Ново в Експертис - последен брой, добавен на

№ 53-04-142 от 06.03.2020 г. Относно: Прилагане на ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-142/13.02.2020 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доход...

Въвеждане на непълно работно време при намаляване обема на работа

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: На основание чл. 138а, ал. 1 от КТ и чл. 9 от Наредбата за работното време и след уведомление на синдикат работодателят със заповед е въвел непълно работно време (5 часа и 30 минути) в определено структу...

Договор за строителство

Отговаря проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Строителна фирма сключва договор с възложител за СМР на база “разходи плюс”. Договорът е само за положен труд, без материали. Какво трябва да съдържа Протокол за СМР, който ще се подписва ежемесечно до завършване на обекта? Достатъчно ли е да се посо...

Осигуряване на председател на ЮЛНЦ

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА - експерт по осигуряване
Сдружение с нестопанска цел е регистрирано и извършва дейност като спортна организация. Сдружението се състои от председател и членове. Председателят не получава възнаграждение в това си качество. Председателят подпомага дейността на сдружението. Пре...

Осигурителни вноски при труд по граждански договор

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА - експерт по осигуряване
Студентка редовно обучение получава доход от наем в размер на 500 лв. на месец. Освен това ще сключи граждански договор в размер на 600 лв. за един месец. Следва ли при гражданския договор да бъдат удържани осигуровки, независимо че възнаграждени...

Обезщетения при прекратяване на трудов договор след няколко непълно отработени месеца

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Кой месец ще се използва като база за изчисляване на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 и по чл. 224, ал. 1 от КТ, ако трудовият договор се прекрати на 5 май, през април и март са отработени съответно седем и четири дни, а през февруари - пълен работен ...

Oбезщетение, ако трудов договор е прекратен без предизвестие от работник или служител

Красимир Добрев, юрист
Във в. "Сега" Има ли възможност да се търси обезщетение, ако трудов договор е прекратен без предизвестие от работник или служител? Кодексът на труда (КТ) е фиксирал няколко случая, в които определено работник или служител може да получи обезщетение ...

Ползване на отпуск по чл. 169, ал.1 КТ

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Кога може да се ползва отпускът по чл. 169, ал.1 КТ - само за дните на заетост с учебни занятия и изпити или и за дните за подготовка за изпитите, когато учи в къщи? Съгласно чл. 169, ал. 1 от Кодекса ...

„Клиент“ по смисъла на ЗМИП

Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор
Въпрос: Кой е „Клиент“ по смисъла на § 1 от ДР на ЗМИП: 1. единствено получателят на стоките/услугите (т.е. клиент в търговски смисъл) или 2. всяка страна по операция/сделка/договор (т.е. включително продавачът). Когато нашето дружество е клиент/плат...

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за 2021 г.

НАРЕДБА № 25 ОТ 13 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "КОНСУЛТАНТ КОЗМЕТИЧНИ, ПАРФЮМЕРИЙНИ, БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И БИТОВА ХИМИЯ"

ДВ. бр. 100 от 24.11.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312 ОТ 20 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.

ДВ. бр. 100 от 24.11.2020

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 69 от 04.08.2020

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 64 от 18.07.2020

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 69 от 04.08.2020

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 71 от 11.08.2020

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 67 от 28.07.2020

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 60 от 07.07.2020

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 69 от 04.08.2020

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 84 от 29.09.2020

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 52 от 09.06.2020

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 71 от 11.08.2020

вижте пълния списък...

Наскоро добавени документи в Експертис

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...