Ново в Експертис - обновено на

Преизчисляване на трудовия стаж от различни категории

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Работник, назначен при трета категория труд, представя документ от друг работодотел, удостоверяващ 12 години трудов стаж от първа категория. Трябва ли този стаж да бъде преизчислен от първа в трета категория при определяне на допълнителното възнаграж...

Степенуване на дисциплинарните наказания

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
За неявяване на работа на работник е наложено дисциплинарното наказание “забележка”. След 3 месеца той отново не се явява на работа - този път за два дни. Може ли за това провинение да бъде наказан с “предупреждение за уволнение”? При виновно неизпъ...

За сумираното изчисляване на работното време

д-р Андрей Александров, директор на Дирекция “Трудово право” в адвокатско дружество “Камбуров и съдружници”
В бр. 7 от 2017 г. на сп. “Труд и право” д-р Андрей Александров, директор на Дирекция “Трудово право” в адвокатско дружество “Камбуров и съдружници”, разглежда митовете и фактите по отношение на сумираното изчисляване на работното време. Сумираното ...

Заем между дружества

Христо Досев, д.е.с.
В бр. 8 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Дружество “А” притежава 35 067 акции (11,47%) от акциите на дружество “Б”. Номинал 1 лев на акция. Цената на придобиване е 20,07 лв. за акция - общо 704 хил...

Финансов отчет на малко предприятие

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ – д.е.с.
Въпрос: С промяната на НСС 1 считано от 01.01.2016 г. се даде възможност годишните финансови отчети на малките предприятия да се състоят от съкратен баланс, съкратен отчет за приходите и разходите и приложение. Има ли промяна в информацията, която по...

Доставки, облагаеми с нулева данъчна ставка

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Българска фирма строи яхти в Италия, в италианска корабостроителница и ги изнася за Дубай, като износител е българската фирма по митническа декларация, изготвена в Италия. 1. Трябва ли българската фирма да се регистрира по ДДС в Италия и кога...

Срочен трудов договор

Отговаря Гошо МУШКАРОВ – д-р по икономика
Въпрос: Фирмата се занимава с международен транспорт и има наети на трудов договор. В момента един от шофьорите излиза в едномесечен отпуск и тъй като не е рентабилно камионът да работи, се налага да му се назначи заместник. Интересува ме допустимо л...

Решение № 10471 от 14.08.2017 г. по адм. дело № 14597/2016 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит и лихви, както и определени задължения за корпоративен данък за 2012 г. Наличието на достатъчна информация относно количеството и вида на стоките, и вида на услугите е необходимо, за ...

Решение № 207/2015 г. от 15.01.2016 г. по т.д. № 3234/2014 г., ТК, I т.о.

Националното бюро на автомобилните застрахователи изплаща обезщетение за претендираните от третото лице вреди, както и законната лихва върху сумата след изтичане на определения от закона (КЗ) срок от деня на подаване на претенцията. Чл. 271, ал. 5 К...

Особености при амортизация на автомобили и други транспортни средства

доц. д-р Симеон Милев, регистриран одитор
В бр. 8 от 2017 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Симеон Милев, регистриран одитор, коментира амортизацията на автомобили и други транспортни средства. В случая под “автомобили” се разбират леки, товарни автомобили и автобуси. Къ...

№ 3-1938 от 29.08.2017 г. Относно: дължимост на осигурителни вноски и данък върху добавената стойност от наследниците на починал едноличен търговец

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Във връзка със смъртта на физическо лице, регистрирано като ЕТ, се поставят следните въпроси: 1. Кои от задълженията на едноличния търговец се дължат от наследниците, тъй като фирмата има задължения за самоосигуряващо се лице, за данъци върху доходит...

№ 94-00-87 от 15.06.2017 г. Относно: Въпроси свързани с облагане на продажба на стоки чрез онлайн магазин.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-87 от 07.06.2017 г. Дружество желае да продава вина чрез онлайн магазин в България и Европа. В България фирмата ще закупува вино в стъклени бутилки от...

Счетоводно отчитане на разходите за подобрение върху нает актив

Евгени Рангелов, магистър по финанси
В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане на разходите за подобрение върху нает актив и за изграждане на нов актив върху нает терен, приравнен на ...

Начисляване на ДДС за транспортна услуга към държава извън ЕС

Христо Досев, д.е.с.
В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Българска фирма, регистрирана по ДДС, извършва транспортна услуга на румънска фирма, нерегистрирана по ДДС. Румънската фирма е данъчно регистрирана и имаме ...

