Ново в Експертис - последен брой, добавен на

Удръжки за запор

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Работя по граждански договор всеки месец. Възнаграждението ми варира от 820 до 850 лева. По-често е 820. Тъй като имам ЛКК, не ми удържат данъците, които се удържат на моите колеги. Това е единственият ми доход. Поръчител съм на една колежка по заем,...

Разходи за учредено право на строеж

Отговаря Николай НИКОЛОВ – д.е.с.
Въпрос: Частно лице учредява право на строеж върху свой недвижим имот, за което приемателят – фирма, заплаща договорена сума. Освен това съгласно договора приемателят се задължава да заплаща на учредителя месечно обезщетение, поради това, че същият о...

Вътреобщностно придобиване на стока в хипотезата на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Регистрирана по ЗДДС българска фирма, която не е дилър на стоки втора употреба, по смисъла на закона закупува употребяван лек автомобил от Германия (автомобилът е регистриран в КАТ като лек 4+1). Употребяваният автомобил е закупен за нуждите ...

Определяне на облагаемия доход от продажба на акции

Отговаря Лорета ЦВЕТКОВА - данъчен експерт
Физическо лице продава своите акции на АД, в което е акционер. Съгласно договора, купувачът заплаща покупната цена на три части: аванс през 2019 г. (в деня на подписване на договора), втора вноска през 2021 г. и трета вноска - окончателно плащане пре...

Правителствено дарение

Отговаря Христо ДОСЕВ - регистриран одитор
Регистрирана фирма по ДДС (ЕТ), на която основната дейност е превози по линии на градски транспорт, получава суми по договор с Общината, както следва: 1. Компенсации за безплатен превоз на пътници, за карти на МВР, ветерани и ученици. 2. Държавна су...

Трудов спор за неизплатено възнаграждение

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Наскоро работих в магазин за хранителни стоки като продавач-консултант, напуснах, като преди това подадох предизвестие, както го изисква законът и сключеният от мен договор, но не ми беше изплатено трудовото възнаграждение за периода, през който съм ...

Доставка на стока при условията CIP

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Българска фирма Х, изпраща стока (царевица) в Гърция. Транспортът се осъществява от същата фирма Х, но е за сметка на получателя в Гърция. Имаме валиден лиценз за международен транспорт. Издаваме една фактура за стоката и втора фактура за тра...

Възнаграждение за платен годишен отпуск след майчинство

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Въпрос: Служителка се връща от майчинство. Желае да работи и поетапно след това да ползва полагащия се отпуск, когато й е необходим. Тъй като ще е с по-малък размер на заплатата, какъв ще е размерът на отпуска, полагащ й се по време на майчинството, ...

Решение № 2733 от 20.02.2020 г. по адм. дело № 9053/2019 г.

Предмет на спора е непризнат данъчен кредит, допълнително начислен ДДС, допълнително установени дължими суми за корпоративен данък за 2011 г., 2012 г., 2013 г. и 2014 г., надвнесен корпоративен данък за 2015 г. ведно с лихви и лихви за невнесени в ср...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 69 от 04.08.2020

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 64 от 18.07.2020

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 69 от 04.08.2020

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 55 от 19.06.2020

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 67 от 28.07.2020

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 60 от 07.07.2020

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 69 от 04.08.2020

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 65 от 21.07.2020

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 52 от 09.06.2020

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 18 от 28.02.2020

вижте пълния списък...

Наскоро добавени документи в Експертис

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...