Ново в Експертис - последен брой, добавен на

Изискуемост на задължения по ЗДДС, определени с обжалван ревизионен акт

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Въпросът е актуален при наличието на висящо публично производство за събиране на задължения по ЗДДС, определени с ревизионен акт и потвърдени след обжалване с влязло в сила съдебно решение на Върховния административен съд (ВАС). Пример: При данъчна р...

Упражняване на трудова дейност като самоосигуряващо се лице в България и същевременно упражняване и трудова дейност като наето лице в държава - членка на ЕС

Отговаря Петя ГИНИНА - юрист по осигурително право в НАП
През 2020 г. самоосигуряващо се лице - собственик и управител на ЕООД в България, е работил и е бил осигурен и по трудов договор с работодател в Белгия. В България самоосигуряващото се лице получава доходи от личен труд в качеството си на собственик ...

№ 96-00-190 от 28.07.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция ОДОП…….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-190 от 22.07.2021 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество извършва транспортна дейност с товарни автомобили и има наложена компенсат...

№ 96-00-205#2 от 10.09.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2г.006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-205#2 от 27.08.2021 г., относно прилагане на ЗДДС, ППЗДДС и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество „Ф“ ЕООД е новоучредено,...

№ 96-00-221 от 14.09.2021 г. Относно: Прилагане на осигурителното законодателство

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-221#3/14.09.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте български гражданин, собственик на еднолично търговско дружество в България...

№ 24-39-48 от 11.06.2021 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) от дирекция ОДОП – …. и заведено с вх. № 24-39-48 от 26.03.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте едновременно граждани...

Обезщетения при смърт на работник, придобил право на пенсия

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служител сключва трудов договор с предприятието, считано от 16.01.2017 г. Общият трудов стаж на служителя при постъпване на работа е 37 г., 8 м., 12 д. При постъпване на работа, служителят е на 60-годишн...

Отпуск на лица, работещи на график със сумирано работно време

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя на график със сумирано работно време, с нощни дежурства. От 11.10.21 г. ще ползвам 17 дни платен годишен отпуск На 10.10.21 г. съм нощна смяна - от 19.30 ч. до 7.30 ч. на 11.10.21 г. Редно ли е в ...

Не се заплащат дневни пари при ползване служебно на целодневна безплатна храна

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работодателят е командировал лице в командировка за 2 дни. Лицето има осигурена храна - обяд и вечеря за първия ден и обяд за втория ден. Следва ли да му се изплатят дневни в пълен размер? Как да тълкува...

Изискуемост на задължения по ЗДДС, определени с обжалван ревизионен акт

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Въпросът е актуален при наличието на висящо публично производство за събиране на задължения по ЗДДС, определени с ревизионен акт и потвърдени след обжалване с влязло в сила съдебно решение на Върховния административен съд (ВАС). Пример: При данъчна р...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 77 от 16.09.2021

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 111 от 31.12.2021

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 77 от 16.09.2021

ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ДВ. бр. 80 от 24.09.2021

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 84 от 08.10.2021

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

ДВ. бр. 94 от 12.11.2021

ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ДВ. бр. 84 от 08.10.2021

НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 80 ОТ 2018 г.)

ДВ. бр. 110 от 24.12.2021

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДВ. бр. 107 от 16.12.2021

ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

ДВ. бр. 84 от 08.10.2021

вижте пълния списък...

Наскоро добавени документи в Експертис

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...