Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Данъци > Нормативни актове (основни) > Наредби > НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 80 ОТ 2018 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 80 ОТ 2018 г.)

ДВ. бр. 9 от 31.01.2020г.

Обн., ДВ, бр. 106 от 27 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 7 от 23 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 79 от 2 октомври 2007 г., изм., ДВ, бр. 77 от 29 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 49 от 29 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 48 от 24 юни 2011 г., изм., ДВ, бр. 64 от 19 август 2011 г., изм., ДВ, бр. 7 от 24 януари 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 3 април 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 17 юли 2012 г., доп., ДВ, бр. 78 от 12 октомври 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 21 декември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 40 от 30 април 2013 г., изм., ДВ, бр. 93 от 25 октомври 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 111 от 27 декември 2013 г., доп., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм., ДВ, бр. 44 от 16 юни 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 49 от 30 юни 2015 г., доп., ДВ, бр. 54 от 17 юли 2015 г., изм., ДВ, бр. 66 от 28 август 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 27 октомври 2015 г., доп., ДВ, бр. 84 от 30 октомври 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 44 от 2 юни 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 76 от 19 септември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 80 от 28 септември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 10 от 1 февруари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 26 от 29 март 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 2 юли 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 75 от 24 септември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 8 от 28 януари 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 9 от 31 Януари 2020 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) (1) С тази наредба се определят:
1. условията, редът и начинът за одобряване или отмяна на типа, за въвеждане/извеждане във/от експлоатация, регистрация/дерегистрация, отчитане, съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискално устройство (ФУ) и интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД);
2. сервизното обслужване, експертизите и контролът на ФУ и ИАСУТД, техническите и функционалните изисквания към тях;
3. изискванията, редът и начинът за установяване на дистанционна връзка и подаването на данни към Националната агенция за приходите;
4. издаването на фискални касови бележки от ФУ и касови бележки от ИАСУТД и задължителните реквизити, които трябва да съдържат;
5. видът на подаваните данни, формата и сроковете на подаването им;
6. (нова, ДВ, бр. 80 от 2018 г.) условията и редът за издаване и за отнемане на разрешения на лицата, които извършват техническо обслужване и ремонт на фискално устройство/интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ФУ/ИАСУТД);
7. (нова, ДВ, бр. 80 от 2018 г.) изискванията към софтуера за управление на продажбите в търговските обекти и към производителите, разпространителите и ползвателите на такъв софтуер;
8. (нова, ДВ, бр. 80 от 2018 г.) изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин;
9. (нова, ДВ, бр. 8 от 2020 г.) формата и съдържанието на документите, условията, редът и начинът за издаването им, както и задълженията за предаване на данни при неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта.
(2) (отм., ДВ, бр. 8 от 2020 г.)

   Реклама:

ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ - коментират експертите

Считат ли се за карантина преустановените със заповед посещения в детските градини и ясли

Счита ли се за карантина затварянето на детските заведения по смисъла на чл. 162, ал. 1 от КТ и чл. 13а от КСО и имат ли право служителите, които имат малки деца да си вземат болнични от личните лекари за времето, през което принудително са затворени детските заведения? - На основание чл. 6. (1) от Наредба за медицинската експертиза, временна неработоспособност е налице в случаите, при които осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради...

Промени в данъчните и счетоводни закони в резултат на предприетите мерки и действия по време на извънредното положение

сп. Български законник | Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор, разглежда промените в Закона за счетоводството, Закона за независимият финансов одит, Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и т.н...

Извънредното положение - трудово-правни аспекти

сп. Български законник | Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, разглежда преустановяването на работата при извънредно положение, отпуските по време на извънредно положение, въвеждането на непълно работно време, полагането на извънреден труд, преминаването към работа от разстояние (дистанционна работа), преминаването към надомна работа, прекратяването на трудовите договори и т.н...

Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с обявеното извънредно положение в страната

в. Седмичен законник | Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ: Промените в Кодекса за социално осигуряване са приети с § 5 и 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание. Законът е обнародван в ДВ, бр. 28 и влиза в сила от 13 март 2020 г...

Промени от съществено значение за работодателите, приети със закона за мерките и действията по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ: На 20.03.2020 г. беше приет Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), обн., ДВ, бр. 28/24.3.2020 г. ЗМДВИП има обратна сила, считано от 13.03.2020 г., с изключение на определени разпоредби, които влизат в сила от датата на обнародването...

Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Национална агенция за приходите: Динамично променящата се ситуация, свързана с корона вируса, изисква строги мерки за опазване на общественото здраве, които да предпазят гражданите от пряката физическа заплаха на COVID-19. Тези мерки неизбежно влияят на икономиката, като създават трудности при декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски. В тази връзка, Народното събрание прие следните промени...

Най-важните новини, свързани с извънредното положение

Редакционният ни екип следи и публикува новините, засягащи професионалната общност. Вижте още...

 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...