Ново в Експертис - последен брой, добавен на

Промени в Правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 1.07.2021 г.

Мина ЯНКОВА – данъчен експерт
В „Държавен вестник“, бр. 27 от 2 април 2021 г., е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ПИДППЗДДС). ПИДППЗДДС отразява измененията и допълненията в Закона за данък въ...

Тристранна операция

Отговаря Иван МИНЧЕВ – данъчен консултант
Въпрос: До 31.12.2020 г. дружеството ни (регистрирано по ДДС) осъществяваше тристранни операции по смисъла на ЗДДС, при които нашето дружество е доставчик на стоките, немско дружество(регистрирано по ДДС в Германия) е посредник и дружество (регистрир...

Договор за предоставяне на услуга

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Въпрос: Фирма възложител, предлагаща козметични услуги, с цел разширяване на асортимента на предлаганите услуги наема чрез договор за възлагане друга фирма – подизпълнител, за извършване на допълнителни козметични услуги. За извършените от подизпълни...

Решение № 2350 от 19.02.2021 г. по адм. дело № 9199/2020 г.

Предмет на спора е обезщетение за неполучен (неползван) данъчен кредит за периода от 01.12.2011 г. до 15.10.2015 г. Не се установяват незаконосъобразни фактически действия или бездействия на служители на ответника. По смисъла, вложен от законодателя...

Третиране на разходите за реклама

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор
Фирмата ни се занимава с производство на стоки. Искаме да направим реклама на стоките ни по телевизията. Въпросът ни е имаме ли право на данъчен кредит за рекламната услуга и данъчно признат ли ще е разходът за целите на ЗКПО? Счетоводно отчетените ...

Период на изчисляване на сумирано работно време

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Въвели сме сумирано изчисляване на работното време (СИРВ) през 2020 г. за 6-месечен период, стартира през ноември 2020 г., приключва април 2021 г. Трябваше ли да се промени графикът от началото на 2021 г., когато беше променена уредбата на СИРВ в КТ...

Допълнително начислен с данъчен ревизионен акт корпоративен данък

Отговаря проф. д-р Али Вейсел, д.е.с., рег. одитор
Фирмата ни се занимава с производство. Може ли да ползваме данъчен кредит за лек автомобил 6+1 места на стойност 100 000 лева? В чл. 70, ал. 1, т. 4 от Закона за данък върху добавената стойност е посочено, че правото на приспадане на данъчен кредит ...

Погасителна давност за лихви, дължими върху обезщетение за неимуществени вреди

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
При несвоевременно направено възражение за изтекла погасителна давност за лихви, дължими върху обезщетение за неимуществени вреди вследствие професионално заболяване, допустимо ли е присъждане на лихви за повече от три години? В конкретния случай лих...

№ 26-Н-167#1 от 21.01.2021 г. Относно: Прилагане на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Република Израел

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В дирекция СИДДО при ЦУ на НАП е постъпило Ваше запитване с вх. № 26-Н -167/…2020 г., касаещо удостоверяване на качеството местно лице по смисъла на СИДДО с Израел. Съгласно представената фактическа обстановка, българското дружество „Х“ ЕООД, ЕИК …, ...

№ 94-Б-413#3 от 03.02.2021 г. Относно: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица) и на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Беларус и между България и Руската федерация

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Във Вашето запитване излагате следната фактическа обстановка: управляваното от Вас дружество извършва дейност в областта на IT услугите. Дейността Ви е насочена към пазара в САЩ. Недостигът на кадри в посочения сектор частично може да бъде компенсира...

Право на работника или служителя на неплатен отпуск

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти отговоарят на въпроса: Работя на постоянен трудов договор от 23.10.2020 г. съм в неплатен отпуск по мое желание (след приключване на майчинството ми), тъй като трябва да се грижа за своето дете. Работодателят е оформил отпуск...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 21 от 12.03.2021

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 109 от 22.12.2020

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 17 от 26.02.2021

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 21 от 12.03.2021

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 14 от 17.02.2021

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 21 от 12.03.2021

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 16 от 23.02.2021

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 17 от 26.02.2021

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 21 от 12.03.2021

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 9 от 02.02.2021

вижте пълния списък...

Наскоро добавени документи в Експертис

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...