Ново в Експертис - обновено на

ПРОЦЕДУРА ПО ДЕКЛАРИРАНЕ И ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

Мариета ПЛОЧЕВА – данъчен консултант
Актуално към 01.01.2019г. 1. Правно основание (регламент) на процедурата Закон за местните данъци и такси /ЗМДТ/, чл. 10-28, чл. 123, ал. 1 и 2, чл. 127, чл. 128, ал. 1 и 3, § 1, т. 1 и т.2 от ДР §70, т. 8 от ЗИД ЗКПО във връзка с § 39, т. 3, б.”б” ...

Непризнатите приходи за данъчни цели

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Въпрос: Преди пет години на ЕООД е съставен ревизионен акт по ЗДДС. Заведено е дело против този акт, но междувременно банковите сметки са запорирани и съответно парите за акта прихванати. След всички инстанции съдът се произнася в наша полза и отменя...

Облагане по ЗДДС на доставка на стоки

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Българска фирма „А“, нерегистрирано по ЗДДС лице, изнася хранителни стоки(мед) за страна – членка в ЕС, фирма „Б“. 1. В единия случай „Б“ е регистрирана по ЗДДС и има VAT номер. 2. В другия случай фирма „Б“ не е регистрирана по ЗДДС. Има ли з...

Данъчни аспекти при продажба на жилище от физически лица

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: През м. 09/2018 г. продадохме собствено основно жилище, придобито през 1978 г., за което със съпруга ми имаме по 1/2 собственост. През м. март 2017 г. придобихме чрез покупка второ жилище, предназначено за живеене, тъй като решението ни беше ...

Лицата, регистрирани на основание чл. 97а от ЗДДС, нямат право да посочват данъка в издаваните от тях фактури

Отговаря Ганка ПЕТРОВА - данъчен експерт
Дружеството ще осъществява туристически услуги чрез резервации през Booking.cоm B.V (холандско дружество). Регистрирахме го по ДДС на основание чл. 97а от ЗДДС. За получените от доставчика фактури за комисионите ДДС подлежи на самоначисляване и възст...

Счетоводно и данъчно отчитане на сделките по продажбата на лотарийни билети

Отговаря Христо Досев - д.е.с.
Юридическо лице, регистрирано по ДДС, продава лотарийни билети в собствения си хранителен магазин. Билетите са получени от фирмата разпространител с протокол и касов бон, няма издадена фактура за покупка. Юридическото лице продавач ползва 5% комисион...

Данъчно третиране на доходите от търговия с индексни ETFs

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Българско дружество, нерегистрирано по ЗДДС, смята да инвестира в Exchange-Traded Fund (ETF) - това са индексни фондове в акции на фондова борса в ЕС. Подлежат ли на данъчно облагане в България капиталовите печалби от тази дейност? Запитването търси...

Наличие на несъвместимост с изпълняваната работа

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
В кои случаи за служителя в администрацията възниква задължение да уведоми работодателя за несъвместимост с изпълняваната работа и какви са последиците от това? Служителите в администрацията изпълняват задълженията си по служебни правоотношения или ...

Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с пенсионирането

Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално осигуряване
От началото на 2019 г. са в сила промените в чл. 70 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), свързани с изчисляване на пенсиите за трудова дейност. Променен е начинът на определяне на индивидуалния коефициент във формулата за изчисляване на пенсиите...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 35 от 30.04.2019

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 17 от 26.02.2019

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 33 от 19.04.2019

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 33 от 19.04.2019

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 25 от 26.03.2019

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 38 от 10.05.2019

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 24 от 22.03.2019

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...