Ново в Експертис - обновено на

Трудови договори при отдаване на обект под наем

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Имаме малък семеен хотел, който отдаваме под наем за срок от три години. Как се уреждат отношенията с досегашните служители? Трябва ли непременно да бъдат уволнени? От 01.01.2018 г. е в сила нова редакция на чл. 123а от КТ. Трудовото правоотношение ...

Уволнение поради съкращаване в щата или срещу уговорено обезщетение

свободен достъп

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
В предприятието ни предстоят уволнения на много работници и служители. Работодателят ни предлага избор между две възможности: да прекрати трудовите ни договори на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. 2 или на основание чл. 331 от Кодекса на труда,...

Почивки при работа с видеодисплеи

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц., д-р по трудово право
Работим във фирма с интернет базирана търговия и външна и вътрешна комуникация изцяло с имейли и скайп. Имаме задължително работно време от 9 до 18 ч. и почивки, както следва: 11:00-11:10 ч.; 13:10-13:50 ч.; 16:00-16:10 ч. Въпросът ми е има ли закон...

„Финансово стабилно лице“, по смисъла на чл. 48д, ал. 2, т. 2 от ЗГВ

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Въпрос: Фирмата ни е лицензиран оператор по наземно администриране и надзор съгласно лиценз, издаден от ГДГВА към МТИТС. Същият лиценз подлежи на заверка за всяка следваща година, след като бъдат изпълнени изискванията по чл. 48д, ал. 2, т. 2 от ЗГВ,...

Продажбите на лични вещи в интернет от физически лица биха могли да се третират като освободен от облагане доход

Отговаря Лорета ЦВЕТКОВА – данъчен експерт
Въпрос: Българско физическо лице, нерегистрирано по ЗДДС, извършва не по занятие търговия със стоки в САЩ. Стоките се купуват от Amazon.com в САЩ и се продават отново в САЩ чрез Ebay.com на физически лица или фирми в Щатите. Физическото лице получава...

Кога съдружникът в дружество е осигурено лице

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор
Транспортна фирма с двама собственици. Единият ще е самоосигуряващ,   другият на договор ли трябва да е? Може ли и двамата да са самоосигуряващи? Бележките от пътни такси и разходи в чужбина как може да се отчетат като разход? Задължението за съдруж...

Вътреобщностно придобиване

Отговаря Ганка Петрова - данъчен експерт
Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, с основна дейност продажба на автомобили втора употреба, купува от испанска фирма автомобил. Автомобилът е втора употреба и се купува с цел продажба. Дотук няма нищо необичайно, но издадената фактура от испанска...

Облагане с ДДС на доставките, свързани с “добив” на биткойн чрез изчислителни дейности

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Дейността на фирма е добив на компютърни алгоритми (биткойн) и търговия с тях. През 2017 г. има издадени фактури за сумите, получени по банковата сметка на фирмата за продажбата на биткойни. Фактурите са с начислено 20% ДДС и са регистрирани в дневни...

Промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” и обратно

Гюргя Желязкова
В брой 3 от 2018 г. на сп. “Счетоводство+” Гюргя Желязкова, разглежда темата за избор на осигуряване - в универсален пенсионен фонд или във фонд “Пенсии” на ДОО. Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИДКСО) (обн. ...

№ 96-00-9 от 18.01.2018 г. Относно: данъчното и осигурителното третиране на доходите, изплатени по сключен договор за управление и контрол

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция ОДОП ….., с вх. № 96-00-9/10.01.2018 г. постъпи\ Ваше писмено запитване, относно дължимите данъци и осигуровки за получено възнаграждение по сключен договор за управление и контрол, когато се получава от чуждестранно физическо лице- съдруж...

№ 3-448 от 27.02.2018 г. Относно: Прилагане на чл. 35, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Според изложеното в запитването, през м. януари 2018 г. физическо лице е получило предметна награда с пазарна цена 48.47 лв. В тази връзка се поставят следните въпроси: 1. Получената награда подлежи ли на облагане по ЗДДФЛ? 2. Кое приложение от годиш...

№ 96-00-26 от 06.02.2018 г. Относно: Съдържание на фактурата по смисъла на ЗДДС

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРХОДИТЕ
Съгласно изложената фактическа обстановка в запитването, се интересувате дали е задължително изискването в съдържанието на издаваните от дружеството фактури да фигурира и словом изписана стойността на доставката, имайки предвид примерен образец на фа...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 64 от 03.08.2018

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 27 от 27.03.2018

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 59 от 17.07.2018

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 65 от 07.08.2018

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 40 от 15.05.2018

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 65 от 07.08.2018

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 55 от 03.07.2018

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 18 от 27.02.2018

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 55 от 03.07.2018

ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ДВ. бр. 49 от 12.06.2018

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...  
             АКТУАЛНО: Към всеки абонамент над 99 лв. без ДДС подаряваме "Настолник на счетоводителя - 2018"