Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Счетоводен семинар 2022

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2022

Теми и лектори:

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Годишно данъчно приключване 2021 г. по реда на ЗКПО
Бойко КОСТОВ

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси

Ново в Експертис - последен брой, добавен на

Строеж на нова сграда

Отговаря Христо ДОСЕВ - регистриран одитор
През м.12.2017 г. дружество е закупило поземлен имот със стара сграда на стойност 130 000 евро. Взета е операция: 201 - 30 000 евро за земята 203 - 100 000 евро за сградата. През 2018 г. сградата е съборена, за да се построи нова. Към 31.12.201...

Комисия по трудоустрояването

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Какви са функциите на комисията по трудоустрояване, след като работодателят е длъжен да изпълни решението на здравния орган за трудоустрояване на конкретен работник или служител? В съответствие с чл. 2, ал. 1 от Наредбата за трудоустрояване във всяк...

Промени в Закона за данък върху добавената стойност за 2022 г.

Мина ЯНКОВА – данъчен експерт
Обект на настоящия коментар са промените в Закона за данък върху добавената стойност закона (ЗДДС), които са направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС), обн., ДВ, бр. 14 от 18.02.2022 г. С ЗИ...

Отсрочен данъчен актив за 2020 г.

Отговаря Бойко КОСТОВ – регистриран одитор
Въпрос: Дружеството през 2020 г. влиза в режим на слаба капитализация във връзка с разходи за лихви, непризнати за данъчни цели от 1462 лв. Слабата капитализация е отразена в данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и преобразуван счетоводния финансов ре...

Прекратяване на трудов договор с пенсионер по инициатива на работодателя

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Въпрос: Във фирмата има назначен пенсионер с ТЕЛК на трудов договор. Желаем да прекратим договора с него. Уговореният срок на предизвестие е 30 дни. Работникът е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст преди подписване...

Rешение № 10585 от 19.10.2021 г. пo aдм. дело № 3550/2021 г.

Предмет на спора са наложени принудителни административни мерки запечатване на обект и забрана на достъпа до клуб-ресторант в гр. Поморие за срок от 3 дни. В конкретния случай въведеното от органа по приходите твърдение е за неточно в качествено отн...

Решение № 10585 от 19.10.2021 г. по адм. дело № 3550/2021 г.

Предмет на спора са наложени принудителни административни мерки запечатване на обект и забрана на достъпа до клуб-ресторант в гр. Поморие за срок от 3 дни. В конкретния случай въведеното от органа по приходите твърдение е за неточно в качествено отн...

Решение № 12597 от 09.12.2021 г. по адм. дело № 5743/2021 г.

Предмет на спора е непризнато право на данъчен кредит с мотиви за липса на доставка на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 вр. чл. 6 ЗДДС. Според чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 ЗДДС две са основните предпоставки за правото...

Решение № 12599 от 09.12.2021 г. по адм. дело № 5464/2021 г.

Предмет на спора са определени допълнителни задължения за ДДС и лихви за забава на основание чл. 70, ал. 4 ЗДДС за данъчни периоди 01.2015 г. – 12. 2019 г. включително. Според константната практика на Съда на ЕС принципите на правна сигурност и на з...

Решение № 12857 от 15.12.2021 г. по адм. дело № 3855/2021 г.

Предмет на спора са определени задължения за внасяне за: данък върху доходите по чл. 48, ал. 2 ЗДДФЛ за 2015 г.; ДДС за данъчните периоди от 11.2015 г. до 10.2017 г. включително; задължителни осигурителни вноски за ДОО като самоосигуряващо се лице по...

Решение № 13023 от 20.12.2021 г. по адм. дело № 5207/2021 г.

Предмет на спора са отказано правото на приспадане на ДДС на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 ЗДДС вр. чл. 6 и чл. 9 вр. чл. 25, ал. 2 ЗДДС по фактури, издадени от различни дружества, и установени задължения по ЗДДС и лихви за заба...

Решение № 114 от 11.12.2020 г. на ВКС по т. д. № 1774/2019 г., I т. о.

Посочването в договора на адрес за кореспонденция от длъжника не дерогира правилата за връчване на нотариални покани, когато кредиторът не е бил уведомен от длъжника за промяна на адреса, но е възложил на нотариус връчването на кореспонденция по дого...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 25 от 29.03.2022

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 18 от 04.03.2022

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 25 от 29.03.2022

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 25 от 29.03.2022

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 32 от 26.04.2022

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 25 от 29.03.2022

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 17 от 01.03.2022

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 12 от 11.02.2022

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 17 от 01.03.2022

ТЪРГОВСКИ ЗАКОН

ДВ. бр. 25 от 29.03.2022

вижте пълния списък...

Наскоро добавени документи в Експертис

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...