Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024

Показване на 1 до 40 от общо 2844 документа

PDF НАРЕДБА № 15 ОТ 28 ЮЛИ 2005 г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНОС И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ Свали файла...

PDF НАРЕДБА № 18 ОТ 23 ЮЛИ 2001 Г. ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ НА ПЪТИЩАТА С ПЪТНИ ЗНАЦИ ( изм. ДВ. бр. 32 от 16 Април 2019 г.) Свали файла...

PDF НАРЕДБА № 18 ОТ 23 ЮЛИ 2001 Г. ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ НА ПЪТИЩАТА С ПЪТНИ ЗНАЦИ ( изм. и доп. ДВ. бр. 13 от 14 Февруари 2020 г.) Свали файла...

PDF НАРЕДБА № 18 ОТ 23 ЮЛИ 2001 Г. ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ НА ПЪТИЩАТА С ПЪТНИ ЗНАЦИ ( изм. и доп. ДВ. бр.35 от 15 Май 2015 г.) Свали файла...

PDF НАРЕДБА № 58 ОТ 2 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ДВИЖЕНИЕТО НА ВЛАКОВЕТЕ И СИГНАЛИЗАЦИЯТА В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ Свали файла...

PDF НАРЕДБА № Н-6 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2018 Г. ЗА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА (ДВ бр. 23) Свали файла...

PDF НАРЕДБА № Н-6 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2018 Г. ЗА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА (ДВ бр. 44) Свали файла...

PDF НАРЕДБА № Н-6 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2018 Г. ЗА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА (ДВ бр. 66) Свали файла...

PDF НАРЕДБА № Н-6 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2018 Г. ЗА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА (ДВ бр. 87) Свали файла...

PDF Химични методи за проверка състава на козметичните продукти Свали файла...

НАРЕДБА ЗА EДИННАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА

НАРЕДБА ЗА АВАРИЙНО ПЛАНИРАНЕ И АВАРИЙНА ГОТОВНОСТ ПРИ ЯДРЕНА И РАДИАЦИОННА АВАРИЯ

НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЕГИСТЪР

НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 47 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.06.2008 Г.)

НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ПРИ СПОДЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ

НАРЕДБА ЗА АНАЛИЗИТЕ НА ПРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ И ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ ОЦЕНКИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 52 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 10.07.2012 Г.)

НАРЕДБА ЗА АНАЛИЗИТЕ НА ПРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ И ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ ОЦЕНКИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛИ

НАРЕДБА ЗА АНТИДОПИНГОВАТА ДЕЙНОСТ

НАРЕДБА ЗА БАЗИСНИТЕ ЦЕНИ НА ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 107 ОТ 2000 Г.)

НАРЕДБА ЗА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И ЗА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА АСАНСЬОРИ

НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА ВЪЖЕНИ ЛИНИИ

НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯДРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА РАДИОАКТИВНИТЕ ОТПАДЪЦИ

НАРЕДБА ЗА БЕЗПЛАТНОТО РАБОТНО И УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО

НАРЕДБА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ РЕГИСТЪР БУЛСТАТ И ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ И ВЕДОМСТВЕНИ РЕГИСТРИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

НАРЕДБА ЗА ВИДА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ В ТРУДОВОТО ДОСИЕ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ

НАРЕДБА ЗА ВИДА, РАЗМЕРА И РЕДА ЗА НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ ПРИ УВРЕЖДАНЕ ИЛИ ПРИ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НАД ДОПУСТИМИТЕ НОРМИ И/ИЛИ ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЕМИСИОННИ НОРМИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР НА ЕЛЕКТРОННИТЕ АДРЕСИ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, КОИТО НЕ ЖЕЛАЯТ ДА ПОЛУЧАВАТ НЕПОИСКАНИ ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ, ДИСПАНСЕРИТЕ И ДОМОВЕТЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА

НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ЦЕННИТЕ КНИЖА И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТЪРА НА ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ ОТ КОМИСИЯТА ПО ЦЕННИТЕ КНИЖА И ФОНДОВИТЕ БОРСИ И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕТО, СЪХРАНЯВАНЕТО И ДОСТЪПА ДО ЕЛЕКТРОННИЯ РЕГИСТЪР С ДАННИ ЗА ЛИЦАТА, ЗА КОИТО КОНСУЛТАТИВНИЯТ СЪВЕТ ПРИ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА Е УСТАНОВЯВАЛ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД

НАРЕДБА ЗА ВОДНОСПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕТО НА ВОДНИТЕ ПЛОЩИ

НАРЕДБА ЗА ВОЕННИЯ ОТЧЕТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ТЕХНИКА ЗА МИРНО И ВОЕННО ВРЕМЕ

НАРЕДБА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА КЛАСИФИКАЦИОННИ СТАТИСТИЧЕСКИ СИСТЕМИ ЗА КОДИРАНЕ НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВЕТО, И НА МЕДИЦИНСКИТЕ ПРОЦЕДУРИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 75 ОТ 2014 г.)

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...