Ново в Експертис - обновено на

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА

Мариета ПЛОЧЕВА – данъчен консултант
актуално към 01.01.2020г. 1. Правно основание на процедурата: ЗДДС: чл. 15а, ал. 6 , чл. 65а, чл. 95- 100, чл. 101, чл. 103 -105, чл. 133, чл. 135, чл. 176 - 176б §1 от ДР на ЗДДС, т. 93 ППЗДДС: чл. 72, чл. 73, чл. 74, чл. 75, чл. 76 §34 ПЗР на ЗИД...

Адреси на службите по трудова медицина

Свързани лица

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Въпрос: Местно физическо лице е получило заем в размер на 54 000 лева по банков път от чуждестранно физическо лице, негов първи братовчед, местно лице за данъчни цели в Германия. Деклариран е в съответното приложение в ГДД за получени заеми. Моля за ...

Редът за облагане услуги, свързани с подбор на персонал за дружество в ЕС

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Въпрос: Българско дружество, което не е регистрирано по ЗДДС, ще трябва да извърши услуги на дружество от ЕС, което не е регистрирано по ЗДДС в своята държава. Услугите могат да бъдат свързани с подбор на персонала, като: 1. подбраният персонал може ...

Решение № 14710 от 31.10.2019 г. по адм. дело № 5193/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения за годишен данък по ЗДДФЛ за 2011 г. - 2015 г.; ДДС за данъчни периоди 12.2011 г. - 12.2015 г.; ДОО за 2015 г.; ЗО за 2015 г. и ДЗПО-УПФ за 2015 г. ведно с лихви. При изчерпателно посочените предпоставки на ...

Данъчно третиране на доставките извън ЕС

Отговаря Милена КИРИЛОВА - юрист
EООД извършва търговия на употребявани стоки (смятайте купени от битака) онлайн в Европа и извън Европейски съюз. ЕООД-то е регистрирано по ДДС. За европейски доставки политиката е ясна. По отношение на продажбите извън ЕС има становище на Агенция “М...

Придобиване на доход от трудово правоотношение в чужбина

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Норвежка фирма иска да назначи управителя ни на трудов договор по един европейски проект. Управителят ни ще работи дистанционно и центърът на жизнените интереси ще е в България. Той не прекратява ДУК с нашата фирма, на която е управител. Осигурен е н...

Размер на отпуска при промяна на работодателя

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
До 30 септември работех на трудов договор и годишният ми отпуск беше 25 дни. Напуснах работа и започнах при нов работодател, където отпуската е 20 работни дни. При стария работодател съм ползвала 11 дни, 8 ми е изплатил, общо 19 за 9 месеца. На колко...

Размер на обезщетението при пенсиониране по чл. 222, ал. 3 КТ

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Предстои пенсиониране на наш работник, който постъпи на работа в болницата ни като санитар от 01.01.2011 г. до 06.11.2017 г. От 06.11.2017 г. работникът постъпва на работа в Центъра за спешна медицинска помощ като санитар при условията на чл. 123 КТ....

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Доц. д-р Бойка БРЕЗОЕВА - регистриран одитор
Както всяка година, във връзка с годишното счетоводно приключване предприятието следва да направи преоценка на своите финансови инструменти - финансови активи и финансови пасиви. Собствените капиталови инструменти като издадени акции и деривативи за ...

Решение № 15207 от 11.11.2019 г. по адм. дело № 4570/2019 г.

Предмет на спора e отказано възстановяване на лихви за забава за периода 14.12.2009 г. – 09.07.2018 г. върху главница, представляваща ДДС за възстановяване за 11.2009 г. Данък върху добавената стойност може да се възстанови, ако правото на възстанов...

Регистриране и отчитане на продажбите с неприсъствени плащания

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
С поредната Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които изв...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 99 от 17.12.2019

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 13 от 14.02.2020

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 102 от 31.12.2019

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 14 от 18.02.2020

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 101 от 27.12.2019

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 14 от 18.02.2020

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 102 от 31.12.2019

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 14 от 18.02.2020

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 102 от 31.12.2019

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 99 от 17.12.2019

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...