Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Новият Закон за счетоводството е обнародван в бр. 95/2015 г. на Държавен вестник

свободен достъп

В бр. 95 от 08.12.2015 г. на "Държавен вестник" е обнародван новият Закон за счетоводството. С него се въвежда нова и единна за целия Европейски съюз категоризация на предприятията, съобразно която са и задълженията им за съставяне на годишните счето...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 62 от 01.08.2017

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 63 от 04.08.2017

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 63 от 04.08.2017

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 58 от 18.07.2017

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 63 от 04.08.2017

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 58 от 18.07.2017

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 58 от 18.07.2017

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 54 от 05.07.2017

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

ДВ. бр. 63 от 04.08.2017

ТЪРГОВСКИ ЗАКОН

ДВ. бр. 62 от 01.08.2017

ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ДВ. бр. 65 от 11.08.2017

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

ДВ. бр. 58 от 18.07.2017

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДВ. бр. 68 от 22.08.2017

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

ДВ. бр. 58 от 18.07.2017

ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ДВ. бр. 58 от 18.07.2017

ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

ДВ. бр. 63 от 04.08.2017

НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 63 от 04.08.2017

ЗАКОН ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 58 от 18.07.2017

ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ

ДВ. бр. 58 от 18.07.2017

ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ДВ. бр. 76 от 19.09.2017

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

     
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...  
             
ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017