Ново в Експертис - обновено на

Едновременно ползване на отпуск от всички работници

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Със заповед управителят на нашата фирма обяви дните 27-31.12.2018 г. за неработни, като предостави за едновременно ползване платения ...

Обжалване по съдебен ред на ревизионните актове и на актовете по ДОПК

Биляна Генова, данъчен експерт
В бр. 12 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Биляна Генова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са правилата за обжалване по съдебен ред на ревизионните актове по ДОПК? Обжалването по съдебен ред на ревизионните актове и на актовете по...

Доказване на трудов стаж при изгубена трудова книжка

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Как мога да докажа трудов стаж при „изгубена“ трудова книжка при работодател, който е замразил фирмата и не е върнал трудовите книжки...

ДДС при електронна търговия със стоки

Отговаря Ганка ПЕТРОВА - данъчен експерт
Гръцки граждани регистрират фирма в България за електронна търговия на дрехи, същите се закупуват от Китай и се доставят директно на клиенти в Европейската общност и САЩ. Фирмата е регистрирана по ДДС в България. Какви документи следва да издава и к...

Договор за финансов лизинг на автомобил

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Имаме сключен договор за финансов лизинг на автомобил. Интересуват ме разходите за административни такси по регистрацията, вписване в ЦРОЗ, репатриране на автомобил до КАТ, регистрация в КАТ, включват ли се в стойността на автомобила, или се отчитат ...

Оборот, участващ при определяне размера на коефициента по чл. 73 от ЗДДС на посредник в тристранна операция

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Съгласно чл. 73, ал. 2 от ЗДДС размерът на коефициента, с който се определя размерът на частичния данъчен кредит на данъчно задължените лица, се изчислява като отношение между оборота от доставките им с право на данъчен кредит (регламентиран в чл. 73...

№ 3-1439 от 26.07.2018 г. Относно: начисляване на данък върху добавената стойност при изплащане на обезщетение по чл. 210 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Според изложеното в запитването Община ... ще изплаща обезщетения, компенсиращи правото на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура /сервитутна зона/ през чужди имоти, които са УПИ – частна собственост, опред...

Облагане на доставките, свързани със земя и сгради

Отговаря Ганка ПЕТРОВА – гл. експерт по приходите в НАП
Въпрос: Физическо лице притежава УПИ повече от 5 години. По договореност дава право на строеж на инвеститор, от който получава няколко апартамента като обезщетение. Поради затруднено положение и задлъжнялост му се налага да продаде поне два апартамен...

№ М-04-22-2 от 30.10.2018 г. Относно: Облагане на месечна премия, отпусната на основание чл. 59б, ал. 2, т. 7 и т. 8 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) на треньор на олимпийски медалисти, местно лице за Република Франция

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. №М-04-22-2 от 04.09.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка: В Министерство на младежта и спорта е постъпило пис...

Промените в ЗДДФЛ чрез ЗИДЗКПО

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант 
С разпоредбите на § 32-38 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (ЗИДЗКПО), обн. в ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., са направени промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)....

НАРЕДБА № 7 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "СЕРВИТЬОР-БАРМАН"

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 12 от 08.02.2019

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 92 от 06.11.2018

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 17 от 26.02.2019

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 17 от 26.02.2019

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 17 от 26.02.2019

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...