Излъчването на живо ще стартира на 13 декември (петък) от 10:00 ч., ще продължи до 16:45 ч., а след това ще е достъпен пълният видеозапис.

Ново в Експертис - обновено на

Продажби на талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.
Счетоводител съм на фирма, която има магазин за хранителни стоки. Предстои регистрация по ЗДДС. В него започват да продават и билетчета на Националната лотария. Те се получават в магазина с документ стокова разписка в началото на месеца. В края на ...

Задължението за назначаване на хора с трайни увреждания

Отговаря доц. д-р Андрей Александров
Във връзка със Закона за хората с увреждания (чл. 38, ал. 1, т. 1) имаме незапълнена квота за едно лице. На 01.07.2019 г. входирахме в Агенцията по заетостта уведомление по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ и чл. 22 от ППЗХУ за едно работно място, за длъжност “Ми...

Доставка на услуга в ЕС между регистрирани по ДДС лица

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Българска фирма, регистрирана по ДДС, чиято дейност е в България, ще консултира испанска фирма, регистрирана по ДДС. Консултациите ще се извършват по телефон или имейл, като нашият консултант ще бъде в България (консултациите ще бъдат във връзка с на...

Доставка с монтаж и инсталиране на стока, придобита чрез внос от трета страна

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Ние сме българска фирма, регистрирана по ДДС в България. Закупуваме машина от Русия, която ще бъде обмитена в България и впоследствие ще бъде продадена на немска фирма, регистрирана по ДДС в Германия. Фактурирането ще протече по следния начин...

Извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време

Отговаря Гошо МУШКАРОВ – д-р по икономика
Въпрос: Има ли ограничение в брой часове извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време? Отговор: При сумираното изчисляване на работното време в някои дни от периода на сумиране се работи повече часове от нормалното, а в други - по-мал...

№ 26-Д-198#h от 03.06.2019 г. ОТНОСНО: Отчитане на внос на стоки при митнически режим 4200 (VP42) - Едновременно допускане за свободно обращение и крайна употреба на стоки, които са предмет на освободена доставка по ДДС, за друга държава членка

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Фактическа обстановка. Дейността на българско дружество „X“ ЕООД е покупко-продажба на стоки. Стоките се закупуват от Китай и пристигат с воден транспорт в Гърция. Обмитяването става на пристанище Солун, Гърция, при условията на митнически режим 42 (...

Решение № 10361 от 04.07.2019 г. по адм. дело № 3799/2019 г.

Предмет на спора e солидарна отговорност по чл. 177 от Закона за данък върху добавената стойност за данъчен период от 01. до 30.09.2015 г. за невнесен данък върху добавената стойност с и лихви за извършени доставки. Разпоредбата на чл. 177, ал. 1 ЗД...

Решение № 10780 от 10.07.2019 г. по адм. дело № 14629/2017 г.

Предмет на спора e обезщетение за имуществена вреда, представляваща разходи за адвокатски възнаграждения, направени във връзка с оспорването на наказателно постановление на директора на Териториалната дирекция на Националната агенция по приходите - П...

Решение № 11130 от 17.07.2019 г. по адм. дело № 2815/2019 г.

Предмет на спора e наложена на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. «а» ЗДДС, ПАМ запечатване на обект магазин за търговия с детски дрехи и играчки. Нарушението е установено на 20.10.2018 г. и е констатирано при извършено наблюдение от органите по при...

Решение № 7 от 23.01.2018 г. по тр.д. № 1393/2017 г., III г. о.

Изискванията на чл. 195 КТ относно съдържанието на заповедта за дисциплинарно наказание са изпълнени, когато нарушението е конкретизирано в достатъчна стенен - с оглед защитата на работника или служителя и за да бъде осъществен съдебният контрол за з...

№ 20-28-4 от 08.07.2019 г. Относно: Приложение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

свободен достъп

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция ОДОП …. е постъпило запитване с вх. № 20-28-4/21.06.2019 г., препратено по компетентност от Дирекция ОДОП …., прието с вх. № 5304-659/13.06.2019г. с което искате отговор относно приложението на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. и е из...

Прекратяване на договор на основание чл. 71 от КТ

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Имам син на една година и 9 месеца. Ако ме преназначи работодателят на нова длъжност, с изпитателен срок и след това ми прекрати дого...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 94 от 29.11.2019

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 79 от 08.10.2019

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 96 от 06.12.2019

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 96 от 06.12.2019

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 96 от 06.12.2019

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 96 от 06.12.2019

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 96 от 06.12.2019

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 61 от 02.08.2019

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 96 от 06.12.2019

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 58 от 23.07.2019

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...