Ново в Експертис - обновено на

Ограничения за ползването на данъчен кредит при придобиването на леки автомобили, регламентирани с чл. 70, ал. 4 от ЗДДС

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, има за основна дейност хотелски услуги. Фирмата закупи лек автомобил 4+1, за който е ползван данъчен кредит. Автомобилът се използва единствено и само за отдаване под наем на клиентите на хотела срещу за...

Възстановяване на данъчен кредит при неизплатени задължения към доставчици

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
1. Общи положения Приспадането или възстановяването на ДДС, платен при придобиването или вноса на облагаеми доставки на стоки и/или услуги, е част от основния механизъм за осъществяване на многофазния характер на данъка. Данъчният период по ЗДДС е ед...

Отпуски по майчинство и платен годишен отпуск

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц., д-р по трудово право
Може ли работник по майчинство в две фирми да се върне на работа в едната фирма, а в другата да продължи да е по майчинство? Може ли да се прехвърля отпуск от изминалата година и до колко дни? Може ли работникът да иска да му изплатят отпуската, за д...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц., д-р по трудово право
Помощник-възпитател от 2010 г. досега ползва неплатен отпуск и работи на друго място. Има ли право на 8,5 брутни работни заплати по КТД, при условие че е работила и при друг работодател? Съгласно чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) при прекратяв...

Данъчно и счетоводно третиране на договори за менажиране на недвижими имоти

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.
Дружеството ни е с предмет на дейност комплексно обслужване на сгради. Имаме сключени договори за менажиране на недвижими имоти със собственици от Русия, Украйна, Германия, както и български граждани. За преотдаването им на трети лица ние дължим на с...

Отчитане на отсрочени данъци

Христо Досев, д.е.с.
В бр. 3 от 2018 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разяснява чрез пример отчитането на отсрочени данъци. Пример 1: “Търтей консулт” ООД е начислило разходи за заплати, които са изплатени на персонала към 31 декември 20X7 година ...

№ 96-00-20 от 30.01.2018 г. Относно: Прилагане на ЗКПО

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …. 16.01.2018 г., в което описвате следната фактическа обстановка: Дружеството е направило дарение през месец декември 2017 г. на СНЦ „….“. Това дарение е в полза на лице, което е извън посоченит...

№ 94-00-16 от 06.02.2018 г. Относно: публична продан на недвижимо имущество от ЧСИ и прилагане на разпоредбите на ЗДДС и ППЗДДС

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-16/ 26.01.2018 г. Поставени са въпроси относно публична продан на недвижими имоти на длъжник, регистриран по ЗДДС и определянето на данъчната основа, ...

№ 20-21-9 от 02.02.2018 г. Относно: Прилагане на ЗКПО

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …… от 23.01.2018 г., в което описвате следната фактическа обстановка: На дружеството е извършена ревизия по прилагането на ЗДДС и ЗКПО за периоди 2012 – 2016 години. Ревизионният акт не е обжалва...

№ 3-460 от 28.02.2018 г. Относно: удостоверяване на качеството “местно лице“ за данъчни цели върху формуляр на чуждестранна данъчна администрация

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
От изложеното в запитването става ясно, че от юли 2015 г. лицето е започнало работа във фирма в Холандия с едноседмичен трудов договор, който автоматично се подновява. Заплаща му се за период от четири седмици. Пояснява се, че удръжките, които се пра...

Първоначално класифициране на отделните и разграничими активи като ДМА

Христо Досев, д.е.с.
В бр. 5 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Как да се завеждат еднородни активи, всеки от които на стойност (единична цена) под стойностния праг (700 лв.) на същественост? При нас в счетоводната политика е ...

Преотстъпване на данък по реда на чл. 189б от ЗКПО от страна на земеделските стопани, осъществяващи своята дейност под формата на физическо лице

Христо Досев – д.е.с., регистриран одитор
В бр. 11 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ Христо Досев – д.е.с., регистриран одитор, отговаря на въпроса: Земеделски производител, който е регистриран по ЕГН и се облага като ЕТ, има ли право на преотстъпен данък? Според автора въпросът с преотст...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 53 от 26.06.2018

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 27 от 27.03.2018

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 42 от 22.05.2018

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 24 от 16.03.2018

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 40 от 15.05.2018

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 15 от 16.02.2018

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 15 от 16.02.2018

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 24 от 16.03.2018

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 55 от 03.07.2018

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 18 от 27.02.2018

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...  
             АКТУАЛНО: Към всеки абонамент над 99 лв. без ДДС подаряваме "Настолник на счетоводителя - 2018"