Ново в Експертис - обновено на

Определяне на приложимото осигурително законодателство

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц., д-р по трудово право
Собственик на ЕООД живее повече от 183 дни в Германия, където се осигурява за всички случаи. Трябва ли да се осигурява по българското законодателство, тъй като дружеството има дейност в България? За да се гарантира свободата на движение на наетите и...

Прекратяване на трудов договор срещу уговорено обезщетение

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Предстои трудовият договор да бъде прекратен по чл. 331 от КТ непосредствено след отпуска за отглеждане на малко дете. На каква база ще се изчисли обезщетението за неизползван годишен отпуск, при положение че последния месец преди отпуска са отработе...

Счетоводно и данъчно третиране на изплатена стипендия

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Фирма сключва договор за стипендия със студент, който след завършването се задължава да работи във фирмата. След три месеца, през които студентът идва на стаж във фирмата и получава стипендията си, фирмата прекратява договора, защото не е доволна от ...

Третиране на дохода от полаган личен труд от собственик на дружеството

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА - експерт по осигуряване
Собственик на ЕООД се самоосигурява върху 510 лв. за всички осигурителни случаи. Ако се начисли възнаграждение за положен личен труд в дружеството в размер на 800 на месец, следва ли да се довнасят осигуровки? Това възнаграждение според ЗКПО следва...

Обезщетението за безработица се връща при възстановяване на работа

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Преди две години бях уволнена. Обжалвах заповедта за уволнение пред съда и съдът окончателно ме възстанови на работа. Около една година след уволнението получавах парично обезщетение като безработна. На какво обезщетение за незаконното уволнение има...

Кредит, предоставен на собственик на дружество

Христо Досев, д.е.с.
В бр. 2 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирмата предоставя на собственика като физическо лице кредит с РКО 19 бр. х 9900 лв. = 188 100 лв. от касата, като договорите са за всяка сделка поотделно. ...

Първоначална оценка на инвестиционен имот

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Въпрос: ООД придобива жилищни имоти в състояние на шпакловка и замазка. По стопански начин ги завършва и обзавежда. Всички материали и мебели ли се отнасят в стойността на придобиване на имотите, или може да се обособи отделен/лни ДНА? Имотите са с и...

Промяната в счетоводната политика се прилага с обратна сила

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Въпрос: Фирмата е завеждала активи (главно обзавеждане на магазини), които се състоят от множество еднородни активи (примерно стелажи) на разходи за бъдещи периоди, поради голямата обща стойност (30-50 хил. лв.) на документа. Периодът на разсрочване ...

Данъчни амортизации

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.
Въпрос: Търговско дружество осъществява няколко дейности, една от които е отдаване на собствени дълготрайни активи - автомобили под наем (рент-а-кар), включително и от висок клас. При покупката им е ползвано право на приспадане на данъчен кредит. Пр...

Счетоводно начислени, но неизплатени възнаграждения

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.
Въпрос: Българско дружество има клауза в трудовите договори за изплащане на бонуси на някои служители при постигане на определени положителни резултати на дружеството. Тези резултати обаче стават ясни през месец март и едва във ведомостите за месец м...

Данъчни задължения, възникващи за напускащите членове от събирателното дружество и за самото събирателно дружество

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.
Въпрос: При прекратяване на членство в събирателно дружество (местно лице) на съдружници (местни лица) по тяхно желание, с което оставащите двама съдружници също са съгласни да изплатят полагащите им се дялове, възниква следният въпрос: Какви данъчни...

Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Въпрос: През 2013 г. е пенсиониран служител на фирмата с 10 години трудов стаж. При пенсиониране сме прекратили трудовия договор на съответното основание и веднага от същия ден сме го назначили отново на работа, като лицето работи до март 2015 г., ко...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 64 от 03.08.2018

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 27 от 27.03.2018

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 59 от 17.07.2018

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 65 от 07.08.2018

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 40 от 15.05.2018

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 15 от 16.02.2018

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 15 от 16.02.2018

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 65 от 07.08.2018

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 55 от 03.07.2018

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 18 от 27.02.2018

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...  
             АКТУАЛНО: Към всеки абонамент над 99 лв. без ДДС подаряваме "Настолник на счетоводителя - 2018"