Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30


Ново в Експертис - последен брой, добавен на

Удържане и внасяне на авансов данък по ЗКПО

Мариета ПЛОЧЕВА – данъчен консултант
Актуално към 01.04.2020г. 1. Правно основание (регламент) на процедурата Чл. 2 ЗКПО, чл. 8 ЗКПО, чл. 9 ЗКПО, чл. 83-91 ЗКПО, чл. 118 ЗКПО, чл. 147 ЗКПО, чл. 261 ЗКПО, чл. 262 ЗКПО Закон за мерките и действията по време на извънредното положение,обя...

ДЕРЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС ПО ИНИЦИАТИВА НА ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ

Мариета ПЛОЧЕВА – данъчен консултант
актуално към 01.01.2020г. 1. Правно основание на процедурата: ЗДДС – чл. 106, чл. 107, чл. 110 , чл. 111, чл. 125, (чл. 125 ал. 2 – доп. ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.), чл. 126, чл. 134, ал. 3 и ал. 4, чл. 176, чл. 178 ППЗДДС чл. 71...

ПОДАВАНЕ НА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 92 ОТ ЗКПО

Мариета ПЛОЧЕВА – данъчен консултант
актуално към 01.04.2020 г. 1.Правно основание (регламент) на процедурата чл. 92 ЗКПО, чл. 75, ал. 3 ЗКПО, чл. 158, ал. 2 ЗКПО, чл. 161 ЗКПО, чл. 162 ЗКПО, чл. 163 ЗКПО, чл. 204, ал. 1, т. 3 и т. 4 ЗКПО, чл.217, ал. 1-5 ЗКПО, чл. 261 ЗКПО, чл. 262 З...

Корекции на данъчен кредит

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор
През 2007 г. фирмата придобива чрез собствено строителство апартамент, за който е ползван пълен данъчен кредит, отчетната му стайност е 50 000,00 лева без ДДС. Същият се отдава под наем за жилище на физически лица от 2008 г. до 31.12.2019 г., като се...

Прекратяване на трудов договор по чл. 331 от КТ и регистрация в бюро по труда

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Има ли право да се регистрира в бюрото по труда служител, уволнен по чл. 331 от КТ? Работодателят има право да предложи на работника или служителя трудовият договор да се прекрати по реда на чл. 331 от КТ срещу уговорено с лицето обезщетение. Предло...

Последни промени в Закона за пазарите на финансови инструменти

Велко ДЖИЛИЗОВ – юрист
С последните изменения и допълнения на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), обнародвани в ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г., и влезли в сила считано от датата на обнародването им, се въвежда нова уредба на дейността на централните депозитари...

Услуга, извършвана по електронен път

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Фирмата ни е регистрирана по ДДС в България и заплаща пари за домейн на чуждестранна фирма от Нова Зеландия, която твърди, че е регистрирана в ЕС. ДДС номерът, който ни предоставя и изписва в инвойса, е следният: EU528001549 Only Domains Limi...

Решение № 16538 от 04.12.2019 г. по адм. дело № 7032/2019 г.

Предмет на спора е налагане на принудителна административна мярка запечатване на търговски обект – ресторант, и забрана за достъп до него за срок от десет дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ и чл. 187, ал. 1 ЗДДС, за нарушение на чл. 118, а...

Решение № 16612 от 05.12.2019 г. по адм. дело № 4657/2019 г.

Предмет на спора са непризнато право на приспадане на данъчен кредит и допълнително начислен ДДС ведно със законните лихви за периода 01.12.2011 г. – 31.01.2017 г. В нарушяение на данъчното и счетоводното законодателство на Република България, докум...

Решение № 17719 от 27.12.2019 г. по адм. дело № 8063/2019 г.

Предмет на спора е уведомление, че не са налице основания за ползване на режима по чл. 173 ЗДДС по договор за доставка на оборудване. Съгласно разпоредбата на чл. 173, ал. 1 ЗДДС за доставки, които са освободени от данък върху добавената стойност по...

Решение № 224 от 18.12.2017 г. по търг. дело № 513/2017 г., II т.о.

Имущественото увреждане на кредиторите на масата на несъстоятелността, изразяващо се в намаляване на нейното съ­държание като пряка последица от разпоредителни сделки и действия от страна на длъжника с неговото имущество или съз­даването на опасност ...

Подобрение на ДНМА

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.
Въпрос: Фирмата ни е българско дружество, регистрирано по ДДС, прилагащо Националните счетоводни стандарти. Основната дейност е изработка на софтуерни продукти и поддръжка на хардуер. Дружеството има изработен софтуерен продукт, който предоставя за п...

вижте пълния списък...

За да четете още материали, моля, изберете предходен брой на Експертис:

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 28 от 24.03.2020

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 28 от 24.03.2020

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 18 от 28.02.2020

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 18 от 28.02.2020

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 101 от 27.12.2019

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 18 от 28.02.2020

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 102 от 31.12.2019

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 28 от 24.03.2020

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 21 от 13.03.2020

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 18 от 28.02.2020

вижте пълния списък...

За да четете още материали, моля, изберете предходен брой на Експертис:

   Реклама:

ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ - коментират експертите

Считат ли се за карантина преустановените със заповед посещения в детските градини и ясли

Счита ли се за карантина затварянето на детските заведения по смисъла на чл. 162, ал. 1 от КТ и чл. 13а от КСО и имат ли право служителите, които имат малки деца да си вземат болнични от личните лекари за времето, през което принудително са затворени детските заведения? - На основание чл. 6. (1) от Наредба за медицинската експертиза, временна неработоспособност е налице в случаите, при които осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради...

Промени в данъчните и счетоводни закони в резултат на предприетите мерки и действия по време на извънредното положение

сп. Български законник | Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор, разглежда промените в Закона за счетоводството, Закона за независимият финансов одит, Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и т.н...

Извънредното положение - трудово-правни аспекти

сп. Български законник | Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, разглежда преустановяването на работата при извънредно положение, отпуските по време на извънредно положение, въвеждането на непълно работно време, полагането на извънреден труд, преминаването към работа от разстояние (дистанционна работа), преминаването към надомна работа, прекратяването на трудовите договори и т.н...

Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с обявеното извънредно положение в страната

в. Седмичен законник | Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ: Промените в Кодекса за социално осигуряване са приети с § 5 и 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание. Законът е обнародван в ДВ, бр. 28 и влиза в сила от 13 март 2020 г...

Промени от съществено значение за работодателите, приети със закона за мерките и действията по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ: На 20.03.2020 г. беше приет Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), обн., ДВ, бр. 28/24.3.2020 г. ЗМДВИП има обратна сила, считано от 13.03.2020 г., с изключение на определени разпоредби, които влизат в сила от датата на обнародването...

Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Национална агенция за приходите: Динамично променящата се ситуация, свързана с корона вируса, изисква строги мерки за опазване на общественото здраве, които да предпазят гражданите от пряката физическа заплаха на COVID-19. Тези мерки неизбежно влияят на икономиката, като създават трудности при декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски. В тази връзка, Народното събрание прие следните промени...

Най-важните новини, свързани с извънредното положение

Редакционният ни екип следи и публикува новините, засягащи професионалната общност. Вижте още...

       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...