Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Ново в Експертис - последен брой, добавен на

Приложима данъчна ставка при доставка с предмет отдаването под наем на недвижими имоти и съпътстващите го доставки на топлоенергия и природен газ

Отговаря Мина ЯНКОВА - данъчен експерт в МФ
Имам въпрос относно прилагането на 9% ставка по ЗДДС. На семинар беше казано, че за фирмите, които са наемодатели и префактурират топлоенергия (централно отопление) и/или природен газ на наемателите си, следва да прилагат тази намалена ставка. Въпрос...

Два трудови договора по 8 часа в едно и също време

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Случайно открихме, че работник, с когото имаме трудов договор за пълно работно време, е сключил и с друг работодател трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ също на пълен работен ден 8 часа. Как да постъпим? С оглед запазване на здравето и работ...

Командироване на трудоустроено лице

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Може ли трудоустроено лице да бъде командировано за повече от 30 дни за една календарна година? По отношение на командироването в Кодекса на труда не е предвидена някаква специална закрила на трудоустроените лица, тоест спрямо тях се прилага общият ...

Амортизация на активи

Отговаря Христо Досев -  регистриран одитор
Дружество, занимаващо се с търговия на територията на България, изгражда сграда чрез подизпълнители, част от която ще се използва за нуждите на дружеството, а останалата част ще се отдава под наем. Към момента строежът е на етап груб строеж и е получ...

Осигуряване на съдружник

свободен достъп

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално осигуряване
ООД има двама собственици, които работят в ООД-то на трудови договори. Единият от собствениците е пенсионер. Може ли да се прекрати трудовият му договор и впоследствие да се сключи с пенсионера/собственик граждански договор? В такъв случай лицето по...

№ 94-00-111 от 15.07.2022 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Посочвате, че като физическо лице работите по трудови правоотношения на територията на Обединеното кралство Великобритания, като това ще продължи и за напред. Там е и постоянното Ви местоживеене. Искате да извършвате продажби на различни стоки, като ...

№ 96-00-111 от 10.05.2022 г. Относно: Прилагане на чл. 209 от Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. е постъпило запитване с вх. № 96-00-115/10.05.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството ще предоставя на работниците си социална придобивка в натура – ваучери за храна. Въ...

№ 2-356 от 17.05.2022 г. Относно: Прилагане на на чл.189б, ал. 2, т. 8 от ЗКПО

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Закупен е актив (машина), чиято функционалност и характеристики са подобрени в сравнение с тези на аналогичен притежаван от предприятието към момента на покупка. Впоследствие предприятието се е освободило чрез продажба или бракуване от притежавания п...

№ 94-00-84 от 25.05.2022 г. Относно: Попълване на „Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице“ – обр. ОКд-5

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи по електронен път Ваше запитване с вх. № 94-00-84/25.05.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Подал сте заявление за регистрация като самоосигуряващо се лице по електронен...

№ 96-00-129 от 26.05.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

свободен достъп

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-129/26.05.2022 г., препратено по компетентност от ТД на НАП ……, относно прилагане на ЗДДС, ЗДДФЛ и ЗКПО. Изложена е следната фактическа обстановка...

Облагане на доход от продажба или замяна на акции или дялове

Димитрина Захаринова, регистриран одитор
Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин сключва договор за прехвърляне на дялове от капитала на дружество, в което е съдружник. Цената ще бъде платена на части. Част от сумата ще бъде получена при подпис...

Бащата (осиновителят) има право на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст в размер два месеца

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Бих искал да получа информация относно новоприетия платен отпуск за бащи в размер на 2 месеца за отглеждане на дете. От кога ще мога да се възползвам от същия? Според чл. 164в, ал. 1 от КТ бащата (осин...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 62 от 05.08.2022

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 58 от 23.07.2022

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 62 от 05.08.2022

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 56 от 19.07.2022

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 62 от 05.08.2022

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 51 от 01.07.2022

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 52 от 05.07.2022

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 59 от 26.07.2022

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 52 от 05.07.2022

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 94 от 25.11.2022

вижте пълния списък...

Наскоро добавени документи в Експертис

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...