Ново в Експертис - обновено на

Осигуряване на лице, работещо по два ДУК

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване
Въпрос: Управител на ООД с ДУК (осигурен на максимален праг) сключва втори ДУК (също на максимален праг) с ЕООД. Кое дружество ще плаща осигуровки? Отговор: Съгласно чл. 6, ал. 11 от Кодекса за социално осигуряване за лицата, които получават доходи ...

№ МУ-3 от 26.02.2018 г. ОТНОСНО: Представяне на документи за доказване изпълнението на изискванията относно личното състояние и критериите за подбор при участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ С влизане в сила на новия Закон за обществените поръчки (ЗОП) от 15 април 2016 г. отпадна административната тежест за кандидатите и участниците в процедури за възлагане на обществени поръчки да представят документи за доказване ...

Решение № 9949 от 19.07.2018 г. по адм. дело № 2492/2018 г.

Предмет на спора е непризнат деклариран преотстъпен корпоративен данък за 2010 г. и 2011 г. ведно с лихви. Правилно съдът се е позовал на разпоредбата на § 1, т. 28 от допълнителните разпоредби на ЗКПО (в приложимата му редакция за 2012 г.), съгласн...

Решение № 10223 от 27.07.2018 г. по адм. дело № 8681/2017 г.

Предмет на спора е отказано възстановяване на ДДС. В практиката на СЕС са налице решения, касаещи отказа на данъчните органи на различни държави членки да признаят правото на приспадане (възстановяване) на ДДС, включително и по съображения, че проце...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 88 от 23.10.2018

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 92 от 06.11.2018

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 77 от 18.09.2018

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 65 от 07.08.2018

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 92 от 06.11.2018

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 91 от 02.11.2018

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 65 от 07.08.2018

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 77 от 18.09.2018

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 91 от 02.11.2018

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 55 от 03.07.2018

вижте пълния списък...
   Реклама:
 

сп. "Български законник"

     
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...  
             АКТУАЛНО: Абонаментна кампания 2019 стартира! Вижте новите ни бонуси и отстъпки...