Ново в Експертис - обновено на

Специфика на отчетността на безплатната храна и добавки по Наредба 11 и счетоводно отчитане на ваучерите за храна

Минко ВЕЛКОВ
Със заповед на работодателя са определени длъжностите, които имат право на безплатна храна по Наредба 11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея. Наред с това е сключен договор ...

Отчитане на дарения от трети лица

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.
Фирмата ми е ЕООД и е получила дарение под формата на стока с документ фактура на наше име за получател и начислено ДДС. Как да осчетоводим този приход и да отбележим в дневника за покупки ДДС - имаме ли право? Получените дарения от трети лица (непр...

Допълнителен отпуск на работничка или служителка с две живи деца до 18-годишна възраст

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Майка на две деца до 18-годишна възраст едностранно прекратява трудовия договор. Има ли право да й бъдат изплатени дните платен отпуск, които й се полагат на основание чл. 168, ал. 1 от КТ и сключен колективен трудов договор? В съответствие с чл. 16...

Отказ на работничка за трудоустрояване

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
С експертно решение на работничка е определено 60% ТЕЛК с предписание да пръдолжава да работи, но без стрес и носене на тежест. Работничката отказва да работи, като смята, че в задълженията й влиза носене на тежко (кофа с вода). Има ли форма да я нак...

Осчетоводяване на текущ разход

Отговаря д-р Николай НИКОЛОВ - д.е.с.
Закупихме компютър за 699 лв. Прагът ни е 700 лв. Според мен може да го осчетоводим директно в 601 сметка, без да се начисляват амортизации. Това възможно ли е? Има основания закупеният компютър да бъде осчетоводен като текущ разход. Съществува данъ...

Право на парично обезщетение за безработица

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Имаме служител, назначен по чл. 70 от КТ (с ал. 2 - срокът е в полза на работодателя), когото ще освободим на основание чл. 71, ал. 1 от КТ. Има ли право служителят на обезщетение за безработица в пълен размер (приемаме, че същият се е осигурявал без...

Давност на платения годишен отпуск за 2009 г.

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
В дружеството ни работи лекар, който има неизползван отпуск от 2009 г. в размер на 39 работни дни. Лицето е започнало използването на същия през 2018 г. Има ли давностен срок за ползването на отпуска от 2009 г.? От 30.07.2010 г. е в сила нова правна...

Едновременно ползване на платения годишен отпуск от работниците и служителите

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Управителят иска да използва празниците в началото на месец май и да пусне цялата фирма в отпуск от 30 април до 4 май. Имаме новоприет служител, който няма право на платен годишен отпуск. Може ли да му се разпореди да ползва тези четири дни като непл...

Рекултивация на трайните насаждения

Димитър Йорданов, д.е.с.
В бр. 7-8 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Димитър Йорданов, д.е.с., коментира рекултивацията на трайните насаждения. Рекултивацията на трайните насаждения се извършва главно след бракуването на трайните насаждения и тяхната ликвидация. Възможно е р...

Данъчно третиране по ЗДДС доставките, извършвани между поделения и фирмите майки

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, продава стоки на холандско дружество, регистрирано по ЗДДС в Холандия. Собственикът и на двете дружества е едно и също лице. Стоките тръгват от България, като собственикът и на двете фирми ги пренася...

Доставка към „трета страна“ по смисъла на § 1,т. 4 от допълнителните разпоредби на ЗДДС

Отговаря Мариета ПЛОЧЕВА - данъчен консултант
Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, изнася за Македония оборудване, което ще бъде предоставено за тестове и евентуално след това закупено от държавна институция там. Оборудването е собственост на българското дружество и е възможно обор...

Данъчното третиране на възнаграждението, получено от физическото лице по граждански договор

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Българско физическо лице (ФЛ) е едновременно: 1. Регистрирано като свободна професия (упражнява творческа дейност в областта на културата) и е регистрирано по ЗДДС; за получените доходи издава фактури с начислен ДДС. Самоосигуряващо се лице е...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 102 от 11.12.2018

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 92 от 06.11.2018

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 98 от 27.11.2018

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 98 от 27.11.2018

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 102 от 11.12.2018

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 102 от 11.12.2018

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 102 от 11.12.2018

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 98 от 27.11.2018

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 98 от 27.11.2018

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 98 от 27.11.2018

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...