Облагане с доходи, начислявани и изплащани от чуждестранни юридически лица

Румяна Йорданова, данъчен експерт
В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Румяна Йорданова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Едноличен собственик на българско юридическо лице е германско дружество. Дружеството майка е регистрирано във Франция. През 2017 година германското др...

Автоматичен обмен на финансова информация

Биляна Гецова, адвокат
В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Биляна Гецова, адвокат, отговаря на въпроса: Какви са промените в ДОПК относно автоматичния обмен на финансова информация? Автоматичният обмен на информация между държавите членки има за цел пр...

Ползване на регламентирания в чл. 157, ал. 1, т. 4 от КТ отпуск

Д-р Андрей Александров, адвокат
В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Труд и право" д-р Андрей Александров, адвокат, отговаря на въпроса: Интересува ни случая с ползването на регламентирания в чл. 157, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда отпуск, когато работник или служител е призован в съд или о...

Осигуряване на лица, граждани на държави извън ЕС, работещи в България

Аспасия Петкова, експерт по осигуряване
В бр. 17 от 2017 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Имам клиенти които са българска фирма регистрирана по ДДС с дейност маркетингови услуги по интернет със собственик от ЕС. Услугите които извършват са марк...

№ 20-21-60 от 16.06.2017 г. Относно: Документална обоснованост на стопанските операции

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …… от 09.06.2017 г. В запитването е посочено, че дружеството има предмет на дейност – товарен транспорт и извършва транспортни услуги в рамките на ЕС. На др...

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СТАЦИОНАРНАТА КОМУНИКАЦИОННА И ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА - ОТМ.

ДВ. бр. 92 от 17.11.2017

ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ВЪРХОВНОТО ГЛАВНО КОМАНДВАНЕ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ НА НАТО В ЕВРОПА (SHAPE) ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕТО НА ПОДДРЪЖКА ОТ СТРАНАТА-ДОМАКИН НА ДЕЙНОСТИ НА СЪЮЗНИЧЕСКИ СИЛИ В КОНТЕКСТА НА СЪВМЕСТНИТЕ СИЛИ С МНОГО ВИСОКА СТЕПЕН НА ГОТОВНОСТ (VJTF)

ДВ. бр. 92 от 17.11.2017

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СТАЦИОНАРНАТА КОМУНИКАЦИОННА И ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

ДВ. бр. 92 от 17.11.2017

ВАЛУТЕН ЗАКОН

ДВ. бр. 92 от 17.11.2017

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 92 от 17.11.2017

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ТЪРГОВИЯТА С ОПТИЧНИ ДИСКОВЕ, МАТРИЦИ И ДРУГИ НОСИТЕЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ОБЕКТИ НА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

ДВ. бр. 92 от 17.11.2017

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 92 от 17.11.2017

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 92 от 17.11.2017

ЗАКОН ЗА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ

ДВ. бр. 92 от 17.11.2017

ЗАКОН ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ДВ. бр. 92 от 17.11.2017

ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ

ДВ. бр. 92 от 17.11.2017

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 92 от 17.11.2017

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 92 от 17.11.2017

ЗАКОН ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА

ДВ. бр. 92 от 17.11.2017

ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ

ДВ. бр. 92 от 17.11.2017

ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

ДВ. бр. 92 от 17.11.2017

ЗАКОН ЗА ТЮТЮНА, ТЮТЮНЕВИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 28 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 08.04.2016 Г.)

ДВ. бр. 92 от 17.11.2017

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

ДВ. бр. 92 от 17.11.2017

ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ

ДВ. бр. 92 от 17.11.2017

ЗАКОН ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

ДВ. бр. 92 от 17.11.2017

ИНСТРУКЦИЯ № Iз-207 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2006 г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ПО ЧЛ. 76А ОТ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 92 ОТ 2017 г., В СИЛА ОТ 17.11.2017 г.)

ДВ. бр. 92 от 17.11.2017

КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

ДВ. бр. 92 от 17.11.2017

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 92 от 17.11.2017

НАРЕДБА № 1 ОТ 1 АВГУСТ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЗАПАСИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ

ДВ. бр. 92 от 17.11.2017

НАРЕДБА № 1 ОТ 18 АПРИЛ 2008 Г. ЗА КОНТРОЛ НА ПРЕКУРСОРИТЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

ДВ. бр. 92 от 17.11.2017

Индекси СОФИБИД и СОФИБОР за период 01.10.2017 - 16.11.2017

Свали файла...

Обменни курсове за периода от 01.10.2017 до 16.11.2017

Свали файла...

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...  
             
ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!