Ново в Експертис - обновено на

Отчети за извършени продажби

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ – регистриран одитор
Въпрос: Преводач регистрира ЕООД и ще оказва разнообразни преводачески услуги, като някои от тях представляват устни преводи (човекът знае и арабски), оказвани на клиенти при взаимоотношения с полиция, съд и други. Има касов апарат и ще издава фискал...

Данъчно облагане на обезщетение при уволнение на държавен служител

свободен достъп

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Следва ли да се облага с данък върху доходите обезщетение, получено на основание чл. 106, ал. 4 от ЗДСл? В съответствие с чл. 106, ал. 4 от ЗДСл при прекратяване на служебно правоотношение с предизвестие и неспазване на срока на предизвестие от орга...

Първоначалното класифициране на отделните и разграничими активи като ДМА

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.
Закупили сме допълнително (зимни) гуми за лек автомобил (6+1) от фирма, регистрирана по ДДС в Германия. Издаден е инвойс с начислен 19% ДДС. Фирмата третира сделката за ВОД и въпреки това има начислен ДДС. С протокол по чл. 117 сме начислили 20% ДДС ...

Отпуск за деца до 18-годишна възраст

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Имам две деца - едното на 10, другото на 15 години. Имам ли право да ползвам за тях някакъв допълнителен отпуск, тъй като от предприятието ми отказаха такъв. А до миналата година винаги съм ползвала по два работни дни допълнителен платен отпуск всяка...

Отписване на задължения по лизинг, поради давностен срок

Христо Досев, д.е.с.
В бр. 12 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Дружество има финансов лизинг от 2007 г. за сграда, има задължения по главница и лихви, които не са плащани от 2009 г. Към този момент не са потърсени тези...

Облагане на доходи от дивиденти

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Кога може да се приеме, че е налице разпределяне на дивидент в полза на съдружниците/ собствениците - физически лица, съгла...

Срок на изпитване

Ина Ахмедова, юрист
В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Ина Ахмедова, юрист, отговаря на въпроса: Бях назначена на работа за първи път в държавната администрация по служебно правоотношение с една година изпитателен срок. По средата на изпитателния срок органът по ...

Продажба на търговско дружество

Христо Досев, д.е.с.
В бр. 1 от 2018 г. на списание “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: ЕООД със собствен капитал от 3000 лв. Собственикът му продава дружеството за 1000 лв. Какви счетоводни статии ще се вземат при продавача относно капита...

№ 3-2169 от 12.10.2017 г. Относно: данъчно третиране на доход от наем, получен от чуждестранно физическо лице съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Според изложеното в запитването и предоставената допълнителна информация лицето ………………… с ЕГН ………. е български гражданин, което обаче по смисъла на ЗДДФЛ е чуждестранно физическо лице - живее повече от 183 дни в чужбина и центърът на жизнените му инт...

№ 20-00-306 от 16.08.2017 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Закона за местните данъци и такси

свободен достъп

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило препратеното ни от ЦУ на НАП Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-306 от 21.07.2017 г., относно прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) ...

Облагане с ДДС на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път, между различни държави членки

Милена КИРИЛОВА - юрист
От 1 януари 2015 г. влезе в сила съществена промяна на правилата за облагане с ДДС на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път между различни държави членки. Считано...

Задължително застраховане за риска “Трудова злополука” и коефициент на трудов травматизъм за 2018 г.

Калина Петкова, директор на Дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в МТСП
В бр . 12 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Калина Петкова, директор на Дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в МТСП, разглежда задължителното застраховане за риска “Трудова злополука”. Работниците и служит...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Вписване в трудовата книжка и в заповедта за освобождаване

свободен достъп

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Моля да ни отговорите на следните въпроси, възникващи в практиката ни: 1. Коя дата е правилна да се вписва при прекратяване на трудов договор - последният работен ден или първият неработен ден? 2. Може ли в трудовата книжка да е посочен последният ра...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 17 от 23.02.2018

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 15 от 16.02.2018

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 15 от 16.02.2018

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 24 от 16.03.2018

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 17 от 23.02.2018

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 15 от 16.02.2018

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 15 от 16.02.2018

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 24 от 16.03.2018

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 96 от 01.12.2017

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 99 от 12.12.2017

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...