Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси

Ново в Експертис - последен брой, добавен на

Данъчно третиране по ЗКПО на социалните разходи за транспорт на работници и служители

Иван МИНЧЕВ - данъчен експерт
На основание чл. 204, ал. 1, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) с данък върху разходите се облагат документално обоснованите социални разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управлен...

Европейска практика по данъчни дела

Любка ЦЕНОВА - адвокат по данъчно право от САК
Дело C‑515/20, решение от 3 февруари 2022 г. страни: B AG срещу Finanzamt A Предмет на спора правото за прилагане на намалената ставка на ДДС за доставките на дървени частици. През 2015 г. фирма B AG пуска на пазара дървени частици, носещи защи...

Корекции на грешки по подадени справки-декларации по ЗДДС

Отговаря Мина ЯНКОВА - данъчен експерт
През януари 2022 г. фирма “Х” ЕООД издава фактура на фирма “У” ЕООД на стойност 20 000 лв. без ДДС плюс начислен ДДС в размер на 4000 лв., общо 24 000 лв. Извършен е превод през същия месец за 24 000 лв. Фирмите са регистрирани по ДДС. Предмет на сде...

№ 3-334 от 09.03.2022 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на стоки с монтаж и инсталиране

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Според изложеното в запитването, клиент на счетоводна кантора „Н“ ЕООД е „Т“ ЕООД, ЕИК………. Една от дейностите на дружеството е изработка и монтаж на ПВЦ и алуминиева дограма. Същото е с обща регистрация по ЗДДС. В края на 2021 г. е сключило договор с...

№ 20-31-77 от 13.12.2021 г. Относно: Възстановяване на данък върху добавената стойност

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция ОДОП …… постъпи писмено запитване с вх. № 20-31-77 от 13.12.2021 г., относно възстановяване на данък върху добавената стойност, препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП …., офис …... В запитването е изложена следната фактическа ...

№ 3-1722 от 30.12.2021 г. Относно: Прилагане на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Според изложеното в запитването „А“ ООД, работи с голям брой транспортни компании, само български, като им предоставя услуги по възстановяване на ДДС от ЕС и разплащане на пътни такси в ЕС. За затваряне на пакета от услуги компанията планира стартир...

Дружеството по Закона за задълженията и договорите

Красимир Добрев, юрист
Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Какво представлява дружеството по Закона за задълженията и договорите? На какъв режим се подчинява и какви са правилата за създаването му? Като се каже дружество, човек обикновено смята, че ...

Придобиване право на парично обезщетение за безработица

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя на две места. При втория работодател съм в предизвестие за напускане. Работих 2 години и 6 месеца при него с трудов договор на 3 ч. При първия, основен работодател има вероятност да ме освободят, ...

Лицата, упражняващи трудова дейност като собственици или съдружници на търговски дружества, подлежат на задължително обществено осигуряване

Димитрина Захаринова, регистриран одитор
Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Самоосигуряващо се лице е собственик на ЕООД, което има питейно заведение. Собственикът получава възнаграждение от дружеството за положен личен труд. Има назначена работничк...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 25 от 29.03.2022

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 18 от 04.03.2022

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 25 от 29.03.2022

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 25 от 29.03.2022

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 32 от 26.04.2022

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 25 от 29.03.2022

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 17 от 01.03.2022

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 42 от 07.06.2022

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 17 от 01.03.2022

ТЪРГОВСКИ ЗАКОН

ДВ. бр. 25 от 29.03.2022

вижте пълния списък...

Наскоро добавени документи в Експертис

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...