Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси

Ново в Експертис - последен брой, добавен на

Отчитане на строителство при отстъпено право на строеж

Отговаря Султана БЪЛГАРЕНСКА - регистриран одитор
Строителна фирма, регистрирана по ДДС, прилагаща НСС, строи жилища срещу обезщетение от физически лица на право на строеж в съотношение 70% за фирмата и 30% остават за собствениците (учредители) и на съответните учредители им се предоставят апартамен...

Определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващо се лице, упражнявало трудова дейност само две седмици (през два различни месеца) в годината

Отговаря Петя ГИНИНА - юрист по осигурително право в НАП
През 2021 г. дейността, осъществявана от самоосигуряващо се лице - свободна професия, е само през две седмици през два различни месеца от годината. Като за тази цел самоосигуряващото се лице е подало декларации обр. ОКд - 5 при възобновяване и прекъс...

Данъчният кредит при брак на стоки

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор
Фирма доставя мляко в кутии от Германия с нает транспорт. При доставяне на стоката се установява, че част от пратката е повредена. Фирмата, заявител на стоката, предявява претенция към транспортната фирма и това се документира с протокол, в който се ...

Необлагаем доход от продажба на жилище

Отговаря Лорета ЦВЕТКОВА - данъчен експерт
Местно физическо лице закупува един брой недвижим имот - семейно жилище, през м.06.2020 г. с нотариален акт за покупко-продажба. През м.02.2021 г. физическото лице продава недвижимия имот - семейно жилище, с нотариален акт за покупко-продажба. Физиче...

Публична продан на недвижим имот от ЧСИ

Отговаря Иван МИНЧЕВ - данъчен консултант
Фирма, регистрирана по ЗДДС, има собственост недвижим имот - сграда, която е построена 1979 година. Тъй като дружеството е длъжник по влязло в сила съдебно решение, сградата е продадена от частен съдебен изпълнител (ЧСИ) през м. март 2022 г. Доставк...

Европейска практика по данъчни дела

Любка ЦЕНОВА - адвокат по данъчно право от САК
Дело C‑182/20, решение от 3 юни 2021 г. страни: BE, DT срещу Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, Accer Ipurl Suceava, в качест...

Парично обезщетение при бременност и раждане на самоосигуряващо се лице

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Българско физическо лице, регистрирано като свободна професия - адвокат, е самоосигуряващо се лице и се осигурява за всички осигурителни рискове. От 01.03.2022 г. ползва първи болничен за бременност и раждане. В момента е с втория болничен за раждане...

Членски внос в ЮЛНЦ

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Имам клиент - “Сдружение - спортен клуб” - юридическо лице с нестопанска дейност. Досега не съм имала такъв клиент с такава дейност и при представяне на документите за осчетоводяване, прочитайки устава на клуба, се информирах за дейността им и начина...

Основание за задължително осигуряване

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално осигуряване
Българско физическо лице е самонаето лице с дентална практика в Нидерландия. Там се осигурява на минимално допустимото по закон, което не включва осигуряване за “Пенсия”. Има ли вариант физическото лице да се осигурява на някакво основание за “Пенсия...

№ 20-21-2 от 18.02.2022 г. Относно: Данъчно третиране на доставки на автомобили по договори за финансов лизинг по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-21-2 от 28.02.2022 г., препратено за отговор по компетентност от Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… с изх. № 53-00-11#1/15.02.2022 г. Из...

№ 07-00-69 от 15.02.2022 г. Относно: Данъчно облагане по Закона за доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на разходи за самолетни билети и настаняване в България на италиански гражданин, нает от “Р“ ЕООД по договор с италианско дружество за услугата предоставяне на персонал, в съответствие с § 1, т. 26, буква „ж“ и § 1, т. 27, буква „а“ от ЗДДФЛ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. е постъпило запитване с вх. № 07-00-69/15.02.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: „Р“ ЕООД наема италиански гражданин по договор с компанията-майка „Р….. Италия“ ….. („Р…….. Ита...

№ 07-00-35 от 27.01.2022 г. Относно: Данъчно третиране на доставките на недвижими имоти по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция ОДОП …… постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-35 от 27.01.2022 г., препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП София. Видно от изложената фактическа обстановка в запитването, през 2017г. е формиран капитал на представляваното от Вас...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 62 от 05.08.2022

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 58 от 23.07.2022

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 62 от 05.08.2022

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 56 от 19.07.2022

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 62 от 05.08.2022

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 51 от 01.07.2022

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 52 от 05.07.2022

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 52 от 05.07.2022

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 59 от 26.07.2022

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 17 от 01.03.2022

вижте пълния списък...

Наскоро добавени документи в Експертис

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...