Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси
По тематика > Данъци > Нормативни актове (основни) > Закони > ЗАКОН ЗА СТАТИСТИКАТА НА ВЪТРЕСЪЮЗНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 61 ОТ 2022 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ЗАКОН ЗА СТАТИСТИКАТА НА ВЪТРЕСЪЮЗНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 61 ОТ 2022 г.)

ДВ. бр. 61 от 02.08.2022г.

Обн., ДВ, бр. 40 от 29 май 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 61 от 2 август 2022 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) Този закон урежда:
1. (изм., ДВ, бр. 61 от 2022 г.) осъществяването на статистическата дейност за вътресъюзната търговия със стоки между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. за европейската бизнес статистика и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката, наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2019/2152" (ОВ, L 327/1 от 17 декември 2019 г.), и Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1197 на Комисията от 30 юли 2020 г. за установяване на технически спецификации и правила по силата на Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета за европейската бизнес статистика и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката, наричан по-нататък "Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1197" (ОВ, L 271/1 от 18 август 2020 г.);
2. (изм., ДВ, бр. 61 от 2022 г.) функциите и правомощията на компетентните органи по осъществяване на статистическа дейност за вътресъюзната търговия със стоки;
3. (изм., ДВ, бр. 61 от 2022 г.) системата за деклариране на вътресъюзната търговия със стоки "Интрастат", наричана по-нататък "системата "Интрастат".
(2) (нова, ДВ, бр. 61 от 2022 г.) Вътресъюзната търговия със стоки обхваща вътресъюзния износ и вътресъюзния внос на стоки.
(3) (нова, ДВ, бр. 61 от 2022 г.) Вътресъюзният износ обхваща стоките, които напускат територията на Република България с местоназначение в друга държава членка:
1. съюзни стоки без стоките, които са в транзит между държави членки;
2. несъюзни стоки, поставени под митнически режим активно усъвършенстване в Република България.
(4) (нова, ДВ, бр. 61 от 2022 г.) Вътресъюзният внос обхваща стоките, които се въвеждат на територията на Република България, след като първоначално са били изнесени от друга държава членка:
1. съюзни стоки без стоките, които са в транзит между държави членки;
2. несъюзни стоки, които по-рано са били поставени под митнически режим активно усъвършенстване в държавата членка на износ и които остават под този митнически режим или се допускат за свободно обращение в Република България.
(5) (Предишна ал. 2, изм., ДВ, бр. 61 от 2022 г.) Стоките, които са изключени от статистическата дейност, са определени в допълнението към Приложение V на Регламент (ЕС) 2020/1197.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...