Ново в Експертис - обновено на

Решение № 10752 от 10.07.2019 г. по адм. дело № 2203/2019 г.

Предмет на спора e неиздаване на касова бележка за документиране на продажба. По силата на чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ ЗДДС, принудителната административна мярка запечатване на обект за срок до един месец, независимо от предвидените глоби или имуще...

Приложението на нулева данъчна ставка в хипотезата на чл. 33 от ЗДДС

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Разпоредбите на чл. 33 от ЗДДС регламентират условията за прилагане на нулева данъчна ставка при доставките, свързани с обработка, преработка или поправка на стоки. Тъй като при осъществяването на тези дейности на практика се извършват доставки на ус...

Откриване на същия щат след уволнение поради съкращаване на щата

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Работодател уволнява работник от длъжност поради съкращаване на щата. Има ли законово определен срок след уволнението в щата да се открие закритата длъжност и да се назначи нов работник? При закриване на част от предприятието или съкращаване на щата...

№ 12-00-534 от 17.04.2019 г. Относно: прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Във Ваша молба, постъпила в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведена с вх. №12-00-534#45/01.02.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка: С Определение № 6798 от 31.12.2018 г. на ….. градски съд, Търговска колегия...

№ 08-Г-1 от 06.02.2019 г. Относно: просрочени задължения на заличен търговец

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
С Ваше писмо, заведено в Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № 08-Г-1/10.01.2019 г., сте изложили следната фактическа обстановка: При извършена проверка в Търговския регистър е установено, че …………..е със статут на заличен търговец. Дружеств...

№ 94-00-83 от 11.04.2019 г. Относно: Прилагане на чл. 6а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … постъпи Ваше писмо с вх. № 94-00-83/01.04.2019 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Фирма приема да произведе мебели по договор с физическо лице - гражданин на ЕС. Във връзка ...

№ 20-21-51 от 20.06.2019 г. Относно: Определяне на окончателен размер на осигурителния доход за доходите на едноличен търговец (ЕТ) от хазартна дейност, които подлежат на облагане с алтернативен данък по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В отговор на Ваше писмено запитване, препратено в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Пловдив с вх. № ………./03.06.2019 г., Ви уведомявам за следното: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Във връзка със изплатени па...

№ 96-00-117 от 06.06.2019 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката на лекарствени продукти, стойността на които се заплаща напълно или частично от Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-117 от 17.05.2019 г., последвано от друго с вх. № 96-00-117#1 от 23.05.2019 г., препратено ни по компетентност от Централно управление на Националната агенция за приходите, и двете относими към д...

№ 20-19-29 от 28.06.2019 г. Относно: Съхраняване на счетоводна и търговска документация

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № 20-19-29/18.06.2019 г., в което посочвате, че дружеството, което представлявате не осъществява дейност от 2006 г. и нямате намерение да възобновите д...

Облагане на доходи и осигуряване на работещ в ЕС

Димитрина Зaхаринова, регистриран одитор
Във в. "Труд" Димитрина Зaхаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Работя по трудов договор като строителен инженер към фирма в Германия. Имам намерение да се завърна в България и да полагам труда си по същия трудов договор, но на територия...

Прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Лечебното заведение, в което работя от 1977 г. се преобразува от ДМСГД в дневен център. Ще получа ли максимален размер заплати при пе...

Признаване на разходи за амортизация и разходи за лихви

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Българско дружество прилага МСФО 16 за отчитане на наем на офис помещение. Начислените разходи за амортизация и разходи за лихви признават ли се за данъчни цели по ЗКПО в годината на начисляване? Ако не се признават - това временни или постоянни данъ...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 83 от 22.10.2019

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 79 от 08.10.2019

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 83 от 22.10.2019

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 79 от 08.10.2019

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 64 от 13.08.2019

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 61 от 02.08.2019

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 58 от 23.07.2019

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 83 от 22.10.2019

ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ДВ. бр. 83 от 22.10.2019

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

ДВ. бр. 74 от 20.09.2019

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...