Ново в Експертис - последен брой, добавен на

Решение № 13893 от 10.11.2020 г. по адм. дело № 8458/2019 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС за периода 01.2008 г. – 12.2010 г. и задължения по ЗДДФЛ за 2008 г. – 2010 г. ведно с лихви след проведена по чл. 122 и сл. ДОПК ревизия поради наличие на обстоятелства по чл. 122, ал. 1, т. 2 и 4 ДОП...

Решение № 14212 от 17.11.2020 г. по адм. дело № 8087/2020 г.

Предмет на спора са допълнителни задължения за ДДС и корпоративен данък за данъчен период 2017 г. ведно с лихви. Според практиката на СЕС доставката на услуги подлежи на данъчно облагане само ако между доставчика и получателя съществува правоотношени...

Решение № 14724 от 27.11.2020 г. по адм. дело № 7070/2020 г.

Предмет на спора е ангажирана отговорност на основание чл. 19, ал. 2 ДОПК за задължения на ЕООД за корпоративен данък за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. за ДДС, както и за начислените лихви за просрочие. В РА не е конкретизирана приложимат...

Право на приспадане на данъчен кредит

Отговаря Ганка ПЕТРОВА - гл. експерт по приходите в НАП
Фирма “Х” разполага с голям парк от машини - багери, влекачи и др., както и автомобили - товарни и леки, които използва за дейността си. Зареждането с гориво на леките автомобили се извършва на ведомствена бензиностанция и на външни бензиностанции. З...

Корекция на данъчен кредит при брак

Отговаря проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., рег. одитор
Фирмата ни е регистрирана по Търговския закон като юридическо лице ООД с предмет на дейност търговия и производство на части за машиностроенето и минната промишленост. При доставката на части и материали от Германия установихме, че една част от товар...

Удръжки от заплата

Красимир Добрев, юрист
Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Кога и какви удръжки от заплатата могат да бъдат правени? Според действащите норми на Кодекса на труда (КТ) трудовото възнаграждение се изплаща в пари. Допуска се по изключение, когато е пре...

Здравни вноски по време на майчинство

Димитрина Захаринова, регистриран одитор
Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Жена е назначена на трудов договор по заместване на отсъстващ служител и след завръщането му договорът є е прекратен. От 12.03.2019 г. (преди прекратяване на трудовото право...

№ ПНМД-01-96/2020 г. от 11.11.2020 г. ОТНОСНО: Система за контрол на достъпа с лицево разпознаване с мониторинг на телесната температура

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Становище Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав – председател: Венцислав Караджов и членове: Мария Матева и Веселин Целков, на заседание, проведено на 14.11.2020 г., разгледа искане за становище (рег. № ПНМД-01-96/02.10.2020 г.), с ко...

НАРЕДБА № 8 ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРОДУКТИТЕ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ТЪРГОВИЯТА, ПРЕОПАКОВАНЕТО, СЪХРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА ИМ

ДВ. бр. 18 от 02.03.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63 ОТ 25 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2021 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО

ДВ. бр. 18 от 02.03.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 ОТ 25 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г.

ДВ. бр. 18 от 02.03.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 ОТ 25 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2021 Г.

ДВ. бр. 18 от 02.03.2021

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 12 от 12.02.2021

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 109 от 22.12.2020

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 105 от 11.12.2020

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 17 от 26.02.2021

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 103 от 04.12.2020

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 14 от 17.02.2021

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 14 от 17.02.2021

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 104 от 08.12.2020

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 16 от 23.02.2021

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 17 от 26.02.2021

вижте пълния списък...

Наскоро добавени документи в Експертис

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...