Ново в Експертис - обновено на

Отчитане на разходи за транспорт

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.
Фирма, чиято основна дейност е международен превоз и спедиции, получава заявки за извършване на даден превоз от свои клиенти. Съответно ние възлагаме на подизпълнител да го осъществи. Въпросът ми е свързан с начина, по който се фактурира, и неговото ...

Корекции на данъчния кредит

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Закупен товарен автомобил 03.2014 г. за 50 000 лв., ДДС - 10 000 лв. Амортизиран до 04.2018. Предстои ми продажба (на собственика на ЕООД-то - свързани лица). Може ли да е договорена сума или пазарна от лицензиран оценител? Трябва ли да правя корекц...

Вътрешно съвместителство по допълнителен трудов договор

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Служител работи по допълнителен трудов договор за 4 часа в администрацията ни, като основният му трудов договор е с друг работодател. Можем ли да сключим с него договор за вътрешно съвместителство, за да изпълнява своята работа и едновременно да заме...

Обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ се дължи при прекратяване на трудовото правоотношение

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Наш служител, придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, иска да се пенсионира от 1 октомври тази година (2018 г.). Служителят ще продължи да работи при нас, без да прекратява трудовия си договор. През декември тази година той ще навърш...

Осигуряване на български граждани от чуждестранна фирма

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Българско физическо лице може да сключи трудов договор с швейцарска фирма. Лицето ще работи в България. Кой и как ще трябва да му внася осигуровките и данък общ доход? Ще трябва ли да се декларират тези доходи в България? Заплатата ще се получава с б...

Отчитане на разходи за ремонт

Отговаря д-р Николай НИКОЛОВ - д.е.с.
Направени са ремонт на алтернатор, помпа, тампони на кола за 1250 лв. без ДДС. Мисля да отнеса ремонта директно в разход, но ме притеснява размерът на сумата. Как да процедирам? Представеният казус дава основание да се счита, че в конкретния случай ...

Допълнително възнаграждение по време на болнични

свободен достъп

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Има ли работодателят право да не изплаща допълнителното трудово възнаграждение за клас по време на отпуск по болест? Допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит по чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и ор...

Признаване на загуба от обезценка

Христо Досев, д.е.с.
В бр. 7-8 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Христо Досев, д.е.с., коментира признаването на загуба от обезценка. След като отчитащото се предприятие е изчислило възстановимата стойност на даден актив, то следващата стъпка, която трябва да се предприе...

Последващите разходи, свързани с нематериални активи

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Въпрос: Преди две години закупихме търговски софтуерен продукт. През тези две години ежемесечно имаме фактури (2-3 месечно) за доработки за справки и корекции, необходимостта от които възниква непрекъснато, за да може софтуерният продукт да бъде син...

Закупуване на употребяван лек автомобил с финансов лизинг с цел препродажба

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: ЕООД, регистрирано по ДДС, закупува употребяван лек автомобил с финансов лизинг с цел препродажба. Автомобилът не се използва и е заприходен в сметка 304 като стока за продаване, няма начислявани амортизации. Финансовият лизинг приключва и ав...

Разход за начислен данък

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: 1. Фирма, след проверка по ДДС има непризната ВОД и получихме предписание да начислим ДДС. Начисления данък сме отнесли в сметка 691. Следва ли да преобразуваме резултата в ГДД със сумата на начисленото ДДС? 2. Фирма, нова за нас, туроператор...

Освободена доставка на основание чл. 47, т. 2 от ЗДДС

Отговаря Ганка ПЕТРОВА - гл. експерт по приходите в НАП
Въпрос: Имаме дружество – ЕООД, което има сключен договор за застрахователно агентство със застрахователна компания. Същата ЗК е издала удостоверение за легитимация на застрахователен агент на нашето дружество. Основната ни дейност е обслужване на сг...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 98 от 27.11.2018

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 92 от 06.11.2018

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 98 от 27.11.2018

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 98 от 27.11.2018

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 92 от 06.11.2018

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 98 от 27.11.2018

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 98 от 27.11.2018

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 98 от 27.11.2018

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 98 от 27.11.2018

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 98 от 27.11.2018

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...