Ново в Експертис - обновено на

Решение № 2803 от 26.02.2019 г. по адм. дело № 10086/2018 г.

Предмет на спора е отказаното право на данъчен кредит ведно със законната лихва върху тази сума. Счетоводното отчитане на операциите не е основание да се приеме, че транспортната услуга е извършена. На основание чл. 154, ал. 1 ГПК ревизираното лице ...

Решение № 3270 от 06.03.2019 г. па адм. дело № 12860/2018 г.

Предмет на спора е ангажирана отговорност на физическо лице в качеството на управител на ЕООД на основание чл. 19 ДОПК за задължения на дружеството по ЗДДС. В качеството си на управител ревизираният не може да не е формирал представи относно действи...

Данъчно третиране при доставки на услуги, извършвани по електронен път

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Българско юридическо лице ще ползва услуги по поддръжка на софтуер, предоставяна от граждани, местни физически лица на държава - членка на ЕС, и Великобритания, която предстои да напусне ЕС. Фирмата ще сключи тригодишен договор със свой клиент и във ...

Работодателят не може да разпореди ползване на неплатен отпуск

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц. д-р по трудово право
Има ли работодателят право поради намаляване на обема на работа да разпореди ползването на неплатен отпуск в размер 30 работни дни за една календарна година? По какъв ред може да се ползват повече от 30 работни дни неплатен отпуск? Работодателят ням...

Обезщетение за незаконно уволнение

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц. д-р по трудово право
Уволнение е признато за незаконно и е отменено от съда. Служителят е възстановен на работа и претендира обезщетение за незаконно уволнение в размер на шест заплати. От трудовата му книжка се установява обаче, че през този период е работил по друг тру...

№ 20-21-16 от 06.02.2019 г. Относно: Право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за автомобил

свободен достъп

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 20-21-16/ 30.01.2019 г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП …., Офис …. Изложена е следната фактическа обстановка: Фирмата е регистрирана по ЗДДС с ...

Облагане с ДДС на новопостроени имоти

Димитрина Захаринова, регистриран одитор
Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Съсобственик съм на 4/5 идеални части от дворно място, заедно с втори жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда, избено помещение и гараж. Имотът е придобит през 2003 г. чрез...

Ученически отпуск

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Мога ли да използвам ученически отпуск със знанието и писменото съгласие на работодателя, тъй като съм студентка в редовна форма на о...

Наредба № Н-18 от 2006 г. не е приложима, когато плащанията по продажбите се извършват по банков път

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Въпрос: Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите (абр. НДВ1062006) приложима ли е за нашето дружество, предвид че имаме софтуер за изготвяне/издаване на фактури, всички плащания се извършват по банко...

Прилагане на Наредба Н-18/2006 г. на МФ

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Казус 1: Имаме фирма, регистрирана в България по ДДС, която има физически магазин, който не използва СУПТО, има касов апарат, отговарящ на новите изисквания. Получаваме запитване от Румъния за вид стока/артикул, който клиентът иска да закупи. Може ли...

№ 53-04-666 от 30.10.2018 г. Относно прилагането на разпоредбите на Данъчно–осигурителния процесуален кодекс, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Регламент (ЕО) № 883 от 2004 и Регламент (ЕО) № 987 от 2009)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …….. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-666/10.10.2018 г., относно прилагането на разпоредбите на Данъчно–осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), Закона за данъците върху до...

МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (IBC CODE)

ДВ. бр. 48 от 18.06.2019

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 35 от 30.04.2019

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 17 от 26.02.2019

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 33 от 19.04.2019

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 33 от 19.04.2019

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 25 от 26.03.2019

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 38 от 10.05.2019

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...