Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси
По тематика > Осигуряване > Нормативни актове (основни) > Наредби > НАРЕДБА ЗА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Документът има по-нова версия, която е достъпна само за абонати.

НАРЕДБА ЗА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 30 от 11.04.2017г.

Обн., ДВ, бр. 57 от 28 юли 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 1 март 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 11 април 2017 г.

 

Раздел I.
Общи разпоредби

history Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат редът и начинът за представяне на документите и за изчисляване и изплащане на:
1. паричните обезщетения при:
а) временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест, за санаторно-курортно лечение и при належащ медицински преглед или изследване, карантина, отстраняване от работа по предписание на здравните органи, гледане на болен или на член от семейството под карантина, належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение, както и за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето;
б) трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест;
в) (изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) трудоустрояване поради бременност или кърмене, или напреднал етап на лечение инвитро;
г) бременност и раждане;
д) отглеждане на малко дете;
е) осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст;
2. паричните помощи:
а) за инвалидност поради общо заболяване, когато осигуреното лице няма необходимия осигурителен стаж за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване;
б) при смърт на осигуреното лице.
(2) Преценката на правото и определянето на размера на паричните обезщетения и помощите по ал. 1 се извършва въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им, приети по реда на Наредбата за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им, приета с Постановление № 241 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 67 от 2014 г.), като се използват и данните от регистъра на осигурителите и самоосигуряващите се лица, регистъра на приходите от осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, регистър "Трудови договори", регистър "Пенсии", регистър "Трудови злополуки", регистър "Професионални болести", регистър "Парични помощи за профилактика и рехабилитация" и от регистър "Парични обезщетения и помощи от ДОО", както и данните от удостоверенията по чл. 8, 9 и чл. 11, ал. 1 и 2.

history Чл. 2. Паричните обезщетения и паричните помощи се изчисляват и изплащат от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ), с изключение на паричните помощи по чл. 1, ал. 1, т. 2, буква "а", които се изчисляват и изплащат от ТП на НОИ по постоянен или настоящ адрес на лицето.

Раздел II.
Ред за представяне на документи за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи

history Чл. 3. (1) Паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане до 135 календарни дни или трудоустрояване се изплащат при ползване на отпуск или при трудоустрояване въз основа на болничен лист.
(2) При първото представяне на болничен лист еднократно се заявяват данни относно банковата сметка за изплащане на паричните обезщетения с декларация по образец съгласно приложение № 1.
(3) Декларация по образец съгласно приложение № 1 се представя и за болничните листове за майчинство след 42-рия ден от раждането и за случаите по чл. 167 от Кодекса на труда.

history Чл. 4. Паричните обезщетения при бременност и раждане, отглеждане на малко дете и осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст се изплащат на осигурените лица при ползване на отпуск и представяне на следните документи:
1. (доп., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г.) за паричните обезщетения при бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 1 и чл. 50а от КСО - заявление-декларация по образец съгласно приложение № 2 и 2а:
2. (доп., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г.) за паричните обезщетения при раждане на дете и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст до 15 календарни дни по чл. 50, ал. 6 КСО - заявление-декларация по образец съгласно приложение № 3;
3. за паричните обезщетения при раждане на дете след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 7 КСО - заявление-декларация по образец съгласно приложение № 4;
4. за паричните обезщетения при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст за срок 365 дни по чл. 53а КСО - заявление-декларация по образец съгласно приложение № 5;
5. за паричните обезщетения при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни по чл. 53а КСО - заявление-декларация по образец съгласно приложение № 6;
6. за паричните обезщетения за отглеждане на малко дете по чл. 53 и 54 КСО - заявление-декларация по образец съгласно приложения № 7 и 8.

history Чл. 5. В срок до 3 работни дни от промяна на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричните обезщетения, включително при промяна на банковата сметка за изплащането им, осигурените лица представят нова декларация или заявление-декларация и съответните доказателства към нея.

history Чл. 6. (1) Осигурените лица и лицата по чл. 4, ал. 9 КСО представят документите по чл. 3 - 5 на осигурителя, който ги завежда в отделен дневник.
(2) Осигурителите съхраняват документите по ал. 1 и съответните доказателства към тях за срок 5 години считано от 1 януари на годината, следваща годината на представянето им.

history Чл. 7. Данните, съдържащи се в издадените болнични листове, се представят в НОИ от лекуващите лекари/лекарите по дентална медицина лично или чрез лечебните заведения, в които те осъществяват дейност, и от лекарските консултативни комисии (ЛКК) - чрез лечебните заведения, към които са създадени, по реда на Наредбата за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им.

history Чл. 8. (1) За всеки болничен лист осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси представят в НОИ удостоверение по образец съгласно приложение № 9 с данни относно правото на парично обезщетение. За лицата, осигурени по повече от едно правоотношение/основание за осигуряване при един осигурител, за всеки болничен лист се представят отделни удостоверения за всяко от правоотношенията/основанията за осигуряване.
(2) В случай че болничните листове са обжалвани от осигурителите по реда на чл. 112 от Закона за здравето, удостоверенията съгласно приложение № 9 се представят след приключване на производството по обжалването на болничните листове.
(3) (нова, ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) При първото представяне на удостоверение по образец съгласно приложение № 9 осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси еднократно удостоверяват и данните относно банковата сметка на лицето за изплащане на паричните обезщетения.

history Чл. 9. (1) (Предишен текст на чл. 9, ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) За всеки документ по чл. 4 осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси представят в НОИ удостоверение по образец съгласно приложение № 10 с данни относно правото на парично обезщетение.
(2) (нова, ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) При първото представяне на удостоверение по образец съгласно приложение № 10 осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси еднократно удостоверяват и данните относно банковата сметка на лицето за изплащане на паричните обезщетения.

history Чл. 10. (доп., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) За всеки документ по чл. 5, както и при промяна в ползването/прекратяването на законоустановен отпуск и/или прекратяване на правоотношението/осигуряването осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси представят в НОИ ново удостоверение по образец съгласно приложение № 9 или ново удостоверение по образец съгласно приложение № 10 с данни относно промяната в обстоятелствата, свързани с изплащането на обезщетението, включително на банковата сметка за изплащане на паричните обезщетения.

history Чл. 11. (1) За изплащане на парично обезщетение въз основа на болничен лист самоосигуряващите се лица - лично или чрез осигурителните каси, в които членуват, а съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества - чрез дружествата, чрез които се осигуряват, представят в НОИ удостоверение по образец съгласно приложение № 9 с данни относно правото на парично обезщетение. В случай че болничните листове са обжалвани от самоосигуряващите се лица по реда на чл. 112 от Закона за здравето, удостоверенията съгласно приложение № 9 се представят след приключване на производството по обжалването на болничните листове.
(2) За изплащане на паричните обезщетения извън тези по ал. 1 самоосигуряващите се лица - лично или чрез осигурителните каси, в които членуват, а съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества - чрез дружествата, чрез които се осигуряват, представят в НОИ удостоверение по образец съгласно приложение № 11 с данни относно правото на парично обезщетение.
(3) (нова, ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) При първото представяне на удостоверение по образец съгласно приложение № 9 или приложение № 11 самоосигуряващите се лица еднократно декларират и данните относно банковата си сметка за изплащане на паричните обезщетения.
(4) (Предишна ал. 3, изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) При промяна в обстоятелствата, свързани с изплащането на обезщетението, включително при промяна на банковата сметка за изплащане на паричните обезщетения, се представя ново удостоверение по образец съгласно приложение № 9 или съгласно приложение № 11.
(5) (Предишна ал. 4, ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) Самоосигуряващите се лица, осигурителните каси и дружествата, чрез които се осигуряват съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, съхраняват доказателствата за удостоверените в документите по ал. 1 - 3 обстоятелства за срок 5 години считано от 1 януари на годината, следваща годината, в която е поискано изплащането на обезщетението.

history Чл. 12. Удостоверенията съгласно приложения № 9, 10 и 11 с данни относно правото на парично обезщетение се представят в НОИ в следните срокове:
1. от осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси - до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който осигуреното лице е представило документите за изплащане на обезщетението на осигурителя;
2. от самоосигуряващите се лица, дружествата, чрез които се осигуряват съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, и осигурителните каси - до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничният лист по чл. 3, ал. 1, съответно до 10-о число на месеца, следващ месеца, от който се иска изплащане на обезщетението.

