Ново в Експертис - обновено на

Трудов договор с втори работодател

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Възможно ли е едно лице да подпише два трудови договора като продължителността на работното време е 8 часа и по основния, и по допълн...

Продажба на недвижим имот от физическо лице

Димитрина Захаринова, регистриран одитор
Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Физическо лице през 2015 г. закупил апартамент за 60 000 евро. На апартамента са извършени довършителни работи (шпакловка, боядисване, поставени са подови настилки и фаянс в...

Срок за отпускане на пенсия

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Чаках три години за изчисления на стажа и вече четири месеца след последно платени пари за стаж и подаване на документи. След колко в...

Превръщане на договор за заместване в постоянен ТД

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Служител изпълнява заместване по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ. Титулярът заяви, че няма да се връща на работа. Работодателят иска да остави заместника на постоянен договор. Нужно ли е да се прекрати договорът за заместване, или е достатъчно да се подпиш...

Отчитане на ДМА, закупени по оперативна програма

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.
Фирма получава финансиране по ОП “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” по договор 592 000 лв., като има 10% съфинансиране. Допустими разходи по проекта са: Услуги -163 900 лв. ДМА на стойност 427 800 лв. Финансирането е получено през я...

Здравно осигуряване при продължителен неплатен отпуск

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
При продължителен неплатен отпуск по искане на служителя той дължи за своя сметка здравни осигуровки, които внася на каса - при работодател. За 30 работни дни от неплатения отпуск му се зачита трудов стаж. За чия сметка са здравните осигуровки за тез...

№ 3-1392 от 18.07.2018 г. Относно: определяне на мястото на изпълнение на доставка на услуга съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Според изложено в запитването немска фирма, която е данъчно задължено лице със седалище и място на установяване на независимата си икономическа дейност в Германия, продава на българска фирма рекламни съоръжения - пилони, фасадни лога и подобни, които...

№ 20-00-104 от 21.05.2018 г. Относно: прилагане на разпоредбите на ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС и СИДДО с Република Корея

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-104/05.04.2018 г., относно прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходи...

Данъчна основа по чл. 55 от ЗДДС

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Имаме договор с фирма за митническо обслужване – изготвяне на митнически декларации, освобождаване на стоки, организиране на транспорт от митница до складовете ни. Тази фирма издава фактура за услугата плюс 20% ДДС. Възнаграждението е с фикси...

Доставка на услуга от регистрирана за целите на облагането в ЕС фирма

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува лиценз за ползване на софтуер от канадска фирма (този софтуер се използва онлайн за озвучаване на видеоклипове). Издадена е фактура без начислено ДДС. Във фактурата канадската фирма е посочи...

Решение № 16117 от 20.12.2018 г. по адм. дело № 9918/2018 г.

Предмет на спора са задължения по ЗДДС за данъчни периоди 07.2014 г. - 05.2016 г. и годишен и авансов данък по ЗДДФЛ за ЕТ за 2014 г. и 2015 г. При игнориране на събрания доказателствен материал данъчните органи и съдът неправилно са приели, че в на...

Изготвяне на консолидирани финансови отчети

Доц. д-р Бойка БРЕЗОЕВА - регистриран одитор
Изготвянето на консолидирани финансови отчети е една от най-трудните области от счетоводството, тъй като се изисква прилагането на определени консолидационни процедури, каквито не са валидни за индивидуалните финансови отчети. Консолидирани финансови...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 12 от 08.02.2019

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 92 от 06.11.2018

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 17 от 26.02.2019

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 98 от 27.11.2018

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 105 от 18.12.2018

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 105 от 18.12.2018

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 105 от 18.12.2018

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 17 от 26.02.2019

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 17 от 26.02.2019

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 1 от 03.01.2019

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...