Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 12 от 08.02.2019

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 92 от 06.11.2018

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 98 от 27.11.2018

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 98 от 27.11.2018

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 105 от 18.12.2018

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 105 от 18.12.2018

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 105 от 18.12.2018

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 7 от 22.01.2019

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 103 от 13.12.2018

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 1 от 03.01.2019

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 102 от 11.12.2018

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 7 от 22.01.2019

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

ДВ. бр. 94 от 13.11.2018

ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ДВ. бр. 77 от 18.09.2018

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

ДВ. бр. 1 от 03.01.2019

ТЪРГОВСКИ ЗАКОН

ДВ. бр. 88 от 23.10.2018

ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ДВ. бр. 13 от 12.02.2019

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 3 от 08.01.2019

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

ДВ. бр. 103 от 13.12.2018

ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

ДВ. бр. 106 от 21.12.2018

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...