history Чл. 13. Удостоверенията съгласно приложения № 9, 10 и 11 с данни относно промяна в обстоятелствата, свързани с изплащането на обезщетенията, се представят в НОИ в следните срокове:
1. от осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси - в срок до 3 работни дни от получаване на декларация или заявление-декларация по чл. 5 и/или от настъпване на съответните обстоятелства по чл. 10;
2. от самоосигуряващите се лица, дружествата, чрез които се осигуряват съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, и осигурителните каси - в срок до 3 работни дни от промяната на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричното обезщетение.

history Чл. 14. (1) Удостоверенията съгласно приложения № 9, 10 и 11 се представят на хартиен носител, на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.
(2) Повече от два документа по ал. 1 се представят само на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.
(3) Повече от десет документа по ал. 1 се представят само по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.
(4) Осигурителните каси представят документите по ал. 1 по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.

history Чл. 15. (1) За въвеждане, контрол и съхраняване на данните в документите по чл. 14, ал. 1, представяни на електронен носител или по електронен път, се използва програмен продукт, разпространяван безплатно от НОИ, или друг програмен продукт, отговарящ на функционалните изисквания, структура и формат на данните, утвърдени със заповед на управителя на НОИ и публикувани на интернет страницата на НОИ.
(2) Разпространяваният от НОИ програмен продукт работи върху лицензирани версии на операционната среда. Националният осигурителен институт не носи отговорност за работата на програмния продукт, ако той се стартира върху нелицензирани операционни системи.
(3) Националният осигурителен институт разработва и предоставя уеб услугите, реализиращи контрол на данни и представяне на документи, които се използват в програмните продукти.

history Чл. 16. (1) (изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) Документите по чл. 14, ал. 1 на хартиен или електронен носител се представят в съответното ТП на НОИ с придружително писмо съгласно приложение № 12, подписано и подпечатано от лицето, задължено да ги представя по тази наредба, или от негов представител, а за самоосигуряващите се лица - подписано от лицето. Когато се представя електронен носител, върху него ясно и четливо се означава единен идентификационен код (ЕИК)/код по БУЛСТАТ. Достоверността на информацията, подадена с електронен носител, се доказва с подписа и печата върху придружителното писмо. Придружителното писмо се представя в два екземпляра, единият от които остава в съответното ТП на НОИ.
(2) Електронният носител се връща след приемането на информацията.

history Чл. 17. Документите по чл. 14, ал. 1 се представят по електронен път чрез уеб приложение, достъпно през интернет страницата на НОИ, или чрез използване на програмен продукт по чл. 15, ал. 1 с включени - уеб услугите по чл. 15, ал. 3, и с квалифициран електронен подпис на подателя.

history Чл. 18. (В сила от 01.12.2015 г.) (1) За представяне на документите по чл. 14, ал. 1 по електронен път лицата, задължени да ги представят по тази наредба, или упълномощени от тях лица се регистрират като потребители на уеб услугите. Регистрацията се извършва онлайн чрез уеб приложение, достъпно през интернет страницата на НОИ.
(2) (изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) Регистрация на юридическо лице или на осигурителна каса се извършва с валиден квалифициран електронен подпис, съдържащ ЕИК/код по БУЛСТАТ и наименование на юридическото лице или осигурителната каса.
(3) (доп., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) Регистрация на физическо лице се извършва с валиден квалифициран електронен подпис, съдържащ единен граждански номер/личен номер/личен номер на чужденец и трите имена на лицето.
(4) (изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) Регистрация на едноличен търговец се извършва с валиден квалифициран електронен подпис, съдържащ ЕИК/код по БУЛСТАТ и наименование на едноличния търговец или единен граждански номер/личен номер/личен номер на чужденец и трите имена на лицето.

history Чл. 19. (В сила от 01.12.2015 г.) (1) Лице, задължено да представя документите по тази наредба, може да упълномощи друго лице, което притежава квалифициран електронен подпис, да представя по електронен път документите по чл. 14, ал. 1 от негово име със заявление по образец съгласно приложение № 13. Упълномощеното лице представя заявлението в електронен вид с квалифициран електронен подпис чрез уеб приложението в интернет страницата на НОИ. Упълномощителят подписва и подпечатва заявлението и го представя лично или чрез упълномощено за целта лице в съответното ТП на НОИ на хартиен носител в срок до 3 работни дни от упълномощаването.
(2) (доп., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) При оттегляне на упълномощаването лицето, задължено да представя документите по тази наредба - лично или чрез упълномощено за целта лице, представя в съответното ТП на НОИ ново заявление по образец съгласно приложение № 13 не по-късно от 3 работни дни преди датата на оттеглянето.
(3) Заявление по ал. 1 не се представя от членовете на осигурителни каси.

history Чл. 20. (1) Осигурителите/дружествата, чрез които се осигуряват съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, техните клонове и поделения, осигурителните каси и самоосигуряващите се лица могат да коригират подадените с документите по чл. 14, ал. 1 данни, като представят удостоверение с коректните данни и попълнен код за корекция. С код за корекция не се коригират следните данни:
1. (изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) в удостоверение по образец съгласно приложение № 9 - номер на болничен лист, единен граждански номер/личен номер/личен номер на чужденец/служебен номер, издаден от Националната агенция за приходите, на лицето, за което се отнасят данните, ЕИК/код по БУЛСТАТ, брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя и пореден номер на удостоверението;
2. (изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) в удостоверения по образец съгласно приложения № 10 и 11 - единен граждански номер/личен номер/личен номер на чужденец/служебен номер, издаден от Националната агенция за приходите, на лицето, за което се отнасят данните, ЕИК/код по БУЛСТАТ, начална дата за изплащане, вид и основание на обезщетението, за което се отнасят данните в удостоверението, а за удостоверение съгласно приложение № 10 - и брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя и пореден номер на удостоверението.
(2) Осигурителите/дружествата, чрез които се осигуряват съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, техните клонове и поделения, осигурителните каси и самоосигуряващите се лица могат да заличават подадените с документите по чл. 14, ал. 1 данни, като представят удостоверение с попълнен код за заличаване.
(3) Когато данните по ал. 1, т. 1 и 2 са некоректно подадени, се представя удостоверение с попълнен код за заличаване, след което се представя ново удостоверение с коректни данни.
(4) След приемането на документите по чл. 14, ал. 1 съответното удостоверение може да се представи само с попълнен код за корекция или с код за заличаване.
(5) Удостоверенията с код за корекция и заличаване се представят по реда на чл. 14.
(6) Удостоверения за коригиране и заличаване на данни, подадени с документите по чл. 14, ал. 1, не се представят след 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок данните, подадени с документите по чл. 14, ал. 1, могат да се коригират и заличават само с удостоверение, представено на хартиен или електронен носител в съответното ТП на НОИ, след дадени задължителни предписания по чл. 108, ал. 1, т. 3 КСО.

history Чл. 21. (1) След получаване на документите по чл. 14, ал. 1 НОИ издава справка за приетите и върнати документи по образец съгласно приложение № 14.
(2) При получаване на документите по електронен път на електронния адрес на регистрирания по реда на чл. 18 потребител, представил документите, се изпраща съобщение с достъп до съдържанието на справката по ал. 1.
(3) При получаване на документите на хартиен или електронен носител справката се издава, подписва и подпечатва от длъжностното лице в съответното ТП на НОИ и се връчва на лицето, представило документите.

history Чл. 22. (1) Не се приемат документи по чл. 14, ал. 1, които не съдържат данните по чл. 20, ал. 1, т. 1 и 2. Не се приемат и удостоверения с некоректно попълнени данни.
(2) В срок до 3 работни дни от датата, на която е отказано приемане на документи по чл. 14, ал. 1, същите се представят отново след коректно попълване на необходимите данни.

history Чл. 23. Електронен носител, който е получен в ТП на НОИ повреден, нечетим или е с вируси, се връща на лицето, което го е представило. В срок до 3 работни дни от получаването на електронния носител лицето, задължено да представя документите по тази наредба, е длъжно да представи годен и с коректно попълнени данни електронен носител за негова сметка.

