Ново в Експертис - обновено на

Решение № 9943 от 19.07.2018 г. по адм. дело № 1332/2018 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС с лихви към месец декември 2009 г. Член 14, § 1 от Директива 2006/112/ЕО, за разлика от чл. 6, ал. 1 от ЗДДС не държи сметка за прехвърляне правото на собственост, а само за фактическото разпореждане...

Решение № 10257 от 30.07.2018 г. по адм. дело № 4048/2018 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г. със съответните лихви. В договор за покупко-продажба на лек автомобил е посочено, че цената за придобиване е получена напълно и в брой от пр...

Прехвърляне на товарен автомобил от лизингодател на трето лице

Отговаря Иван СИМОВ - д.е.с.
Сключен е договор за финансов лизинг на товарен автомобил от 2013 г. с първоначална вноска и финансирана част за 60 месеца. Лизинговата компания е издавала всеки месец фактури за главници и лихви съгласно погасителен план, на които е ползван данъч...

Трудов договор с пенсионер

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Моля да ми отговорите на какво основание може да се сключва трудов договор с пенсионер? След отмяната на чл. 72 от Кодекса на труда (КТ) трудов договор с лице, което е пенсионер, се сключва съгласно действащите разпоредби на Кодекса на труда (КТ). П...

Определяне на периода на ползване на платен годишен отпуск от работника или служителя

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц., д-р по трудово право
Какъв е редът за ползване на платен годишен отпуск след отказ на работодателя да го разреши до края на календарната година, за която се отнася? Когато работникът или служителят има отложен платен годишен отпуск от предходна календарна година и раб...

Доставка на услуга за организиране на фирмено мероприятие

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, трябва да проведе организиране на тиймбилдинг и ски обучение на румънска фирма, регистрирана по закона в Румъния. Ски обучението и тиймбилдингът ще се проведат на територията на Румъния. Как следва да се тре...

№ 24-39-12 от 02.03.2018

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е постъпило Ваше писмо, прието с вх. №24-39-12/02.02.2018 г., препратено от дирекция ОДОП …., в което е изложена следната фактическа обстановка: Гражданка на трета страна (държава, която...

№ 96-00-82 от 19.04.2018 г. Относно: издадени фактури за транспорт

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … постъпиха Ваши писмени запитвания с вх. № 96-00-82/ 12.04.2018г. и вх.№ 96-00-82/ 13.04.2018г. Изложена е следната фактическа обстановка: Фирмата е регистрирана по ЗДДС. Наета е друга българска...

Нефинансова декларация по Глава седма от Закона за счетоводството

Христо Досев, д.е.с.
В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какво представлява нефинансовата декларация по Глава седма от Закона за счетоводството? Съдържанието и изискванията за съставяне на нефинансовата декларация...

Прекратяване на трудовия договор с предизвестие

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: На лице придобило право на пенсия е връчено едномесечно предизвестие. 30-те дни изтичат в петък включително, от кога следва да го осв...

Приложение на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти

Отговаря Любка ЦЕНОВА - д-р по данъчно право, адвокат
Като счетоводна кантора прилагаме за някои от нашите клиенти Международните счетоводни стандарти. Задължителен ли е за приложение Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) през 2018 г.? Настоящият отговор има за цел да ви информира за правн...

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ВЪРХОВНОТО ГЛАВНО КОМАНДВАНЕ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ В ЕВРОПА (SHAPE) ОТНОСНО МОБИЛЕН КИС МОДУЛ (DCM) F ОТ 2-РИ СВЪРЗОЧЕН БАТАЛЬОН НА НАТО В ГОРНА МАЛИНА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 95 от 16.11.2018

НАРЕДБА № 63 ОТ 8 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО, ПЕРИОДИЧНОСТТА НА ИЗГОТВЯНЕ И СРОКОВЕТЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТИТЕ ЗА НАДЗОРНИ ЦЕЛИ НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА И УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ ТЯХ ФОНДОВЕ

ДВ. бр. 95 от 16.11.2018

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 10782 ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 10561 ОТ 2018 Г. (ОБН., ДВ, БР. 95 ОТ 2018 Г.)

ДВ. бр. 95 от 16.11.2018

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2 ОТ 8 НОЕМВРИ 2018 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 5 ОТ 2018 Г.

ДВ. бр. 95 от 16.11.2018

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 12 НОЕМВРИ 2018 Г.

ДВ. бр. 95 от 16.11.2018

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 14 НОЕМВРИ 2018 Г.

ДВ. бр. 95 от 16.11.2018

РЕШЕНИЕ № 15 ОТ 6 НОЕМВРИ 2018 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 10 ОТ 2018 Г.

ДВ. бр. 95 от 16.11.2018

РЕШЕНИЕ № 16 ОТ 6 НОЕМВРИ 2018 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 4 ОТ 2018 Г.

ДВ. бр. 95 от 16.11.2018

РЕШЕНИЕ № 17 ОТ 8 НОЕМВРИ 2018 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 9 ОТ 2018 Г.

ДВ. бр. 95 от 16.11.2018

НАРЕДБА № 10 ОТ 24 МАРТ 2009 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО ЧЛ. 262, АЛ. 6, Т. 1 И Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА, НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И НА ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ, КАКТО И НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 82, АЛ. 2, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2011 г., ИЗМ. И ДОП., ДВ, БР. 48 ОТ 2014 г., ДОП., ДВ, БР. 62 ОТ 2015 г., В СИЛА ОТ 14.08.2015 г.)

ДВ. бр. 95 от 16.11.2018

НАРЕДБА № 28 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО, РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА АПТЕКИТЕ И НОМЕНКЛАТУРАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ

ДВ. бр. 95 от 16.11.2018

НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

ДВ. бр. 95 от 16.11.2018

НАРЕДБА № 8 ОТ 23 МАРТ 2009 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ"

ДВ. бр. 95 от 16.11.2018

НАРЕДБА № 8121З-465 ОТ 26 АВГУСТ 2014 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ШЕНГЕНСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 95 от 16.11.2018

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...  
             АКТУАЛНО: Абонаментна кампания 2019 стартира! Вижте новите ни бонуси и отстъпки...