Ново в Експертис - обновено на

Определяне на работното време в трудов договор по чл. 114 КТ

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц., д-р по трудово право
Как да се оформи в трудовия договор работното време на служител, който работи по чл. 114 от КТ, но в различните дни от месеца часовете са различни? Лицето не работи на сумирано изчисляване на работното време. Според чл. 114 КТ трудов договор може да...

Прекратяване на трудовия договор по здравни причини

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Работник представя на работодателя експертно решение на ТЕЛК за 77% намалена работоспособност със срок една година и заключение, че изпълняваната от него работа не отговаря на здравословните му възможности. В предприятието няма друга подходяща работа...

Право на данъчен кредит за наемането и експлоатацията на автомобил

свободен достъп

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Дружество се занимава с търговска дейност, регистрирано по ЗДДС - магазин, използва лек автомобил под наем. Има ли право на данъчен кредит, като се използва с него да кара стока, но се използва само от управителя, тъй като той зарежда обекта ...

Решение № 3539 от 20.03.2018 г. по адм. дело № 14260/2017 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит с начислена лихва за забава. Първоинстанционният съд е анализирал поотделно и в съвкупност доказателствата по делото, вкл. кредитираното заключение на проведената съдебно-счетоводна...

Решение № 4237 от 02.04.2018 г. по адм. дело № 7815/2017 г.

Предмет на спора е внасяне на осигурителни вноски. Осигурителните каси не носят отговорност за осигурителните задължения на своите членове, които не са направили своевременно дължимите осигурителни вноски, а носят отговорност за внесени в осигурител...

№ 07-00-57 от 10.04.2018 г. Относно: промени в чл.176в от ЗДДС, в сила от 01.01.2018 г.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-57/ 30.03.2018 г., препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП. Изложена е следната фактическа обстановка: През 2017г. дружеството е внесло ба...

№ М-94-Б-2 от 28.02.2018 г. Относно: дължимост на патентен данък по Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ за стопанисване на фитнес зала

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо с вх. №М-94-Б-2 от 03.01.2018 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте лице с установени по съответния ред увреждания над 50 на сто и имате намер...

Противоречат ли текстовете на разпоредбата на чл. 245, ал. 1 от КТ на конституцията на Република България

Анелия Маркова, съдия
В бр. 3 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Анелия Маркова, съдия, отговаря на въпроса: Противоречат ли текстовете на разпоредбата на чл. 245, ал. 1 от КТ на конституцията на Република България? В разпоредбата на чл. 245, ал. 1 КТ е посочено, че при до...

ДВУГОДИШЕН ЗАСТЪПВАЩ СЕ РАБОТЕН ПЛАН (ЗРП) ЗА 2018 - 2019 Г., БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 58 от 13.07.2018

КОНВЕНЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА ХИДРОГРАФСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

ДВ. бр. 58 от 13.07.2018

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА СТРАНАТА 2018 - 2022 Г. МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ФОНДА ЗА ДЕЦАТА НА ООН (УНИЦЕФ)

ДВ. бр. 58 от 13.07.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 ОТ 10 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОПТИМИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА В ИНСТИТУЦИИТЕ ОТ СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 271 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ДВ. бр. 58 от 13.07.2018

РЕШЕНИЕ № 472 ОТ 9 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 58 от 13.07.2018

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛ. 128 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ДВ. бр. 58 от 13.07.2018

НАРЕДБА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ

ДВ. бр. 58 от 13.07.2018

НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ

ДВ. бр. 58 от 13.07.2018

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ И ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА СЪОРЪЖЕНИЯТА (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 17 ОТ 2003 Г., ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 59 ОТ 2006 Г.)

ДВ. бр. 58 от 13.07.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 ОТ 22 ЮНИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА 2018 Г.

ДВ. бр. 58 от 13.07.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 ОТ 28 ЮЛИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2017 Г.

ДВ. бр. 58 от 13.07.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 29 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ И ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

ДВ. бр. 58 от 13.07.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 ОТ 24 НОЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2017 Г.

ДВ. бр. 58 от 13.07.2018

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 58 от 13.07.2018

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 66 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 25.07.2003 Г., ИЗМ., ДВ, БР. 51 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 21.06.2005 Г., ИЗМ., ДВ, БР. 14 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 14.02.2006 Г.)

ДВ. бр. 58 от 13.07.2018

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДВ. бр. 58 от 13.07.2018

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДВ. бр. 58 от 13.07.2018

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ

ДВ. бр. 58 от 13.07.2018

Право на данъчен кредит за наемането и експлоатацията на автомобил

свободен достъп

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Дружество се занимава с търговска дейност, регистрирано по ЗДДС - магазин, използва лек автомобил под наем. Има ли право на данъчен кредит, като се използва с него да кара стока, но се използва само от управителя, тъй като той зарежда обекта ...

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...  
             АКТУАЛНО: Към всеки абонамент над 99 лв. без ДДС подаряваме "Настолник на счетоводителя - 2018"