Ново в Експертис - последен брой, добавен на

Неплатен отпуск за гледане на малко дете

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
След отпуска за гледане на малко дете по чл. 164 от КТ служителка ползва целия полагащ се платен годишен отпуск. Има ли право след това да ползва и неплатен отпуск, докато детето навърши четири години? След като детето навърши 2 години, независимо о...

Текущ ремонт на ДМА

Отговаря проф. д-р Али Вейсел – регистриран одитор
Въпрос: Имам компютър, който се състои от 10 части, една от които е твърд диск. През м. януари аз заменям стария твърд диск с нов. В тази ситуация има ли „изменение на отделен актив“? С подмяна на един хард диск (една част от общо десет) аз променям ...

Данъчни аспекти при търговия с акции през онлайн платформа

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Физическо лице търгува с акции през платформата Revolut - британска финтех компания. На месец има най-малко 10 покупко-продажби, т.е. купува акции на дадена компания, след няколко дена ги продава или всички или част от тях и купува акции на д...

Продължаване срока на трудовия договор

Отговаря Гошо МУШКАРОВ – д-р по икономика
Въпрос: С наш служител сме сключили трудов договор по чл. 68, ал. 4, от КТ за срок от 1 година. Възможно ли е със съгласието на двете страни и в съответствие с чл. 119 от КТ срокът на този договор да бъде удължен с още 2 години? Отговор: В съответст...

Решение № 641 от 19.01.2021 г. по адм. дело № 7617/2020 г.

Предмет на спора е ангажирана отговорност по чл. 177 ЗДДС на ЕТ за внасяне на задължения за данък върху добавената стойност на трето лице – ООД, за данъчен период 12.2012 г. – септември 2013 г. Съгласно чл. 113, ал. 1, т. 5 ДОПК в заповедта за възла...

Решение № 1608 от 09.02.2021 г. по адм. дело № 8304/2020 г.

Предмет на спора е наложена принудителна административна мярка „Запечатване на търговски обект“ - механа в гр. Бургас, като на основание чл. 187, ал. 1 ЗДДС е забранен достъпът до обекта за срок от 5 дни. Лицето е нарушило формалните изисквания на ч...

Дата на изискуемост на задължение към напуснал съдружник

Отговаря Бойко КОСТОВ - регистриран одитор
В резултат на извършено намаление на капитала на дружество възникна задължение към собственика (друго юридическо лице). Няма ефективно връщане - нито в натура, нито в пари. Сумата е като кредитно салдо на сметка задължения за съучастия. Би ли имало н...

Внос на стока от Швейцария

Отговаря Милена КИРИЛОВА - юрист
На нашата фирма ще й се наложи да преработва суровина (закупена от България) до готов продукт в Швейцария, след което ще бъде върната към България. Под какъв митнически режим попадаме и какви счетоводни и данъчни аспекти трябва да вземем под внимание...

Облагане при покупка на автомобил от дилър

Отговаря Калина ЗЛАТАНОВА - данъчен консултант
Може ли да разгледате два случая: Българска фирма - финансова институция, регистрирана по ЗДДС, прилагаща МСФО, закупува МПС-та - втора употреба, от: 1) Дилър - местно ЮЛ, регистрирано по ЗДДС. В този случай тази доставка как ще бъде обложена при нег...

Независима икономическа дейност и право на данъчен кредит

Отговаря Ганка ПЕТРОВА - гл. експерт по приходите в НАП
Основната дейност на фирмата е КИД 1013 - Производство на месни продукти без готови ястия. Регистирани сме по ЗДДС. В Търговския регистър е записано като предмет на дейност следното: Месопреработка и преизводство на местни изделия и специалитети, изк...

Осчетоводяване на предоставени депозити по наемни договори

Отговаря Бойко КОСТОВ - регистиран одитор
През 2013 г. фирма плаща в брой депозити по договори за наем, които по неясни причини не са осчетоводени от предишното счетоводство на фирмата. През 2015 г., ги осчетоводих по сметки - Дт 989 Други сметки за условни активи /Кт 991Други сметки за усло...

№ 96-00-161 от 16.12.2020 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция ОДОП … е постъпило запитване с вх.№ 94-00- 161/07.12.2020 г. Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на ЗДДФЛ. Посочвате, че през 2008 г. след ликвидация на кооперация сте получила недвижим имот – стопанска сграда като въ...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 21 от 12.03.2021

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 109 от 22.12.2020

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 105 от 11.12.2020

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 17 от 26.02.2021

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 21 от 12.03.2021

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 14 от 17.02.2021

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 21 от 12.03.2021

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 104 от 08.12.2020

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 16 от 23.02.2021

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 17 от 26.02.2021

вижте пълния списък...

Наскоро добавени документи в Експертис

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...