По тематика > Труд и работна заплата > Нормативни актове (основни) > Наредби > НАРЕДБА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

ДВ. бр. 49 от 29.06.2012г.

В сила от 01.07.2007 г.
Приета с ПМС № 4 от 17.01.2007 г.
Обн., ДВ, бр. 9 от 26 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 56 от 10 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 83 от 16 октомври 2007 г., изм., ДВ, бр. 11 от 5 февруари 2008 г., изм., ДВ, бр. 10 от 6 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 21 август 2009 г., изм., ДВ, бр. 95 от 2 декември 2011 г., изм., ДВ, бр. 106 от 30 декември 2011 г., изм., ДВ, бр. 21 от 13 март 2012 г., доп., ДВ, бр. 49 от 29 юни 2012 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. С наредбата се определят структурата и организацията на работната заплата, видовете и минималните размери на допълнителните трудови възнаграждения, редът и начинът за определяне и изчисляване на трудовите възнаграждения на работниците и служителите.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...