Ново в Експертис - обновено на

№ 3-971 от 10.06.2019 г. Относно: приложение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при извършване на дейност от самостоятелна медико-техническа лаборатория

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Според изложеното в запитването, „ЛАБОРАТОРИЯ АП“ ЕООД е регистрирано в Търговски регистър с ЕИК………….. Стопанската дейност на дружеството включва производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства с КИД 3250. На основание чл. 40, ал. 10...

Отчитане възнагражденията на командировани работници

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ – регистриран одитор
Въпрос: Фирмата ни командирова работници с А1 за работа в Германия. Тъй като те пребивават повече от 183 дни, се налага да се внася данък общ доход в Германия. Как ще осчетоводим начисления и внесен данък там? Ще се приспада ли от трудовото им възнаг...

Доставка на финансови услуги

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.
Въпрос: Фирма А, регистрирана по ЗДДС, сключва договор за доверително управление с фирма Б – инвестиционен посредник. Преведохме на фирма Б 100 000 лв. и тя управлява нашия портфейл - купува и продава акции, както намери за добре. В края на месеца по...

№ 24-36-20 от 15.03.2019 г. Относно: определяне на облагаем оборот за целите на регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на услуги, свързани с организиране на мероприятие - изложение на автомобили на територията на друга държава членка и при доставка на обща туристическа услуга

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №………….2018 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружество възнамерява да организира събитие – парад на автомобили, веднъж годишно, на тер...

Данъчно третиране на взаимоотношенията между свързани лица

Димитрина Захаринова, регистриран одитор
Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Фирмата „Т” осъществява дейност, свързана с посредничество при покупко-продажби и отдаване под наем на недвижими имоти. Дружеството възнамерява да закупи имот, който към нас...

Трудоустрояване на работник или служител

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Трудоустроена съм с ТЕЛК 91% и онкологично заболяване /тумор на окото/. Работя като завеждащ административна служба в детска градина....

Регистриране и отчитане на суми, въвеждани или извеждани от касата извън случаите на продажби

свободен достъп

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Фирма, нерегистрирана по ДДС, отчита продажби на дребно в търговски обект. На 10.06 има отчетени 1050 лв., като същия ден е изплатена заплата 600 лв. и е платена фактура за ел. енергия 150 лв. Трябва ли тези суми да бъдат маркирани в касовия...

№ 20-00-382 от 11.01.2019 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане

свободен достъп

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-382/21.12.2018 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Фактическата обстановка, излож...

Нови промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Доц. д-р Любка ЦЕНОВА - преподавател във ВУЗФ, адвокат от САК
В ДВ, бр. 60 от 30 юли 2019 г., са публикувани изменения в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС), които влизат в сила от 30 юли 2019 г. С промените в ППЗАДС се отразяват промените в Закона за акцизите и данъчните...

Дело C‑316/18, решение от 3 юли 2019 г.

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат
страни: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs срещу The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge Предмет на спора е облагането на лице, което извършва както дейности, подлежащи на облагане с ДДС, така и дейности, ...

НАРЕДБА № 2 ОТ 29 ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА "БАЛНЕОЛЕЧЕБЕН (МЕДИКЪЛ СПА) ЦЕНТЪР", "СПА ЦЕНТЪР", "УЕЛНЕС ЦЕНТЪР" И "ТАЛАСОТЕРАПЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР"

ДВ. бр. 83 от 22.10.2019

НАРЕДБА № 04-14 ОТ 9 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА "БАЛНЕОЛЕЧЕБЕН (МЕДИКЪЛ СПА) ЦЕНТЪР", "СПА ЦЕНТЪР", "УЕЛНЕС ЦЕНТЪР" И "ТАЛАСОТЕРАПЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР"

ДВ. бр. 83 от 22.10.2019

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 83 от 22.10.2019

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 79 от 08.10.2019

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 83 от 22.10.2019

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 79 от 08.10.2019

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 64 от 13.08.2019

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 61 от 02.08.2019

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 38 от 10.05.2019

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 58 от 23.07.2019

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 83 от 22.10.2019

ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ДВ. бр. 83 от 22.10.2019

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...