Ново в Експертис - последен брой, добавен на

Регистър на обменните бюра

Списък на лицензираните банки и клонове на чуждестранни банки в Република България

Списък на лицензираните застрахователи и презастрахователи

Списък на сметките, открити в банките, обслужващи териториалните дирекции и офисите на НАП, в сила от 01.08.2018 г.

Приспадане на данъчен кредит

Отговаря Ганка ПЕТРОВА – данъчен експерт
Въпрос: Дружество има регистрация по ЗДДС в България и същевременно има ДДС регистрация на територията на Гърция. На територията на Гърция има налична продукция, която се планира да бъде бракувана. Трябва ли да се внася ДДС съгласно българския ЗДДС з...

Обезщетение при прекратяване на трудов договор след пенсиониране

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Въпрос: Имаме служителка, с която прекратяваме трудовоправните си взаимоотношения по чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ. Служителката работи при нас от близо 11 години. По време на работата си при нас тя е придобила осигурителен стаж и необходимата възраст и...

Изплащане на дивидент от кооперация

свободен достъп

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор
Участвам в горовладелска кооперация. Понеже нямам лична банкова сметка не мога да си получа дивидента за 2019 г. Взето е решение от събранието суми, по-големи от 500 лв., да не се изплащат без банкова сметка. Имат ли право на събранието да вземат так...

Документиране на продажби на територията на страната чрез онлайн платформи

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Документирането на доставките, осъществявани чрез онлайн платформи, е често коментирана тема с много въпросителни. Схемите, по които се осъществяват по-голямата част от тези продажби, обикновено са следните: платформите, чрез които се предлагат даден...

Данъчно третиране на подаръчни ваучери

Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор
Какво е третирането на подаръчните ваучери, раздадени на служители, от гледна точка на КСО, ЗДДФЛ и ЗКПО, като се има предвид, че суми се зареждат в непоименни карти, които се раздават на служителите и те НЕ могат да теглят от тях пари, а само да ги ...

Обезщетение при прекъсване на платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Наша служителка, която работи по трудов договор, ползва допълнителен платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст от 20.01.2020 г. През м. октомври 2020 г. тя прекъсна отпуска си и се върна на работа на 4-часов работен ден. Трябва ли към ...

№ 20-31-61 от 18.08.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и осигурителното законодателство спрямо самоосигуряващо се лице, което получава доходи от България и Ирландия.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …………. постъпи писмено запитване с вх. № …………./04.08.2020 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице – лекар, работи в „Д-р МК ИПСМП“ ЕООД и се самоосигурява. Полаг...

№ 96-00-205 от 13.08.2020 г. Относно: Прилагане на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване с вх. ….. от 05.08.2020 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е регистриран земеделски производител. Притежава сеялка за пролетни култури IrTem, която се нуждае от основен ре...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 109 от 22.12.2020

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 109 от 22.12.2020

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 105 от 11.12.2020

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 107 от 18.12.2020

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 103 от 04.12.2020

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 104 от 08.12.2020

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 110 от 29.12.2020

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 104 от 08.12.2020

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 110 от 29.12.2020

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 102 от 01.12.2020

вижте пълния списък...

Наскоро добавени документи в Експертис

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...