Ново в Експертис - обновено на

Отчитането на обезценката на вземания

Христо Досев, диплониран експерт-счетоводител
В бр. 2 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Христо Досев, диплониран експерт-счетоводител, коментира отчитането на обезценката на вземания чрез пример. Пример: “Пчела консулт” ООД е продало на своя клиент “Медовина” АД 3000 кг пчелен мед с фактура от д...

Данъчно третиране на апортна вноска на сграда в дружество

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: През юни 2012 г. е направена апортна вноска на сграда в дружеството ни. Апортиращият не е ползвал данъчен кредит при придобиването на сградата. Сградата се използваше за необлагаеми сделки. На 01.11.2017 г. сградата е продадена и при продажба...

№ 07-00-193 от 22.11.2017 г. Относно: право на приспадане на ДК при придобиването на лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната от регистрираното по ЗДДС лице дейност

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-193/ 14.11.2017 г., препратено за отговор по компетентност от Дирекция ДОП при ЦУ на НАП. Изложена е следната фактическа обстановка: В рамките на прое...

Вземания от клиенти - оценяване и представяне

Христо Досев, регистриран одитор
В бр. 2 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Какво представляват вземанията от клиенти, как се оценяват и представят във финансовите отчети? В своята независима икономическа дейност отчитащото се пр...

Признаване на разходи за данъчни цели

Валентина Генова, данъчен експерт
В бр. 2 от 2018 г. на сп. "Данъчен консултант" Валентина Генова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Собственик на ЕТ, чиято дейност е свързана със строителство, има купени за фирмата 10 SIM карти за мобилни услуги. За тях плаща такси за месечен аб...

Прекратяване на договор със срок на изпитване

доц. д-р Андрей Александров
В бр. 3 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ доц. д-р Андрей Александров отговаря на въпроса: На 25.07.2017 г. сме сключили срочен трудов договор с наш работник по чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 КТ, като срокът на изпитване е до 31.12.2017 г...

Нетно представяне на отсрочените данъчни активи и пасиви

Христо Досев, д.е.с
В бр. 5 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с, дава пример за нетното представяне на отсрочените данъчни активи и пасиви. Пример: Предприятие има балансова стойност на актив в размер на 100 000 лева, на който данъчната му осн...

Третиране по ЗДДС на отдаване под наем апартаменти и къщи на туристи

свободен достъп

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, ще наема от физически лица, които не са данъчно задължени в България, апартаменти, къщи и др., които ще поддържа и отдава под наем на туристи. Как стои въпросът с правото на данъчен кредит за разходите, коит...

Задълженията за публикуване на отчети не се отнасят за предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Въпрос: Какви са точните стъпки за обявяване на ГФО от дружество, което не е извършвало дейност за 2017 г.: Къде? Докога? Как? Отговор: Съгласно чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството задълженията за публикуване на отчети не се отнасят за п...

№ 24-39-2 от 13.02.2018 г. Относно: попълване на данни за съставителя на годишния финансов отчет (ГФО) в годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Централно управление на Националната агенция за приходите са постъпили писмени запитвания относно задълженията на лицата за предоставяне на идентификационни данни на съставителите на ГФО в ГДД по чл. 92 от ЗКПО за изразяване на становище. Запитвани...

№ 07-00-39 от 26.02.2018 г. Относно: Деклариране от физическо лице в ГДД на доход от лихви

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Във връзка с постъпило запитване в Дирекция ОДОП ….. с вх. № 07-00-39/26.02.2018 г., препратено ни по компетентност от Централно управление на НАП, изразявам следното становище: Съгласно изложеното в запитването, в качеството си на физическо лице по ...

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ДЪРЖАВАТА КАТАР

ДВ. бр. 52 от 22.06.2018

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 46 от 01.06.2018

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 27 от 27.03.2018

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 42 от 22.05.2018

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 24 от 16.03.2018

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 40 от 15.05.2018

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 15 от 16.02.2018

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 15 от 16.02.2018

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 24 от 16.03.2018

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 18 от 27.02.2018

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

ДВ. бр. 28 от 29.03.2018

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...