Ново в Експертис - обновено на

Понятието “пазарна цена” за целите на ЗДДС

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
През последните няколко години в законодателството ни по ДДС бяха извършени промени, характерът на които показва, че с много от тях се коригира практическото приложение на нормативни разпоредби, които противоречат на общностното право, регламентирано...

ДДС при продажба на автомобил

Отговаря Милена КИРИЛОВА - юрист
Дружеството има закупен лек автомобил преди 3 години, за който не е ползвано ДДС, тъй като фактурата е издадена на база чл. 50 от ЗДДС. Автомобилът е използван единствено за служебни цели и никога за нищо не е ползвано ДДС за него. Сега дружеството и...

Отчитане на приходи от извършване на независима икономическа дейност като ресторант

Отговаря Христо ДОСЕВ - регистриран одитор
Сдружението с нестопанска цел с общественополезна дейност (възложител) като наемател на недвижим имот сключва договор с ООД (изпълнител). В имота има ресторант с двор и градина. С договора са възложени поддръжката и управлението на недвижимия имот....

Командировъчни пари в рамките на общината

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Как се определя дали служителят има право на дневни командировъчни пари, ако командировката е в рамките на общината? Мястото на работа се определя в трудовия договор (чл. 66, ал. 1, т. 1 от КТ). За място на работата се смята седалището на предприяти...

Прекратяване на срочен трудов договор при преминаване на безсрочен договор

свободен достъп

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Намерих си постоянна работа и за да не я загубя, искам да напусна сезонната си работа веднага, без предизвестие. Имам ли право? Срочният ми договор изтича след два месеца, но нямам екземпляр от него. За изпълнение на сезонна работа страните сключват...

№ 96-00-96 от 10.05.2018 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за корпоративното подоходно облагане и осигурителното законодателство.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
По повод Ваше запитване, подадено от упълномощено лице …., постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ... с вх. № 96-00-96 от 25.04.2018 г., Ви уведомявам следното: В запитването посочвате, че представляваното от Вас дружество, ...

Кога отпада задължението за издаване на фискална касова бележка

Румяна Йорданова, данъчен експерт
В бр. 7-8 от 2018 г. на сп. "Данъчен консултант" Румяна Йорданова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Предприятие извършва поръчка за доставка на материали. Доставчикът е определил начина на изпращане и плащане чрез наложен платеж по куриер. При д...

Данъчно-правни последици и отговорност от съставянето и/или използването на документи с невярно съдържание, неистински или преправен документ при упражняване на стопанска дейност

Бойчо МОМЧИЛОВ – адвокат
В настоящия материал ще разгледаме по-съществените според мен последици и видове юридическа отговорност от използването на документи с невярно съдържание с цел избягване установяването или плащането на данъчни задължения. За тази цел ще се спрем на п...

№ МУ-7 от 24.11.2017 г. ОТНОСНО: Ограничаване на броя на обособените позиции при подаване на оферта или възлагане на договор (чл. 46 от ЗОП)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ В оперативната самостоятелност на възложителя е да прецени възможността за разделяне на поръчката на обособени позиции. Когато реши, че разделянето не е целесъобразно, той е длъжен да мотивира това в решението за откриване (чл. ...

Същност и срокове за изпълнение на промените в Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Последните промени в Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г., обн. в ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г., са многобройни и много съществени. Съобразно характера на измененията в реда за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти посредством фискални ...

Разяснения относно практическото приложение на Общия регламент за защита на данните от органите на местното самоуправление (общините)

Комисия за защита на личните данни
Във връзка с постъпили въпроси относно практическото приложение на Общия регламент за защита на данните от органите на местното самоуправление (общините) КЗЛД дава следните разяснения: 1. Предвижда ли се да се разработят унифицирани документи или сис...

НАРЕДБА № Н-4 ОТ 3 ЮНИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ (EORI-BG РЕГИСТЪР) ЗА МИТНИЧЕСКИ ЦЕЛИ

ДВ. бр. 94 от 13.11.2018

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 88 от 23.10.2018

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 92 от 06.11.2018

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 77 от 18.09.2018

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 65 от 07.08.2018

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 92 от 06.11.2018

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 91 от 02.11.2018

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 65 от 07.08.2018

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 77 от 18.09.2018

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 91 от 02.11.2018

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 55 от 03.07.2018

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...  
             АКТУАЛНО: Абонаментна кампания 2019 стартира! Вижте новите ни бонуси и отстъпки...