Ново в Експертис - обновено на

Облагане печалбите на клон на чуждестранно дружество

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Украинска фирма регистрира клон в България. Този клон фактурира услуги на български фирми. Разходите са основно във фирмата майка - в клона са приходите. Трябва ли клонът да се облага в България с корпоративен данък или може да се облага с да...

Ограниченията за плащане в брой при погасяване на задължения

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Въпрос: Управител/собственик на българско дружество плаща фирмени задължения от личната си сметка. В случай че се състави договор за заем от лицето към дружеството, в който се описва, че сумата по договора се увеличава със сумата, платена от лицето н...

Решение № 12729 от 22.10.2018 г. по адм. дело № 2996/2018 г.

Предмет на спора е дали има неотчетени приходи от продажби чрез уебсайт, за които са получени плащания чрез пощенски парични записи. Необоснован е изводът на съда, че не са налице укрити приходи от продажби в размера на изплатените пощенски парични ...

Решение № 12860 от 24.10.2018 г. по адм. дело № 3196/2018 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за данък по чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ за данъчни периоди 2012 г. и 2013 г. ведно с лихви. Субект на държавната помощ по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ са и лицата, регистрирани като земеделски производител...

Право на допълнително трудово възнаграждение за личен принос в предприятието

свободен достъп

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Брутното ми възнаграждение се формира от основна заплата, допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит и ежемесечна персонална надбавка за личен принос, определяна според правилата на дружеството. Има ли работодателят право да ме л...

Осигуряване на български гражданин, работещ в Дания

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА - експерт по осигуряване
Български гражданин живее и работи в Дания. Там се осигурява по трудов договор върху сума, много по-висока от максималния осигурителен доход за България. Същият регистрира ЕООД в България и предстои започване на дейност. Лицето е управител на дружес...

Отмяна на дисциплинарно наказание от съда

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц. д-р по трудово право
Наложено дисциплинарно наказание “забележка” е отменено от съда. Трябва ли работодателят да издаде заповед за отмяна на наказанието въз основа на съдебното решение, или то автоматично отменя наказанието? Съдебното решение, с което се уважава иск за ...

Облагане с данък върху недвижим имот на поземлен имот

Отговаря Мариета ПЛОЧЕВА - данъчен консултант
Физическо лице е извършило промяна на предназначението на земеделска земя за целите на строителство. Налице е осъществена процедура по регулация и е издадена Заповед за одобрен Подробен устройствен план (ПУП). Зоната, в която се намира имотът, е смес...

Облагане на туристическа услуга

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Българска фирма, която е туроператор, има собствена конна база и е регистрирана по ДДС. Има сключени договори с френски и швейцарски туроператори за туристическа услуга конен поход. Тръгва се по определен маршрут с коне, храна, транспорт, прави се на...

Признаване от работодателя на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на ЕС

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Предстои ми завръщане за постоянно в страната ни от Норвегия. Интересува ме, необходимо ли е да изискам документ от Норвегия, който д...

№ 12-00-394 от 11.07.2018 г. Относно: Прилагане на Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) №883/2004)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Във връзка с Ваше писмо с вх. №…………….. г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), Ви уведомявам за следното: Съгласно описаната от Вас фактическа обстановка, във връзка с дейността на Агенция ………. с Вас се е свързал...

№ 96-00-192 от 22.08.2018 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-192 от 07.08.2018 г., относно прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество „С“ ЕООД, след регистрация по ...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 12 от 08.02.2019

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 92 от 06.11.2018

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 98 от 27.11.2018

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 98 от 27.11.2018

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 105 от 18.12.2018

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 105 от 18.12.2018

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 105 от 18.12.2018

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 7 от 22.01.2019

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 103 от 13.12.2018

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 1 от 03.01.2019

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...