Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023

Ново в Експертис - последен брой, добавен на

№ М-24-38-65 от 03.01.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство от самоосигуряващо се лице

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Във Ваше писмо с вх. №…………. г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), получено чрез дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив, е изложена следната фактическа обстановка: В качеството на самоосигу...

№ М-94-Н-1197 от 23.01.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Във Ваше писмо с вх. №…….. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: Самоосигуряващо се лице, пенсионер, е регистрирано в регистър БУЛСТАТ като физическо лице, което ще осъщ...

№ 3-137 от 26.01.2023 г. ОТНОСНО: Подаване на справки-декларации по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и дължими авансови вноски за корпоративен данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Според изложеното в запитването, на 07.10.2022 г. е извършено прехвърляне по реда на чл. 15 от Търговския закон (ТЗ) на предприятието на „Н“ ЕООД с ЕИК 203* на правоприемника „Н Х“ ЕООД с ЕИК 207**. Посочено е, че с акт от 18.10.2022 г. „Н Х“ ЕООД е ...

Начини за отчитане/изчисляване на работното време

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В предприятието работим на 12 часови смени, непрекъснат режим на работа. В правилника за трудовия ред е записано, че имаме подневно отчитане на труда. Хората, които съставят графика, отказват да преизчис...

Прекъсване на платен годишен отпуск при издаване на болничен лист

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Издаването на болничен лист прекратява ли автоматично разрешен със заповед платен годишен отпуск или е необходимо заявление от лицето, че поради излизане в друг вид отпуск желае да му бъде прекратен разр...

Задължение за изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: На 29.04.2022г. взех Раз­по­реж­дане за отпускане на лична Пенсия по чл.68а, ал.1 КСО от 30.03.2022г. Продължих да работя по трудов договор. По независещи от мен причини, подадох молба за освобождаванеот...

Запор на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имам запор на заплатата и плащам от пет години. Сега ще се пенсионирам и напускам работа. Дължи ли ми се обещетение и то може ли да бъде запорирано? Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) при ...

За осигурителен стаж от трета категория се признава времето на обучение на курсанти и школници след навършване на пълнолетие до размера на наборната служба за съответния род войски

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Съпругът ми се е обучавал една година във школа за запасни офицери и има четири години обучение във висше военно училище. Това време признава ли се за трудов стаж? Разпоредбата на чл. 44 от Наредбата за...

Обменни курсове за периода от 01.04.2023 до 25.05.2023

Свали файла...

вижте пълния списък...


1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА
от практиката на счетоводителя

Издание 2023 г.

Сборник с най-интересните казуси от практиката!

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 8 от 25.01.2023

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 102 от 23.12.2022

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 14 от 10.02.2023

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 8 от 25.01.2023

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 104 от 30.12.2022

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 13 от 07.02.2023

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 8 от 25.01.2023

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 102 от 23.12.2022

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 104 от 30.12.2022

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 8 от 25.01.2023

вижте пълния списък...

Наскоро добавени документи в Експертис

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...