Ново в Експертис - обновено на

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС ПРИ НАСЛЕДЯВАНЕ

Лиляна Панева - данъчен консултант
Актуално към 02.04.2021г. 1. Правно основание ЗДДС, чл. 132а, чл. 101, ал. 5 от ЗДДС (нова – в сила от 01.01.2020 г.) ППЗДДС, чл. 73, ал. 5, чл. 74, ал. 1 и ал. 2 2. Цел Целта на процедурата е да бъде извършена регистрация по реда на чл. 132а от ЗДД...

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС ПРИ ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ, ДАНЪКЪТ ЗА КОИТО Е ИЗИСКУЕМ ОТ ПОЛУЧАТЕЛЯ

Лиляна Панева - данъчен консултант
актуално към 02. 04.2021 г. Внимание: Почернените текстови или части от тях са в сила до 31.06.2021 г. 1.Правно основание на процедурата: ЗДДС: чл. 82, ал. 2, чл. 97а, чл. 101, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5 (в сила от 01.01.2020 г.), ал. 7 ал. ...

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕОБЩНОСТНО ПРИДОБИВАНЕ. РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС НА МЕСТНИ ЛИЦА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЛАГАЕМИ ВЪТРЕОБЩНОСТНИ ПРИДОБИВАНИЯ НА СТОКИ. РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА, УСТАНОВЕНИ В ДРУГА ДЪРЖАВА –ЧЛЕНКА ,КОИТО ИЗВЪРШВАТ ВЪТРЕОБЩНОСТНИ ПРИДОБИВАНИЯ НА СТОКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА ПО РЕДА НА ЧЛ. 15а , АЛ. 6 ИЛИ ЧЛ. 65а ОТ ЗДДС

Лиляна Панева - данъчен консултант
актуално към 02.04.2021г. Внимание: Почернените текстове от изложението или частите от тях са в сила до 01.07.2021 г. 1. Правно основание на процедурата: ЗДДС: чл. 99, чл. 100, ал. 2, чл. 101, чл. 103- 105, чл. 176-176 б, чл. 178 Чл. 99, ал. 7 и ал...

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА

Лиляна Панева - данъчен консултант
актуално към 02.04.2021г. (без регистрациите за режими по Глава осемнадесета от закона) Внимание: Почернените текстове от изложението или частите от тях са в сила до 01.07.2021 г. 1. Правно основание на процедурата: ЗДДС: чл. 15а, ал. 6 , чл. 65а,...

ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС НА НЕПЕРСОНИФИЦИРАНО ДРУЖЕСТВО, В КОЕТО УЧАСТВА СЪДРУЖНИК, КОЙТО Е РЕГИСТРИРАНО ПО ТОЗИ ЗАКОН ЛИЦЕ

Лиляна Панева - данъчен консултант
актуално към 02.04.2021 г. 1. Правно основание на процедурата: ЗДДС: чл. 101, ал. 2, т. 3 , чл. 101, ал. 5, чл. 132, ал. 5 и 6, чл. 74, чл. 75 ППЗДДС: чл. 61, чл. 74, ал. 1 т.1, чл. 75 2. Цел: Целта на процедурата е да разгледа задължителната реги...

Корекция на данъчен кредит

Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор
Въпрос: Юридическо лице, регистрирано по ДДС, извършва дейност в областта на производство на пелети от дървесен материал, закупува машини през последните години за сумата от 100 000 лв. Част от машините са амортизирани напълно, друга част от тях не. ...

Решение № 14030 от 12.11.2020 г. по адм. дело № 7725/2020 г.

Предмет на спора е увеличен финансов резултат на едноличен търговец със сума, представляваща разликата между начислените разходи за рента на свързани лица с търговеца и несвързано лице и размера на разхода за рента, който би се получил при пазарни це...

Решение № 15483 от 14.12.2020 г. по адм. дело № 9535/2020 г.

Предмет на спора е задължение за довнасяне на данък при придобиване на имущества по дарение или по възмезден начин с лихви за забава. Установяването на задължения по реда на чл. 107 ДОПК е въз основа на данните по подадена от задълженото лице деклар...

Формиране на резерви от ЕООД

Отговаря проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Българско еднолично дружество (ЕООД) с капитал 5000 лв. е формирало Други резерви 55 000 лв. от неразпределена печалба. Може ли едноличният собственик да вземе решение за разпределение на дивидент от формираните Други резерви? Ако е допустимо разпред...

Краткосрочни доходи на персонала

Отговаря Христо ДОСЕВ - регистриран одитор
Към 31.12.2020 г. имаме служителка, която е в отпуск по майчинство за първата и година, т.е. до 410-ия ден, съответно за 2020 година има неизползван платен годишен отпуск в размер на 15 дни. На каква база би трябвало да се изчисли разходът за тази от...

Решение № 56 от 05.01.2021 г. по адм. дело № 8038/2020 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит за 01.2014 г. по фактура с предмет на доставка „жп руски талиги - ЦНИИТ, оборудвани комплект с колооси, нови“. За да откажат правото на приспадане на данъчен кредит и да не възстановя...

