Ново в Експертис - последен брой, добавен на

Решение № 3833 от 25.03.2021 г. по адм. дело № 12843/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС и лихви. Установени са данни за укрити приходи от продажби по смисъла на чл. 122, ал. 1, т. 2 ДОПК, които представляват основание за прилагане на особения ред по чл. 122 и сл. ДОПК. В съответствие с ...

Облагане маржа на цената

Отговаря Иван МИНЧЕВ - данъчен консултант
Финансова институция, регистрирана по ДДС. Водеща счетоводството си по МСФО. Финансовата институция купува коли от дилър и ще ги отдава на лизинг срещу заплащане на договорна лихва за срок от 2 до 5 години на физически лица. Финансовият лизинг е на М...

Ред и начин на предоставяне на ваучерите за храна

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор
1. На основание чл. 294 от Кодекса на труда, чл. 209 от Закона за корпоративното подоходно облагане, чл. 24, ал. 2, т. 1, б. “е” от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Наредба № 7 от 9 юли 2003 г. за условията и реда за издаване и...

Прекратяване на трудовия договор поради обявено извънредно положение или епидемична обстановка

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Имам ли право да прекратя трудови договори на основание чл. 120в от КТ? В съответствие с чл. 120в от КТ: - при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка работодателят може със заповед да преустанови работата на предпр...

Ползване на платен годишен отпуск и на неплатен отпуск при пет месеца трудов стаж

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Има ли право да ползва платен годишен отпуск служител, който работи от пет месеца в предприятието? Може ли работодателят да го пусне в неплатен отпуск, ако лицето не е ползвало платения? В чл. 155, ал. 2 от КТ е предвидено, че при постъпване на рабо...

№ 94-Й-65 от 21.12.2020 г. Относно: Приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента за доставката на книги съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.07.2020 г.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № …… е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е печатница с широк профил на производство – книги, учебници и учебни помагала, тетра...

Определяне на правото и размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Общият трудов стаж може ли да се признае и калкулира, като процент към допълнителното възнаграждение на работната заплата или за това се използва само стажът по специалността/длъжността, за която се склю...

Обменни курсове за периода от 01.07.2021 до 29.07.2021

Свали файла...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 21 от 12.03.2021

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 17 от 26.02.2021

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 21 от 12.03.2021

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 14 от 17.02.2021

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 21 от 12.03.2021

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 16 от 23.02.2021

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 17 от 26.02.2021

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 27 от 02.04.2021

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 21 от 12.03.2021

ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ДВ. бр. 43 от 21.05.2021

вижте пълния списък...

Наскоро добавени документи в Експертис

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...