Ново в Експертис - обновено на

Годишен оборот на МСП

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ – д.е.с.
Въпрос: В декларацията за обстоятелствата по член 3 и 4 от ЗМСП се попълват данни за предходна финансова година за средносписъчен брой на персонала, годишен оборот и стойност на активите. За годишният оборот каква стойност се има предвид - стойността...

Режимът за облагането на доставките зависи от тяхното местоизпълнение

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Българска фирма сключва договор с турска фирма за построяване на яхта. След това купува части и материали от Италия и Гърция и ги изнася с митническа декларация от италианско пристанище за Турция. В митническата декларация е записан като изно...

Върху изплатените тантиеми се дължат осигурителни вноски за фондовете на ДОО, за здравно осигуряване и за ДЗПО, определени по реда за осигуряване на работещите по договор за управление и контрол

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване
Въпрос: Служител, собственик на ЕООД, където е СОЛ, работи в друга фирма на трудов договори в момента, е пенсиониран от м. 11.2016 г. Вече получава окончателно изчислена пенсия. Трудовият договор е за 1400 лв., СОЛ - 460 лв. - за всички осигурителни ...

Погасяване по давност на платен годишен отпуск

Отговаря Гошо МУШКАРОВ – д-р по икономика
Въпрос: Лекар, който има 38 работни дни платен годишен отпуск за 2015 година, не е ползвал същия нито през 2015 г., нито през 2016 г., а от 08.12.2016 г. излиза в отпуск за временна неработоспособност без прекъсване до днешна дата и ще продължава чре...

Корекции на данни след дерегистрация по ЗДДС

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Една от многобройните промени в ЗДДС, въведени с § 41 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИДЗАДС), обн., ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г., засяга реда за корекции...

Трудов договор, сключен за определен срок

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Пенсионерка съм от няколко месеца. На 12.06.2017 г. поради липса на кандидат-непенсионер бях назначена на вакантната длъжност - учител по български език и литература със срочен трудов договор - на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ. Въпреки че чл. 72 К...

Паричното обезщетение поради бременност и раждане

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално и здравно осигуряване
Бременна служителка е назначена по трудов договор. Тя е и самоосигуряващо се лице за всички рискове в собствено ЕООД, където няма назначени лица по трудов договор. Въпросите ми са следните: 1. Ако промени вида на осигуряването си в собственото си Е...

Сумирано изчисляване на работното време

Експерти
В бр. 5 от 2017 г. на сп. “Труд и право” е разгледан следният казус: Как се заплаща извънредният труд (часовете, които надхвърлят нормата работно време/часове за периода) при сумирано изчисляване на работното време за период от 2 месеца при работно в...

Обезценка на инвестиции в асоциирани предприятия

доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с.
В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира обезценката на инвестиции в асоциирани предприятия. Инвестициите в асоциирани предприятия при прилагане на метода на собствения капитал в консолидирания финансов о...

Регистриране с фискално устройство на парични постъпления от такси, дарения и спонсорство

Мая Жотева, данъчен консултант
В бр. 5 от 2017 г. на сп. “Счетоводство+” Мая Жотева, данъчен консултант, разглежда казуса: Сдружение, регистрирано като лице по ЗЮЛНЦ в обществена полза, организира международно спортно събитие - за първи път през 2016 г., и предстои провеждане за в...

№ 3-1950 от 31.08.2017 г. Относно: данъчно облагане на място на стопанска дейност /МСД/, разкрито от българско юридическо лице във Федерална Република Германия, съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и данъчно третиране на доставки, свързани с недвижим имот съгласно Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Според изложеното в запитването, „А“ ЕООД е регистрирано в РБългария като юридическо лице и има регистрация и по ЗДДС. Една от основните му дейности е отдаване под наем на недвижимо имущество. Дружеството има намерение да закупи земя в Германия с цел...

Счетоводно отчитане при използване на понятието „Разгъната застроена площ" (РЗП) като критерий при сделките с недвижими имоти и в строителната дейност

Евгени Рангелов, магистър по финанси
В бр. 6 от 2017 г. на сп. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане при използване на понятието „Разгъната застроена площ" (РЗП) като критерий при сделките с недвижими имоти и в строителната дейн...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Вписване в трудовата книжка и в заповедта за освобождаване

свободен достъп

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Моля да ни отговорите на следните въпроси, възникващи в практиката ни: 1. Коя дата е правилна да се вписва при прекратяване на трудов договор - последният работен ден или първият неработен ден? 2. Може ли в трудовата книжка да е посочен последният ра...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 92 от 17.11.2017

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 92 от 17.11.2017

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 92 от 17.11.2017

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 86 от 27.10.2017

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 85 от 24.10.2017

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 63 от 04.08.2017

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 92 от 17.11.2017

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 92 от 17.11.2017

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 58 от 18.07.2017

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 92 от 17.11.2017

вижте пълния списък...
   Реклама:
   

в. "Седмичен законник"

   
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...  
             
ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!