Ново в Експертис - обновено на

Решение № 9943 от 19.07.2018 г. по адм. дело № 1332/2018 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС с лихви към месец декември 2009 г. Член 14, § 1 от Директива 2006/112/ЕО, за разлика от чл. 6, ал. 1 от ЗДДС не държи сметка за прехвърляне правото на собственост, а само за фактическото разпореждане...

Решение № 10257 от 30.07.2018 г. по адм. дело № 4048/2018 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г. със съответните лихви. В договор за покупко-продажба на лек автомобил е посочено, че цената за придобиване е получена напълно и в брой от пр...

Прехвърляне на товарен автомобил от лизингодател на трето лице

Отговаря Иван СИМОВ - д.е.с.
Сключен е договор за финансов лизинг на товарен автомобил от 2013 г. с първоначална вноска и финансирана част за 60 месеца. Лизинговата компания е издавала всеки месец фактури за главници и лихви съгласно погасителен план, на които е ползван данъч...

Трудов договор с пенсионер

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Моля да ми отговорите на какво основание може да се сключва трудов договор с пенсионер? След отмяната на чл. 72 от Кодекса на труда (КТ) трудов договор с лице, което е пенсионер, се сключва съгласно действащите разпоредби на Кодекса на труда (КТ). П...

Определяне на периода на ползване на платен годишен отпуск от работника или служителя

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц., д-р по трудово право
Какъв е редът за ползване на платен годишен отпуск след отказ на работодателя да го разреши до края на календарната година, за която се отнася? Когато работникът или служителят има отложен платен годишен отпуск от предходна календарна година и раб...

Доставка на услуга за организиране на фирмено мероприятие

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, трябва да проведе организиране на тиймбилдинг и ски обучение на румънска фирма, регистрирана по закона в Румъния. Ски обучението и тиймбилдингът ще се проведат на територията на Румъния. Как следва да се тре...

№ 24-39-12 от 02.03.2018

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е постъпило Ваше писмо, прието с вх. №24-39-12/02.02.2018 г., препратено от дирекция ОДОП …., в което е изложена следната фактическа обстановка: Гражданка на трета страна (държава, която...

№ 96-00-82 от 19.04.2018 г. Относно: издадени фактури за транспорт

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … постъпиха Ваши писмени запитвания с вх. № 96-00-82/ 12.04.2018г. и вх.№ 96-00-82/ 13.04.2018г. Изложена е следната фактическа обстановка: Фирмата е регистрирана по ЗДДС. Наета е друга българска...

Нефинансова декларация по Глава седма от Закона за счетоводството

Христо Досев, д.е.с.
В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какво представлява нефинансовата декларация по Глава седма от Закона за счетоводството? Съдържанието и изискванията за съставяне на нефинансовата декларация...

Прекратяване на трудовия договор с предизвестие

експерти от МТСП
В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: На лице придобило право на пенсия е връчено едномесечно предизвестие. 30-те дни изтичат в петък включително, от кога следва да го осв...

Приложение на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти

Отговаря Любка ЦЕНОВА - д-р по данъчно право, адвокат
Като счетоводна кантора прилагаме за някои от нашите клиенти Международните счетоводни стандарти. Задължителен ли е за приложение Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) през 2018 г.? Настоящият отговор има за цел да ви информира за правн...

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ВЪРХОВНОТО ГЛАВНО КОМАНДВАНЕ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ В ЕВРОПА (SHAPE) ОТНОСНО МОБИЛЕН КИС МОДУЛ (DCM) F ОТ 2-РИ СВЪРЗОЧЕН БАТАЛЬОН НА НАТО В ГОРНА МАЛИНА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 95 от 16.11.2018

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 88 от 23.10.2018

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 92 от 06.11.2018

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 77 от 18.09.2018

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 65 от 07.08.2018

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 92 от 06.11.2018

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 91 от 02.11.2018

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 65 от 07.08.2018

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 77 от 18.09.2018

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 91 от 02.11.2018

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 55 от 03.07.2018

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...  
             АКТУАЛНО: Абонаментна кампания 2019 стартира! Вижте новите ни бонуси и отстъпки...