Ново в Експертис - обновено на

Деклариране в дневника за продажби при разработка на софтуер, различен от стандартния за клиент от страна извън ЕС

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., рег. одитор
В коя колона от дневника за продажби се декларира услуга по чл. 21, ал. 5 от ЗДДС, т.е. разработка на софтуер, различен от стандартния за клиент от страна извън ЕС? Съгласно чл. 21, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) мястото н...

Платен годишен отпуск по трудов договор по чл. 114 от КТ

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Как се определя размерът на полагащия се платен годишен отпуск на работник, с който има сключен трудов договор на основание чл. 114 от КТ за работа през определени дни от месеца. Уговорената дейност се изпълнява 3 дни седмично по 3 часа. Разпоредбат...

Отпуск за призоваване в съда

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Отпускът за явяване по призовка в съда отделен ли е, или е за сметка на платения годишен отпуск? Как се заплаща? В съответствие с чл. 157, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда работодателят е длъжен да освобождава от работа работник или служител, който е...

Данъчни амортизируеми активи

Цветана Янкова, държавен експерт по приходите в НАП
В бр. 7 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Цветана Янкова, държавен експерт по приходите в НАП, представя казуси от практиката на ВАС, свързани с данъчните амортизируеми активи. При данъчна ревизия е извършено увеличение на счетоводния...

Особености при отчитането на автотранспортната дейност

доц. д-р Симеон Милев, регистриран одитор
В бр. 8 от 2017 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Симеон Милев, регистриран одитор, коментира някои особености при отчитането на автотранспортната дейност. 1. Подмяна на автомобилните гуми Подмяната на автомобилните гуми се вписва кат...

Условия и ред за ползване на данъчен кредит

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.
Въпрос: Може ли да се ползва данъчен кредит по фактурите за комисиона във връзка с отпечатване на ваучери за храна на персонала? Отговор: Условията и редът за ползване на данъчен са регламентирани в чл. 69 – 72 от ЗДДС. Съгласно разпоредбата на чл. ...

Осчетоводяване на дропшипинг

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.
Въпрос: Дропшипинг се осчетоводява в България. Клиент – европейски физически лица и фирми, доставчик – китайска фирма, посредник – българска фирма. Европейска фирма или физическо лице прави поръчка за 1 бр. блуза в сайта на българската фирма и плаща ...

Избягване на двойно данъчно облагане

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Българска фирма има сключен договор с гръцка фирма за предоставяне за ползване на софтуер, за което получава лицензионно възнаграждение. Двете фирми не са свързани лица. Гръцката фирма трябва ли да удържи данък при източника и ако той е повеч...

Пенсиониране на лице, осигуряване по граждански договори

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване
Въпрос: Лице е назначено на трудов договор с 460 лв. трудово възнаграждение и допълва до максимален осигурителен доход (2600,00 лв.) чрез работа по граждански договори. На същото лице му предстои пенсиониране в стандартния вариант - за осигурителен с...

Погасяване на публичните вземания по давност

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ – доктор по трудово и осигурително право
Въпрос: С изпълнително дело, заведено през декември 2015 г. (след подадено от нас възражение за отпадане по давност), не следва ли да се прекъсне давностният срок само за задълженията от 2009 г., а за годините 2006 – 2008 г. да се приеме погасяването...

Решение № 10653 от 28.08.2017 г. по адм. дело № 8840/2016 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък върху недвижимите имоти и за такса за битови отпадъци ведно с лихви. За да е нищожен един административен акт, е необходимо да страда от съществен, основен порок, който го лишава от същността му на ...

Решение № 10626 от 24.08.2017 г. по адм. дело № 4711/2016 г.

Предмет на спора е допълнително задължение за ДДС на основание чл. 79, ал. 6, т. 2 от ЗДДС за 04.2009 г. и на основание чл. 86, ал. 1 от ЗДДС във връзка с чл. 27, ал. 2 от ЗДДС за 05.2012 г. и лихва за забава. Извършена е доставка на услуга по предо...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Вписване в трудовата книжка и в заповедта за освобождаване

свободен достъп

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Моля да ни отговорите на следните въпроси, възникващи в практиката ни: 1. Коя дата е правилна да се вписва при прекратяване на трудов договор - последният работен ден или първият неработен ден? 2. Може ли в трудовата книжка да е посочен последният ра...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 92 от 17.11.2017

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 97 от 05.12.2017

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 92 от 17.11.2017

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 96 от 01.12.2017

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 85 от 24.10.2017

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 97 от 05.12.2017

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 97 от 05.12.2017

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 97 от 05.12.2017

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 96 от 01.12.2017

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 97 от 05.12.2017

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...  
             
ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!