Ново в Експертис - последен брой, добавен на

Документална обоснованост на счетоводните разходи по ЗКПО при сделки и отношения на български предприятия с чуждестранни физически лица

Иван МИНЧЕВ - данъчен експерт
Принципът за документална обоснованост на информацията е регламентиран с разпоредбата на чл. 10 от Закона за корпоративното подоходно облагане - ЗКПО. Съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗКПО счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално...

Превръщане на срочен трудов договор в безсрочен

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Служител е назначен по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ за заместване на отсъстващ служител. При завръщане на титуляря работодателят има възможност да премести заместника на друга длъжност. Необходимо ли е да се прекрати договорът за заместване и да се склю...

Предизвестие за прекратяване на трудовия договор от работник

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Има ли работникът право да връчи предизвестие за прекратяване на трудовия договор по време на ползването на платен годишен отпуск? Работникът или служителят може да отправи предизвестие за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 326, ал. 2...

Обезщетение за безработица по договор за управление

Отговаря Гошо Мушкаров - д-р по икономика
Българско физическо лице е управител и едноличен собственик на капитала. През месец септември дружеството ще преустанови дейност и няма да функционира повече. Физическото лице е осигурено като управител по договор за управление и иска да се възползва...

СИДДО при авторски и лицензионни възнаграждения

Отговаря Любка ЦЕНОВА - адвокат от САК
Собственик съм на българска фирма и съм получил фактура да заплатя авторски и лицензионни възнаграждения на фирма, която е местно лице на друга държава от ЕС. Поради противоречивите отговори, които получавам, моля да ми отговорите какви са моите за...

Електронно подписване на документи с трудовоправно значение

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Дава ли трудовото и осигурителното законодателство възможност на работодателя да подписва документи с КЕП при сключване на трудово правоотношение? При съвременното ниво на развитие на информационните и комуникационните технологии не е изненадващо, ч...

Обезщетение на бащата при раждане на дете

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Има ли право бащата на парично обезщетение при раждане на дете? Работещите по трудово правоотношение бащи имат право на платен отпуск в размер 15 дни, считано от датата на изписване на детето от лечебното заведение (чл. 163, ал. 8 от КТ). Със съглас...

№ 20-29-26 от 16.07.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006г.)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Във връзка с постъпило запитване с вх. № 20-29-26/08.07.2021г. при Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….., е изложена следната фактическа обстановка: Възнамерявате да започнете дейност - превоз на туристи в района на ….. пещера, ……...

№ 20-29-27 от 15.07.2021 г. Относно: Прилагане на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ,,,, с вх. № 20-29-27/08.07.2021 г. се отправят въпроси относно приложението на Наредба № Н-18/2006 г. на МФ. В писмото Ви е изложена следната факт...

№ 96-00-185 от 16.07.2021 г. Относно: Прилагане на разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция ОДОП …… постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-185 от 16.07.2021 г. В запитването е посочено, че данъчно задълженото лице е зъболекарска клиника с едно самоосигуряващо се лице, което е собственик на дружеството. Зададени са следните въпроси:...

№ 96-00-216 от 02.09.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. с вх. № 96-00-216/25.08.2021 г., в което се отправят въпроси относно приложението на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФ...

№ 3-902 от 01.07.2021 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на стоки втора употреба към данъчно незадължени лица от Европейския съюз (ЕС)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Според изложеното в запитването, дружеството „Б“ ООД, с ЕИК ***, осъществява търговия с часовници втора употреба. Часовниците отговарят на определението за „Стоки втора употреба“ а именно: употребявани движими вещи, годни за по-нататъшна употреба в с...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 77 от 16.09.2021

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 77 от 16.09.2021

ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ДВ. бр. 80 от 24.09.2021

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 84 от 08.10.2021

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

ДВ. бр. 94 от 12.11.2021

ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ДВ. бр. 84 от 08.10.2021

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДВ. бр. 87 от 19.10.2021

НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 85 от 12.10.2021

ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

ДВ. бр. 84 от 08.10.2021

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

ДВ. бр. 80 от 24.09.2021

вижте пълния списък...

Наскоро добавени документи в Експертис

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...