history Чл. 24. (изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Осигурените лица, придобили право за получаване на парични обезщетения по чл. 1, ал. 1, т. 1 преди приключване на производството по ликвидация или прекратяване на осигурителя или преди прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда, представят лично или чрез упълномощени от тях лица в съответното ТП на НОИ със заявление по образец съгласно приложение № 15 документите по чл. 3, ал. 2 и 3 и чл. 4 на хартиен носител, ако не са представени преди ликвидацията или прекратяването.
(2) Осигурените лица, придобили право за получаване на парични обезщетения по чл. 1, ал. 1, т. 1, букви "а" и "г" преди приключване на производството по ликвидация или прекратяване на осигурителя или преди прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда, за периодите след ликвидацията или прекратяването, представят лично или чрез упълномощени от тях лица в съответното ТП на НОИ със заявление по образец съгласно приложение № 15 документите по чл. 3, ал. 2 и 3 и чл. 4, т. 1 - 3 на хартиен носител.

history Чл. 25. (изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) Лицата, които искат изплащане на помощта по чл. 1, ал. 1, т. 2, буква "а", представят лично или чрез упълномощени от тях лица в ТП на НОИ по постоянния или настоящия им адрес заявление-декларация по образец съгласно приложение № 16 на хартиен носител.

history Чл. 26. (изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) Лицата, които искат изплащане на помощта по чл. 1, ал. 1, т. 2, буква "б", представят лично или чрез упълномощени от тях лица в ТП на НОИ по постоянния или настоящия си адрес заявление-декларация по образец съгласно приложение № 17 на хартиен носител. Когато децата на починалия са малолетни или непълнолетни, документите се представят от законния им представител.

history Чл. 27. (изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) Лицата, които искат изплащане на неполучени от починало лице парични обезщетения и помощи, представят в ТП на НОИ по постоянния или настоящия си адрес заявление-декларация по образец съгласно приложение № 18 на хартиен носител.

history Чл. 28. В срок до 3 работни дни от промяната на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричните обезщетения и помощи, правоимащите лица по чл. 24 - 27 представят в съответното ТП на НОИ нови заявления-декларации на хартиен носител и съответните доказателства към тях.

history Чл. 29. (1) (доп., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) Когато след приема на документи за изплащане на парични обезщетения и помощи се установи, че те са нередовни или липсва необходим документ, както и за изясняване на факти и обстоятелства, свързани с изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи, ТП на НОИ уведомява лицата, задължени да представят документи по тази наредба или упълномощените по чл. 19, ал. 1 лица, в срок до 7 работни дни от представянето на документите, като им дава необходимите указания за отстраняване на нередностите или за изясняване на фактите и обстоятелствата.
(2) Уведомяването се извършва чрез лицензиран пощенски оператор на посочен точен адрес или по електронен път на посочен електронен адрес. Уведомяването може да се извърши и по телефона, което се удостоверява с подпис на извършилото го длъжностно лице.
(3) При невъзможност за уведомяване по реда на ал. 2 уведомяването се извършва по реда на чл. 110, ал. 4 КСО.
(4) Документите по ал. 1 се представят в НОИ по реда на чл. 14 в срок до 7 работни дни от уведомяването.
(5) Ако в срок до 7 работни дни от уведомяването нередностите не бъдат отстранени и/или не бъдат представени липсващите документи, преценката на правото и определянето на размера на обезщетенията и/или на помощите се прави въз основа на наличните редовни документи, данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО и данните от регистрите по чл. 1, ал. 2.

history Чл. 30. Лицата, задължени да представят документи по тази наредба, са длъжни при поискване от осигурените лица да ги запознават с предоставените за тях документи и данни.

Раздел III.
Изчисляване на паричните обезщетения и помощи

history Чл. 31. (1) Доходът за периода от 18 календарни месеца, а при бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст - от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност или на началото на отпуска за бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, от който се изчислява дневното парично обезщетение за временна неработоспособност, за бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, включва:
1. дохода, върху който са:
а) внесени или дължими осигурителни вноски за лицата, осигурени за общо заболяване и майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест;
б) (изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство - за самоосигуряващите се лица;
в) внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство - за лицата по чл. 4, ал. 9 КСО;
г) внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство и за трудова злополука и професионална болест - за морските лица;
2. минималната месечна работна заплата в случаите по чл. 41, ал. 2 КСО;
3. дохода, от който е определено паричното обезщетение за временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст в случаите по чл. 41, ал. 3 КСО.
(2) Сборът от доходите по ал. 1, от който се изчисляват паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, включително в случаите, в които лицето е осигурено по повече от едно правоотношение/основание за осигуряване, не може да бъде по-голям от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, за всеки месец от периода, от който се изчисляват паричните обезщетения, освен в случаите по чл. 6, ал. 15 КСО.
(3) Среднодневният доход за периода по ал. 1, от който се изчислява дневното парично обезщетение, се определя, като сборът на брутните трудови възнаграждения и/или осигурителния доход, и/или пропорционалната част от минималната работна заплата за периодите по чл. 41, ал. 2 КСО, и/или дохода, от който са изчислени паричните обезщетения за временна неработоспособност и/или за бременност и раждане, и/или при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст за периодите по чл. 41, ал. 3 КСО, се раздели на общия брой на работните дни по календар за същия период.
(4) Паричните обезщетения на лица, които към деня на настъпване на съответния риск са осигурени за общо заболяване и майчинство и/или трудова злополука и професионална болест по повече от едно правоотношение/ основание за осигуряване, се изплащат поотделно по всяко от правоотношенията или за всяко от основанията.

history Чл. 32. (1) За работещите по трудови и по служебни правоотношения и приравнените към тях правоотношения месечното нетно възнаграждение се определя, като изплатеното или начисленото месечно възнаграждение се намали с определените със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и с данъците по Закона за данъците върху доходите на физическите лица и не може да бъде повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, освен в случаите по чл. 6, ал. 15 КСО. Когато възнаграждението не е начислено, до начисляването му за нетно възнаграждение се взема предвид минималният месечен осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 КСО или минималната месечна работна заплата за страната, ако нямат определен минимален осигурителен доход.
(2) (изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) За управителите и прокуристите на търговски дружества, на еднолични търговци, на техните клонове и на клоновете на чуждестранни юридически лица, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества, както и лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета от Търговския закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон, месечното нетно възнаграждение се определя, като изплатеното или начисленото месечно възнаграждение се намали с определените със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и с дължимия данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица и не може да бъде повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Когато възнаграждението не е начислено, до начисляването му за нетно възнаграждение се взема предвид минималният месечен осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 КСО.
(3) За членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, за лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други вероизповедания по Закона за вероизповеданията и за специализантите по чл. 4, ал. 1, т. 9 КСО месечното нетно възнаграждение се определя, като изплатеното или начисленото месечно възнаграждение се намали с определените със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и с дължимия данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица и не може да бъде повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. За лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията, когато възнаграждението не е начислено, до начисляването му за нетно възнаграждение се взема предвид минималният месечен осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 КСО.
(4) Изплатеното или начисленото месечно възнаграждение по ал. 1 - 3, от което се определя нетното възнаграждение, включва брутното трудово възнаграждение и други допълнителни доходи от трудова дейност за съответния месец.
(5) (изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) При определяне на месечното нетно възнаграждение се вземат предвид и средствата, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи, както и определените върху тях със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и дължимият данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(6) (изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) За самоосигуряващите се лица месечното нетно възнаграждение е осигурителният доход, върху който са внесени осигурителните вноски.
(7) За лицата по чл. 4, ал. 9 КСО - съпрузи на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 КСО, месечното нетно възнаграждение е минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, а за лицата по чл. 4, ал. 9 КСО - съпрузи на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 4 КСО - минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
(8) За морските лица месечното нетно възнаграждение е избраният от тях месечен осигурителен доход, върху който са внесени осигурителните вноски.
(9) Среднодневното нетно възнаграждение за периода по чл. 31, ал. 1 се определя, като сборът от месечните нетни възнаграждения и/или пропорционалната част от минималната работна заплата за периодите по чл. 41, ал. 2 КСО, и/или дохода, от който са определени паричните обезщетения за временна неработоспособност и/или за бременност и раждане, и/или при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст за периодите по чл. 41, ал. 3 КСО, но не повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, освен в случаите по чл. 6, ал. 15 КСО, се раздели на броя на работните дни по календар за същия период.

