По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН за кредитните институции

ДВ. бр. 62 от 09.08.2016г.

Обн., ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 23 от 27 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 24 от 31 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 44 от 12 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 95 от 1 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 77 от 4 октомври 2011 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2011 г., изм., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм., ДВ, бр. 44 от 12 юни 2012 г., изм., ДВ, бр. 52 от 14 юни 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 70 от 9 август 2013 г., доп., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2013 г., доп., ДВ, бр. 22 от 11 март 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 25 март 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 35 от 22 април 2014 г., изм., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., доп., ДВ, бр. 22 от 24 март 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 50 от 3 юли 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 14 август 2015 г., доп., ДВ, бр. 94 от 4 декември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 33 от 26 април 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 59 от 29 юли 2016 г., доп., ДВ, бр. 62 от 9 август 2016 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 27 от 2014 г.) Този закон урежда условията и реда за лицензирането, осъществяването на дейността, надзора за спазването на пруденциалните изисквания и прекратяването на кредитните институции (банките) с цел да се осигури стабилна, надеждна и сигурна банкова система и защита интересите на вложителите, както и изискванията за оповестяване на информация от страна на Българската народна банка (БНБ) в областта на пруденциалното регулиране и надзор върху банките.
(2) (отм., ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 30.04.2011 г., нова, ДВ, бр. 27 от 2014 г.) Българската народна банка е компетентен орган в Република България за упражняване на надзор върху банките по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 40 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 575/2013".
(3) Разпоредбите на този закон се прилагат съответно и за банките, създадени с отделен закон, доколкото в него не е предвидено друго.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...