Ново в Експертис - обновено на

№ М-94-А-24 от 12.02.2019 г. Относно: Прилагане разпоредбите на чл. 45 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Във Ваше писмо до Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), заведено с вх. №М-94-А-24 от 11.01.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка: Съгласно чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ, в редакцията на закона до ...

Изчисляване на платен отпуск

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Съгласно правила за работна заплата фирмата ни всеки месец начислява бонус на работниците. Бонусът се изплаща всеки месец и е определ...

Новите моменти в НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

Султана БЪЛГАРЕНСКА - регистриран одитор
Промяната в Наредба 3 е публикувана в ДВ, бр. 20 от 8.03.2019 г., и е в сила от 8.03.2019 г. Какво е новото, на което земеделските производители следва да обърнат внимание? Най-важната промяна е свързана със списък с нови видове схеми за обвързано п...

Недопускане до работа на служител, възстановен от съда след отмяна на незаконно уволнение

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Какви санкции могат да се наложат на работодател, който не допуска на работа служител, възстановен от съда след отмяна на незаконно уволнение? Влязлото в сила решение на съда за отмяна на уволнението и възстановяване на работника или служителя на съ...

Облагаеми доходи от дивиденти в полза на чуждестранно ФЛ

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Местно юридическо лице (ООД), на което собственикът на капитала е чуждестранно физическо лице (произход - Русия), трябва да разпредели дивидент. Какъв данък трябва да се удържи при разпределянето на дивидента на чуждестранното физическо лице (собст...

Обмитяване на стоки

Отговаря Христо Досев - д.е.с.
Имам регистрирана по ДДС фирма. Получавам стока от Китай с фактура. Обаче фактурата е на стойност 129,75$, като стоката е за 55,50$ плюс включена доставка за 72,25$, но нямам митническа декларация. До 30,00 лв. (15 евро) знам, че не се обмитява. Кури...

Продажба на стоки/услуги чрез е-магазин

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Електронен магазин, базиран на платформата Shopify, има разплащане с дебитни карти директно на сайта. Сумите от тези разплащания отиват в акаунт на немска фирма, която предоставя тази услуга. Паричните средства се натрупват и след това два пъти в мес...

№ 96-00-315 от 14.01.2019 г. Относно: Данъчно третиране, свързано с извършено подобрение на нает актив във връзка с прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване с вх. № ….. от 31.12.2018 г., относно данъчно третиране, свързано с извършено подобрение на нает актив във връзка с прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружествата „К“ ...

№ 20-21-9 от 07.02.2019 г. Относно: Промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В отговор на Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Пловдив с вх. № ………/21.01.2019 г., Ви уведомявам за следното: В запитването посочвате, че на 27 декември 2018 г. лично сте подали ...

Трудоустрояване на лице с 50% или над 50% намалена трудоспособност

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: По чл. 13 от Наредбата за трудоустрояване, считат ли се трудоустроени работещите лица с решения на ТЕЛК с 50 и над 50% намалена работ...

№ 20-15-275 от 12.12.2018 г. Относно: Право на възстановяване на данък върху добавената стойност по реда на чл. 92, ал. 3, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция ОДОП … постъпи писмено запитване с вх. № 20-15-275 от 19.11.2018 г., относно право на възстановяване на данък върху добавената стойност по реда на чл. 92, ал. 3, т. 3 от ЗДДС, препратен за отговор по компетентност от ТД на НАП …….. В запит...

ЗАПОВЕД № РД-01-544 ОТ 14 АВГУСТ 2019 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА И ЛИЧНА МОБИЛНОСТ ПО ЧЛ. 56, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

ДВ. бр. 66 от 20.08.2019

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 35 от 30.04.2019

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 64 от 13.08.2019

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 33 от 19.04.2019

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 64 от 13.08.2019

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 33 от 19.04.2019

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 61 от 02.08.2019

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 38 от 10.05.2019

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 58 от 23.07.2019

вижте пълния списък...
   Реклама:
 

сп. "Български законник"

     
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...