По тематика > Труд и работна заплата > Нормативни актове (основни) > Наредби > НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 17 ОТ 2011 г., В СИЛА ОТ 25.02.2011 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 17 ОТ 2011 г., В СИЛА ОТ 25.02.2011 г.)

ДВ. бр. 17 от 26.02.2021г.

Обн., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2003 г., изм., ДВ, бр. 39 от 25 април 2003 г., изм., ДВ, бр. 88 от 8 октомври 2004 г., изм., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., попр., ДВ, бр. 3 от 10 януари 2006 г., изм., ДВ, бр. 25 от 24 март 2006 г., изм., ДВ, бр. 7 от 22 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 1 от 6 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 17 от 25 февруари 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 1 април 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 23 от 17 март 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 8 февруари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 26 Февруари 2021 г.

 

history Чл. 1. (1) (доп., ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г., изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г., изм., ДВ, бр. 12 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) Работодателят уведомява компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори, като изпраща уведомление (приложение № 1) и уведомление за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 КТ или по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ (приложение № 5). Уведомление (приложение № 5) се изпраща и при промяна на единния идентификационен код (ЕИК) по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ), служебен номер, издаден от НАП на осигурителя, без да се променя работодателят.
(2) (нова, ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г., доп., ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г.) Директорът на съответната дирекция "Инспекция по труда" уведомява компетентната ТД на НАП по ал. 1 за издадено разпореждане за прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 КТ или за служебно заличаване на изпратено уведомление за сключен трудов договор в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ, като изпраща уведомление (приложение № 7).
(3) (Предишна ал. 2, ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г., изм., ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г.) Изпращането се извършва:
1. чрез подаване в компетентната или във всяка една ТД на НАП;
2. по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис;
3. чрез препоръчано писмо с обратна разписка.

history Чл. 2. (1) (изм., ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм., ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г., изм., ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г.) Уведомлението се изпраща на хартиен носител, на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис по предварително утвърден формат на записа. Уведомленията се изпращат с придружително писмо (приложение № 2), което в случаите по чл. 1, ал. 3, т. 1 и 3 е в два екземпляра.
(2) (изм., ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г., изм., ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм., ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г.) При едновременно изпращане на повече от пет уведомления - приложение № 1 или приложение № 5 за повече от пет лица, работодателите задължително ги подават на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис.
(3) (изм., ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) За уведомленията, подавани на електронен носител, се използва само програмен продукт, който е проверен или предоставен от НАП. Програмният продукт се предоставя чрез ТД на НАП или интернет страницата на НАП.
(4) (нова, ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм., ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г.) В случаите, когато работодателят е упълномощил лице, което притежава квалифициран електронен подпис, да изпраща уведомления от негово име, в тридневен срок от упълномощаването подава заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Заявлението се подава в компетентната ТД на НАП.
(5) (нова, ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм., ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г.) При оттегляне на упълномощаването работодателят не по-късно от 3 дни преди датата на оттеглянето подава заявлението по ал. 4 в компетентната ТД на НАП.
(6) (нова, ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Уведомление съгласно приложение № 7 се изпраща на хартиен носител без придружително писмо.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...