Ново в Експертис - обновено на

Префактуриране на използвано гориво за взет под наем товарен автомобил

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор
Фирма е взела под наем товарен автомобил. През януари при зареждане на горива е използвана карта за зареждане на името на фирмата наемодател. Как да се включи разходът за гориво във фирмата наемател? Бензиностанцията отказва да пусне отделна фактура ...

Прекратяване на трудовия договор поради съкращаване на щата

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Въпрос: Прекратявам трудов договор на осн. чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ поради съкращаване на щата. На основание чл. 335, ал. 2, т. 2 от КТ заявявам, че няма да спазя срока на предизвестието, като ще заплатя обезщетение по чл. 220, ал. 1 от КТ. Връчвам...

Удръжки от трудовото възнаграждение при прекратен трудов договор

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
През 2017 г. работех като касиер в общинска болница. През това време на основание чл. 222, ал. 3, от КТ начислих на наша служителка обезщетение, което включваше основната заплата, добавка за прослужено време в едно предприятие, възнаграждение за ноще...

Изключване на съдружник от ООД

д-р Нели Маданска
В бр. 1 от 2018 г. на сп. “Търговско и облигационно право” д-р Нели Маданска коменира изключването на съдружник от ООД. Според чл. 74 ТЗ всеки съдружник или акционер може да предяви иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за отмяна на реше...

Някои въпроси, възникващи при облагането с ДДС на търговията със стоки в рамките на ЕС

Бойчо МОМЧИЛОВ - адвокат
Когато става въпрос за облагането с ДДС на търговията със стоки в рамките на ЕС, на първо място следва да разгледаме и да имаме предвид правната регламентация на вътреобщностните доставки, от една страна, (ВОД) и вътреобщностните придобивания (ВОП), ...

Отчитане на дарение

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Въпрос: Дружество, регистрирано за целите на ДДС, при сключване на договор с мобилен оператор получава мобилен апарат. Във получената фактура е записано единична цена на апарата 1000 лв., 100% търговска отстъпка - 1000 лв., стойност на сделката 0,00...

№ 20-21-107 от 22.11.2017 г. Относно: търговия със стоки и прилагане на разпоредбите на ЗДДС

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи уточнение във връзка с отговор по писмено запитване с изх. № 20-21-107/ 13.10.2017 г. Направени са следните уточнения: 1. Стоките се изпращат /транспортират/ до краен клиент изцяло за сме...

№ 3-2305 от 02.11.2017 г. Относно: данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на услуги, свързани с посредничество при отпускане на кредити

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Според изложеното в запитването дружество e с предмет на дейност изготвяне на пазарни оценки на недвижими имоти и машини, съоръжения и др. консултантски услуги. Дружеството е сключило споразумение с българска търговска банка, съгласно което същото, в...

№ 07-00-200 от 08.12.2017 г. Относно: търговия със стоки и прилагане на разпоредбите на ЗДДС

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпиха Ваши писмени запитвания с вх. № 07-00-200/ 27.11.2017г. и 07-00-200-1/ 28.11.2017 г., препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП. Изложена е следната фактическа обстановка: Фир...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Вписване в трудовата книжка и в заповедта за освобождаване

свободен достъп

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Моля да ни отговорите на следните въпроси, възникващи в практиката ни: 1. Коя дата е правилна да се вписва при прекратяване на трудов договор - последният работен ден или първият неработен ден? 2. Може ли в трудовата книжка да е посочен последният ра...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 30 от 03.04.2018

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 27 от 27.03.2018

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 30 от 03.04.2018

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 24 от 16.03.2018

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 30 от 03.04.2018

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 15 от 16.02.2018

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 15 от 16.02.2018

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 24 от 16.03.2018

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 96 от 01.12.2017

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 99 от 12.12.2017

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...  
             ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис