Ново в Експертис - обновено на

Признаване на разходи за командировки по реда на ЗКПО

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.
Въпрос: Собственик и управител съм в ЕООД. Участвам с личен труд в дружеството. Фирмата ми извършва предимно ВОД за Франция, но по сключен договор ми се налага да извърша монтаж на климатични системи на строителен обект, който се довършва от контраге...

Прекратяване на трудов договор от студентка на редовно обучение

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Студентка на редовно обучение сключва безсрочен трудов договор с шестмесечен срок за изпитване в полза на работодателя. Продължава работата и редовното обучение, но след три месеца иска да прекрати без предизвестие договора на основание чл. 327, ал. ...

Преминаване към безсрочен договор като основание за прекратяване на трудовия договор

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Служител е на срочен договор по заместване с тримесечен срок на изпитване. Има ли право без предизвестие да прекрати това правоотношение, ако си намери постоянна работа, или трябва да изчака срока на изпитване? Уговорката за изпитване дава право на ...

Продажба на лотарийни билети

Отговаря Иван СИМОВ - регистриран одитор
Фирмата ни се занимава с търговия на дребно на цигари, алкохолни, безалкохолни напитки и захарни изделия. От два месеца продаваме и лотарийни билети от Националната лотария и други подобни. Една част от билетите ни ги продават с протокол с фискален б...

Счетоводно отчитане на финансови активи, държани за търгуване, и на финансови активи на разположение за продажба

В бр. 9 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на финансови активи, държани за търгуване и на финансови активи на разположение за продажба.
Операциите, подлежащи на отчитане, са следните: - покупка; - промяна в справедливата стойност в края на отчетния период; - получаване на свързани дивиденти или лихви; - продажба. Счетоводното отчитане по отношение на финансовите активи, държани за тъ...

Погасителна давност и недължимост за имуществените санкции по публични вземания

Петър Цанков, експерт в НАП
В бр. 10 от 2017 г. на "Счетоводство+" Петър Цанков, експерт в НАП, отговаря на въпроса: Кой е приложимият закон за погасителната давност и недължимост за имуществените санкции по публични вземания? Съгласно чл. 162, ал. 2, т. 7 от ДОПК публични са д...

Определяне срока на валидност на офертите при възлагане на обществени поръчки

Мариана Кацарова, експерт по обществени поръчки
В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Търговско и облигационно право" Мариана Кацарова, експерт по обществени поръчки, отговаря на въпроса: Кой и по какви правила определя срока на валидност на офертите при възлагане на обществени поръчки и допустимо ли е този...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Вписване в трудовата книжка и в заповедта за освобождаване

свободен достъп

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Моля да ни отговорите на следните въпроси, възникващи в практиката ни: 1. Коя дата е правилна да се вписва при прекратяване на трудов договор - последният работен ден или първият неработен ден? 2. Може ли в трудовата книжка да е посочен последният ра...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 16 от 20.02.2018

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 15 от 16.02.2018

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 15 от 16.02.2018

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 97 от 05.12.2017

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 7 от 19.01.2018

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 15 от 16.02.2018

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 15 от 16.02.2018

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 103 от 28.12.2017

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 96 от 01.12.2017

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 99 от 12.12.2017

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...  
             Обявление на
Централна избирателна комисия
с адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, тел. – 02 939 3719
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане на длъжността „Финансов контрольор“ в администрацията на ЦИК още...
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Администрация“ в ЦИК още...