Ново в Експертис - обновено на

Обезценка на финансови активи

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Въпрос: Институцията ни иска да провизираме кредити. Сметките, които използваме са: 531 – Предоставени кредити 496 - Разчети по лихви Като провизирането е: 30-90 дни кредити със забава 90-180 дни кредити със забава Над 180 дни кредити със забава Кои ...

Режим за облагане доставките на услуги, свързани с участие в панаири и изложения

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: 1. Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, ще участва на търговско изложение във Англия през м януари 2018 г. Платен е наем за търговска площ на фирмата, организатор на изложението. Фактурата е издадена без включено ДДС. Фирмата организатор, и...

Облагане на дейност за покупко-продажба на автомобили втора употреба

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, купува чрез ВОП от страни от ЕС и чрез внос от трети страни (Швейцария) автомобили втора употреба. Задължително ли е продажбата на тези автомобили да е по общия ред, или има възможност и за избор, т.е. д...

Облагане на покупка на нов лек автомобил, който се доставя от страна–членка на ЕС

Отговаря Мариета ПЛОЧЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Военнослужещ от Министерството на отбраната, командирован с министерска заповед на работа в Корпуса за бързо развръщане на НАТО в Солун, Гърция, е сключил договор за закупуване на нов автомобил от Гърция. Доставната цена не включва данъци и м...

Разходи за реклама

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Работя в счетоводството на фирма, занимаваща се с разпространение на витамини и минерали, ориентирани към бременни, на известна английска марка. За разпространение на продуктите и рекламирането им фирмата закупува ваучери на единична стойност 20 лв. ...

Трудов договор за нощен труд

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Има ли работодателят право да ми предложи трудов договор само за работа през нощни смени (нощен труд)? В Кодекса на труда не са предвидени нормативни пречки за сключване на трудов договор за работа само през нощта, ако и двете страни са съгласни на ...

Инвестиция в земеделски стопанства

Отговаря Султана БЪЛГАРЕНСКА - регистриран одитор
Представлявам дружество, регистрирано по ДДС, което кандидатства по Проект (2014-2020) Мярка 4, Подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” през 2016 г. Въз връзка с това са направени разходи за изготвяне на енергиен доклад, проектиране за стро...

Платен отпуск за две и повече живи деца

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Имам две деца - едното е на 15 години, а другото тази година навършва 18 години. Досега ползвах два работни дни отпуск за децата си, но тази година работодателят ми отказа този отпуск с предлога, че едното дете е навършило пълнолетие. Правилен ли е о...

Давностен срок за оспорване на уволнение пред съда

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Работя в “Човешки ресурси” в една фирма. Преди около месец дисциплинарно уволнен работник подаде молба до директора, за да му бъде отменена заповедта за уволнение, след като бяха минали четири месеца от уволнението. Директорът не отговори на жалбата....

Начисляване на ДДС при продажба на активи

Евгени Рангелов, магистър по финанси
В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Продаваме на магазини, придобити чрез бартер и осчетоводени като стоки и продажба на същите под себестойността им, по която са заведени в счетоводств...

Действие на КТД по отношение на служителите

Емилия Маркова, главен експерт в КНСБ
В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Труд и право" Емилия Маркова, главен експерт в КНСБ, отговаря на въпроса: В предприятието ни постъпи служителка на работа по втори трудов договор. В друго предприятие, с което има сключен основен трудов договор, тя членува ...

Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа

Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц., д-р по трудово право
С измененията и допълненията на Кодекса на труда от юли 2015 г. се създаде нов вид срочен трудов договор: еднодневният трудов договор, регламентиран в чл. 114а от КТ, който показва редица отклонения спрямо общия режим. За първи път в действащото ни з...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Вписване в трудовата книжка и в заповедта за освобождаване

свободен достъп

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Моля да ни отговорите на следните въпроси, възникващи в практиката ни: 1. Коя дата е правилна да се вписва при прекратяване на трудов договор - последният работен ден или първият неработен ден? 2. Може ли в трудовата книжка да е посочен последният ра...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 30 от 03.04.2018

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 27 от 27.03.2018

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 42 от 22.05.2018

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 24 от 16.03.2018

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 40 от 15.05.2018

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 15 от 16.02.2018

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 15 от 16.02.2018

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 24 от 16.03.2018

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 96 от 01.12.2017

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 99 от 12.12.2017

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...  
             ВАЖНО! Поради огромният интерес към семинара, местата за 15, 16 и 22 май се запълниха.Обявяваме четвърта дата за провеждане - 27 юни (сряда)
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СЕМИНАР:
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 27 юни 2018 г., София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с GDPR
Участие на място | Пълен видеозапис