По тематика > Осигуряване > Нормативни актове (основни) > Наредби > НАРЕДБА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 1 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 1 ОТ 2007 г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 г.)

ДВ. бр. 16 от 23.02.2021г.

Обн., ДВ, бр. 6 от 21 януари 2000 г., изм., ДВ, бр. 83 от 10 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 36 от 12 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., изм., ДВ, бр. 10 от 4 февруари 2003 г., изм., ДВ, бр. 21 от 16 март 2004 г., изм., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., изм., ДВ, бр. 81 от 6 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 1 от 5 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 20 от 26 февруари 2008 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 16 от 27 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 21 август 2009 г., изм., ДВ, бр. 84 от 23 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010 г., изм., ДВ, бр. 14 от 15 февруари 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 24 февруари 2012 г., изм., ДВ, бр. 33 от 5 април 2013 г., изм., ДВ, бр. 17 от 28 февруари 2014 г., изм., ДВ, бр. 60 от 22 юли 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 18 от 10 март 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 40 от 2 юни 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 1 март 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 29 от 7 април 2017 г., доп., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 34 от 23 април 2019 г., доп., ДВ, бр. 101 от 27 ноември 2020 г., доп., ДВ, бр. 16 от 23 февруари 2021 г.

 

Раздел I.
Елементи на възнаграждението и доходите за определяне на осигурителните вноски

history Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 83 от 2000 г., доп., ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм., ДВ, бр. 21 от 2004 г., в сила от 27.12.2003 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм., ДВ, бр. 20 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм., ДВ, бр. 18 от 2015 г., в сила от 01.01.2015 г.) Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване се изчисляват и внасят върху получените, начислените и неизплатени или неначислени възнаграждения и други доходи от трудова дейност.
(2) (нова, ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., доп., ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Осигурителните вноски за лицата, работещи по трудови правоотношения, се внасят върху получените, начислените и неизплатени трудови възнаграждения или неначислените възнаграждения, включително възнагражденията за отпуските по чл. 155 - 157, 159, 161, 162, 166, 168 - 170 и 319 от Кодекса на труда, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
(3) (нова, ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., доп., ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм., ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя за лицата, които не са отработили всичките дни през месеца или са се намирали в отпуски, извън посочените в ал. 2, се определя пропорционално на отработените дни и дните по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване през месеца. В тези случаи минималният месечен осигурителен доход се определя, като минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя се раздели на броя на работните дни през месеца и получената сума се умножи по броя на отработените дни и дните на отпуските, посочени в ал. 2, за които е изплатено, начислено, но неизплатено или неначислено възнаграждение.
(4) (нова, ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., доп., ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм., ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, когато съгласно условията на трудовия договор или чл. 138, ал. 2 от Кодекса на труда лицето е работило при непълно работно време, се определя пропорционално на отработените часове и часовете, съответстващи на дните по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване. В тези случаи минималният месечен осигурителен доход се определя, като минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя се раздели на броя на законоустановените работни часове за месеца и получената сума се умножи по броя на отработените часове за месеца и часовете, съответстващи на дните по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване. По този ред се определя и минималният месечен осигурителен доход, когато лицето се е намирало в отпуски извън посочените в ал. 2 или не е отработило всички работни дни през месеца.
(5) (нова, ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм., ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм., ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г., изм., ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм., ДВ, бр. 18 от 2015 г., в сила от 01.01.2015 г., изм., ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) Осигурителните вноски за управителите и прокуристите на търговски дружества, на еднолични търговци, на техните клонове и на клоновете на чуждестранни юридически лица, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества, и лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета от Търговския закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон, се внасят върху полученото, начисленото, но неизплатено или неначислено възнаграждение, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя. Когато лицето не е работило през целия месец, минималният месечен осигурителен доход се определя пропорционално на дните, през които е работило, и дните по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване през месеца.
(6) (нова, ДВ, бр. 21 от 2004 г., в сила от 27.12.2003 г., доп., ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм., ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм., ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г., доп., ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) Осигурителните вноски за лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, с изключение на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 5 и 7 от Кодекса за социално осигуряване, както и за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията се внасят върху полученото, начисленото, но неизплатено или неначислено възнаграждение, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, а за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход - не по-малко от минималната работна заплата за страната. Когато лицето не е работило през целия месец, минималният месечен осигурителен доход се определя пропорционално на отработените дни и дните по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване през месеца.
(7) (нова, ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм., ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., отм., ДВ, бр. 34 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)
(8) (Предишна ал. 2, ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 6, изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 2004 г., предишна ал. 7, ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Не се изчисляват и внасят осигурителни вноски върху:
1. (доп., ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм., ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.03.2012 г.) дневните пари при командировка до двукратния им размер, определен в нормативен акт, пътните и квартирните пари при командировка или заместващите ги възнаграждения, включително тези по § 3 от допълнителните разпоредби на Постановление № 133 на Министерския съвет от 1993 г. за приемане на Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения (обн., ДВ, бр. 67 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 1 от 1994 г. и бр. 25 от 1999 г.) и изплатените пътни и квартирни пари за сметка на възложителя на лица, работещи без трудови правоотношения;
1а. (нова, ДВ, бр. 16 от 2021 г., в сила от 01.03.2021 г.) средствата за пътуване и престой, които са за сметка на Европейския съюз, международна организация или приемаща страна и са определени и предоставени съгласно техните правила във връзка с командироване от работодателя на работници и служители в бюджетни предприятия;
2. (доп., ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм., ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм., ДВ, бр. 21 от 2004 г., изм., ДВ, бр. 81 от 2006 г., в сила от 06.10.2006 г.) стойността на безплатната храна и/или добавките към храната, предоставени в натура по реда на чл. 285 от Кодекса на труда на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда;
3. (изм., ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм., ДВ, бр. 21 от 2004 г., доп., ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм., ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм., ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) стойността на безплатната храна, предоставена в натура на членовете на корабните екипажи за дните в експлоатация, на риболовците за дните на улов, а на водолазите - и за дните при спускане под водата, на дежурния персонал, изпълняващ 12-часови дежурства в лечебните и здравните заведения, на операционните екипи, екипите за спешна медицинска помощ и екипите по кръвонабиране, както и на военнослужещите съгласно чл. 224, ал. 1, т. 3 и на цивилните служители съгласно чл. 286, ал. 1, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
4. (изм. и доп., ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм., ДВ, бр. 21 от 2004 г., доп., ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) стойността на работното, униформеното, протоколното и представителното облекло, предоставено при условия и по ред, предвидени в нормативен акт;
5. (изм., ДВ, бр. 21 от 2004 г.) стойността на специалното работно облекло и на личните предпазни средства, които се предоставят в натура при условия и по ред, предвидени в нормативен акт или колективен трудов договор;
6. сумите за лихви, които се изплащат по реда на чл. 245, ал. 2 от Кодекса на труда;
7. (изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм., ДВ, бр. 36 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г., доп., ДВ, бр. 21 от 2004 г., изм., ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм., ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) обезщетенията по чл. 200, 213, 214, чл. 216, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 и 3, чл. 220, 221, чл. 222, ал. 2, 3 и 4, чл. 224, 225, 226, чл. 232, ал. 2 и чл. 331 от Кодекса на труда, § 71 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 95 от 2003 г.) и § 118 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ДВ, бр. 25 от 2001 г.);
8. (изм., ДВ, бр. 83 от 2000 г., доп., ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм., ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., доп., ДВ, бр. 81 от 2006 г., в сила от 06.10.2006 г., изм., ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 84 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм., ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм., ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм., ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., доп., ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) обезщетенията по чл. 158, ал. 2, чл. 158а, ал. 2, чл. 168, чл. 172, ал. 1, чл. 173, 199, чл. 227, ал. 1 - 5, чл. 229, ал. 1, чл. 232, чл. 233, ал. 1 и 5, чл. 294 и паричните средства по чл. 226з, сумите, изплатени за храна, доволствия, облекло и порционни пари по чл. 224, чл. 286, ал. 1, т. 3 и чл. 298, ал. 1 и 2, както и стойността на паричните или предметните награди и отличия по чл. 240, ал. 1 - 4 и чл. 288, за пътуване по чл. 226 и за транспортни разходи по чл. 229, ал. 2 и компенсационни суми по чл. 226в, ал. 1 и чл. 298а, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и обезщетенията по чл. 98, ал. 1, сумите за пътуване по чл. 103, ал. 4 и стойността на паричните или предметните награди и отличия по чл. 126, 128, 133, 134 и чл. 135, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2010 г.);
9. (изм., ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм. и доп., ДВ, бр. 36 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г., изм., ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм., ДВ, бр. 81 от 2006 г., в сила от 01.05.2006 г., изм., ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм., ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм., ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) възнагражденията по чл. 214, ал. 5 и чл. 215, ал. 4 и обезщетенията по чл. 236, чл. 189, ал. 6, чл. 228, чл. 234, чл. 237 и чл. 238 и сумите по чл. 180, ал. 6, чл. 181, ал. 1, 2 и 3, чл. 182, ал. 1, чл. 184, ал. 1, чл. 186, чл. 189, ал. 8, чл. 191, чл. 192, ал. 2 и чл. 193 от Закона за Министерството на вътрешните работи;
10. (нова, ДВ, бр. 36 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г., доп., ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм., ДВ, бр. 21 от 2004 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм., ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 2009 г., доп., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., доп., ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм., ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г., изм., ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм., ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) обезщетенията по чл. 61, 78, чл. 81б, ал. 4, т. 1 и 2, чл. 100, ал. 4, чл. 104, чл. 105, ал. 3, чл. 106, ал. 3, 3а и 4, чл. 107а и стойността на отличията по чл. 88 от Закона за държавния служител;
11. (нова, ДВ, бр. 21 от 2004 г., изм., ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм., ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм., ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) възнагражденията по чл. 230 и 231, обезщетенията по чл. 225, 226, чл. 277, ал. 3, чл. 292, ал. 3 и чл. 354 и стойността на отличията и наградите по чл. 303, 305 и 358а от Закона за съдебната власт;
12. (нова, ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., нова, ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм., ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г., изм., ДВ, бр. 34 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) сумите и доволствията по чл. 74, ал. 1 - 4 и чл. 76, ал. 1, компенсационните суми по чл. 81, обезщетенията по чл. 83, ал. 4, стойността на паричните и/или предметните награди при условията и до размерите по чл. 86 и 87 и възнагражденията по чл. 99, ал. 3, 4 и 5 и обезщетенията по чл. 112, 117 и 119 - 120 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност";
13. (нова, ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм., ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., доп., ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) сумите и доволствията по чл. 23, ал. 1 - 7, чл. 26, ал. 3, компенсационните суми по чл. 25 и стойността на наградите по чл. 30 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;
14. (нова, ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм., ДВ, бр. 18 от 2015 г., в сила от 01.01.2015 г., изм., ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 17.02.2015 г.) стойността на представителното облекло по чл. 32, предметните и паричните награди по чл. 33 от Закона за Сметната палата;
15. (нова, ДВ, бр. 16 от 2009 г., в сила от 27.02.2009 г., предишна т. 13, ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) компенсацията на работниците и служителите, за които е установено непълно работно време, изплатена по реда на нормативен акт на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно време, в икономическите сектори "Индустрия" и "Услуги";
16. (нова, ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.11.2015 г.) сумите и доволствията по чл. 66, чл. 67, ал. 1 - 3, чл. 68, чл. 69, ал. 1, обезщетенията по чл. 78, чл. 117, ал. 1, чл. 121, чл. 123 и чл. 124, ал. 1, възнагражденията по чл. 115, ал. 5 и 6 и стойността на отличията и наградите по чл. 84 и 85 от Закона за Националната служба за охрана;
17. (нова, ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.11.2015 г.) сумите и доволствията по чл. 67, ал. 1 - 5 и чл. 69, ал. 1, обезщетенията по чл. 74, ал. 4, чл. 103, ал. 1, чл. 108, 110 и чл. 111, ал. 1, възнагражденията по чл. 90, ал. 3 и 4 и стойността на отличията и наградите по чл. 76 - 78 от Закона за Държавна агенция "Разузнаване";
18. (нова, ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) стойността на наградите по чл. 13, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България;
19. (нова, ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.10.2018 г.) стойността на възстановените разходи за транспорт на педагогическите специалисти от местоживеенето им до местоработата и обратно или за наем по месторабота по чл. 219, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование;
20. (нова, ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) компенсацията, изплатена по реда на нормативен акт на Министерския съвет на работници и служители, чиято трудова дейност е преустановена временно със заповед на държавен орган в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка.
(9) (нова, ДВ, бр. 18 от 2015 г., в сила от 01.01.2015 г.) При сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец, когато отработените и други часове с осигурителни вноски по установения за месеца от работодателя график на лицето са повече от договореното работно време, месечният размер на осигурителния доход може да бъде по-голям от установения със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година максимален месечен размер на осигурителния доход, като общият осигурителен доход за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, се ограничава до сбора на максималния месечен размер на осигурителния доход за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време. Ограничаването се извършва, като се сумират осигурителните доходи за първия и всеки следващ месец до достигане на сбора от максималните месечни размери на осигурителния доход за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време.
(10) (нова, ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) Минималният осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец е равен на сбора от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, съответно сбора от минималната работна заплата, за месеците от периода, за който е установено сумираното отчитане на работното време. Когато отработените и други часове с осигурителни вноски по установения за месеца от работодателя график на лицето са по-малко или повече от договореното работно време, минималният месечен размер на осигурителния доход е по-малък или по-голям от определения. В тези случаи за всеки месец от периода минималният месечен осигурителен доход се определя, като сборът от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, съответно сборът от минималната работна заплата, се раздели на законоустановените часове за периода на сумираното изчисляване на работното време и получената сума се умножи по броя на отработените и други часове с осигурителни вноски по установения за месеца от работодателя график на лицето.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...