ЗАЯВЕТЕ ВИДЕОЗАПИСА ТУК...

Ново в Експертис - обновено на

Доставка на услуги, предоставяни от туроператор

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Фирмата ни извършва туроператорска дейност и е регистрирана по ДДС. Ще предоставя услугата на хотелиери. С какъв процент ДДС ще се начислява облагаемата основа с 9%, 20% или на маржа? Отговор: Запитването ви е много общо и не дава представа ...

Туристически данък

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Туристическият данък част ли е от данъчната основа при предоставени услуги по настаняване в хотел с оглед разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от ЗДДС и чл. 15 от ППЗДДС? Отговор: Данъчната основа на доставките се определя на базата на всичко, кое...

Отчитане на разходите за заплати и възнаграждения и на разходите за осигурителни вноски на персонал по трудови и служебни правоотношения

Минко ВЕЛКОВ
Както и в другите небюджетни предприятия, към края на всеки месец (разглеждан като самостоятелен отчетен период) за положения труд от персонала, нает по трудови правоотношения в БО, съгласно разпоредбите на КТ1 работодателят трябва да извърши начисля...

Право на платен годишен отпуск и обезщетение за неизползван отпуск на лице, работещо на две места на по 1/2 щатна бройка

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Моля да ни отговорите какъв размер платен годишен отпуск се полага на лице, работило на по половин щатна бройка при двама работодатели през периода от 01.05. 2019 г. до 31.08.2019 г. и какъв е размерът на паричното обезщетение по чл. 224 от КТ? Чл. ...

Консолидиране на финансови отчети

Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Съгласно чл. 31, ал. 1 от Закона за счетоводството консолидиран финансов отчет се съставя от предприятие майка по правилата и изискванията на Националните счетоводни стандарти или Международните счетоводни стандарти. В чл. 32 от закона е посочено, че...

№ 24-39-27 от 15.05.2019 г. Относно: становище по въпроси, свързани с прилагането на чл. 213 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), поставени от банка „………..“ АД

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № 24-39-27/14.02.2019 г., са поставени следните въпроси: 1. Когато клиентът на банката получава суми от няколко източника, как следва да бъ...

№ 53-04-644 от 21.06.2019 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъка върху добавената стойност

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с №53-04-644/07.06.2019 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъка върху добавената...

Отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Ползвах 280 дни непрекъснат отпуск по болест. Не се чувствам готова да се върна на работа. Има ли право работодателят да откаже ползв...

Данъчно третиране на услуги за отдаване под наем на апартамент - съпружеска съсобственост

свободен достъп

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Въпрос: Физическо лице отдава апартамент под наем чрез Booking и Airbnb. Какви са данъчните и осигурителните задължения на физическото лице (по ЗДДФЛ като доход от наем и по ЗМДТ с патентен данък)? Кой трябва да декларира задълженията, апартаментът е...

Прилагане на Наредба Н-18 от бюджетни организации

Отговаря Милена КИРИЛОВА - юрист
Във връзка с промените в Наредба № Н-18 от 2006 г. изисква ли се от бюджетните предприятия (общини, държавни институции и др.) да работят с касов апарат, свързан със СУПТО, съгласно изискванията на наредбата по отношение на приходите, които те събира...

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2018 Г.

ДВ. бр. 7 от 24.01.2020

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-4 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2020 - 2022 Г.

ДВ. бр. 7 от 24.01.2020

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 99 от 17.12.2019

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 79 от 08.10.2019

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 102 от 31.12.2019

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 102 от 31.12.2019

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 101 от 27.12.2019

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 101 от 27.12.2019

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 102 от 31.12.2019

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 100 от 20.12.2019

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 61 от 02.08.2019

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 102 от 31.12.2019

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...