Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Семинар на НАП "Данъци и осигуряване 2018"

свободен достъп

На 15 декември 2017 г. НАП проведе семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство в сила от 1 януари 2018 г., на който бяха представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 62 от 05.08.2022

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 58 от 23.07.2022

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 62 от 05.08.2022

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 56 от 19.07.2022

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 62 от 05.08.2022

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 51 от 01.07.2022

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 52 от 05.07.2022

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 59 от 26.07.2022

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 52 от 05.07.2022

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 62 от 05.08.2022

ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ДВ. бр. 62 от 05.08.2022

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 53 от 08.07.2022

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

ДВ. бр. 42 от 07.06.2022

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

ДВ. бр. 32 от 26.04.2022

ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

ДВ. бр. 51 от 01.07.2022

ЗАКОН ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 62 от 05.08.2022

ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ДВ. бр. 42 от 07.06.2022

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДВ. бр. 75 от 20.09.2022

ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

ДВ. бр. 51 от 01.07.2022

НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 62 от 05.08.2022

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 65 от 12.08.2022

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 62 от 05.08.2022

ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

ДВ. бр. 32 от 26.04.2022

ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ

ДВ. бр. 62 от 05.08.2022

ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

ДВ. бр. 56 от 19.07.2022

ЗАКОН ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА

ДВ. бр. 62 от 05.08.2022

ЗАКОН ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ДВ. бр. 51 от 01.07.2022

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

ДВ. бр. 62 от 05.08.2022

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

ДВ. бр. 32 от 26.04.2022

ЗАКОН ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ДВ. бр. 61 от 02.08.2022

ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

ДВ. бр. 41 от 03.06.2022

ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г.)

ДВ. бр. 32 от 26.04.2022

НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 19 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2003 Г.)

ДВ. бр. 66 от 16.08.2022

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

ДВ. бр. 51 от 01.07.2022

НАРЕДБА № 6 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2023 Г.

ДВ. бр. 72 от 09.09.2022

ЗАКОН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ДВ. бр. 41 от 03.06.2022

ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

ДВ. бр. 62 от 05.08.2022

ЗАКОН ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И НА ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА КОЛЕКТИВНО ИНВЕСТИРАНЕ

ДВ. бр. 51 от 01.07.2022

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ДВ. бр. 62 от 05.08.2022

ЗАКОН ЗА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ

ДВ. бр. 31 от 19.04.2022

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...