Ново в Експертис - обновено на

УДЪРЖАНЕ И ВНАСЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ДАНЪК ПО ГЛАВА ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ)

Мариета ПЛОЧЕВА – данъчен консултант
Актуално към 01.01.2019 г. I. Правно основание (регламент) на процедурата Закон за доходите върху данъците на физическите лица - глава шеста чл. 8, чл. 37, чл. 37а, чл. 38, чл. 46, чл. 50, чл. 55, чл. 56, чл. 57, чл. 65, чл. 66, чл. 67, чл. 68, чл. ...

Отпуск на майката при поемане на детето за отглеждане по чл. 26 от Закона за закрила на детето

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Следва ли да прекратим отпуска за бременност и раждане на майка, чието дете е поето за отглеждане от друго лице по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето? В съответствие с чл. 163, ал. 7 от КТ работничка или служителка, при която е настанено ...

Защита на личните данни

Отговаря Любка ЦЕНОВА - д-р по право, адвокат
Като администратор на личните данни по Закона за защита на личните данни се интересувам кой нормативен акт трябва да спазим - Закона за защита на личните данни или Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физич...

Прекъсване на срока за изпитване при ползване на законоустановен отпуск

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц. д-р по трудово право
Служителка е назначена с трудов договор по чл. 70 КТ със срок на изпитване 6 месеца. В рамките на срока на изпитване същата излиза в отпуск за бременност и раждане. След навършване на 1 година на детето подава молба и за полагащия се платен отпуск и ...

Почасова работа по еднодневен договор

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Може ли еднодневен договор по чл. 114а от КТ да се сключва за почасова работа? Нормалната продължителност на работното време по еднодневния договор е 8 часа. Страните по такъв трудов договор могат да уговарят работа и за половината от нея, тоест за ...

Онлайн търговия

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.
Гражданин на Обединеното кралство си прави фирма в България. Фирмата има сайт (платформа) за електронна търговия. Предлага стоки от 5 китайски доставчика на клиенти от ЕС, главно от Обединеното кралство. Клиентите правят заявка в сайта, плащат чрез P...

Отговорност на адвокат за вреди от дейността му

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Българско дружество сключва договор за абонаментно обслужване (текущи консултантски услуги през месеца) с адвокат. В договора е заложена клауза, според която дружеството не може да претендира за обезщетения вследствие действия или бездействия, дадени...

Облагане доходите на преводач

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Физическо лице от РБ извършва преводи за фирма в Холандия, която има VAT номер. Лицето не е регистрирано като свободна професия, не е самоосигуряващо се лице, не е регистрирано и по ЗДДС. Няма сключен трудов договор с фирма. Внася ли здравни осигуров...

Обезщетение за претърпени имуществени вреди

Димитрина Захаринова, регистриран одитор
Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: През 2018 г. възниква огнище на туберкулоза, в следствие на което принудително са заклани кравите на земеделски производител. Полученото обезщетение подлежи ли на деклариран...

Изпращане за изпълнение на временна работа в друго предприятие

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работодателят ми е сключил договор с друга фирма , за това че аз като негов служител ще извършвам счетоводни услуги в другата фирма. ...

Отмяна на заповедта за прекратяване на трудовия договор и възстановяването на работа на работника или служителя

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: От 04.02.2019 г. съм възстановен на работа след незаконно уволнение, но придобих право на пенсия. Учител съм с 27-годишен стаж при ед...

Лицата, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч, не подават годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейност

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
През 2018 г. фирмата ми е ЕООД и не е извършвала дейност през 2018 г. Имаме начислени амортизации за стопански инвентар в размер на 808 лв. В този случай каква декларация ще трябва да подадем по чл. 92 от ЗКПО или декларация без дейност към НСИ и аг...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 12 от 08.02.2019

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 92 от 06.11.2018

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 17 от 26.02.2019

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 33 от 19.04.2019

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 33 от 19.04.2019

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 25 от 26.03.2019

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 32 от 16.04.2019

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...