Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023
По тематика > Данъци > Нормативни актове (основни) > Закони > ЗАКОН ЗА СТАТИСТИКАТА НА ВЪТРЕСЪЮЗНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 61 ОТ 2022 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ЗАКОН ЗА СТАТИСТИКАТА НА ВЪТРЕСЪЮЗНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 61 ОТ 2022 г.)

ДВ. бр. 61 от 02.08.2022г.

Обн., ДВ, бр. 40 от 29 май 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 61 от 2 август 2022 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) Този закон урежда:
1. (изм., ДВ, бр. 61 от 2022 г.) осъществяването на статистическата дейност за вътресъюзната търговия със стоки между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. за европейската бизнес статистика и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката, наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2019/2152" (ОВ, L 327/1 от 17 декември 2019 г.), и Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1197 на Комисията от 30 юли 2020 г. за установяване на технически спецификации и правила по силата на Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета за европейската бизнес статистика и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката, наричан по-нататък "Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1197" (ОВ, L 271/1 от 18 август 2020 г.);
2. (изм., ДВ, бр. 61 от 2022 г.) функциите и правомощията на компетентните органи по осъществяване на статистическа дейност за вътресъюзната търговия със стоки;
3. (изм., ДВ, бр. 61 от 2022 г.) системата за деклариране на вътресъюзната търговия със стоки "Интрастат", наричана по-нататък "системата "Интрастат".
(2) (нова, ДВ, бр. 61 от 2022 г.) Вътресъюзната търговия със стоки обхваща вътресъюзния износ и вътресъюзния внос на стоки.
(3) (нова, ДВ, бр. 61 от 2022 г.) Вътресъюзният износ обхваща стоките, които напускат територията на Република България с местоназначение в друга държава членка:
1. съюзни стоки без стоките, които са в транзит между държави членки;
2. несъюзни стоки, поставени под митнически режим активно усъвършенстване в Република България.
(4) (нова, ДВ, бр. 61 от 2022 г.) Вътресъюзният внос обхваща стоките, които се въвеждат на територията на Република България, след като първоначално са били изнесени от друга държава членка:
1. съюзни стоки без стоките, които са в транзит между държави членки;
2. несъюзни стоки, които по-рано са били поставени под митнически режим активно усъвършенстване в държавата членка на износ и които остават под този митнически режим или се допускат за свободно обращение в Република България.
(5) (Предишна ал. 2, изм., ДВ, бр. 61 от 2022 г.) Стоките, които са изключени от статистическата дейност, са определени в допълнението към Приложение V на Регламент (ЕС) 2020/1197.

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя


Издание 2023 г.

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...