Ново в Експертис - обновено на

ПРОЦЕДУРА ПО НАЛАГАНЕ НА ВЪЗБРАНА ВЪРХУ ИМОТ ИЛИ КОРАБ

Любка ЦЕНОВА - доктор по право, адвокат
Правно основание на процедурата Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 205, 206 Чл.6 и следв. от Правилника за вписванията. Цел (предназначение) на процедурата Целта на процедурата е да се преустанови разпореждането с недвижими имоти или кор...

ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯ

Любка ЦЕНОВА - доктор по право, адвокат
1. Правно основание на процедурата. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, чл. 80 – 87 Заповед № ЗЦУ -1751 от 22.12.2017 г. и Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г. 2. Цел (предназначение) на процедурата. Регистрацията е вписването в регистъра по чл....

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕВИЗИИ И ПРОВЕРКИ

Любка ЦЕНОВА - доктор по право, адвокат
1. Правно основание на процедурата Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, глава петнадесета, чл.45 и 46 2. Цел (предназначение) на процедурата Целта на процедурата е да се провери дали задължените лица правилно определят и внасят задълженията си з...

ПРОЦЕДУРА ПО НАЛАГАНЕ НА ЗАПОР ВЪРХУ ПАРИЧНИ ВЗЕМАНИЯ ОТ БАНКИ И ОТ ДРУГИ ЛИЦА

Любка ЦЕНОВА - доктор по право, адвокат
Правно основание на процедурата Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 202, 202а, 204, 206, 211, 228, 229, 230. Цел (предназначение) на процедурата Целта на процедурата е да бъдат събрани парични средства, които обезпечават или с които се пог...

ПРОЦЕДУРА ПО НАЛАГАНЕ НА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ

Любка ЦЕНОВА - доктор по право, адвокат
Правно основание на процедурата Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 195 - 198. Цел (предназначение) на процедурата Целта на процедурата е да бъде лишен длъжникът или третото задължено лице от възможността да се разпорежда с вещта или взема...

ПРОЦЕДУРА ПО ОБЖАЛВАНЕ НА РЕВИЗИОНЕН АКТ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН РЕД

Любка ЦЕНОВА - доктор по право, адвокат
1. Правно основание на процедурата Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, чл.145 - 148, чл.152 - 155 Заповед № ЗЦУ-494 от 8 май 2015 г., обн. "Държавен вестник", бр.41 от 5 юни 2015 г. 2. Цел (предназначение) на процедурата Целта на процедурата е ...

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Любка ЦЕНОВА - доктор по право, адвокат
1. Правно основание на процедурата Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, чл. 133 – 134 2. Цел (предназначение) на процедурата Целта на процедурата е да се регламентира изменението на определени с влязъл сила ревизионен акт задължения за данъци ил...

№ М-94-Е-147 от 01.02.2019 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Във Ваше писмо до Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), заведено с вх. №М-94-Е-147 от 06.11.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка: Служебно правоотношение на служител е прекратено на основание чл. 107а от...

Облагане на търговец

Димитрина Захаринова, регистриран одитор
Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин предоставя апартамента си като място за настаняване на туристи. Общината X е категоризирала имота като апартамент за гости с две звезди. За упражняване на тази дей...

Трудов договор със срок на изпитване

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: В момента работя на трудов договор, в изпитателен срок съм все още. Пада се да изляза по майчинство малко преди или след изтичане на ...

Ваучери за храна

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Въпрос: На какво основание работодателят може да принуди работника си, вместо да получи трудово възнаграждение, част от него да получи под формата на ваучери за храна? Отговор: Нормативната уредба разглежда ваучерите за храна като допълнителна социа...

Решение № 6435 от 30.05.2019 г. по адм. дело № 2205/2019 г.

Предмет на спора e определен допълнително ДДС за внасяне вследствие на непризнато право на данъчен кредит. Текста на чл. 70, ал. 1, т. 2 ЗДДС предвижда отрицателни материални предпоставки, при наличието на които е недопустимо упражняване на правото ...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 35 от 30.04.2019

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 64 от 13.08.2019

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 33 от 19.04.2019

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 64 от 13.08.2019

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 33 от 19.04.2019

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 61 от 02.08.2019

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 38 от 10.05.2019

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 58 от 23.07.2019

вижте пълния списък...
   Реклама:
 

сп. "Български законник"

     
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...