Ново в Експертис - обновено на

Плащане на заем от солидарен длъжник

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Въпрос: Фирма Х има изтеглен ипотечен кредит със залог недвижим имот, собственост на фирмата. От две години фирмата Х не обслужва заема си. В момента заемът се обслужва от фирма У, която е вписана в договора за заем като солидарен длъжник. Обслужване...

Облагане на внос на стоки

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Италианска фирма, която не е регистрирана за целите на облагането с ДДС нито в Италия, нито в която и да било друга държава - членка на ЕС, има сайт за електронна търговия, чрез който продава на данъчно незадължени лица в Европа, включително ...

Решение № 4481 от 26.03.2019 г. по адм. дело № 14774/2018 г.

Предмет на спора е установено допълнително задължение за ДДС ведно с лихви на основание чл. 111, ал. 1 във вр. с чл. 27, ал. 5 ЗДДС. Нормата на чл. 27, ал. 5 ЗДДС в глава втора на ЗДДС „Данъчно събитие и данъчна основа“ се явява специална разпоредба...

Решение № 4570 от 27.03.2019 г. по адм. дело № 12400/2018 г.

Предмет на спора e ползване на данъчен кредит. Принципът на допустимост на солидарната отговорност и съответствието му с Директива на Съвета 2006/112/ЕО е потвърден с Решение на Съда ЕО по дело С-384/04, в което Съдът посочва, че чл. 21, ал. 3 от Ше...

Данъчно третиране на дружествен дял, предоставен на съдружник при прекратяване на участието му в ООД

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Участието в търговско дружество е напълно доброволно. Съгласно чл. 125 от Търговския закон (ТЗ) съдружник в дружество с ограничена отговорност може да прекрати своето участие в него “с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата н...

Доставка, облагаема с нулева ставка

Отговаря Ганка ПЕТРОВА - данъчен експерт
Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, възнамерява да си закупи от физическо лице къща с двор, която ще използва за дейността на дружеството. При закупуването на имота няма да се ползва данъчен кредит, тъй като продавачът не е регистрирано по ЗДД...

Превръщане на безсрочен трудов договор в срочен по молба на лицето

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Превръщането на безсрочен трудов договор в срочен по молба на лицето не трябва ли да се счита за мoлба за напускане? Освобождаването на лицето по кой член да стане - с предизвестие от работника или поради изтичане на уговорения срок? Превръщането на...

Право на ваучери за храна при ползване на отпуск за отглеждане на дете

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Наша служителка ще ползва отпуск по чл. 167а, ал. 4 от КТ (за отглеждане на дете до 8-годишна възраст) за 4 месеца. Има ли право за периода на този отпуск да получава ваучери за храна в размер на 120 лв. на месец? Поставеният въпрос има поне две из...

Пенсия в намален размер

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
През 2020 г. ще навърша необходимата съгласно чл. 68 от КСО възраст. Вече имам необходимия осигурителен стаж и за това бих желала да се пенсионирам още през тази 2019 година при условията за отпускане на пенсия в намален размер. Как и кога може да ст...

№ 23-29-91 от 02.11.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски и Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.

свободен достъп

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-29-91/12.10.2018 г., относно прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), Наредбата за елементите на възнагражден...

Попълване на декларации образец № 1 и № 6

Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ
При изготвяне на ведомост има удръжка аванс, как следва да се подава тази информация в декларация 1 и декларация 6? На основание чл. 7, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване за лицата по ...

№ 23-29-91 от 02.11.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски и Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.

свободен достъп

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №23-29-91/12.10.2018 г., относно прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), Наредбата за елементите на възнагражден...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 35 от 30.04.2019

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 17 от 26.02.2019

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 33 от 19.04.2019

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 33 от 19.04.2019

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 25 от 26.03.2019

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 38 от 10.05.2019

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...