Ново в Експертис - последен брой, добавен на

Счетоводно отчитане на интернет сайт, който изпълнява функцията на онлайн магазин

Отговаря Христо Досев - регистриран одитор
Фирмата, в която работя, е онлайн магазин. Наскоро тя направи големи реконструкции в уебсайта си. Компютърен специалист изгради нов уебсайт. Тази услуга ни струва 2800 лв. Имам ли основание да разсроча този разход и да го заведа като неамортизируемо ...

№ М-26-М-108 от 07.04.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставките на стоки от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Обединеното кралство) до Република България през преходния период

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Във Ваше писмо, заведено в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. № ...................2020 г., e поставен следният въпрос: 1) Какво е данъчното третиране на доставките на стоки от Обединеното кралство до Република ...

№ 20-00-87-1 от 30.03.2020 г. Относно: Данъчно третиране на разходи за командировка на лице по сключен договор за управление и контрол, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: В дружеството е назначено лице по договор за управление и контрол, което ще бъде командировано. Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси: 1. Има ли право на д...

Услуга, в рамките на която се доставят комплекс от услуги

Отговаря Милена КИРИЛОВА – данъчен експерт
Въпрос: Наш клиент подписва договор с регистрирана по ДДС фирма от Германия за организиране на симпозиум в България. Организацията включва наем на помещения, настаняване и изхранване на всички участници, материали. Германската фирма прави плащане по ...

Достъп до пазара на труда за чужденец с продължително пребиваване в България

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти от МТСП отговарят на въпроса: Изисква ли се разрешение за работа на чужденец, който има разрешение за продължително пребиваване в България? Достъпът до пазара на труда на граждани на трети държави е уреден в Закона за трудов...

Актуална практика на Върховния административен съд по казуси от областта на обществените поръчки

Полина ЦОКОВА – юрист
Ежегодно значителна част от публичните разходи в България се насочват към финансирането на обществени поръчки. Всеки от възложителите у нас (публични и секторни такива и възложители ad hoc) е длъжен да прилага Закона за обществените поръчки (ЗОП) в с...

Решение № 5796 от 19.05.2020 г. по адм. дело № 1256/2020 г.

Предмет на спора са установени за ревизираните данъчни периоди от 01.01.2014 г. до 31.08.2015 г., от 01.10.2015 г. до 30.11.2015 г. и от 01.02.2016 г. до 29.02.2016 г. задължения за ДДС и корпоративен данък за 2014 г. и 2015 г. ведно с лихви за забав...

Давностен срок за изплащане на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Прекратено е трудово правоотношение по взаимно съгласие. Към датата на прекратяването на служителите по ведомост за заплати е начислено обезщетение за неползван полагаем платен годишен отпуск по чл. 224 от КТ, което обезщетение не е изплатено в пълен...

Осчетоводяване на самоучастие по щета

Отговаря Христо ДОСЕВ - регистриран одитор
Имам разходна фактура за самоучастие по щета с ДДС. Имам ли право да ползвам това ДДС, при условие че е товарен автомобил за основната дейност на фирмата и се ползват всички разходи по него. Как се осчетоводява самоучастие по щета? При сключване на ...

№ 20-00-124 от 19.08.2020 г. Относно: Постановление М199 на Министерския съвет от 7 август 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧ) (Обн. ДВ. бр. 71 от 11 август 2020 г.)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Във връзка с измененията и допълненията в НООСЛБГРЧ, направени с ПМС №199 от 7 август 2020 г., и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП) изразявам следното становище: Съгласно разпоредбите на чл. 4, ал....

№ 20-00-118 от 25.03.2020 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” e постъпило по компетентност писмено запитване, прието с вх. №20-00-118/12.03.2020 г., относно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). В запитването не е изложена факт...

Допълнително трудово възнаграждение за образователна и научна степен "доктор"

доц. д-р Андрей Александров
Доц. д-р Андрей Александров отговаря на въпроса: Преподавател работи по втори трудов договор на 4-часов работен ден, на основание чл. 111 КТ във държавно висше училище и заема академичната длъжност "Професор". Има придобита научна степен "Доктор на н...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 69 от 04.08.2020

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 64 от 18.07.2020

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 69 от 04.08.2020

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 71 от 11.08.2020

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 67 от 28.07.2020

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 60 от 07.07.2020

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 69 от 04.08.2020

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 84 от 29.09.2020

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 52 от 09.06.2020

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 71 от 11.08.2020

вижте пълния списък...

Наскоро добавени документи в Експертис

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...