Ново в Експертис - обновено на

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС ПРИ НАСЛЕДЯВАНЕ

Мариета ПЛОЧЕВА – данъчен консултант
1. Правно основание ЗДДС, чл. 132а ППЗДДС, чл. 73, ал. 5, чл. 74, ал. 1 2. Цел Целта на процедурата е да бъде извършена регистрация по реда на чл. 132а от ЗДДС, в случаите на смърт на регистрирано по реда на ЗДДС физическо лице или физическо лице - е...

Третиране по ЗДДС на префактурирането

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Дружеството ни се занимава с отдаване под наем на автомобили - като оперативен лизинг. По част от договорите ни с клиенти сме се споразумели получателят на услугата да заплати разходите за застраховка и данък МПС. За тези автомобили префактурираме къ...

Право на платен отпуск за подготовка на докторантура

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Докторант на редовна докторантура работи и на 4-часов трудов договор. Има ли право на платен отпуск за подготовка на дисертацията? За подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен “доктор” работниците и служителите, зачислени на за...

Отчитане на неправителствени дарения

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.
Дружество “Х” кандидатства по програма на Европейската банка за възстановяване и развитие. Програмата се казва Advisory support to boost small businesses in Bulgaria. В рамките на програмата малки и средни предприятия кандидатстват за финансиране на ...

Преназначаване на майка на по-ниска заплата след отпуска по майчинство

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Предстои да се върна на работа след отпуск по майчинство. Има ли работодателят право да ме преназначи на друга длъжност с по-ниско възнаграждение? Условията при осъществяване на трудовата дейност се определят от страните в трудовия договор. Изменени...

Размяна на несходни активи

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с
През 2016 г. фирма А прехвърля на фирма Б 2/3 идеални части от собствен имот с договор за прехвърляне на право на собственост и учредяване на право на стоеж върху недвижим имот срещу задължение на Б за своя сметка и риск да изгради и въведе в експлоа...

Отпуск при допълнителен трудов договор

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя на основен трудов договор на 8 часа и на допълнителен трудов договор по чл. 111 от КТ за 3 часа. Длъжността, която заемам при ...

Утвърждаване на заповеди и инструкции по ЗБУТ, когато управителя е чуждестранен гражданин

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Как е регламентирано утвърждаването на заповеди и инструкции по ЗБУТ, когато управителя е чуждестранен гражданин и не говори Българск...

“Недвижим имот” по смисъла на ЗДДС за целите на чл. 21

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Предвид особеностите на правилата за данъчно третиране по ЗДДС на активите, квалифицирани като “недвижими имоти”, и на свързаните с тях доставки, е от съществено значение съдържанието на понятието по смисъла и за целите на закона да бъде ясно определ...

По-важните акценти в Наредба № Н-9 за регистрите, водени от Агенция “Митници”

Милена КИРИЛОВА - юрист
В “Държавен вестник”, бр. 94 от 13.11.2018 г., е обнародвана и влязла в сила от същата дата Наредба № Н-9 от 7 ноември 2018 г. за регистрите, водени от Агенция “Митници”, издадена от министъра на финансите. Същата е допълнена и в ДВ, бр. 9 от 29.01.2...

Консолидиран финансов отчет

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.
Според параграф 5.6 от НСС 27 (нова, ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.), без да се нарушава принципът за последователност на представянето и сравнителна информация (чл. 26, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството), всяко предприятие майка...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 35 от 30.04.2019

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 17 от 26.02.2019

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 33 от 19.04.2019

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 33 от 19.04.2019

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 25 от 26.03.2019

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 38 от 10.05.2019

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...