Ново в Експертис - обновено на

Придобиване на право на строеж

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.
Физическо лице получава дарение безсрочно и безвъзмездно учредено право на строеж: “Да изгради двуетажна жилищна сграда с партер стоматологичен кабинет”. Общината допуска проекта в исканата към момента част за застрояване - “Първи етап - стомато...

Признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за пътуване и престой на физически лица

Отговаря д-р Николай НИКОЛОВ - д.е.с.
ЕООД, регистрирано в България. Собственикът е грък. Пътува в ЕС и Китай. Има ДУК в писмена форма. Признават ли се за разход командировките му (доказано има срещи и реален резултат от тях), ако пътува по следните маршрути: Атина - Китай; Атина - Полша...

Извънреден труд в системата на МВР по време на избори

свободен достъп

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Следва ли да се заплаща извънреден труд на служителите на МВР, участващи в дейности във връзка с произвеждането на избори? За служителите по трудови договори в МВР се допуска полагане на извънреден труд, когато: • извършват работи, свързани с произв...

Придобиване на гориво за собствено потребление

Отговаря Ганка ПЕТРОВА - гл. експерт по приходите в НАП
Дружеството е регистрирано по ДДС, има ведомствена бензиностанция за нуждите на собствени транспортни средства и механизация. Закупува гориво на едро от доставчици на територията на страната. Дружеството не извежда акцизни стоки от данъчни складове и...

Смяната на собственика не е основание за уволнение

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Фирмата, в която работим, беше продадена на друг собственик. Преди няколко дни получихме заповеди за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда - поради ликвидация на предприятието, въпреки че то не е ликвидирано. Производството остава същ...

Обезценка на стоки

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., регистриран одитор
Дружество има закупена стока с ползван данъчен кредит в размер на 120 000 лв. Стоката е морално остаряла и е закупена преди пет години. Искаме да извършим преоценка на застоялата налична стока. Какво отражение ще намери в осчетоводяването и в съответ...

Превръщане на допълнителен трудов договор в основен

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Служител работи по основен трудов договор на 8 часа и по допълнителен трудов договор при друг работодател за 4 часа. След прекратяването на основното трудово правоотношение служителят остава да работи при другия работодател по досегашния допълнителен...

Трудов стаж, който се зачита при определяне размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Предстои да назначим главен счетоводител. Част от трудовия му стаж е като стоковед, ръководител пласмент и началник изкупуване в месо...

Зачитане на осигурителни периоди, когато едно лице е живяло и/или работило в повече от една държава членка

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Работила съм две години в Кипър и от август 2018 г. съм в България. Ще ми се признае ли доходът от там за да получа обезщетение за ма...

№ 23-22-851 от 21.06.2018 г. Относно: условията и редът за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната: „Х“ ще извършва електронна търговия, като за целта ще закупува стоки от българско дружество регистрирано за целите на ЗДДС. Закупените стоки, ще се изпращат от името на „Х“ до склад на Ама...

№ 20-00-133 от 30.05.2018 г. Относно: признаване за данъчни цели сканирани фактури, получени по електронен път в PDF формат и задължение за съхраняване на хартиен лист

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е производител на безалкохолни напитки на територията на Република България. В хода на своята търговска дейност извършва покупка на суровини, материали и услуги, за които получава о...

Осигуряване на управители в ООД и деклариране на доходите

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор
Дружеството е ООД с трима съдружници, двама от които са вписани управители и се осигуряват по ДУК получаващи възнаграждение. Вариант 1:  Единият от двамата съдружници, който е вписан управител и се осигурява по ДУК към момента, желае да премине на тр...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 12 от 08.02.2019

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 92 от 06.11.2018

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 17 от 26.02.2019

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 33 от 19.04.2019

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 33 от 19.04.2019

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 25 от 26.03.2019

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 32 от 16.04.2019

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...