По тематика > Осигуряване > Нормативни актове (основни) > Наредби > НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА, БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА И МОРСКИТЕ ЛИЦА (ЗАГЛ. ИЗМ. ДВ - БР. 2 ОТ 2010 г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 г.)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА, БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА И МОРСКИТЕ ЛИЦА (ЗАГЛ. ИЗМ. ДВ - БР. 2 ОТ 2010 г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 г.)

ДВ. бр. 36 от 03.05.2019г.

Обн., ДВ, бр. 21 от 17 март 2000 г., изм., ДВ, бр. 83 от 10 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 8 от 26 януари 2001 г., изм., ДВ, бр. 52 от 8 юни 2001 г., изм., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., изм., ДВ, бр. 91 от 14 октомври 2003 г., изм., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., изм., ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 17 от 19 февруари 2008 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 21 август 2009 г., изм., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010 г., изм., ДВ, бр. 13 от 11 февруари 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 24 февруари 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 80 от 19 октомври 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 33 от 5 април 2013 г., изм., ДВ, бр. 94 от 29 октомври 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 28 февруари 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 18 от 10 март 2015 г., доп., ДВ, бр. 40 от 2 юни 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 1 март 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 29 от 7 април 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 36 от 3 май 2019 г.

 

Раздел I.
Обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и на работещите без трудово правоотношение

history Чл. 1. (1) (изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм., ДВ, бр. 91 от 2003 г., изм., ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., доп., ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп., ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., доп., ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм., ДВ, бр. 18 от 2015 г., в сила от 17.02.2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 36 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Задължението за осигуряване за самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване - еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД, физически лица - членове на неперсонифицирани дружества, лица, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, лица, упражняващи по регистрация свободна професия или занаятчийска дейност, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.
(2) (изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм., ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., доп., ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм., ДВ, бр. 17 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., доп., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм., ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм., ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, самоосигуряващото се лице подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството. Декларация за прекъсване на дейността не се подава за периодите по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване.
(3) (изм., ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм., ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм., ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп., ДВ, бр. 17 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., доп., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм., ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.03.2012 г.) Видът на осигуряването се определя с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП, която се подава от самоосигуряващото се лице в компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок от започването или от възобновяването на трудовата дейност. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на друга трудова дейност през календарната година самоосигуряващото се лице не може да променя вида на осигуряването. При започване и възобновяване на трудовата дейност, ако декларацията за вида на осигуряването не е подадена в 7-дневния срок, лицето подлежи на осигуряване само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт.
(4) (нова, ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм., ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП от 1 до 31 януари на съответната календарна година.
(5) (изм., ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 4, ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) За лица, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация, се считат тези, които упражняват дейност:
1. (доп., ДВ, бр. 91 от 2003 г., доп., ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм., ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г., изм., ДВ, бр. 36 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) на основание на предварителна регистрация, определена с нормативен акт - нотариуси, адвокати, дипломирани експерт-счетоводители; регистрирани одитори, независими оценители, експерти към съда и прокуратурата, медицински специалисти, застрахователни агенти по чл. 313, ал. 1 от Кодекса за застраховането и други;
2. (изм., ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) за която подлежат на облагане с патентен данък и не са еднолични търговци;
3. (отменена в частта й по чл. 1, ал. 4, т. 3 относно "и съдебните кандидати по чл. 164, ал. 3 от Закона за съдебната власт" с Решение № 8525 на ВАС, ДВ, бр. 8 от 2001 г., изм., ДВ, бр. 91 от 2003 г., изм., ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм., ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) като извършват професионална дейност на свой риск и за своя сметка - дейци на науката, културата, образованието, архитекти, икономисти, инженери, журналисти и други физически лица, упражняващи свободна професия, регистрирани с ЕИК по регистър БУЛСТАТ, извън тези по т. 1 и 2.
(6) (нова, ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм., ДВ, бр. 91 от 2003 г., предишна ал. 5, ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., доп., ДВ, бр. 33 от 2013 г., изм., ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 07.04.2017 г.) Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 - 6 от Кодекса за социално осигуряване, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание по предвидения с наредбата ред. За лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, на които е отпусната пенсия, осигуряването възниква от датата, на която е подадена декларацията по ал. 2. Видът на осигуряването се променя по реда на ал. 4.
(7) (нова, ДВ, бр. 83 от 2000 г., отм., ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 6, ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)