По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 6 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СРЕДСТВАТА ЗА ОФИЦИАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЖИВОТНИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ, УСЛОВИЯТА, РЕДА И КОНТРОЛА ПО СЪБИРАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 6 ОТ 8 ОКТОМВРИ 2013 г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СРЕДСТВАТА ЗА ОФИЦИАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЖИВОТНИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ, УСЛОВИЯТА, РЕДА И КОНТРОЛА ПО СЪБИРАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ДВ. бр. 16 от 23.02.2021г.

Обн., ДВ, бр. 90 от 15 октомври 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 32 от 8 април 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 42 от 9 юни 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 5 от 12 януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 23 февруари 2021 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им;
2. условията, редът и контролът по събиране, въвеждане, поддържане, използване на информацията в Интегрираната информационна система (ИИС) на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...