Ново в Експертис - обновено на

Счетоводно отчитане при цесия

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Въпрос: Имаме нужда от помощ за счетоводни статии при цедиране на кредити. Сметките, които използваме, са: 531 Предоставени кредити 496 Разчети по лихви, които при отпускане на кредити. Начисляваме лихвата, която очакваме да получим до края на изплащ...

Облагане на услуга по репатриране на тленните останки

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Фирма извършва дейност по репатриране на тленни останки от РБългария до други страни - както в ЕС, така и извън. Услугата по репатриране не е просто превоз на тленните останки, а включва много и разнообразни действия, свързани с изготвяне на ...

Удръжка за запор на служител

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Въпрос: 1. Начинът на изчисляване на удръжка от трудовото възнаграждение на служител по наложен му запор във връзка с новите промени в ГПК. Правилна ли е логиката при удръжката за запор на служител, който получава: 1-ви вариант: Нетно възнаграждение ...

Фиксиране на началото и края на работния ден в трудов договор за непълно работно време

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц., д-р по трудово право
При трудов договор на непълно работно време (например 4 часа дневно) трябва ли задължително да се фиксират в трудовия договор началото и краят на работния ден? Съгласно чл. 138, ал. 1 КТ страните по трудовия договор могат да уговарят работа за част ...

Право на обезщетение за бременност и раждане след прекратяване на трудовия договор

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Бременна работничка работи по договор за заместване и престои да излезе в отпуск за бременност и раждане. В този период титулярката на работното място ще се върне на работа. Ще може ли уволнената работничка да ползва цялото платено майчинство? Трудо...

Начисляване на разходи

Отговаря Христо Досев - д.е.с.
Дружество “Х” взима решение да извърши апорт в дружество “Y”, за целта е необходимо да се заплатят такси за оценка на вещи лица и такса за подаване на заявление в Търговския регистър. Дружествата не разполагат с банкови сметки. Таксите ги заплаща дру...

Уведомление при промяна на кода на изпълняваната длъжност

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Подава ли се уведомление по чл. 62 от КТ в НАП при промяна кода на длъжността? Кодът по НКПД е задължителен атрибут на трудовия договор. Той задължително се вписва и в уведомлението по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда (Образец 1), което работодател...

Работещият пенсионер също придобива трудов стаж

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц., д-р по трудово право
Може ли да не се смята стаж на назначените пенсионери по трудов договор? Според легалната дефиниция за “трудов стаж” в чл. 351, ал. 1 КТ това е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение, доколкото друго не е п...

№ 96-00-292 от 07.12.2017 г. Относно: Прилагане на ЗКПО и ЗДДС

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …… от 23.11.2017 г. В запитването е посочено, че през 2017 г. е вписано българско юридическо лице с чуждестранен капитал. Същото е регистрирано по реда на ЗДДС. Предметът на дейност е извършва...

Облагане на разходите за пътуване и престой с данък при източника или окончателен данък

Румяна Йорданова, данъчен експерт
В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Румяна Йорданова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Кога не се признават за данъчни цели разходите за пътуване и престой и кога се облагат с данък при източника или окончателен данък? Основно изискване ...

№ 24-39-109 от 03.10.2017 г. Относно: ползване на 5% отстъпка върху данъка и таксата за текущата година при прехвърляне на недвижим имот

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше писмо с вх. № 24-39-109/11.08.2017 г., в което е описана следната фактическа обстановка: „ГИ“ ООД е дружество с основна дейност изграждане и отдаване под наем на нежилищни нед...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Вписване в трудовата книжка и в заповедта за освобождаване

свободен достъп

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Моля да ни отговорите на следните въпроси, възникващи в практиката ни: 1. Коя дата е правилна да се вписва при прекратяване на трудов договор - последният работен ден или първият неработен ден? 2. Може ли в трудовата книжка да е посочен последният ра...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 30 от 03.04.2018

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 27 от 27.03.2018

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 42 от 22.05.2018

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 24 от 16.03.2018

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 40 от 15.05.2018

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 15 от 16.02.2018

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 15 от 16.02.2018

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 24 от 16.03.2018

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 96 от 01.12.2017

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 99 от 12.12.2017

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...  
             ВАЖНО! Поради огромният интерес към семинара, местата за 15, 16 и 22 май се запълниха.Обявяваме четвърта дата за провеждане - 27 юни (сряда)
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СЕМИНАР:
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 27 юни 2018 г., София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с GDPR
Участие на място | Пълен видеозапис