Решение № 133 от 06.01.2021 г. по адм. дело № 7753/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС за данъчен период 08.2018 г. - установен размер на подлежащ на ползване данъчен кредит, респ. ДДС за възстановяване при деклариран ДДС за възстановяване. Нормата на чл. 73, ал. 1 ЗДДС, приложена към ...

Решение № 196 от 07.01.2021 г. по адм. дело № 7173/2020 г.

Предмет на спора са установени данъчни задължения за данък върху добавената стойност по ЗДДС от данъчен период 07.2016 г. до данъчен период 12.2016 г. и лихва. Доказано е наличие на предпоставки за провеждане на ревизията по особения ред на чл. 122 ...

№ М-26-Б-513 от 28.09.2020 г. Относно: Дължими задължителни осигурителни вноски при незаконно уволнение

свободен достъп

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. М-26-Б-513/14.09.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: На 03.09.2019 г. сте връчили едномесечно предизвестие за прекратяване на тр...

№ 24-39-96 от 04.09.2020 г. Относно: Пренасяне на загуба от източник в чужбина при прилагане на метода „Освобождаване с прогресия” при прекратяване на място на стопанска дейност (МСД)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В ЦУ на НАП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и заведено с вх. №24-39-96/03.08.2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: През 2017 г. дружеството е реализирало: - Данъчна печалба от дейността си в Бълга...

Минимална работна заплата

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Основната работна заплата по трудов договор или брутната работна заплата следва да се съобразява с МРЗ и съответно да не е по-ниска от нея? Минималната работна заплата (МРЗ) представлява най-ниската ча...

№ 3-151 от 05.02.2021 г. Относно: Данъчно третиране на доставки на услуги за данъчно задължено лице, регистрирано в Обединеното кралство Великобритания с оглед промените в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2021г.

свободен достъп

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Според изложеното в запитването, дейността на „А“ ЕООД е свързана с изработката на 3D модели, изображения и видеа (с компютърен софтуер). Вече готовите графични материали, под формата на файлове, се изпращат на клиент „В“ GB ………….., компания, базиран...

НАРЕДБА № 36 ОТ 26 АВГУСТ 2010 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СТРУГАР"

ДВ. бр. 30 от 13.04.2021

НАРЕДБА № 3 ОТ 26 МАРТ 2021 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СТРУГАР"

ДВ. бр. 30 от 13.04.2021

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1 ОТ 30 МАРТ 2021 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 2 ОТ 2021 Г.

ДВ. бр. 30 от 13.04.2021

РЕШЕНИЕ № 140 ОТ 8 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДСТАВЕНИЯ ДОКЛАД ОТ ЕКСПЕРТНАТА КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 99, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНА С РЕШЕНИЕ № 75 ОТ 18.02.2021 Г. И РЕШЕНИЕ № 88 ОТ 25.02.2021 Г. НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

ДВ. бр. 30 от 13.04.2021

РЕШЕНИЕ № 2428-НС ОТ 8 АПРИЛ 2021 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА МАНДАТИТЕ В ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ДВ. бр. 30 от 13.04.2021

РЕШЕНИЕ № 2438-НС ОТ 9 АПРИЛ 2021 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБРАНИТЕ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ДВ. бр. 30 от 13.04.2021

РЕШЕНИЕ № 2440-НС ОТ 11 АПРИЛ 2021 Г. ОТНОСНО ДОПЪЛВАНЕ НА РЕШЕНИЕ № 2438-НС ОТ 9 АПРИЛ 2021 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБРАНИТЕ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ДВ. бр. 30 от 13.04.2021

РЕШЕНИЕ № 2441-НС ОТ 11 АПРИЛ 2021 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБРАНИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 299, АЛ. 1 И 3 И ЧЛ. 300, АЛ. 2 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ДВ. бр. 30 от 13.04.2021

НАРЕДБА № 2 ОТ 7 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ФОРМАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ГОДИШНИТЕ ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

ДВ. бр. 30 от 13.04.2021

НАРЕДБА № 38 ОТ 16 АПРИЛ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОВЕРОЧНИТЕ ИЗПИТИ

ДВ. бр. 30 от 13.04.2021

ПРОТОКОЛ ОТ 1978, ОТНАСЯЩ СЕ ДО МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО ОТ КОРАБИ, 1973

ДВ. бр. 30 от 13.04.2021

№ М-26-Б-513 от 28.09.2020 г. Относно: Дължими задължителни осигурителни вноски при незаконно уволнение

свободен достъп

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. М-26-Б-513/14.09.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: На 03.09.2019 г. сте връчили едномесечно предизвестие за прекратяване на тр...

№ 3-151 от 05.02.2021 г. Относно: Данъчно третиране на доставки на услуги за данъчно задължено лице, регистрирано в Обединеното кралство Великобритания с оглед промените в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2021г.

свободен достъп

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Според изложеното в запитването, дейността на „А“ ЕООД е свързана с изработката на 3D модели, изображения и видеа (с компютърен софтуер). Вече готовите графични материали, под формата на файлове, се изпращат на клиент „В“ GB ………….., компания, базиран...

Обменни курсове за периода от 01.04.2021 до 12.04.2021

Свали файла...

За да разгледате още материали, моля, изберете предходен брой:

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...