Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30

Ново в Експертис - последен брой, добавен на

Решение № 17721 от 27.12.2019 г. по адм. дело № 7346/2019 г.

Предмет на спора са начислен на основание чл. 79, ал. 2 и чл. 86, ал. 1 ЗДДС ДДС и отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от различни дружества, ведно с начислени лихви. Счетоводните и консултантските услуги не се явяват...

Издаване на фактура

Отговаря д-р Николай НИКОЛОВ - д.е.с.
Имаме отдаване на нощувки през Booking и Booking ни плаща, след като лицето ползва реално резервацията. Например лицето е платило през февруари 2020 г., но парите са в Booking, резервацията е за лятото юли 2020 г. Ние трябва ли сега през февруари 202...

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Може ли клас прослужено време да е по-голям процент от 0,6% и в коя наредба мога да го прочета? Размерът на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се определя в процент върху основната работна заплата по индивидуалния труд...

Оперативен лизинг

ОТГОВАРЯ ХРИСТО ДОСЕВ - Д.Е.С.
Във връзка с промяната в счетоводен стандарт 17 Лизинг, която влиза в сила от 01.01.2019 г., в предприятие възникват следните ситуации: Дружество има сключен договор за наем на помещение с цел да го преоформи на зала за фитнес. Към сключване на догов...

Осиновителката също има отпуск по майчинство

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Осинових дете на 4 месеца. Поисках отпуск за гледането му, но в предприятието не са наясно колко дни ми се полагат. На какъв отпуск имам право? Ако осиновеното дете не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка, осиновителката има пра...

Определянето на работниците/служителите, имащи право на ДМС е свързано с индивидуалната преценка на работодателя

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работя на трудов договор. Изпълнявам две длъжности, поради напускане на колега. По мой доклад, с резолюция на директора, ежемесечно м...

Обезщетение при прекратяване на ТД поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Преподавател съм с над 30 години педагогически стаж, като през учебната 2018-2019 година съм ползвала една година неплатен отпуск. В ...

Данък общ доход при намалена работоспособност

свободен достъп

Отговаря Лорета ЦВЕТКОВА - данъчен експерт в НАП
Счетоводител съм на граждански договор към училище. Пенсионер съм и имам ТЕЛК от миналата година - 75%. Получавам минималната заплата - 610 лв. Въпросът ми е трябва ли да си удържам данък общ доход? Възнагражденията, получени по извънтрудови правоо...

№ 08-00-4 от 11.02.2020 г. Относно: Данъчно третиране на преведени средства по проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020, процедура BG 05М90P00-2.010 Развитие на социалното предприемачество“ на дружество с нестопанска цел по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 08-00-4 от 24.01.2020 г., относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на предоставени средства на сдружение с нестопанска цел по проект „Създаване на социално предприятие в ...

№ М-94-Г-98 от 04.11.2019 г. Относно: Прилагане на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Предоставям Ви отговори на въпроси, свързани измененията в Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които из...

Когато при обявено извънредно положение работата на предприятието или на част от него е преустановена със заповед на държавен орган, работодателят е длъжен да не допуска работниците или служителите до работните им места за периода, определен в заповедта

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Съгласно чл. 120в от КТ, когато при обявено извънредно положение работата на предприятието или на част от него е преустановена със за...

Данък общ доход при намалена работоспособност

свободен достъп

Отговаря Лорета ЦВЕТКОВА - данъчен експерт в НАП
Счетоводител съм на граждански договор към училище. Пенсионер съм и имам ТЕЛК от миналата година - 75%. Получавам минималната заплата - 610 лв. Въпросът ми е трябва ли да си удържам данък общ доход? Възнагражденията, получени по извънтрудови правоо...

вижте пълния списък...

За да четете още материали, моля, изберете предходен брой на Експертис:

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 44 от 13.05.2020

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 44 от 13.05.2020

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 34 от 09.04.2020

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 18 от 28.02.2020

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 101 от 27.12.2019

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 38 от 24.04.2020

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 38 от 24.04.2020

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 44 от 13.05.2020

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 44 от 13.05.2020

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 18 от 28.02.2020

вижте пълния списък...

За да четете още материали, моля, изберете предходен брой на Експертис:

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...