history Чл. 33. Паричното обезщетение за временна неработоспособност, за бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст при работа по личен или групов дневен сменен график се изплаща за работните дни по индивидуалния или груповия график на осигурения, а ако няма такъв - по графика на звеното, към което той се числи, включени в периода на временната неработоспособност, в отпуска за бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст.

history Чл. 34. (1) Паричното обезщетение за временна неработоспособност, за бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст при сумирано изчисляване на работното време и при работа на смени по часов график се изплаща за работните часове по личния график на осигурения, а ако няма такъв - по графика на звеното, към което той се числи, включени в периода на временната неработоспособност, в отпуска за бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст.
(2) Средночасовият доход за периода по чл. 31, ал. 1, от който се изчислява часовото парично обезщетение, се определя, като сборът на брутните трудови възнаграждения и/или осигурителния доход, и/или пропорционалната част от минималната работна заплата за периодите по чл. 41, ал. 2 КСО, и/или дохода, от който са изчислени паричните обезщетения за временна неработоспособност и/или за бременност и раждане, и/или при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст за периодите по чл. 41, ал. 3 КСО, но не повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, освен в случаите по чл. 6, ал. 15 КСО, се раздели на общия брой на работните часове по календар за същия период.
(3) Средночасовото нетно възнаграждение за периода по чл. 31, ал. 1 се определя, като сборът от месечните нетни възнаграждения и/или пропорционалната част от минималната работна заплата за периодите по чл. 41, ал. 2 КСО, и/или дохода, от който са изчислени паричните обезщетения за временна неработоспособност и/или за бременност и раждане, и/или при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст за периодите по чл. 41, ал. 3 КСО, но не повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, освен в случаите по чл. 6, ал. 15 КСО, се раздели на общия брой на работните часове по календар за същия период.

history Чл. 35. Общата сума на паричното обезщетение се определя, като дневният/часовият му размер се умножи по броя на работните дни/часове, включени в периода на временната неработоспособност или в отпуска за бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, за които лицето има право на парично обезщетение.

history Чл. 36. Размерът на паричната помощ за инвалидност поради общо заболяване, когато осигуреното лице няма необходимия осигурителен стаж за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване, се изчислява, като дневният размер на паричното обезщетение за временна неработоспособност, определен съгласно чл. 41 КСО, се умножи по 60.

history Чл. 37. Размерът на неполученото парично обезщетение и/или помощ по чл. 27 се разпределя между наследниците по реда на Закона за наследството.

history Чл. 38. (1) Размерът на паричната помощ при смърт на осигуреното лице е общ за всички правоимащи лица и се разпределя поравно между тях.
(2) Съответната част от паричната помощ при смърт на осигуреното лице се изплаща на всяко от правоимащите лица.
(3) Когато децата на починалия са малолетни или непълнолетни, полагащата им се част от помощта се изплаща на законния им представител.
(4) (нова, ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) При смърт на самоосигуряващото се лице паричната помощ се изплаща при условията на ал. 1 - 3, ако са внесени дължимите осигурителни вноски за последния месец, за който е изтекъл срокът по чл. 7, ал. 4 КСО.

Раздел IV.
Изплащане на паричните обезщетения и помощи

history Чл. 39. (1) (*) Паричните обезщетения се изплащат от ТП на НОИ на правоимащите лица - осигурените лица, самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 КСО, по лични разплащателни или спестовни безсрочни банкови сметки съгласно данните от документите по чл. 14, ал. 1 в срок до 10 работни дни от постъпване в НОИ на данните от издадените болнични листове и представяне на удостоверенията по образец съгласно приложения № 9 - 11.
(2) Паричните обезщетения за период, обхващащ повече от един календарен месец, се изплащат в срока по ал. 1 за първия месец от периода, за останалите календарни месеци - в срок до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят, а за последния месец - в срок до 5 работни дни след изтичане на срока на обезщетението.
(3) (*) Паричните обезщетения и помощи се изплащат от ТП на НОИ на правоимащите лица по чл. 24 - 27 по декларираните от тях в заявленията-декларации лични разплащателни или спестовни безсрочни банкови сметки в срок до 10 работни дни от постъпване в НОИ на данните от издадените болнични листове и представяне на заявленията-декларации по образец съгласно приложения № 15 - 18.

history Чл. 40. (1) Националният осигурителен институт превежда на всяка банка два пъти седмично общата сума за всички правоимащи лица с банкови сметки в съответната банка, включени в списъка по ал. 2. Преводът се извършва по отделна, разкрита за целта сметка на банката.
(2) (доп., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) За разпределяне на сумата по ал. 1 и заверяване на личните банкови сметки на правоимащите лица НОИ изпраща на съответните банки списък на лицата, съдържащ трите имена, единен граждански номер/личен номер/личен номер на чужденец/служебен номер, издаден от Националната агенция за приходите, номер на банковата сметка (IBAN) и сума. Списъкът се изпраща по електронен път.
(3) При закрита или несъществуваща лична сметка, по която се превежда парично обезщетение и/или помощ, банката възстановява сумата на НОИ в 3-дневен срок от получаването ?.

history Чл. 41. Националният осигурителен институт сключва договори с всички банки за начина на превеждане на паричните обезщетения и помощи.

history Чл. 42. (изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) До 30 юни на текущата година се преизчисляват служебно изплатените парични обезщетения, отнасящи се за предходната календарна година, когато след изплащането, за периода, от който е определен размерът им, са подадени и/или коригирани данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО и/или окончателният размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 КСО, върху който са внесени осигурителни вноски, е различен от осигурителния доход по чл. 6, ал. 8 КСО, върху който са внесени авансово осигурителни вноски.
(2) Когато след датата на преизчисляването по ал. 1, за периода, от който е определен размерът на изплатените парични обезщетения, са подадени и/или коригирани данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО и/или окончателният размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 КСО, върху който са внесени осигурителни вноски, е различен от осигурителния доход, от който е изчислено/преизчислено обезщетението, паричните обезщетения се преизчисляват служебно до 30 юни на следващата календарна година.
(3) Когато в резултат на преизчисляването по ал. 1 и 2 се установи разлика между изплатения и дължимия размер на обезщетението:
1. разликата до по-високия размер се изплаща на лицето в срока по ал. 1;
2. изплатеното в по-висок от дължимия размер се възстановява от лицето, освен когато е в резултат на неправилно подадени данни за изплащане на паричното обезщетение и/или удостоверяване на осигурителен стаж и доход от осигурителя.

Раздел V.
Парични обезщетения и помощи при прилагане на европейските регламенти и международните договори в областта на социалната сигурност

history Чл. 43. (1) Установяването в друга държава, с която Република България прилага европейските регламенти или международните договори в областта на социалната сигурност, на временна неработоспособност, бременност или раждане на лица, осигурени съгласно българското законодателство, се извършва по реда, утвърден в тази държава.
В тези случаи болничен лист по реда на Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 87 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 36 от 2010 г.), не се издава.
Когато не е издадено удостоверение за неработоспособност или чуждата компетентна институция не е представила съответния формуляр, се прилага редът, предвиден в Наредбата за медицинската експертиза.
(2) Установяването в държава, която не прилага европейските регламенти или международните договори в областта на социалната сигурност, на временна неработоспособност, бременност или раждане на лица, осигурени съгласно българското законодателство, се извършва по реда, предвиден в Наредбата за медицинската експертиза.

history Чл. 44. (1) Удостоверения за неработоспособност, издадени в друга държава, с която Република България прилага европейските регламенти или международните договори в областта на социалната сигурност, се представят от осигурителите, техните клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и от дружествата, чрез които се осигуряват съдружниците в търговски дружества, от собствениците на ЕООД и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, на хартиен носител в съответното ТП на НОИ, а когато лицата нямат постоянен адрес в Република България - в ТП на НОИ - София-град.
(2) Удостоверенията по ал. 1 заедно с удостоверение по образец съгласно приложение № 9, в което не се попълва номер на болничен лист, се представят на хартиен носител.
(3) (доп., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) Документите по ал. 2 се представят с придружително писмо по образец съгласно приложение № 19, подписано и подпечатано от лицето, задължено да ги представя по тази наредба, или от негов представител, а за самоосигуряващите се лица - подписано от лицето. Придружителното писмо се представя в два екземпляра, единият от които остава в съответното ТП на НОИ.

