Ново в Експертис - последен брой, добавен на

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС ПРИ НАСЛЕДЯВАНЕ

Лиляна Панева - данъчен консултант
Актуално към 02.04.2021г. 1. Правно основание ЗДДС, чл. 132а, чл. 101, ал. 5 от ЗДДС (нова – в сила от 01.01.2020 г.) ППЗДДС, чл. 73, ал. 5, чл. 74, ал. 1 и ал. 2 2. Цел Целта на процедурата е да бъде извършена регистрация по реда на чл. 132а от ЗДД...

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС ПРИ ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ, ДАНЪКЪТ ЗА КОИТО Е ИЗИСКУЕМ ОТ ПОЛУЧАТЕЛЯ

Лиляна Панева - данъчен консултант
актуално към 02. 04.2021 г. Внимание: Почернените текстови или части от тях са в сила до 31.06.2021 г. 1.Правно основание на процедурата: ЗДДС: чл. 82, ал. 2, чл. 97а, чл. 101, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5 (в сила от 01.01.2020 г.), ал. 7 ал. ...

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕОБЩНОСТНО ПРИДОБИВАНЕ. РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС НА МЕСТНИ ЛИЦА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЛАГАЕМИ ВЪТРЕОБЩНОСТНИ ПРИДОБИВАНИЯ НА СТОКИ. РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА, УСТАНОВЕНИ В ДРУГА ДЪРЖАВА –ЧЛЕНКА ,КОИТО ИЗВЪРШВАТ ВЪТРЕОБЩНОСТНИ ПРИДОБИВАНИЯ НА СТОКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА ПО РЕДА НА ЧЛ. 15а , АЛ. 6 ИЛИ ЧЛ. 65а ОТ ЗДДС

Лиляна Панева - данъчен консултант
актуално към 02.04.2021г. Внимание: Почернените текстове от изложението или частите от тях са в сила до 01.07.2021 г. 1. Правно основание на процедурата: ЗДДС: чл. 99, чл. 100, ал. 2, чл. 101, чл. 103- 105, чл. 176-176 б, чл. 178 Чл. 99, ал. 7 и ал...

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА

Лиляна Панева - данъчен консултант
актуално към 02.04.2021г. (без регистрациите за режими по Глава осемнадесета от закона) Внимание: Почернените текстове от изложението или частите от тях са в сила до 01.07.2021 г. 1. Правно основание на процедурата: ЗДДС: чл. 15а, ал. 6 , чл. 65а,...

ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС НА НЕПЕРСОНИФИЦИРАНО ДРУЖЕСТВО, В КОЕТО УЧАСТВА СЪДРУЖНИК, КОЙТО Е РЕГИСТРИРАНО ПО ТОЗИ ЗАКОН ЛИЦЕ

Лиляна Панева - данъчен консултант
актуално към 02.04.2021 г. 1. Правно основание на процедурата: ЗДДС: чл. 101, ал. 2, т. 3 , чл. 101, ал. 5, чл. 132, ал. 5 и 6, чл. 74, чл. 75 ППЗДДС: чл. 61, чл. 74, ал. 1 т.1, чл. 75 2. Цел: Целта на процедурата е да разгледа задължителната реги...

Корекция на данъчен кредит

Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор
Въпрос: Юридическо лице, регистрирано по ДДС, извършва дейност в областта на производство на пелети от дървесен материал, закупува машини през последните години за сумата от 100 000 лв. Част от машините са амортизирани напълно, друга част от тях не. ...

Решение № 14030 от 12.11.2020 г. по адм. дело № 7725/2020 г.

Предмет на спора е увеличен финансов резултат на едноличен търговец със сума, представляваща разликата между начислените разходи за рента на свързани лица с търговеца и несвързано лице и размера на разхода за рента, който би се получил при пазарни це...

Решение № 15483 от 14.12.2020 г. по адм. дело № 9535/2020 г.

Предмет на спора е задължение за довнасяне на данък при придобиване на имущества по дарение или по възмезден начин с лихви за забава. Установяването на задължения по реда на чл. 107 ДОПК е въз основа на данните по подадена от задълженото лице деклар...

Формиране на резерви от ЕООД

Отговаря проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Българско еднолично дружество (ЕООД) с капитал 5000 лв. е формирало Други резерви 55 000 лв. от неразпределена печалба. Може ли едноличният собственик да вземе решение за разпределение на дивидент от формираните Други резерви? Ако е допустимо разпред...

Краткосрочни доходи на персонала

Отговаря Христо ДОСЕВ - регистриран одитор
Към 31.12.2020 г. имаме служителка, която е в отпуск по майчинство за първата и година, т.е. до 410-ия ден, съответно за 2020 година има неизползван платен годишен отпуск в размер на 15 дни. На каква база би трябвало да се изчисли разходът за тази от...

Решение № 56 от 05.01.2021 г. по адм. дело № 8038/2020 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит за 01.2014 г. по фактура с предмет на доставка „жп руски талиги - ЦНИИТ, оборудвани комплект с колооси, нови“. За да откажат правото на приспадане на данъчен кредит и да не възстановя...

Решение № 133 от 06.01.2021 г. по адм. дело № 7753/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС за данъчен период 08.2018 г. - установен размер на подлежащ на ползване данъчен кредит, респ. ДДС за възстановяване при деклариран ДДС за възстановяване. Нормата на чл. 73, ал. 1 ЗДДС, приложена към ...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 21 от 12.03.2021

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 109 от 22.12.2020

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 105 от 11.12.2020

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 17 от 26.02.2021

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 21 от 12.03.2021

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 14 от 17.02.2021

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 21 от 12.03.2021

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 104 от 08.12.2020

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 16 от 23.02.2021

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 17 от 26.02.2021

вижте пълния списък...

Наскоро добавени документи в Експертис

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...