Ново в Експертис - обновено на

Определяне на работното време в трудов договор по чл. 114 КТ

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц., д-р по трудово право
Как да се оформи в трудовия договор работното време на служител, който работи по чл. 114 от КТ, но в различните дни от месеца часовете са различни? Лицето не работи на сумирано изчисляване на работното време. Според чл. 114 КТ трудов договор може да...

Прекратяване на трудовия договор по здравни причини

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Работник представя на работодателя експертно решение на ТЕЛК за 77% намалена работоспособност със срок една година и заключение, че изпълняваната от него работа не отговаря на здравословните му възможности. В предприятието няма друга подходяща работа...

Право на данъчен кредит за наемането и експлоатацията на автомобил

свободен достъп

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Дружество се занимава с търговска дейност, регистрирано по ЗДДС - магазин, използва лек автомобил под наем. Има ли право на данъчен кредит, като се използва с него да кара стока, но се използва само от управителя, тъй като той зарежда обекта ...

Решение № 3539 от 20.03.2018 г. по адм. дело № 14260/2017 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит с начислена лихва за забава. Първоинстанционният съд е анализирал поотделно и в съвкупност доказателствата по делото, вкл. кредитираното заключение на проведената съдебно-счетоводна...

Решение № 4237 от 02.04.2018 г. по адм. дело № 7815/2017 г.

Предмет на спора е внасяне на осигурителни вноски. Осигурителните каси не носят отговорност за осигурителните задължения на своите членове, които не са направили своевременно дължимите осигурителни вноски, а носят отговорност за внесени в осигурител...

№ 07-00-57 от 10.04.2018 г. Относно: промени в чл.176в от ЗДДС, в сила от 01.01.2018 г.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-57/ 30.03.2018 г., препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП. Изложена е следната фактическа обстановка: През 2017г. дружеството е внесло ба...

№ М-94-Б-2 от 28.02.2018 г. Относно: дължимост на патентен данък по Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ за стопанисване на фитнес зала

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо с вх. №М-94-Б-2 от 03.01.2018 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте лице с установени по съответния ред увреждания над 50 на сто и имате намер...

Противоречат ли текстовете на разпоредбата на чл. 245, ал. 1 от КТ на конституцията на Република България

Анелия Маркова, съдия
В бр. 3 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Анелия Маркова, съдия, отговаря на въпроса: Противоречат ли текстовете на разпоредбата на чл. 245, ал. 1 от КТ на конституцията на Република България? В разпоредбата на чл. 245, ал. 1 КТ е посочено, че при до...

ДВУГОДИШЕН ЗАСТЪПВАЩ СЕ РАБОТЕН ПЛАН (ЗРП) ЗА 2018 - 2019 Г., БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 58 от 13.07.2018

КОНВЕНЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА ХИДРОГРАФСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

ДВ. бр. 58 от 13.07.2018

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА СТРАНАТА 2018 - 2022 Г. МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ФОНДА ЗА ДЕЦАТА НА ООН (УНИЦЕФ)

ДВ. бр. 58 от 13.07.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 ОТ 10 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОПТИМИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА В ИНСТИТУЦИИТЕ ОТ СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 271 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ДВ. бр. 58 от 13.07.2018

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 53 от 26.06.2018

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 27 от 27.03.2018

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 42 от 22.05.2018

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 24 от 16.03.2018

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 40 от 15.05.2018

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 15 от 16.02.2018

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 15 от 16.02.2018

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 24 от 16.03.2018

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 55 от 03.07.2018

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 18 от 27.02.2018

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...  
             АКТУАЛНО: Към всеки абонамент над 99 лв. без ДДС подаряваме "Настолник на счетоводителя - 2018"