history Чл. 45. (1) Осигурените лица/осигурителите им и самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица представят в съответното ТП на НОИ документите за осигурителен стаж, придобит в друга държава, издадени от чуждата компетентна институция, и/или декларират такъв стаж при непредставяне на документ.
(2) При деклариране на осигурителен стаж, придобит в друга държава без представяне на необходимите документи, проверката и удостоверяването му се извършват по установения с европейските регламенти или международните договори в областта на социалната сигурност ред.

history Чл. 46. (1) Паричните обезщетения и помощи се изплащат в друга държава при условията и по реда, предвидени в европейските регламенти или в международните договори в областта на социалната сигурност, когато правоимащото лице пребивава в другата държава и е избрало да получава дължимите суми в чужда банка.
(2) Изплащането на парични обезщетения и помощи се извършва чрез преводи в евро или в друга конвертируема валута, посочена в международен договор, по лична банкова сметка, посочена от лицето.

Раздел VI.
Спорове

history Чл. 47. (1) (*) Ако се установи, че лицето няма право на парично обезщетение или на парична помощ, длъжностното лице, на което е възложено ръководството по изплащането на паричните обезщетения и помощи, или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на ТП на НОИ, издава разпореждане за отказ в срок до 10 работни дни от постъпване в НОИ на данните от издадените болнични листове и представяне на удостоверенията по образец съгласно приложения № 9 - 11 или на заявленията-декларации по образец съгласно приложения № 15 - 18.
(2) Екземпляр от разпореждането се изпраща на лицето с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор в 3-дневен срок от издаването му.
(3) Разпореждането за отказ може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред ръководителя на ТП на НОИ по реда на чл. 117 КСО.
(4) Споровете относно правото и размера на паричните обезщетения и помощи се решават по реда на чл. 117 КСО.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

history § 1. (1) По смисъла на наредбата "съответното ТП на НОИ" е, както следва:
1. за самоосигуряващите се лица - ТП на НОИ по постоянен адрес на физическото лице;
2. за местните юридически лица - ТП на НОИ по седалище;
3. за неперсонифицираните дружества и осигурителните каси - ТП на НОИ по адрес на управление;
4. за чуждестранните търговски представителства - ТП на НОИ по адрес на търговското представителство;
5. за клон на чуждестранно лице - ТП на НОИ по седалище на клона, съответно по адрес на управление на поделението или представителството;
6. за осигурителите и самоосигуряващите се лица, регистрирани в ТД "Големи данъкоплатци и осигурители" на Националната агенция за приходите - ТП на НОИ по седалище на юридическото лице и по постоянен адрес на физическото лице;
7. за клоновете и поделенията, вписани с 13-значен ЕИК - ТП на НОИ по седалище, съответно по адрес на управление.
(2) Осигурител, който има обособена/и дейност/и на територията на няколко ТП на НОИ, може да представя документи за изплащане на паричните обезщетения във всяко от поделенията, на територията на което се извършва съответната обособена дейност. Това поделение се счита за "съответно ТП на НОИ", като промяната се извършва с подаване на заявление-декларация по образец съгласно приложение № 20 от осигурителя в ТП на НОИ по дейността.

history § 2. (1) По смисъла на наредбата "осигурител" е всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, както и други организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица.
(2) По смисъла на наредбата "осигурител" за морските лица са техните работодатели.
(3) По смисъла на наредбата "осигурител" за лицата по чл. 4, ал. 9 КСО са техните съпрузи - самоосигуряващи се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 4 КСО.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

history § 3. Болнични листове, издадени преди 1 януари 2015 г. върху бланка "Болничен лист за временна неработоспособност", се представят в съответното ТП на НОИ по реда на отменената Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

history § 4. Документи за изплащане на парични обезщетения и за промяна на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричните обезщетения, представени до 31 декември 2015 г. на осигурителите или дружествата, чрез които се осигуряват съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, се представят в съответното ТП на НОИ по реда на отменената Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

history § 5. Документи за промяна на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричните обезщетения, документите за изплащане на които са представени в НОИ до 31 декември 2015 г., се представят в съответното ТП на НОИ по реда на отменената Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

history § 6. До 30 юни 2016 г. сроковете по чл. 39, ал. 1 и 3 и по чл. 47, ал. 1 са до 15 работни дни.

history § 7. Договорите с банки, сключени по реда на отменената Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, запазват своето действие.

history § 8. Наредбата се приема на основание чл. 41, ал. 5 и чл. 54к КСО.

history § 9. Изпълнението на наредбата се възлага на управителя на Националния осигурителен институт.

history § 10. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2016 г. с изключение на чл. 18 и 19, които влизат в сила от 1 декември 2015 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2016 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 г. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ (ОБН., ДВ, БР. 17 ОТ 2016 г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 г.)

history § 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2016 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 ОТ 5 АПРИЛ 2017 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 г. (ОБН., ДВ, БР. 30 ОТ 2017 г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 г.)

history § 42. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2017 г. с изключение на:
1. Параграфи 11 и 36.
2. Параграфи 2, 21 - 35 и 37 - 41, които влизат в сила от 1 юни 2017 г.

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към чл. 3, ал. 2

history (изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г.)

history

ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове

от ...........................................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ........................................................................................................,

адрес за кореспонденция ....................................................................................................................

(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон ..........................................................., мобилен телефон ....................................................,

електронен адрес ................................................................................................................................,

осигурен при осигурител ....................................................................................................................

(наименование на осигурителя)

I.

Декларирам следните обстоятелства:

1. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:*

IBAN.............................................................................................., BIC .....................................

при банка .....................................................................................................................................

(наименование)

2. Детето ................................................................................. е родено на .................. 20.... г.**

(име, презиме и фамилия на детето)

с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .........................................................

Когато детето не е с ЕГН - Удостоверение за раждане № ...................../........... 20.... г.

майка ......................... ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ...................

(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)

Баща ......................... ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ....................

(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)

3. Децата са близнаци, ....... на брой.

Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.

4. Детето е живо.

5. Детето не е дадено за осиновяване - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/осиновителка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.

6. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.

7. Детето не се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.

8. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (ЗЗД) - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.

9. Не съм лишен/лишена от родителски права - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща или на осиновител/осиновителка на дете до 2-годишна възраст.

10. Родителските ми права не са ограничени - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.

11. Осиновяването не е прекратено от съда - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/осиновителка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.

12. Настойничеството не е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.

13. Настаняването по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето не е прекратено - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.

* Точка 1 се попълва еднократно при първото представяне на болничен лист на осигурителя.

** Точки 2 - 13 се попълват само за деклариране на обстоятелства за изплащане на парично обезщетение по болничен лист за майчинство след 42-рия ден от раждането и за случаите по чл. 167 от Кодекса за труда.

II.

Декларирам следните промени в обстоятелствата:

1. Личната ми банкова сметка за изплащане на парично обезщетение е променена, както следва:

IBAN............................................................................................, BIC .......................................

при банка .....................................................................................................................................

(наименование)

Считано от ...................... 20.... г.:***

2. Детето е дадено за осиновяване - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/осиновителка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.

3. Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.

4. Детето се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.

5. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.

6. Лишен/лишена съм от родителски права - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща или на осиновител/осиновителка на дете до 2-годишна възраст.

7. Родителските ми права са ограничени - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща или на осиновител/осиновителка на дете до 2-годишна възраст.

8. Осиновяването е прекратено от съда - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/осиновителка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.

9. Настойничеството е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.

10. Настаняването по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето е прекратено - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.

*** Точки 2 - 10 се попълват само за деклариране на промяна в обстоятелства за изплащане на парично обезщетение по болничен лист за майчинство след 42-рия ден от раждането и за случаите по чл. 167 от Кодекса на труда.

11. Болният член на семейството, за когото ми се изплаща парично обезщетение по болничен лист, е починал на .............. 20..... г.

Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В срок до 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам нова декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.

Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата ..............................................

гр. (с.) ...........................................

Подпис: .................................................


history ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към чл. 4, т. 1

history (изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г.)

history ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и 5 КСО за остатъка до 410 календарни дни
от ...........................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ........................................................................................................,
адрес за кореспонденция ....................................................................................................................
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ..........................................................., мобилен телефон ....................................................,
електронен адрес ................................................................................................................................,
осигурен при осигурител ....................................................................................................................
(наименование на осигурителя)
за дете .................................................................................................., родено на .......20..... г.,
(име, презиме и фамилия на детето)
с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .............................................................
Когато детето не е с ЕГН - Удостоверение за раждане № ........................../............ 20....... г.
майка ...............................ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Баща .................................ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Децата са близнаци, ....... на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
Моля, в качеството ми на ............................................................................................................
(майка/баща/баба/дядо/осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст/настойник/лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД)
да ми бъде изплащано парично обезщетение за бременност и раждане считано от ...................... 20.... г.
I.
Декларирам следните обстоятелства:
1. Детето е живо.
2. Детето не е дадено за осиновяване - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/осиновителка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
3. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Детето не се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.
5. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД.
6. Не съм лишен/а от родителски права - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
7. Родителските ми права не са ограничени - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
8. Осиновяването не е прекратено от съда - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
9. Настойничеството не е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
10. Настаняването по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето не е прекратено - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
11. Не съм дал/а съгласие отпускът за бременност и раждане да се ползва от някое от лицата по чл. 163, ал. 10, 11 или 12 КТ (баща, осиновител на дете до 2-годишна възраст, баба или дядо или съпруг на лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД) - отнася се за случаите, когато майката (осиновителката на дете до 2-годишна възраст) ползва отпуска за бременност и раждане.
12. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN............................................................................................, BIC ........................................
при банка .....................................................................................................................................
(наименование)
II.
Декларирам следните промени в обстоятелствата:
1. Детето е починало на ................ 20.... г.
Считано от ................ 20...... г.:
2. Детето е дадено за осиновяване - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
3. Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Детето се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.
5. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 ЗЗД - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
6. Лишен/а съм от родителски права - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
7. Родителските ми права са ограничени - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
8. Осиновяването е прекратено от съда - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
9. Настойничеството е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
10. Настаняването по реда на чл. 26 ЗЗД е прекратено - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
11. Дал/а съм съгласие отпускът за бременност и раждане да се ползва от някое от лицата по чл. 163, ал. 10, 11 или 12 КТ (баща, осиновител на дете до 2-годишна възраст, баба или дядо или съпруг на лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД) - отнася се за случаите, когато майката (осиновителката на дете до 2-годишна възраст) ползва отпуска за бременност и раждане.
12. Започнал/а съм упражняване на трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на основание чл. 52 КСО след прекратяване на осигуряването.
13. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:
IBAN ............................................................................................, BIC ........................................
при банка .......................................................................................................................................
(наименование)
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

history ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок до 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.

history За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

history

Дата ..............................................

гр. (с.) ...........................................

Подпис: .................................................

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 2а към чл. 4, т. 1

history (ново, ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г.)

history ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50а КСО за остатъка до 410 календарни дни
от ..........................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ........................................................................................................,
адрес за кореспонденция ...................................................................................................................,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон .........................................................., мобилен телефон .............................................,
електронен адрес .........................................................................................................................,
осигурен при осигурител ............................................................................................................,
(наименование на осигурителя)
за дете ....................................................................................., родено на ....................20...... г.,
                    (име, презиме и фамилия на детето)
с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .............................................................
Когато детето не е с ЕГН - Удостоверение за раждане № ...................../.............20....... г.
майка ............................. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ....................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Баща ..............................ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ....................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Децата са близнаци, ....... на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
Моля, в качеството ми на .......................................................................................................
(майка/баща/осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст/настойник)
да ми бъде изплащано парично обезщетение за бременност и раждане считано от ........... 20.... г.
I.
Декларирам следните обстоятелства:
1. Детето е живо.
2. Детето не е дадено за осиновяване - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
3. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Детето не се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.
5. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
6. Не съм лишен/а от родителски права - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
7. Родителските ми права не са ограничени - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
8. Осиновяването не е прекратено от съда - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
9. Настойничеството не е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
10. Не ползвам отпуск за бременност и раждане по чл. 163, ал. 1, чл. 163, ал. 6, чл. 163, ал. 10 или чл. 167, ал. 5 КТ.
11. Не съм дала съгласие отпускът за бременност и раждане да се ползва от някое от лицата по чл. 163, ал. 10 или 11 КТ (баща, осиновител на дете до 2-годишна възраст, баба или дядо).
12. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN ..................................................................................., BIC ........................................
при банка ..............................................................................................................................
(наименование)
II.
Декларирам следните промени в обстоятелствата:
1. Детето е починало на ................. 20.... г.
Считано от ................ 20...... г.:
2. Детето е дадено за осиновяване - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
3. Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Детето се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.
5. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
6. Лишен/а съм от родителски права - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
7. Родителските ми права са ограничени - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
8. Осиновяването е прекратено от съда - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
9. Настойничеството е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
10. Ползвам отпуск за бременност и раждане по чл. 163, ал. 1, чл. 163, ал. 6, чл. 163, ал. 10 или чл. 167, ал. 5 КТ.
11. Дала съм съгласие отпускът за бременност и раждане да се ползва от някое от лицата по чл. 163, ал. 10 или 11 КТ (баща, осиновител на дете до 2-годишна възраст, баба или дядо).
12. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:
IBAN ............................................................................................, BIC ........................................
при банка .......................................................................................................................................
(наименование)
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок до 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

history

Дата ..............................................

гр. (с.) ...........................................

Подпис: .................................................

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 към чл. 4, т. 2

history (изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г.)

history ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на основание чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни
от ..................................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на бащата/осиновителя на дете до 5-годишна възраст)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер .................................................................................................,
адрес за кореспонденция .............................................................................................................
........................................................................................................................................................,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ..........................................................., мобилен телефон .............................................,
електронен адрес .........................................................................................................................,
осигурен при осигурител ............................................................................................................,
(наименование на осигурителя)
за дете ......................................................................................., родено на .................. 20..... г.,
                    (име, презиме и фамилия на детето)
с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .............................................................
Когато детето не е с ЕГН - Удостоверение за раждане № ...................../............ 20....... г.
майка ............................ ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Баща ..............................ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Децата са близнаци, ....... на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
Моля, в качеството ми на .......................................................................................................
(баща/осиновител на дете до 5-годишна възраст)
да ми бъде изплатено парично обезщетение при раждане/осиновяване на дете считано от ............ 20.... г.
I.
Декларирам следните обстоятелства:
1. Детето е живо.
2. Детето не е дадено за осиновяване - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител на дете до 5-годишна възраст.
3. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
5. С майката/осиновителката на детето се намирам в брак.
6. Живея в едно домакинство с майката и съм припознал детето - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на баща.
7. Осиновяването не е прекратено от съда - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител на дете до 5-годишна възраст.
8. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN....................................................................................., BIC .......................................
при банка ..............................................................................................................................
(наименование)
II.
Декларирам следните промени в обстоятелствата:
1. Детето е починало на ................ 20.... г.
Считано от ................20...... г.:
2. Детето е дадено за осиновяване - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител на дете до 5-годишна възраст.
3. Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
5. Бракът с майката/осиновителката на детето е прекратен.
6. Не живея в едно домакинство с майката - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на баща.
7. Осиновяването е прекратено от съда - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител на дете до 5-годишна възраст.
8. Започнал съм упражняване на трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на основание чл. 52 КСО след прекратяване на осигуряването.
9. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:
IBAN ............................................................................................, BIC ........................................
при банка .......................................................................................................................................
(наименование)
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок до 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

history

Дата ..............................................

гр. (с.) ...........................................

Подпис: .................................................

