Ново в Експертис - обновено на

Облагане с ДДС при обратния лизинг

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Българска фирма - ДЗЛ по ЗДДС в България, купува през 09.2017 година лек автомобил - втора употреба, от физическо ДНЗЛ лице от Полша. При покупката не е начисляван, внасян или ползван ДДС. Предстои продажба на автомобила на финансова институц...

ДДС при доставките, които възникват при осъществяването на здравни услуги

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Лекар по дентална медицина - стоматолог, регистриран като „ХХХХХХХ-Амбулатория за индивидуална практика за първична дентална помощ“ ЕООД, подлежи ли на регистрация по ДДС при надвишаване на облагаем оборот над 50 хил. лв.? Отговор: Съгласно ...

Пренасяне на данъчна загуба, формирана по реда на ЗКПО

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Въпрос: Фирма е прекъснала дейност през м. ноември 2011. Има натрупана загуба. Възобновява дейност септември 2017 г. и излиза на печалба. Има ли основание и право за приспадане на тази загуба, след като са минали 5 години от 2011 г., въпреки че фирма...

Облагане на доходи от личен труд на собственик на ЕООД

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Собственик съм фирма ЕООД. През 2017 съм получавала възнаграждение за положен личен труд. Данък е удържан всеки месец и е посочван дек. № 1. Трябва ли фирмата да подаде декларация по чл. 73 и да посочи изплатения доход? Отговор: Не, при пос...

Право на удължен годишен отпуск на лицата с намалена 50% и повече работоспособност

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Въпрос: Служителка представи експертно решение на ТЕЛК от 01.02.18 г. (влязло в сила на 22.02.18 г.) за срок 1 година - до 01.02.2019 г.; за 64% трайно намалена работоспособност. Съгласно чл. 319 от КТ трябва към основния платен годишен отпуск 20 дни...

Решение № 9010 от 02.07.2018 г. по адм. дело № 6241/2018 г.

Предмет на спора е отказано изплащането на финансовата помощ, представляваща второ плащане на основание чл. 23б, чл. 13, чл. 14, ал. 1 и 2, чл. 9, ал. 1, т. 8 от Наредба № 9 от 03.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансо...

Решение № 145 от 16.11.2016 г. по гр.д. № 2412/2016 г., II г.о.

Не всички земи, които се намират извън регулационния план на населеното място, имат земеделски характер. Такива земи могат да запазят селищния си характер, да не бъдат включвани в блок на ТКЗС, нито причислявани към ДПФ, както и да не бъдат отнемани ...

№ 53-00-294 от 01.02.2018 г. Относно: данъчно третиране на услуги по поддръжка на апаратура

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Фактическа обстановка, изложена в запитването, е следната: Дружеството има сключен договор с данъчно задължено лице регистрирано за целите на ДДС в Великобритания за извършване на услуги по ремонт и подръжка на скенер за проверка на багаж. Скенерът е...

Прекратяване на трудов договор по време на майчинство

Нина Манолова, адвокат
В бр. 16 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ Нина Манолова, адвокат, отговаря на въпроса: Родих на 03.09.2017 г. Моля да ми отговорите на следните въпроси: 1. Може ли да бъде прекратен трудовият ми договор по време на майчинство? 2. Мога ли да предя...

№ 24-35-45 от 16.02.2018 г. Относно: Данъчно третиране на средствата, предоставени от Държавния бюджет, съгласно чл. 30а, ал. 1, т. 16 и 21 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило с вх. №24-35-45/14.12.2017 г. Ваше писмено запитване, препратено от дирекция ОДОП ….., за изразяване на становище по компетентност. Фактическата обстановка се установява въз осно...

№ 26-А-47 от 03.05.2018 г. Относно: Предоставяне на обезпечение на основание чл. 176в, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП), с вх. №…………/………...2018 г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: Основният предмет на дейност на „…………..“ ЕООД е извършване на транспортни ...

№ 96-00-104 от 06.06.2018 г. Относно: Данък при източника

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция ОДОП ….постъпи писмено запитване с вх. № …… от 30.04.2018 г. относно прилагане на ЗКПО и ДОПК. В запитването е посочено, че дружеството ще начислява и плаща данък при източника за доход от лихви в полза на дружество-заемодател от ……. В пи...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 77 от 18.09.2018

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 77 от 18.09.2018

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 77 от 18.09.2018

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 65 от 07.08.2018

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 77 от 18.09.2018

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 65 от 07.08.2018

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 77 от 18.09.2018

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 77 от 18.09.2018

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 55 от 03.07.2018

ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ДВ. бр. 77 от 18.09.2018

вижте пълния списък...
   Реклама:
 

сп. "Български законник"

     
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...  
             АКТУАЛНО: Абонаментна кампания 2019 стартира! Вижте новите ни бонуси и отстъпки...