Ново в Експертис - обновено на

Доставка на услуга в полза на община

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, е подписало пилотен проект с община в Австрия за доставката на електрически автобуси. Те ще останат собственост на българското дружество. Автобусите се внасят от Китай, като не влизат в България, а с...

Коментар на новата Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

Марио АРАБИСТАНОВ - адвокат
В края на 2016 г. Министерският съвет с Постановление № 382 от 29.12.2016 г. прие нова Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (наредбата) на основание чл. 121а от Кодекса ...

Прекратяване на трудовото правоотношение от работника

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - д-р по трудово и осигурително право
Имаме чести случаи в нашата фирма на напускане на служители без предизвестие (със или без молба). Бих желала да разбера как Кодексът на труда защитава работодателя и какви са неговите действия при такова поведение от страна на служителя. По кой член ...

Правото на родителски отпуск

сп. “Труд и право”
В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Труд и право” е разгледан казусът: Съпругът на наша служителка работи по трудово правоотношение в Германия и иска да й прехвърли 5 месеца от родителския отпуск съгласно чл. 167а, ал. 1, изр. второ от КТ и Наредбата за работ...

Осчетоводяване на договор за доверително управление на инвестиционен портфейл

Христо Досев, регистриран одитор
В бр. 3 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Какви статии е най-коректно да бъдат съставени и отразени във финансовите отчети при сключване на “Договор за доверително управление на инвестиц...

Нова хипотеза на регистрация при наследяване съгласно разпоредбата на чл. 132а ЗДДС

Милена Кирилова, юрист
В бр. 2 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Милена Кирилова, юрист, отговаря на въпроса: Каква е новата хипотеза на регистрация при наследяване съгласно разпоредбата на чл. 132а ЗДДС? Съгласно новата разпоредба на чл. 132а ЗДДС, в сила о...

Годишни подобрения на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения и МСС 38 Нематериални активи, в сила за финансовите отчети за 2016 г.

доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с.
В бр. 2 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира годишните подобрения на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения и МСС 38 Нематериални активи, в сила за финансовите отчети за 2016 г. Направено е изменение...

№ 3-240 от 01.02.2017 г. Относно: място на изпълнение на доставка на стоки при условията на дистанционна продажба съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Според изложеното в него, „А“ ЕООД извършва дистанционни продажби в Германия и е регистрирано по ДДС лице в същата държава членка преди достигане на задължителния оборот за регистрация, т.е. регистрацията е извършена по желание. Съгласно българското ...

№ М-11-03-397 от 28.12.2016 г. Относно: приложение на разпоредбите от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

свободен достъп

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-11-03-397/09.11.2016 г., са поставени следните въпроси: 1. Когато се извършва едно плащане по няколко фактури към един доставчик, възможно ли е в дневника за покупки всички платени фактури да се отразят...

№ 94-2409/10.08.2016 г. Относно: зачитане на осигурителния стаж

MИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Конкретната преценка за категорията труд, от която следва да бъде зачетен осигурителния стаж, се прави от длъжностни лица в Националния осигурителен институт (НОИ) въз основа на оригиналните документите за осигурителен (трудов) стаж, които лицето пре...

Промени в майчинството от 1 юни 2017 г.

Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално и здравно осигуряване
В “Държавен вестник”, брой 30 от 11.04.2017 г., е обнародвано Постановление № 68 от 5 април 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министе...

№ 3-276 от 07.02.2017 г. Относно: Подаване на годишна данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Според изложеното в запитването, през 2016 г. физическо лице е работило като адвокат. Във връзка с авансовото облагане на получения доход за първо, второ и трето тримесечие са подадени декларации по чл. 55, ал. 2 от ЗДДФЛ. За трето тримесечие е декла...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Новият Закон за счетоводството е обнародван в бр. 95/2015 г. на Държавен вестник

свободен достъп

В бр. 95 от 08.12.2015 г. на "Държавен вестник" е обнародван новият Закон за счетоводството. С него се въвежда нова и единна за целия Европейски съюз категоризация на предприятията, съобразно която са и задълженията им за съставяне на годишните счето...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 105 от 30.12.2016

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 97 от 06.12.2016

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 105 от 30.12.2016

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 105 от 30.12.2016

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 98 от 09.12.2016

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 98 от 09.12.2016

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 97 от 06.12.2016

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 9 от 26.01.2017

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 12 от 03.02.2017

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 97 от 06.12.2016

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...  
             
ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017