07.02.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 20-31-2/ 10.01.2020 г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП, офис ….. Изложена е следната фактическа обстановка: Физическото лице е собственик на пет...

№ 07-00-25 от 04.02.2020 г. Относно: Прилагане на чл. 26, т. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № …. от 27.01.2020 г., относно прилагане на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) В запитването е посочено, че не е признат данъчен кредит, но е призната данъчната основа, свързана с данъ...

Как спрените срокове се отразяват на давността по ДОПК

Доц. д-р Любка ЦЕНОВА - преподавател във ВУЗФ, адвокат от САК
I. Какво означава спиране на срок? Правното значение на сроковете е период от време, през който е предвидено да се извършат определени действия от органите на НАП или от данъчно задължените лица. Спиране на сроковете означава, че правото или задължен...

ИНСТРУКЦИЯ № I-7 ОТ 20 МАЙ 2020 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЪВМЕСТНИ ПРОВЕРКИ НА МЯСТО ПО ЧЛ. 108, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ" НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" И КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ДВ. бр. 50 от 02.06.2020

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА КОМПЕНСАЦИЯТА ВЪЗ ОСНОВА НА НЕТНИТЕ РАЗХОДИ ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПЕРИОДИЧНИ ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ С ОТСТЪПКИ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ДИРЕКТНО ИЛИ НА АБОНАМЕНТНА ОСНОВА ОТ "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" - ЕАД, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 50 от 02.06.2020

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА НАМАЛЕНИЕТО НА ДЪЛЖИМОТО КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НА НАЕМНА ЦЕНА ЗА 2020 Г., СЪОТВЕТСТВАЩО НА НАМАЛЕНИЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ЧАДЪР И ШЕЗЛОНГ ЗА ЛЕТЕН СЕЗОН 2020 Г., И ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА КОНЦЕСИЯТА И НА НАЕМА

ДВ. бр. 50 от 02.06.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 ОТ 28 МАЙ 2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ РАЗМЕР НА СОЦИАЛНАТА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ

ДВ. бр. 50 от 02.06.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 ОТ 28 МАЙ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, ОВЛАДЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2020 Г.

ДВ. бр. 50 от 02.06.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 ОТ 28 МАЙ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА НАМАЛЕНИЕТО НА ДЪЛЖИМОТО КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НА НАЕМНА ЦЕНА ЗА 2020 Г., СЪОТВЕТСТВАЩО НА НАМАЛЕНИЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ЧАДЪР И ШЕЗЛОНГ ЗА ЛЕТЕН СЕЗОН 2020 Г., И ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА КОНЦЕСИЯТА И НА НАЕМА

ДВ. бр. 50 от 02.06.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 ОТ 28 МАЙ 2020 Г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" - ЕАД, ДА ИЗВЪРШВА УСЛУГА ОТ ОБЩ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПЕРИОДИЧНИ ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ (ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ) С ОТСТЪПКИ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ДИРЕКТНО ИЛИ НА АБОНАМЕНТНА ОСНОВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 50 от 02.06.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 ОТ 28 МАЙ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2020 Г.

ДВ. бр. 50 от 02.06.2020

СПОГОДБА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЪРЖАВАТА ПАЛЕСТИНА

ДВ. бр. 50 от 02.06.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82 ОТ 26 АПРИЛ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА "ПРАВО" И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "ЮРИСТ"

ДВ. бр. 50 от 02.06.2020

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА НАТО ЗА КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ (NCIO), ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ АГЕНЦИЯТА НА НАТО ЗА КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ (NCIА) ОТНОСНО СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА C4ISR (КОМАНДВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, КОМУНИКАЦИИ, КОМПЮТРИ, РАЗУЗНАВАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ВОЙСКОВО РАЗУЗНАВАНЕ)

ДВ. бр. 50 от 02.06.2020

НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА "ПРАВО" И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "ЮРИСТ"

ДВ. бр. 50 от 02.06.2020

НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА "ПРАВО" И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "ЮРИСТ" ОТ 1996 г.

ДВ. бр. 50 от 02.06.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 ОТ 1 ЮНИ 2007 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ДЪРЖАВИТЕ С ПАЗАРЕН РИСК ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ

ДВ. бр. 50 от 02.06.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 ОТ 30 МАРТ 2020 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИ С ЦЕЛ ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 г., ИЛИ ОБЯВЕНАТА С РЕШЕНИЕ № 325 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 14 МАЙ 2020 г. ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗАГЛ. ДОП., ДВ, БР. 50 ОТ 2020 г., В СИЛА ОТ 14.05.2020 г.)

ДВ. бр. 50 от 02.06.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91 ОТ 11 МАЙ 2020 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИТЕ, ПРЕДСТАВЯНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ И БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014 - 2020, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗИСКВАНИЯТА НА УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ ПО ЧЛ. 26, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ДВ. бр. 50 от 02.06.2020

Заявление за прекратяване на отпуск по чл. 163, ал. 8 от КТ

Свали файла...

Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 10 от КТ от бащата (приложение № 8 от НРВПО)

Свали файла...

Заявление от бащата за ползване на остатъка от отпуска за бременност и раждане в размер на остатъка до 410 дни

Свали файла...

Заповед за разрешаване ползването от бащата на остатъка от отпуска за бременност и раждане в размер на остатъка до 410 дни

Свали файла...

За да разгледате още материали, моля, изберете предходен брой:

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...