Ново в Експертис - обновено на

Документацията при трансферно ценообразуване

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Сред дефинициите на понятията, дадени с допълнителните разпоредби (ДР) на действащата редакция на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), няма дефиниция, която да определя съдържанието на понятието “трансферно ценообразуване” за целите и по ...

Първоначална оценка на ДМА, получен в резултат на апортна вноска

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.
Дружество А апортира в дружество Б недвижим имот (сграда на етап груб строеж, със сключен предварителен договор за продажба) през 2015 година. В същата година дружество А продава дяловете си в дружество Б. Към датата на апорта дружество А е издало ав...

Платен годишен отпуск след болнични

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
При болничен отпуск от 1 година работник/служител има ли право на допълнителен отпуск за ненормирано работно време и на допълнителен платен отпуск по КТД като член на синдикална организация, въпреки че не е плащал членски внос през годината? Право н...

Нанасяне на поправки в трудовата книжка

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Кой трябва да нанесе поправка в трудовата книжка на грешно вписано основание за прекратяване на трудовото правоотношение? Трудовата книжка се съхранява от работника или служителя. При поискване той е длъжен да я предостави на работодателя, за да се ...

Баланс на дружество в ликвидация

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.
Състоянието на дружество е следното: Тече шестмесечният период за предявяване на искания от кредиторите. В баланса имам: АКТИВ Гр. 20 - 2 000 ПАСИВ 101 - 5 000 (капиталът е внесен изцяло) 121 - -15 000 122 - 20 000 123 - -20 000 401 - ...

Получени парични средства, представляващи членски внос

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: ЮЛНЦ – сдружение, регистрирано по ЗДДС, издава на румънска фирма фактура за платен членски внос. Не се начислява ДДС на основание чл. 44, ал. 1, т. 3 от ЗДДС. Трябва ли да се подава в този случай VIES декларация? Румънската фирма е регистрира...

Командироване на работник за повече от 30 дни

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Въпрос: Строителна фирма сключва договори за строителство в различни градове в България, като строителството продължава няколко месеца. През това време се налага работници и служители да бъдат командировани на съответния обект за срок по-дълъг от 30 ...

Решение № 11473 от 26.07.2019 г. по адм. дело № 12388/2018 г.

Предмет на спора е допълнително начислен корпоративен данък. Способът за поправка на очевидна фактическа грешка, регламентиран в разпоредбата на чл. 175, ал. 1 АПК, не може да бъде използван за пререшаване на влязлото в сила решение. Волята на съста...

Договор за изпитване

Красимир Добрев, юрист
Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Има ли разлики между договора за изпитване и нормалния трудов договор? В Кодекса на труда (КТ) има текстове за договорите за изпитване, които вече се ползват масово от работодателите. Всъщно...

Облагане доходите на физическите лица - земеделски стопани

Лорета ЦВЕТКОВА – данъчен експерт в НАП
Законът за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) съдържа някои специфични правила, касаещи облагането на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ), но извършват селскостопанска дейност1. Коректното им пр...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 ОТ 7 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г. МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2019 Г. ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА

ДВ. бр. 89 от 12.11.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281 ОТ 7 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2019 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРУДА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА

ДВ. бр. 89 от 12.11.2019

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 83 от 22.10.2019

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 79 от 08.10.2019

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 83 от 22.10.2019

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 79 от 08.10.2019

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 64 от 13.08.2019

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 61 от 02.08.2019

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 58 от 23.07.2019

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 83 от 22.10.2019

ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ДВ. бр. 83 от 22.10.2019

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

ДВ. бр. 74 от 20.09.2019

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...