Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024

Ново в Експертис - обновено на

Договор за възлагане на управлението

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Медицински център иска да назначи лице на ДУК без възнаграждение. Лицето не е съдружник, нито собственик. Има ли законово основание, въз основа на което може да бъде подписан такъв договор? Ако приемем, че медицинският център е създаден в правната ф...

Обезщетение при уволнение поради болест

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Въз основа на експертно решение на ТЕЛК с определена 95% неработоспособност и становище, че изпълняваната работа е неподходяща за лицето, трудовият му договор е прекратен по чл. 325, ал. 1, т. 9 от КТ, без да е изплатено обезщетение по чл. 222, ал. 2...

Предизвестие за прекратяване на срочен договор, преминал в безсрочен

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
В срочен договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ е предвиден срок на предизвестие 3 месеца. Впоследствие се установява, че договорът не отговаря на условията по КТ и на основание чл. 68, ал. 5 от КТ се счита за безсрочен. Какъв е срокът за предизвестие ...

ЗАПОВЕД № ЗМФ-683 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 55, АЛ. 1 ОТ ЗДДФЛ И ЧЛ. 201, АЛ. 1 ОТ ЗКПО ЗА ДЪЛЖИМИ ДАНЪЦИ - ОБРАЗЕЦ 4001, 4011, 4021, 4031, 4041

ДВ. бр. 82 от 29.09.2023

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ВОЕННА ПОМОЩ НА УКРАЙНА

ДВ. бр. 82 от 29.09.2023

ВАЛУТЕН ЗАКОН

ДВ. бр. 82 от 29.09.2023

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 82 от 29.09.2023

ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ДВ. бр. 82 от 29.09.2023

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

ДВ. бр. 82 от 29.09.2023

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 82 от 29.09.2023

ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

ДВ. бр. 82 от 29.09.2023

ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ

ДВ. бр. 82 от 29.09.2023

ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

ДВ. бр. 82 от 29.09.2023

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

ДВ. бр. 82 от 29.09.2023

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 82 от 29.09.2023

НАРЕДБА № 2 ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 22.2 "ИЗВЪНРЕДНО ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗАСЕГНАТИ ОТ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ РУСКОТО НАШЕСТВИЕ В УКРАЙНА" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

ДВ. бр. 82 от 29.09.2023

ПРАВИЛНИК ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ПАПРБ)

ДВ. бр. 82 от 29.09.2023

За да разгледате още материали, моля, изберете предходен брой:

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...