Ново в Експертис - последен брой, добавен на

Задължение за регистрация по реда на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС

Отговаря Мариета ПЛОЧЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Фирма Х ЕООД не е регистрирана по ЗДДС. Същата има кафе-автомат в даден търговски обект и за 2019 г. има оборот 25 000 лв. На 15.01. 2019 г. фирма Y ЕООД, регистрирана по ЗДДС, поставя в същия търговски обект вендинг автомат (храни и напитки)...

Задължения при ликвидация на фирма

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Как да тълкувам чл. 161, ал. 1 от ЗКПО: Последният данъчен период на данъчно задължено лице, прекратено с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност, обхваща времето от 1 януари на годината, в която е извършено заличаването, до датата на заличаване...

Ползване на отложен платен годишен отпуск

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Не съм ползвал отпуск за 2018 г. От 05.08.2019 г. до 05.02.2020 г. бях в отпуск по болест, поради което не можах да ползвам и отпуска за 2019 г. Докога мога да ползвам отпуските за 2018 г. и 2019 г.? Платеният годишен отпуск трябва да се ползва от р...

Отчитане на разходи за командировка на служители в страната

Отговаря д-р Николай НИКОЛОВ – д.е.с.
Въпрос: Имам затруднение относно отчитане на разходи за командировка на служители в страната. Дружество с основна дейност изграждане на климатични инсталации често командирова монтажници в изпълнение на договори с клиенти. В повечето случаи разходите...

Данъчно третиране на разходи за социални придобивки, предоставени от работодател на чуждестранни физически лица

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Българска фирма, извършва дейност в София, регистрирана по ЗДДС, наема работници по трудов договор от Молдова, съгласно сключена Спогодба между двете държави. Работниците са 50 души. 1. Имаме ли право на половината персонал да раздадем ваучер...

Продажба на сайт

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.
Въпрос: Собственик на ЕООД има намерение да продава през фирмата сайт, който е притежание на физическото лице, как може документално да се оформи прехвърлянето на сайта от физическото на юридическото лице, за да може да се извърши евентуалната му про...

Решение № 2930 от 25.02.2020 г. по адм. дело № 11016/2019 г.

Предмет на спора са задължения за ДДС за внасяне в данъчен период 05.2017 г. и за закъснителна лихва. С арг. от чл. 178, ал. 1 във вр. с чл. 177 ЗУТ удостоверението за въвеждане в експлоатация на сградата не установява ползване, а е предпоставка за ...

Решение № 3845 от 12.03.2020 г. по адм. дело № 11363/2019 г.

Предмет на спора са установени задължения за корпоративен данък за 2014 г. и 2015 г. и за ДДС за данъчен период 04.2014 г. с лихви за забава. При закупуване на недвижимите имоти ЕООД е ползвало данъчен кредит. По интерпретацията на правото на Съюза,...

№ 3-259 от 11.02.2020 г. Относно: Деклариране на средства от дарителска кампания за изграждане на паметник съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Съгласно изложеното в запитването, в гр. Т е създаден Инициативен комитет за изграждане паметник на Васил Левски. В състава на този комитет участват 14 члена, като комитетът не е регистриран като сдружение. Посочва се, че с протокол от м.01.2020 г. о...

№ 96-00-77 от 06.04.2020 г. Относно: Упражняване на трудова дейност и осигуряване на собственик и/или управител на търговско дружество

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……….. постъпи Ваше писмо с вх. № …………./19.03.2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: В запитването посочвате, че поради въведеното извънредно положение собствениците и управит...

№ 3-525 от 03.04.2020 г. Относно: Прилагане на чл. 26, ал. 2 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006г.)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В запитването e посочено, че във връзка с произнасянето на административнонаказващия орган по образувана в ТД N административнонаказателна преписка № …../2019 г. се желае разяснение на Наредба № Н-18/2006 г. и по-конкретно по въпроса дали в представ...

Облагане доходите на физическо лице - регистриран земеделски производител

Димитрина Захаринова, регистриран одитор
Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Физическо лице, регистриран земеделски стопанин, е избрал да облага доходите си от стопанската си дейност по реда на чл. 29а от ЗДДФЛ и като такъв получава помощи под формат...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 51 от 05.06.2020

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 44 от 13.05.2020

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 34 от 09.04.2020

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 55 от 19.06.2020

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 54 от 16.06.2020

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 38 от 24.04.2020

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 38 от 24.04.2020

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 44 от 13.05.2020

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 52 от 09.06.2020

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 18 от 28.02.2020

вижте пълния списък...

Наскоро добавени документи в Експертис

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...