Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Показване на 1 до 40 от общо 2826 документа

PDF НАРЕДБА № 15 ОТ 28 ЮЛИ 2005 г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНОС И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ Свали файла...

PDF НАРЕДБА № 18 ОТ 23 ЮЛИ 2001 Г. ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ НА ПЪТИЩАТА С ПЪТНИ ЗНАЦИ ( изм. ДВ. бр. 32 от 16 Април 2019 г.) Свали файла...

PDF НАРЕДБА № 18 ОТ 23 ЮЛИ 2001 Г. ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ НА ПЪТИЩАТА С ПЪТНИ ЗНАЦИ ( изм. и доп. ДВ. бр. 13 от 14 Февруари 2020 г.) Свали файла...

PDF НАРЕДБА № 18 ОТ 23 ЮЛИ 2001 Г. ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ НА ПЪТИЩАТА С ПЪТНИ ЗНАЦИ ( изм. и доп. ДВ. бр.35 от 15 Май 2015 г.) Свали файла...

PDF НАРЕДБА № 58 ОТ 2 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ДВИЖЕНИЕТО НА ВЛАКОВЕТЕ И СИГНАЛИЗАЦИЯТА В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ Свали файла...

PDF НАРЕДБА № Н-6 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2018 Г. ЗА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА (ДВ бр. 23) Свали файла...

PDF НАРЕДБА № Н-6 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2018 Г. ЗА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА (ДВ бр. 44) Свали файла...

PDF НАРЕДБА № Н-6 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2018 Г. ЗА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА (ДВ бр. 66) Свали файла...

PDF НАРЕДБА № Н-6 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2018 Г. ЗА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА (ДВ бр. 87) Свали файла...

PDF Химични методи за проверка състава на козметичните продукти Свали файла...

НАРЕДБА ЗА EДИННАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА

НАРЕДБА ЗА АВАРИЙНО ПЛАНИРАНЕ И АВАРИЙНА ГОТОВНОСТ ПРИ ЯДРЕНА И РАДИАЦИОННА АВАРИЯ

НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЕГИСТЪР

НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 47 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.06.2008 Г.)

НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

НАРЕДБА ЗА АНАЛИЗИТЕ НА ПРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ И ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ ОЦЕНКИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 52 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 10.07.2012 Г.)

НАРЕДБА ЗА АНАЛИЗИТЕ НА ПРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ И ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ ОЦЕНКИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛИ

НАРЕДБА ЗА АНТИДОПИНГОВАТА ДЕЙНОСТ

НАРЕДБА ЗА БАЗИСНИТЕ ЦЕНИ НА ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 107 ОТ 2000 Г.)

НАРЕДБА ЗА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И ЗА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА АСАНСЬОРИ

НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА ВЪЖЕНИ ЛИНИИ

НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯДРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА РАДИОАКТИВНИТЕ ОТПАДЪЦИ

НАРЕДБА ЗА БЕЗПЛАТНОТО РАБОТНО И УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО

НАРЕДБА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ РЕГИСТЪР БУЛСТАТ И ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ И ВЕДОМСТВЕНИ РЕГИСТРИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

НАРЕДБА ЗА ВИДА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ В ТРУДОВОТО ДОСИЕ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ

НАРЕДБА ЗА ВИДА, РАЗМЕРА И РЕДА ЗА НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ ПРИ УВРЕЖДАНЕ ИЛИ ПРИ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НАД ДОПУСТИМИТЕ НОРМИ И/ИЛИ ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЕМИСИОННИ НОРМИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР НА ЕЛЕКТРОННИТЕ АДРЕСИ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, КОИТО НЕ ЖЕЛАЯТ ДА ПОЛУЧАВАТ НЕПОИСКАНИ ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ, ДИСПАНСЕРИТЕ И ДОМОВЕТЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА

НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ЦЕННИТЕ КНИЖА И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТЪРА НА ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ ОТ КОМИСИЯТА ПО ЦЕННИТЕ КНИЖА И ФОНДОВИТЕ БОРСИ И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

НАРЕДБА ЗА ВОДНОСПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕТО НА ВОДНИТЕ ПЛОЩИ

НАРЕДБА ЗА ВОЕННИЯ ОТЧЕТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ТЕХНИКА ЗА МИРНО И ВОЕННО ВРЕМЕ

НАРЕДБА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА КЛАСИФИКАЦИОННИ СТАТИСТИЧЕСКИ СИСТЕМИ ЗА КОДИРАНЕ НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВЕТО, И НА МЕДИЦИНСКИТЕ ПРОЦЕДУРИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 75 ОТ 2014 г.)

НАРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕВОЗНИ УСЛУГИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 100 ОТ 2006 Г.)

НАРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКАТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ИЛИ СЪС СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОННИЯ КОНТРОЛ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ИЛИ НА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ФУНКЦИИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ЗАГЛ. ДОП., ДВ, БР. 37 ОТ 2020 г., В СИЛА ОТ 21.04.2020 г.)

   Реклама:
   

в. "Седмичен законник"

   
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...