Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 51 от 05.06.2020

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 44 от 13.05.2020

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 34 от 09.04.2020

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 55 от 19.06.2020

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 54 от 16.06.2020

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 38 от 24.04.2020

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 38 от 24.04.2020

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 44 от 13.05.2020

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 52 от 09.06.2020

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 18 от 28.02.2020

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 44 от 13.05.2020

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 44 от 13.05.2020

ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ДВ. бр. 11 от 07.02.2020

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

ДВ. бр. 51 от 05.06.2020

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

ДВ. бр. 21 от 13.03.2020

ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ДВ. бр. 51 от 05.06.2020

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 57 от 26.06.2020

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

ДВ. бр. 57 от 26.06.2020

ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

ДВ. бр. 18 от 28.02.2020

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДВ. бр. 25 от 20.03.2020

ЗАКОН ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 38 от 24.04.2020

ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ДВ. бр. 54 от 16.06.2020

ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ

ДВ. бр. 52 от 09.06.2020

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

ДВ. бр. 44 от 13.05.2020

ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

ДВ. бр. 17 от 25.02.2020

ЗАКОН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

ДВ. бр. 54 от 16.06.2020

ЗАКОН ЗА ПЪТИЩАТА

ДВ. бр. 14 от 18.02.2020

ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

ДВ. бр. 44 от 13.05.2020

НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 80 ОТ 2018 г.)

ДВ. бр. 9 от 31.01.2020

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 53 от 12.06.2020

НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 1 от 03.01.2020

ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

ДВ. бр. 21 от 13.03.2020

ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ

ДВ. бр. 14 от 18.02.2020

ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

ДВ. бр. 54 от 16.06.2020

ЗАКОН ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА

ДВ. бр. 52 от 09.06.2020

ЗАКОН ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ДВ. бр. 21 от 13.03.2020

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ДВ. бр. 52 от 09.06.2020

ЗАКОН ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 44 от 13.05.2020

ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ

ДВ. бр. 21 от 13.03.2020

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

ДВ. бр. 44 от 13.05.2020

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...