Ново в Експертис - обновено на

ЗДДС и извършването на непарична вноска в търговско дружество

Отговаря Ганка ПЕТРОВА - гл. експерт по приходите в НАП
Дружество е извършило непарична вноска в капитала на друго дружество. Предмет на непаричната вноска е недвижим имот - сграда, за която апортиращото дружество е приспаднало данъчен кредит при придобиването й. Непосредствено след апорта дружеството е п...

Разходи за незавършено производство

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.
Въпрос: Фирмата ни се занимава със строително-предприемаческа дейност. Основно строеж на жилищни сгради. След изграждане на жилищна сграда един от апартаментите решава да остави като собствен актив с цел отдаване под наем. До края на миналата година ...

Обезщетение за бременност и раждане

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване
Въпрос: Самоосигуряващо се лице, регистрирано като упражняващо свободна професия (консултант) в регистъра по БУЛСТАТ, осигурено за всички осигурени социални рискове, без фонд безработица, на 20.10.2018 г. излиза в отпуск поради бременност и раждане...

Решение № 8072 от 29.05.2019 г. по адм. дело № 3714/2018 г.

Предмет на спора e извършване на доставки по няколко фактури. За да се приложи чл. 122 ДОПК при установяване на дължими данъци, следва да е налице особен случай, който да препятства извършването на ревизията по общия ред. Тези особени случаи са уред...

Решение № 8093 от 30.05.2019 г. по адм. дело № 9163/2018 г.

Предмет на спора e възстановяване на суми, получени без правно основание, представляващи разлика между доставна цена и продажна цена на лекарствени продукти ведно с дължимата законна лихва. Съгласно чл. 115, ал. 1 ЗДДС при изменение на данъчната осн...

Решение № 97 от 21.08.2017 г. на ВКС по т.д. № 60282/2016 г., I г.о.

Когато с договора за поръчка (мандат) доверителят, физическо лице, е предоставил на довереника, също физическо лице, парична сума в евро, за да погаси парично задължение на доверителя в същата валута, а неизпълнението е изразено в нарушение на задълж...

Предварителните правни закрили при уволнение

Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
С оглед защитата на няколко категории работници и служители, които се намират в по-неблагоприятно положение спрямо колегите си, в чл. 333 от КТ е предвидена предварителна закрила при прекратяването на трудовите им договори в няколко случая, в които п...

Издаване на Фактура за авансово плащане при тристранни операции

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Фирмата ни купува стоки от Полша и ги продава в Словакия. Стоката не идва в България, а се транспортира от Полша за Словакия. И трите фирми са регистрирани по ДДС в съответните държави - членки на ЕС (тристранна операция). Преди да се продаде стоката...

Изкупуване на дружество

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.
Дружество “Х” (ЕООД) апортира свой актив на стойност 1 млн. лв. в капитала на друго ЕООД. Дружество “У”, в което е извършен апортът, увеличава капитала си с този 1 млн. Дружество “Х” става съсобственик на дружествени дялове в дружество “У”, което впо...

№ 33-00-1 от 08.05.2019 г. Относно: Допълнително възнаграждение за постигнати резултати, изплащани на педагогическия персонал в звената от системата на народната просвета

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В отговор на Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” П с вх. № ………../24.04.2019 г., Ви уведомявам за следното: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Във връзка с из...

№ 96-00-83 от 24.04.2019 г. Относно: Данъчно третиране на неустойките по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-83 от 12.04.2019 г., относно данъчно третиране на неустойките по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството...

Връщане на надвнесени данъци

Красимир Добрев, юрист
Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Как мога да си върна внесени в повече данъци - има ли някаква процедура по връщане? Определено има много подобни случаи, но често хората действително се притесняват да си искат надвнесени дан...

Утвърждаване на заповеди и инструкции по ЗБУТ

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Как е регламентирано утвърждаването на заповеди и инструкции по ЗБУТ, когато управителя е чуждестранен гражданин и не говори Българск...

Осигуровки на самоосигуряващо се лице

Димитрина Захаринова, регистриран одитор
Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Самоосигуряващо се лице (адвокат) е осигурено за всички осигурени рискове. Какви осигуровки трябва да плаща за период, в който ползва отпуск по болест? Ако за съответния мес...

№ 04-00-83 от 03.04.2019 г. ОТНОСНО: Сключване на рамкови споразумения след проведена процедура на Централния орган за покупки (ЦОП), във връзка с която е подаден сигнал до КЗК със съмнения за съгласувани практики между участниците по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
В отговор на вашето писмо, Агенцията по обществени (АОП) поръчки изразява следното становище: От описаната в запитването фактическа обстановка се установява, че в хода на открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на централи...

Промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ
Изменение и допълнение на Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване са публикувани в ДВ, брой 40 от 17.05.2019 г., и са в сила от същата дата, с изключение на някои от разпоредбите, които ще посочим по-долу. Предв...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

     
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...