Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024

Ново в Експертис - последен брой, добавен на

Договор за възлагане на управлението

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Медицински център иска да назначи лице на ДУК без възнаграждение. Лицето не е съдружник, нито собственик. Има ли законово основание, въз основа на което може да бъде подписан такъв договор? Ако приемем, че медицинският център е създаден в правната ф...

Обезщетение при уволнение поради болест

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Въз основа на експертно решение на ТЕЛК с определена 95% неработоспособност и становище, че изпълняваната работа е неподходяща за лицето, трудовият му договор е прекратен по чл. 325, ал. 1, т. 9 от КТ, без да е изплатено обезщетение по чл. 222, ал. 2...

Предизвестие за прекратяване на срочен договор, преминал в безсрочен

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
В срочен договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ е предвиден срок на предизвестие 3 месеца. Впоследствие се установява, че договорът не отговаря на условията по КТ и на основание чл. 68, ал. 5 от КТ се счита за безсрочен. Какъв е срокът за предизвестие ...

ЗАПОВЕД № ЗМФ-683 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 55, АЛ. 1 ОТ ЗДДФЛ И ЧЛ. 201, АЛ. 1 ОТ ЗКПО ЗА ДЪЛЖИМИ ДАНЪЦИ - ОБРАЗЕЦ 4001, 4011, 4021, 4031, 4041

ДВ. бр. 82 от 29.09.2023

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ВОЕННА ПОМОЩ НА УКРАЙНА

ДВ. бр. 82 от 29.09.2023

ВАЛУТЕН ЗАКОН

ДВ. бр. 82 от 29.09.2023

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 82 от 29.09.2023

ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ДВ. бр. 82 от 29.09.2023

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

ДВ. бр. 82 от 29.09.2023

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 82 от 29.09.2023

ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

ДВ. бр. 82 от 29.09.2023

ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ

ДВ. бр. 82 от 29.09.2023

вижте пълния списък...

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 66 от 01.08.2023

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 66 от 01.08.2023

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 66 от 01.08.2023

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 80 от 19.09.2023

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 66 от 01.08.2023

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 82 от 29.09.2023

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 55 от 27.06.2023

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 82 от 29.09.2023

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 80 от 19.09.2023

ТЪРГОВСКИ ЗАКОН

ДВ. бр. 66 от 01.08.2023

вижте пълния списък...

Наскоро добавени документи в Експертис

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...