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 към чл. 4, т. 3

history (изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г.)

history ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни
от ............................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ............................................................................................,
адрес за кореспонденция ......................................................................................................,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ........................................................, мобилен телефон ..........................................,
електронен адрес ...................................................................................................................,
осигурен при осигурител .....................................................................................................,
(наименование на осигурителя)
за дете ..............................................................................., родено на .................. 20...... г.,
(име, презиме и фамилия на детето)
с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ........................................................
Когато детето не е с ЕГН - Удостоверение за раждане № ................/............ 20....... г.
майка ....................... ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Баща .........................ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Децата са близнаци, ....... на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
Моля, в качеството ми на ..................................................................................................
(баща/осиновител на дете до 2-годишна възраст/баба/дядо/съпруг на лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД)
да ми бъде изплащано парично обезщетение при раждане на дете считано от ............ 20.... г.
I.
Декларирам следните обстоятелства:
1. Детето е живо.
2. Детето не е дадено за осиновяване - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
3. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Детето не се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.
5. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на съпруг на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
6. Не съм лишен от родителски права - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на баща или на осиновител на дете до 2-годишна възраст.
7. Родителските ми права не са ограничени - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на баща или на осиновител на дете до 2-годишна възраст.
8. Осиновяването не е прекратено от съда - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
9. Настаняването по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето не е прекратено - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на съпруг на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
10. Правоотношението/осигуряването на майката/осиновителката/лицето, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД, не е прекратено.
11. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN............................................................................., BIC .......................................
при банка ......................................................................................................................
(наименование)
II.
Декларирам следните промени в обстоятелствата:
1.     Детето е починало на ............... 20.... г.
Считано от ............... 20...... г.:
2. Детето е дадено за осиновяване - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
3. Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Детето се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.
5. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на съпруг на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
6. Лишен съм от родителски права - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на баща или на осиновител на дете до 2-годишна възраст.
7. Родителските ми права са ограничени - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на баща или на осиновител на дете до 2-годишна възраст.
8. Осиновяването е прекратено от съда - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.
9. Настаняването по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето е прекратено - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на съпруг на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.
10. Правоотношението/осигуряването на майката/осиновителката/лицето, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД, е прекратено.
11. Започнал съм упражняване на трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на основание чл. 52 КСО след прекратяване на осигуряването.
12. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:

history IBAN ............................................................................................, BIC ........................................
при банка .......................................................................................................................................
(наименование)

history Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок до 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

history

Дата ..............................................

гр. (с.) ...........................................

Подпис: .................................................

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 към чл. 4, т. 4

history (изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г.)

history ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст за срок до 365 дни на основание чл. 53а КСО
от ............................................................................................................................................,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ...........................................................................................,
адрес за кореспонденция .......................................................................................................
................................................................................................................................................,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ..........................................................., мобилен телефон .......................................,
електронен адрес ..................................................................................................................,
осигурен при осигурител .....................................................................................................,
(наименование на осигурителя)
за дете .............................................................................., родено на .................. 20...... г.,
                   (име, презиме и фамилия на детето)
осиновено с влязло в сила съдебно решение на ......... 20... г., предадено за осиновяване на ......... 20... г.,
с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ........................................................
Когато детето не е с ЕГН - Удостоверение за раждане № .............../............. 20....... г.
майка ........................ ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ....................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Баща ......................... ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................
(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Децата са близнаци, ....... на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
Моля, в качеството ми на ..................................................................................................
(осиновител/ка на дете от 2- до 5-годишна възраст/осиновител, който сам е осиновил дете от 2- до 5-годишна възраст/баба/дядо)
да ми бъде изплащано парично обезщетение при пълно осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст считано от ............ 20.... г.
I.
Декларирам следните обстоятелства:
1. Детето е живо.
2. Осиновяването не е прекратено от съда.
3. Детето не посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.
4. Не съм лишен/а от родителски права - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на баба или дядо.
5. Pодителските ми права не са ограничени - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на баба или дядо.
6. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
7. Детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.
8. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN .............................................................................., BIC .......................................
при банка .......................................................................................................................
(наименование)
II.
Декларирам следните промени в обстоятелствата:
1. Детето е починало на ................ 20.... г.
Считано от ................ 20...... г.:
2. Осиновяването е прекратено от съда.
3. Детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.
4. Лишен/а съм от родителски права - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на баба или дядо.
5. Родителските ми права са ограничени - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на баба или дядо.
6. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
7. Детето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.
8. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:

history IBAN ............................................................................................, BIC ........................................
при банка .......................................................................................................................................
(наименование)

history Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок до 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

history

Дата ..............................................

гр. (с.) ...........................................

Подпис: .................................................

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 към чл. 4, т. 5

history (изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г.)

history

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст на основание чл. 53а КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни

от ...................................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер .................................................................................................,

адрес за кореспонденция .............................................................................................................

........................................................................................................................................................,

(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон ........................................................., мобилен телефон ..............................................,

електронен адрес .........................................................................................................................,

осигурен при осигурител ............................................................................................................,

(наименование на осигурителя)

за дете ....................................................................................., родено на ................... 20...... г.,

(име, презиме и фамилия на детето)

осиновено с влязло в сила съдебно решение на ......... 20... г., предадено за осиновяване на ......... 20... г., с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .......................................

Когато детето не е с ЕГН - Удостоверение за раждане № ...................../............ 20....... г.

майка ............................ ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................

(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)

Баща ............................. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................

(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)

Децата са близнаци, ....... на брой.

Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.

Моля, в качеството ми на .......................................................................................................

(осиновител на дете от 2- до 5-годишна възраст/баба/дядо)

да ми бъде изплащано парично обезщетение считано от ............ 20.... г.

I.

Декларирам следните обстоятелства:

1. Детето е живо.

2. Осиновяването не е прекратено от съда.

3. Детето не посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.

4. Не съм лишен от родителски права - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител на дете от 2- до 5-годишна възраст.

5. Родителските ми права не са ограничени - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на дете от 2- до 5-годишна възраст.

6. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

7. Детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.

8. Правоотношението/осигуряването на осиновителката не е прекратено.

9. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:

IBAN ............................................................................................, BIC ........................................

при банка .......................................................................................................................................

(наименование)

II.

Декларирам следните промени в обстоятелствата:

1. Детето е починало на ...............20.... г.

Считано от ...............20...... г.:

2. Осиновяването е прекратено от съда.

3. Детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.

4. Лишен съм от родителски права - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител на дете от 2- до 5-годишна възраст.

5. Родителските ми права са ограничени - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител на дете от 2- до 5-годишна възраст.

6. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

7. Детето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.

8. Правоотношението/осигуряването на осиновителката е прекратено.

9. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:

IBAN ............................................................................................, BIC ........................................

при банка .......................................................................................................................................

(наименование)

Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В срок до 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.

Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата ..............................................

гр. (с.) ...........................................

Подпис: .................................................

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 към чл. 4, т. 6

history (изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г.)

history

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 КСО

от ...................................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер .................................................................................................,

адрес за кореспонденция .............................................................................................................

........................................................................................................................................................,

(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон .........................................................., мобилен телефон ..............................................,

електронен адрес .........................................................................................................................,

осигурен при осигурител ............................................................................................................,

(наименование на осигурителя)

за дете ......................................................................................., родено на .................. 20...... г.,

(име, презиме и фамилия на детето)

с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .............................................................

Когато детето не е с ЕГН - Удостоверение за раждане № ...................../............ 20....... г.

майка .............................ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................

(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)

Баща ..............................ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................

(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)

Децата са близнаци, ....... на брой.

Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.

Моля, в качеството ми на .......................................................................................................

(майка/баща/баба/дядо/осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст/настойник/лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД/съпруг на лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД)

да ми бъде изплащано парично обезщетение за отглеждане на малко дете считано от ......... 20.... г.

I.

Декларирам следните обстоятелства:

1. Детето е живо.

2. Детето не е дадено за осиновяване - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.

3. Детето не е настанено в детско заведение, включително детска ясла.

4. Детето не се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.

5. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето - не се отнася за лицата, при които е настанено дете по този ред.

6. Не съм лишен/а от родителски права - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща, осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.

7. Родителските ми права не са ограничени - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща, осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.

8. Осиновяването не е прекратено от съда - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.

9. Настойничеството не е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.

10. Настаняването на детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето не e прекратено - отнася се за лицата, при които е настанено дете по този ред.

