Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 77 от 16.09.2021

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 111 от 31.12.2021

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 77 от 16.09.2021

ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ДВ. бр. 80 от 24.09.2021

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 84 от 08.10.2021

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

ДВ. бр. 94 от 12.11.2021

ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ДВ. бр. 84 от 08.10.2021

НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 80 ОТ 2018 г.)

ДВ. бр. 110 от 24.12.2021

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДВ. бр. 107 от 16.12.2021

ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

ДВ. бр. 84 от 08.10.2021

НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 85 от 12.10.2021

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

ДВ. бр. 80 от 24.09.2021

НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 19 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2003 Г.)

ДВ. бр. 67 от 13.08.2021

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ДВ. бр. 64 от 03.08.2021

НАРЕДБА ЗА СЛУЖЕБНИТЕ КОМАНДИРОВКИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА

ДВ. бр. 97 от 19.11.2021

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 70 от 24.08.2021

НАРЕДБА № 6 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2023 Г.

ДВ. бр. 94 от 12.11.2021

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ДВ. бр. 1 от 04.01.2022

ЗАКОН ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ

ДВ. бр. 80 от 24.09.2021

НАРЕДБА № Н-15 ОТ 27 АПРИЛ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

ДВ. бр. 81 от 28.09.2021

ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ

ДВ. бр. 5 от 18.01.2022

НАРЕДБА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 91 от 02.11.2021

Адреси и телефони на дирекциите "Социално подпомагане"

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-4 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2020 - 2022 Г.

ДВ. бр. 93 от 09.11.2021

НАРЕДБА № Н-22 ОТ 16 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ПОЛЗВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ ОТ ЖИЛИЩНИЯ ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИОННИ СУМИ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, КОИТО ЖИВЕЯТ ПРИ УСЛОВИЯТА НА СВОБОДНО ДОГОВАРЯНЕ

ДВ. бр. 81 от 28.09.2021

ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

ДВ. бр. 110 от 24.12.2021

НАРЕДБА № 40 ОТ 14 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

ДВ. бр. 103 от 10.12.2021

НАРЕДБА № Н-28 ОТ 5 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

ДВ. бр. 111 от 31.12.2021

НАРЕДБА № 15 ОТ 5 МАЙ 2004 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

ДВ. бр. 97 от 19.11.2021

НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 47 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.06.2008 Г.)

ДВ. бр. 90 от 29.10.2021

НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

ДВ. бр. 94 от 12.11.2021

НАРЕДБА № 10 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ДВ. бр. 75 от 10.09.2021

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА

ДВ. бр. 64 от 03.08.2021

Обезщетения при прекратяване на трудов договор по чл. 328 и 329

Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Ще дължа ли обезщетение, ако отправя 30-дневно предизвестие за прекратяване на трудовия договор на основание: 1. чл. 328, ал. 1, т. 3 (поради намаляване обема на работа); 2. чл. 328, ал. 1, т. 5 (поради липса на качества); 3. чл. 329, ал. 1 (право...

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

ДВ. бр. 66 от 10.08.2021

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА

ДВ. бр. 67 от 13.08.2021

НАРЕДБА № РД-02-20-9 ОТ 21 МАЙ 2012 Г. ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕДИННАТА СИСТЕМА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ

ДВ. бр. 68 от 17.08.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 ОТ 28 МАРТ 1996 Г. ЗА КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА НЯКОИ ДЕЙНОСТИ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ДВ. бр. 102 от 07.12.2021

Отпуски и парични обезщетения по бащинство

Нели ВАНГЕЛОВА – н-к на отдел “ПОВН” в НОИ
От началото на 2009 г. с допълнения в разпоредбите на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване се даде законова възможност бащите да излизат в 15-дневен отпуск при раждането на детето си, както и да излизат в отпуск по бащинство след навърш...

НАРЕДБА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ

ДВ. бр. 1 от 04.01.2022

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...