Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Ново в Експертис - последен брой, добавен на

Промени в акцизното данъчно законодателство

Проф. д-р Любка ЦЕНОВА - адвокат по данъчно право
В края на 2022 г. са публикувани изменения в няколко броеве на “Държавен вестник”: бр. 100, бр. 102 и бр. 103 от 2022 г. Тези изменения се отнасят до промени в ЗАДС (ДВ, бр. 100 и бр. 102 от 2022 г.) и в Правилника за прилагане на ЗАДС - ДВ, бр. 103 ...

Първоначално признаване на финансов лизинг

Отговаря Христо ДОСЕВ - регистриран одитор
През 2018 г сключихме договор за финансов лизинг на бус с опция за придобиване. Първоначална платена вноска 10 800 лв. Стойност на лизинга 43 000 лв. Стойността на заведения актив в с/ка 207 е 53 800 лв. Всички суми са без ДДС. Всеки месец получаваме...

Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане по реда на ЗКПО

Мина ДИМИТРОВА – регистриран одитор
Обстоятелството, че данъчната основа е величина, която на практика е пряко отражение на осъществените през данъчната година стопански операции от ДЗЛ, е наложило в закона да се дефинират конкретни изисквания и правила за определяне на данъчната основ...

Срок за износване на работно облекло

свободен достъп

Отговоря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
На работник е предоставено работно облекло на стойност 240 лв. Удължава ли се срокът на износването му при продължителен отпуск на работника? Връща ли се работното облекло при уволнение, или работникът може да го задължи? Работодателят е длъжен да о...

Префактуриране на суми

свободен достъп

Отговаря проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Две дружества са свързани лица - едното е собственик на другото. Дружеството майка има сключен договор за допълнително здравно осигуряване на служителите си. Дъщерното дружеството иска да сключи същия, но поради недостатъчен брой персонал, се предлаг...

Социалните разходи и Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

Отговаря Христо ДОСЕВ - регистриран одитор
Трябва ли в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ в код 109 “Други необлагаеми доходи” работодателят да посочва и сумите за социални разходи за картите за градски транспорт от местоживеенето до местоработата (които не подлежат на облагане съгласно чл. ...

№ 33-00-409 от 17.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на осигурителното законодателство

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Във Ваше запитване с вх. №………../07.11.2022 г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), препратено ни по компетентност от Националния осигурителен институт, е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте италианск...

№ 94-00-186 от 05.10.2022 г. ОТНОСНО: Задължително осигуряване на съдружник и управител в ООД, който е самоосигуряващо се лице - едноличен собственик на ЕООД

свободен достъп

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-186/05.10.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Собственик сте на ЕООД, в което се осигурявате като самоосигуряващо се лице върху минимален ...

№ М-94-С-878 от 03.10.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Във Ваше писмо с вх. № ……. от ……. г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: В Министерство … е постъпил за изплащане изпълнителен лист № 260153 от 28.04.2022 г., издаден от...

№ М-26-А-472 от 14.10.2022 г. ОТНОСНО: Данъчно и осигурително законодателство

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Във Ваше писмо с вх. №……….. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: „……….“ ЕАД има намерение да наеме лица, които да осъществяват трудова дейност дистанционно от територията...

№ 96-00-314 от 06.12.2022 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на субсидиите от държавата, отпускани за електричество

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-314/06.12.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество е получило субсидии от държавата, които се отпускат за електричество и се на...

№ 94-00-209 от 09.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурително законодателство във връзка с притежаван YouTube канал, обвързан с предоставени права за поставяне на реклама от Google ADsence Ирландия

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. е постъпило запитване с вх. № 94-00-209/09.11.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Притежавате YouTube канал, като наскоро сте покрила условията за монетаризация, т.е. да Ви се п...

вижте пълния списък...

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя

2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!


Обем на книгата:

Около 700 страници

Онлайн издание:
Съдържа както всички въпроси и отговори от книгата, така и над 400 допълнителни казуса. Ползва се през през линк за достъп, който ще получите към книгата.

Излизане от печат: Mесец април 2023 г.

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 8 от 25.01.2023

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 102 от 23.12.2022

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 14 от 10.02.2023

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 8 от 25.01.2023

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 13 от 07.02.2023

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 104 от 30.12.2022

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 102 от 23.12.2022

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 8 от 25.01.2023

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 104 от 30.12.2022

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 8 от 25.01.2023

вижте пълния списък...

Наскоро добавени документи в Експертис

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...