Ново в Експертис - последен брой, добавен на

Бъдещи доставки на услуги

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен експерт
Въпрос: Дружеството ни произвежда матрици (оборудване), които ще използва за производство на продукти, които ще изнасяме за Норвегия. С тези матрици ще произвеждаме изделия по поръчка на клиента ни от Норвегия и матриците към момента няма да напуснат...

Осигуряване на членове на избирателни комисии

Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ
Районни избирателни комисии Централната избирателна комисия назначава районни избирателни комисии при избори за народни представители - за всеки многомандатен изборен район с изключение на многомандатния изборен район извън страната. Районните избира...

Договори, сключени с корабни агенти, действащи от името и за сметка на корабособственици - юридически лица, регистрирани в България

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Дружеството притежава кораб влекач, с който извършва услуги по глава девета от Кодекса на търговското корабоплаване (КТК) - влачене, тласкане, буксирни услуги, маневри и др. Услугите се извършват на база сключени договори с корабни агенти, които дейс...

Отсъствие на работника или служителя без уважителни причини за това

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Имаме служител, който е в самоотлъчка повече от месец. Желаем да му прекратим договора. Не желаем да се възползваме от варианта за дисциплинарно уволнение. Издали сме заповед по чл. 71, ал. 1 от КТ, тъй като все още е в изпитателен срок. Вече нямаме ...

Отстраняване на фундаментална грешка

Отговаря Христо ДОСЕВ - регистриран одитор
ЕТ е забравил да си осчетоводи тегленията от касата за 2019 г. , които представляват неразпределена печалба за минали години. Вследствие на това в края на 2019 г. се е натрупала каса над 100 000 лева. Как може това да се коригира в годишните отчети з...

Отчитане на разходите за материали и услуги за незавършено производство

Отговаря проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Отчитането на разходите за материали и услуги за незавършено производство с/ка 611 и 613 за придобиване на ДМА трябва ли да се осчетоводяват в с/ки от гр. 60, или директно да се осчетоводят в с/ка 611/613? В Закона за счетоводството, в сила до 31.12...

Осигуряване на френски граждани, които работят във Франция за български възложител без трудови правоотношения

Отговаря Петя ГИНИНА - юрист по осигурително право в НАП
Българско дружество извършва продажби на хранителни добавки на принципа на мрежов маркетинг. За да разрастне своята дейност, дружеството предстои да започне продажби във Франция, а дистрибуторите да получават финансова компенсация (комисиона) за извъ...

Регистрация по ЗДДС на чуждестранно лице чрез акредитиран представител

Отговаря Мина ЯНКОВА - данъчен експерт в МФ
Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, изработва продукция, която продава на друго данъчно задължено лице (което няма български номер по ЗДДС) от страна - членка на Европейския съюз. Междувременно клиентът от страна на ЕС е намерил пазар за проду...

Дължимост на данък при източника

Отговаря Бойко КОСТОВ - регистриран одитор
Българско дружество извършва продажби на хранителни добавки на принципа на мрежов маркетинг. За да разрасне своята дейност, дружеството предстои да започне продажби във Франция, а дистрибуторите да получават финансова компенсация (комисиона) за извър...

Бракуване на стоки

Отговаря проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Интересува ме как стои въпросът с бракуването на стоки (цветя)? Какви счетоводни операции се взимат при евентуален брак? Необходима ли е комисия за това, че цветята са унищожени/изсъхнали? Когато не се очакват никакви икономически изгоди от използва...

Регистриране и отчитане на онлайн продажбите, при които се извършват плащания чрез виртуален ПОС терминал

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Фирмата ни открива онлайн магазин. Плащането ще става с виртуален ПОС терминал и пощенски паричен превод. Необходимо ли е издаване на касова бележка при плащане с виртуален ПОС терминал. И необходимо ли е подаване на стандартизиран одиторски файл къ...

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЕКСТРАКТИТЕ ОТ КАФЕ И ЦИКОРИЯ - ОТМ.

ДВ. бр. 79 от 21.09.2021

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 77 от 16.09.2021

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 77 от 16.09.2021

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 27 от 02.04.2021

ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ДВ. бр. 43 от 21.05.2021

ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ДВ. бр. 26 от 30.03.2021

НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 80 ОТ 2018 г.)

ДВ. бр. 37 от 07.05.2021

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДВ. бр. 41 от 18.05.2021

ЗАКОН ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 25 от 26.03.2021

НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 41 от 18.05.2021

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 27 от 02.04.2021

вижте пълния списък...

Наскоро добавени документи в Експертис

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...