Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Вписване в трудовата книжка и в заповедта за освобождаване

свободен достъп

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Моля да ни отговорите на следните въпроси, възникващи в практиката ни: 1. Коя дата е правилна да се вписва при прекратяване на трудов договор - последният работен ден или първият неработен ден? 2. Може ли в трудовата книжка да е посочен последният ра...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 30 от 03.04.2018

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 27 от 27.03.2018

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 30 от 03.04.2018

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 24 от 16.03.2018

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 30 от 03.04.2018

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 15 от 16.02.2018

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 15 от 16.02.2018

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 24 от 16.03.2018

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 96 от 01.12.2017

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 99 от 12.12.2017

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 18 от 27.02.2018

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 101 от 19.12.2017

ТЪРГОВСКИ ЗАКОН

ДВ. бр. 27 от 27.03.2018

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

ДВ. бр. 28 от 29.03.2018

ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ДВ. бр. 15 от 16.02.2018

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

ДВ. бр. 28 от 29.03.2018

ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ДВ. бр. 17 от 23.02.2018

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДВ. бр. 2 от 03.01.2018

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

ДВ. бр. 7 от 19.01.2018

ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

ДВ. бр. 22 от 13.03.2018

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...  
             ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис