По тематика > Осигуряване > Нормативни актове (основни) > Наредби > НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА, БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА И МОРСКИТЕ ЛИЦА (ЗАГЛ. ИЗМ. ДВ - БР. 2 ОТ 2010 г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА, БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА И МОРСКИТЕ ЛИЦА (ЗАГЛ. ИЗМ. ДВ - БР. 2 ОТ 2010 г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 г.)

ДВ. бр. 71 от 11.08.2020г.

В сила от 01.01.2000 г.
Обн., ДВ, бр. 21 от 17 март 2000 г., изм., ДВ, бр. 83 от 10 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 8 от 26 януари 2001 г., изм., ДВ, бр. 52 от 8 юни 2001 г., изм., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., изм., ДВ, бр. 91 от 14 октомври 2003 г., изм., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., изм., ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 17 от 19 февруари 2008 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 21 август 2009 г., изм., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010 г., изм., ДВ, бр. 13 от 11 февруари 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 24 февруари 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 80 от 19 октомври 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 33 от 5 април 2013 г., изм., ДВ, бр. 94 от 29 октомври 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 28 февруари 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 18 от 10 март 2015 г., доп., ДВ, бр. 40 от 2 юни 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 1 март 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 29 от 7 април 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 36 от 3 май 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 71 от 11 август 2020 г.

 

Раздел I.
Обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и на работещите без трудово правоотношение

history Чл. 1. (1) (изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм., ДВ, бр. 91 от 2003 г., изм., ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., доп., ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп., ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., доп., ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм., ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм., ДВ, бр. 18 от 2015 г., в сила от 17.02.2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 36 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Задължението за осигуряване за самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване - еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД, физически лица - членове на неперсонифицирани дружества, лица, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, лица, упражняващи по регистрация свободна професия или занаятчийска дейност, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.
(2) (изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм., ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., доп., ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм., ДВ, бр. 17 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., доп., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм., ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм., ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, самоосигуряващото се лице подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството. Декларация за прекъсване на дейността не се подава за периодите по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване.
(3) (изм., ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм., ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм., ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп., ДВ, бр. 17 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., доп., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм., ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.03.2012 г., изм., ДВ, бр. 71 от 2020 г., в сила от 11.08.2020 г.) Самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване определят вида на осигуряването си с декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на НАП. Декларацията се подава в компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок от започването или от възобновяването на трудовата дейност. Когато декларацията е подадена извън 7-дневния срок, самоосигуряващото се лице подлежи на осигуряване през съответната календарна година само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт.
(4) (нова, ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм., ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г., изм., ДВ, бр. 71 от 2020 г., в сила от 11.08.2020 г.) Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година с подаване на декларация по ал. 3 от 1 до 31 януари на съответната календарна година. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на друга трудова дейност през календарната година, самоосигуряващото се лице не може да променя вида на осигуряването.
(5) (изм., ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 4, ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) За лица, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация, се считат тези, които упражняват дейност:
1. (доп., ДВ, бр. 91 от 2003 г., доп., ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм., ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г., изм., ДВ, бр. 36 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) на основание на предварителна регистрация, определена с нормативен акт - нотариуси, адвокати, дипломирани експерт-счетоводители; регистрирани одитори, независими оценители, експерти към съда и прокуратурата, медицински специалисти, застрахователни агенти по чл. 313, ал. 1 от Кодекса за застраховането и други;
2. (изм., ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) за която подлежат на облагане с патентен данък и не са еднолични търговци;
3. (отменена в частта й по чл. 1, ал. 4, т. 3 относно "и съдебните кандидати по чл. 164, ал. 3 от Закона за съдебната власт" с Решение № 8525 на ВАС, ДВ, бр. 8 от 2001 г., изм., ДВ, бр. 91 от 2003 г., изм., ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм., ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) като извършват професионална дейност на свой риск и за своя сметка - дейци на науката, културата, образованието, архитекти, икономисти, инженери, журналисти и други физически лица, упражняващи свободна професия, регистрирани с ЕИК по регистър БУЛСТАТ, извън тези по т. 1 и 2.
(6) (нова, ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм., ДВ, бр. 91 от 2003 г., предишна ал. 5, ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., доп., ДВ, бр. 33 от 2013 г., изм., ДВ, бр. 29 от 2017 г., в сила от 07.04.2017 г., изм., ДВ, бр. 71 от 2020 г., в сила от 11.08.2020 г.) Самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по предвидения с наредбата ред, по свое желание, изразено, както следва:
1. за лицата, които не са прекъснали или прекратили трудовата дейност, съответно осигуряването си, след като им е отпусната пенсия - с продължаване подаването на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване;
2. за лицата, които започват трудова дейност след като им е отпусната пенсия - с подаване на декларация по ал. 2; в тези случаи осигуряването възниква от датата, на която е подадена декларацията;
3. за лицата, които са прекъснали осигуряването си след като им е отпусната пенсия - с подаването на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване; в тези случаи осигуряването се възобновява не по-рано от 1-во число на месеца, предхождащ месеца, през който са подадени.
(7) (нова, ДВ, бр. 83 от 2000 г., отм., ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 6, ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
(8) (нова, ДВ, бр. 71 от 2020 г., в сила от 11.08.2020 г.) Самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, на които е отпусната пенсия, могат да променят вида на осигуряването си по реда на ал. 4.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

     
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...