Ново в Експертис - обновено на

Счетоводно отчитане на авансови и последващи плащания при предоставяне на туристически (хотелски) услуги

Минко ВЕЛКОВ
В сферата на туризма обичайна практика е клиентите да резервират нощувки за определен период или даже за конкретна дата. В такива случаи обикновено се изисква авансово плащане, покриващо цялата стойност на услугата или най-малкото някакъв процент от ...

Отчитане на наем

Отговаря Христо ДОСЕВ - регистриран одитор
ЕООД има сключен договор за наем на помещение с физическо лице, като в договора наемът е в размер на 300 лв., но е договорено с наемодателя първите 12 месеца да плащам 200 лв., като разликата от 100 лв. е за направени подобрения в наетия имот. Каква ...

Третиране по ЗДДС на доставките на превозни средства

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: При покупка на лек автомобил със статут № 1 от частно лице има ли ограничения при регистрация по ЗДДС и ползване и ако има, какви са те? Какви са условията за придобиване и ползване на територията на България и за чужбина? Отговор: Предвид н...

Осигурителен доход за самоосигуряващи се лица

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване
Въпрос: Преводач иска да бъде СОЛ в ЕООД и да се осигурява на 600 лв., подал е ОКД 5, трябва ли да подаваме справка или уведомление към НАП, че ще се осигурява на сума над 510 лв. и какво уведомление да се подаде? Отговор: Минималният осигурителен д...

Ползване на платен годишен отпуск от учителите

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц., д-р по трудово право
Имат ли право учителите да излизат платен отпуск през учебната година (налага им се да ползват 2-4-5 дни през учебно време)? Подобни въпроси се поставят сравнително често, доколкото учителите действително най-често използват платения си годишен отпу...

№ М-24-36-75 от 31.10.2017 г. Относно: отписване на задължения на починало самоосигуряващо се лице

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
По повод Ваше запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. №М-24-36-75 от 16.11.2016 г., препратено по компетентност от дирекция ОДОП ………….., отговарям следното: В запитването посочвате, че в процедура ...

Продажба на право на строеж

Христо Досев, регистриран одитор
В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Ние сме инвеститор, на когото е прехвърлено право на строеж от две лица. Едното е ЮЛ, другото е физическо лице. Срещу това инвеститорът приема п...

Възникване на данъчното събитие при вътреобщностно придобиване

Моника Петрова, данъчен експерт
В бр. 4 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Моника Петрова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Издадена е фактура на 03.07.2017 г. и на същия ден е платена. Доставчикът доставя стоката до склада на фирмата за своя сметка на 06.07.2017 г. Определена ...

Деклариране придобиването на имот

Красимир Добрев, юрист
В бр. 2 от 2018 г. на в. „Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Трябва ли да се декларира придобиването на имот и кой трябва да направи това? Всекидневно в страната се придобиват хиляди имоти. Това става чрез различни способи - от продаж...

Дата на издаване на трудовата книжка

Мариана Василева, юрист в АМС
В Апис библиотека Мариана Василева, юрист в АМС, отговаря на въпроса: С каква дата трябва да се издава трудовата книжка? Известно е, че трудовата книжка е основният удостоверителен документ за факти и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на ра...

№ 24-00-235 от 25.05.2017 г. Относно: подлежи ли на независим финансов одит съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, годишният финансов отчет на предприятие, което не е надвишило два от показателите на чл. 37 от Закона за счетоводството

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Фактическа обстановка: Търговско дружество, дъщерно предприятие на предприятие – майка, регистрирано в друга държава – членка на ЕС, е „микропредприятие“, съгласно изискванията чл. 19, ал. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч) по данни за 2016 г. За 20...

ДДС № 2 от 19.03.2018 г. ОТНОСНО: Промени в Единната бюджетна класификация за 2018 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Уведомяваме ви, че в Единната бюджетна класификация за 2018 г. (ЕБК за 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения: 1. В Раздел VII - А.2 от ЕБК за 2018 г. се правят следните промени: 1.1. наименованието на подраздел А.2.1 се изменя както след...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 46 от 01.06.2018

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 27 от 27.03.2018

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 42 от 22.05.2018

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 24 от 16.03.2018

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 40 от 15.05.2018

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 15 от 16.02.2018

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 15 от 16.02.2018

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 24 от 16.03.2018

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 18 от 27.02.2018

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

ДВ. бр. 28 от 29.03.2018

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...  
             ВАЖНО! Поради огромният интерес към семинара, местата за 15, 16 и 22 май се запълниха.Обявяваме четвърта дата за провеждане - 27 юни (сряда)
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СЕМИНАР:
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 27 юни 2018 г., София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с GDPR
Участие на място | Пълен видеозапис