Ново в Експертис - обновено на

Данъчно третиране на доставка на автомобили

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Българска фирма, нерегистрирана по ЗДДС, търгува с коли втора употреба, които купува от физически лица - дилъри, и от юридически лица, които не са дилъри, от страни - членки от ЕС. Как следва да се формира облагаемият оборот за задължителната...

Право на платен отпуск по чл. 168 от КТ

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Въпрос: Служителка постъпва на работа на 6 август 2018 година. Назначена е на срочен трудов договор за период от една година. Има две деца под 18 години. През октомври месец същата година лицето решава да ползва отпуск по чл. 168, ал. 1 от КТ в разме...

Решение № 1424 от 04.02.2019 г. по адм. дело № 9855/2018 г.

Предмет на спора е налагане на принудителна административна мярка от 2018 г. Когато налага ПАМ на основание чл. 186, ал. 3 ЗДДС, административният орган не е длъжен да обоснове и докаже висока степен на обществена опасност на нарушението. Доколкото ...

Решение № 1697 от 07.02.2019 г. по адм. дело № 7506/2018 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък по чл. 48, ал. 2 ЗДДФЛ за 2011 г. ведно с лихви. Съгласно чл. 29а, ал. 1 ЗДДФЛ (в редакцията, приложима през 2011 г.), облагаемият доход от стопанска дейност на регистрирани по ЗДДС физически лица, к...

Стаж в българско предприятие на студент, който следва в държава от ЕС

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Студент, който следва в държава от ЕС, иска да проведе неплатен стаж по програма “Еразъм+” в българска фирма. За целта ще бъде подписано споразумение за обучение между университета, студента и българската фирма. Може ли да се приложи българското зако...

Счетоводното отчитане и представяне на обвързаните с активи дарения

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.
Дружество - ООД, регистрирано по ЗДДС, има отпуснато финансиране по програма от 2016 г., и приключва в месец февруари 2018 г. Какво е данъчно и счетоводно отразяване на операции по финансиране на разходи за заплати и закупуване на ДМА? Счетовод...

№ 24-39-52 от 04.07.2018 г. Относно: данъчно облагане на доходите по граждански договор с чуждестранно физическо лице по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмено запитване с вх. №24-39-52/22.05.2018 г., препратено от дирекция ОДОП …, за изразяване на становище по компетентност. Според фактическата ситуация, описана в запитван...

Отчитане приходите от продажба на продукция и стоки

Христо Досев, д.е.с.
В бр. 2 от 2019 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря н авъпроса: Как се отчитат приходите от продажба на продукция и стоки? Съгласно параграф 6.1 от СС 18, приходът от продажбата на продукция и стоки (който между впрочем ...

Прекратяване на ТД на основание чл. 326, ал.1 от КТ

експерти от МТСП
В сайта ма МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Главен счетоводител съм във фирма. Подадох заявление за прекратяване на трудовия договор с работодателя на основание чл. 326, ал. 1 о...

№ 20-28-7 от 17.12.2018 г. Относно: Оборот за регистрация по реда на чл.96 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и формирането на основа за облагане с корпоративен данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-28-7 от 30.11.2018 г., относно формиране на облагаем оборот за целите на задължителната регистрация по чл.96 от Закона за данък върху добавената стойност от данъчно задължено лице – туроператор. Съ...

№ 3-248 от 06.02.2018 г. Относно: Коректно попълване на годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Според изложеното в запитването, фирма декларира скрито разпределение на печалбата, посочвайки сумата в част VІІ на ГДД по чл. 92 от ЗКПО. Посочва се, че указанието на част VІІ гласи, че в тази справка се посочва общият размер на сумите с характер на...

№ 26-Т-94 от 26.10.2018 г. Относно: практика на органите по приходите на община …… при прекратяване на данъчното облагане на автомобили след отказ от право на собственост

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Централно управление на НАП е постъпило Ваше писмо с вх. № …...2018 г. относно прекратяване на данъчното облагане на автомобили при отказ от право на собственост върху тях, въпрос, отнасящ се до прилагане на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 35 от 30.04.2019

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 17 от 26.02.2019

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 33 от 19.04.2019

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 33 от 19.04.2019

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 25 от 26.03.2019

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 38 от 10.05.2019

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...