Ново в Експертис - обновено на

Увеличаване стойността на актив

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Въпрос: През 2016 г. придобихме сграда (хале), която беше освободена доставка на основание чл. 45, ал. 3 от ЗДДС. През януари 2017 г. беше извършена услуга от ЕВН за увеличаване на съществуващата ел. мощност, като за целта е имало изграждане на допъ...

Принудително отчуждени активи

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Въпрос: Със съдебно решение е постановено конфискация в полза на държавата в размер на 1/4 идеални част от недвижим имот собственост на едноличен търговец. Отчетната стойност на имота е 34 600 лв. - земя за 9100 лв. и сграда за 25 500 лв. С какви сче...

Подаване на декларацията по чл. 160, ал. 1

Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор
Въпрос: Фирма ЕООД предстои да подаде заявление в търговския регистър за прекратяване с ликвидация през м. 03.2017 г. - например на 01.03.2017 г. От 01.01.2017 г. до 01.03.2017 г. фирмата не е осъществявала дейност и няма корпоративен данък за внасян...

Командироване на работници в друга държава членка за извършване на услуги

Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор
Въпрос: Във връзка с новата наредба за командироване в друга държава членка за извършване на услуги бихме желали да попитаме дали заплата, която трябва да бъде изплатена на служителя, трябва да съответства на брутната или на чистата заплата на съотве...

Корекции на данъчни документи при издаден и влязъл в сила ревизионен акт

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
В стопанската ни практика не са редки случаите, при които режимът за облагане на дадена доставка е определен погрешно и се оказва, че доставка, за която е начислен и внесен бюджетът ДДС, е освободена или е извън обхвата на нашия ЗДДС. В такива случаи...

Оформяне на трудовата книжка при промяна на работодателя

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - д-р по трудово и осигурително право
Как се попълва трудовата книжка при напускане, ако работникът по време на стажа има промяна на работодател по чл. 123 от КТ? Българското трудово законодателство гарантира запазването на трудовите правоотношения при промяна на работодателя. Такава пр...

Отчитане на наем на земеделска земя

Отговаря Султана БЪЛГАРЕНСКА - регистриран одитор
Земеделски производител, който е регистриран по ДДС, е сключил договор за наем на земеделска земя с няколко физически лица. Земеделският производител е наемател на земята. Как се отчита този наем, цената ни е на декар и дали трябва да се подава справ...

Подбор преди уволнение

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Директорът прекратява трудовия договор на единия от двамата портиери на основание чл. 325, ал. 1, т. 6 от КТ. Длъжен ли е преди това да извърши подбор между тях? В съответствие с чл. 329, ал. 1 от КТ при уволнение поради закриване на част от предпри...

№ 07-00-77 от 10.05.2017 г. Относно: Данъчно облагане на доходите на частен съдебен изпълнител

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. … е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № …/26.04.2017 г., препратено ни от ЦУ на НАП – гр. София относно прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физиче...

Формиране на данъчната основа за начисляване на ДДС на недвижими имоти и вещни права върху тях при отчитане на сделките за замяна

Евгени Рангелов, магистър по финанси
В бр. 11 от 2017 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се формира данъчната основа за начисляване на ДДС на недвижими имоти и вещни права върху тях при отчитане на сделките за замяна (бартер)? Бартерът, като ...

Определяне правото на данъчен кредит, когато не е приспаднат данъчен кредит за недвижимия имот, а впоследствие същият се ползва само за облагаеми доставки

Даниела Даракчиева, данъчен консултант
В бр. 4 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Даниела Даракчиева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Когато не е приспаднат данъчен кредит за недвижимия имот, а впоследствие същият се ползва само за облагаеми доставки как се определя правото на дан...

Доходи от лихви, подлежащи на облагане с окончателен данък

Евгения Попова, експерт в НАП
В бр. 6 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, експерт в НАП, отговаря на въпроса: Кои доходи от лихви подлежат на облагане с окончателен данък? Доходите от лихви, придобити от местни физически лица, които подлежат на облага...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Новият Закон за счетоводството е обнародван в бр. 95/2015 г. на Държавен вестник

свободен достъп

В бр. 95 от 08.12.2015 г. на "Държавен вестник" е обнародван новият Закон за счетоводството. С него се въвежда нова и единна за целия Европейски съюз категоризация на предприятията, съобразно която са и задълженията им за съставяне на годишните счето...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 62 от 01.08.2017

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 63 от 04.08.2017

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 63 от 04.08.2017

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 58 от 18.07.2017

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 63 от 04.08.2017

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 58 от 18.07.2017

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 58 от 18.07.2017

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 54 от 05.07.2017

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

ДВ. бр. 63 от 04.08.2017

ТЪРГОВСКИ ЗАКОН

ДВ. бр. 62 от 01.08.2017

вижте пълния списък...
   Реклама:
 

сп. "Български законник"

     
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...  
             
ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017