11. Не съм дал/а съгласие детето ми да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ (баща, баба или дядо) - отнася се за случаите, когато майката (осиновителят/ката) ползва отпуска за отглеждане на малко дете.

12. Правоотношението/осигуряването на майката/осиновителя/осиновителката/лицето, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД, не е прекратено - отнася се за случаите, когато баща, баба, дядо или съпругът на лицето, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД, ползва отпуска за отглеждане на малко дете.

13. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:

IBAN ............................................................................................, BIC ........................................

при банка .......................................................................................................................................

(наименование)

II.

Декларирам следните промени в обстоятелствата:

1. Детето е починало на ................20.... г.

Считано от ................ 20...... г.:

2. Детето е дадено за осиновяване - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.

3. Детето е настанено в детско заведение, включително детска ясла.

4. Детето се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.

5. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето - не се отнася за лицата, при които е настанено дете по този ред.

6. Лишен/а съм от родителски права - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща, осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.

7. Родителските ми права са ограничени - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща, осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.

8. Осиновяването е прекратено от съда - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.

9. Настойничеството е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.

10. Настаняването на детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето e прекратено съгласно съдебно решение/заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" - отнася се за лицата, при които е настанено дете по този ред.

11. Дал/а съм съгласие детето ми да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ (баща, баба или дядо) - отнася се за случаите, когато майката (осиновителят) ползва отпуска за отглеждане на малко дете.

12. Правоотношението/осигуряването на майката/осиновителя/ката/лицето, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД, е прекратено - отнася се за случаите, когато баща, баба, дядо или съпругът на лицето, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД, ползва отпуск за отглеждане на малко дете.

13. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:

IBAN ............................................................................................, BIC ........................................

при банка .......................................................................................................................................

(наименование)

Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В срок до 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.

Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата ..............................................

гр. (с.) ...........................................

Подпис: .................................................


history ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 към чл. 4, т. 6

history (изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г.)

history ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 54 КСО

history от ………………………………………………………………………………………………………..…,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ………………………………………………………………………….,
адрес за кореспонденция …………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………………………….…,
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ....................................................................., мобилен телефон ……………………….…..….,
електронен адрес ………………………………………………………………………………………...,
осигурен при осигурител …………………………………………………………………………….…,
(наименование на осигурителя)
за дете ……………………………………………………………………, родено на .......... 20...... г…..,
(име, презиме и фамилия на детето)
с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ………………………………………...………..
Когато детето не е с ЕГН - Удостоверение за раждане № ………………………/............ 20............ г.
майка …………………………….. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ..........................
            (име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Баща …………………………………..ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .......................
           (име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)
Децата са близнаци, ....... на брой.
Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.
Моля, в качеството ми на ………………………………………………………………………….……..
(майка/баща/осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст/настойник)
да ми бъде изплащано парично обезщетение за отглеждане на малко дете считано от .............. 20…... г.
I.
Декларирам следните обстоятелства:
1. Детето е живо.
2. Детето не е дадено за осиновяване - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
3. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Детето не се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.
5. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
6. Не съм лишен/а от родителски права - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
7. Родителските ми права не са ограничени - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
8. Осиновяването не е прекратено от съда - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
9. Настойничеството не е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
10. Не ползвам отпуск за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 1 КТ.
11. Не съм дал/а съгласие детето ми да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ (баща, баба или дядо).
12. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:
IBAN ……………………………………………………………………., BIC ...............................................
при банка ………………………………………………………………………………………………………
(наименование)
II.
Декларирам следните промени в обстоятелствата:
1. Детето е починало на ................ 20.... г.
Считано от ................ 20...... г.:
2. Детето е дадено за осиновяване - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
3. Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Детето се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.
5. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
6. Лишен/а съм от родителски права - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
7. Родителските ми права са ограничени - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
8. Осиновяването е прекратено от съда - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.
9. Настойничеството е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.
10. Ползвам отпуск за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 1 КТ.
11. Дал/а съм съгласие детето ми да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ (баща, баба или дядо).
12. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:
IBAN ……………………………………………………………………….., BIC ...........................................
при банка ……………………………………………………………………………………………………..
(наименование)
Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

history ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок до 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.

history За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

history Дата ..............................................
гр. (с.) ...........................................                        Подпис: ................................................

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 към чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1

history (изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г.)

history

ПРЕДСТАВЯНЕ

 

КОРЕКЦИЯ

 

ЗАЛИЧАВАНЕ

 


 

 

 

                                                                                 ДО

                                                                                 ДИРЕКТОРА НА

                                                                                 ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ НА

                                                                                 НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

                                                                                 ГР. …………………………………………………….

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

 

от ……………………………………………………………………………………………………………,

(наименование на осигурителя/дружеството/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)

ЕИК/код по БУЛСТАТ на осигурителя/дружеството/самоосигуряващия се …………………………..,

относно правото за изплащане на парично обезщетение

по болничен лист № ..................................................., дата на издаване ……………………..20... г…….,

в отпуск от ............. 20.... г., в отпуск до ............. 20.... г.,

на ……………………………………………………………………………………………………………..,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ……………………………………………………………………………,

адрес за кореспонденция …………………………………………………………………………………..,

(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон ................................................................, мобилен телефон …………………………………….,

електронен адрес ……………………………………………………………………………………………

I. Удостоверявам следните обстоятелства:

1. Към деня на настъпване на временната неработоспособност, трудоустрояването или бременността и раждането лицето е осигурено за съответния риск - да/не.

1.1. По безсрочно/срочно правоотношение до ............... 20.... г.

1.2. С безсрочна/срочна регистрация до ......... 20……..... г. като самоосигуряващо се лице.

2. Към деня на настъпване на временната неработоспособност/трудоустрояването лицето има/няма 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.

На ............ 20……... г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.

(данните се попълват, когато лицето придобива необходимия осигурителен стаж през периода по

болничния лист)

3. Към деня на настъпване на бременността и раждането лицето има/няма 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.

На ........... 20.... г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.

(данните се попълват, когато лицето придобива необходимия осигурителен стаж през периода по

болничния лист)

4. Лицето е осигурено с код за вид осигурен съгласно декларация - образец № 1 "Данни за осигуреното лице" -             ……………………………………………………………………….…………………

(01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 12; 13; 16; 17; 21; 24; 25; 26; 71; 72; 82; 83; 92; 93; 95; 96)

5. Брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя - ……………...………………….

6. Пореден номер на удостоверение № 9 - ………………………………………………..………………..

7. Считано от ......................... 20............. г. правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено.

8. Считано от ....................... 20……….... г. осигуряването на лицето е прекъснато.

9. Работни дни или работни часове през периода по болничния лист с право на парично обезщетение и работни дни/работни часове, за които осигурителят изплаща възнаграждение.

 

 

 


За месец

Година

От ден

До ден

вкл.

Работни дни

Работни

часове

Дневно работно време по правоотношението на лицето за месеца в часове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


10. Лицето е трудоустроено считано от ............ 20 .... г. до ............. 20 .... г. със заповед № .............. от ............ 20.... г.

10.1. Получено среднодневно/средночасово брутно трудово възнаграждение от лицето като трудоустроено за месеца, през който започва трудоустрояването - ........... лв.

10.2. Получено среднодневно/средночасово брутно трудово възнаграждение от лицето като трудоустроено за месеца, през който изтича трудоустрояването - ........... лв.

11. *С анкетен лист № ............. от ........... 20.... г. е установено …………………………………………

(умишлено увреждане на здравето с цел получаване на отпуск или обезщетение/нарушаване на режима, определен от здравните органи/употреба на алкохол, приемане на силно упойващо средство без лечебна цел или поради прояви, извършвани под въздействието на такива средства/хулигански и други противообществени прояви, установени по съответния ред/временна неработоспособност поради неспазване на правилата за безопасна работа, установено по съответния ред)

за периода от ............. 20 .... г. до ............. 20 .... г.

12. Лицето ползва платен годишен отпуск за периода от ........20.... г. до .........20.... г. съгласно заповед № .......... от .........20.... г.

13. Детето ………………………………………………………………….е родено на ...........20........ г.,**

(име, презиме и фамилия на детето)

с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор …………………………………………………….

Когато детето не е с ЕГН - Удостоверение за раждане № ……………………………./............ 20....... г.

Майка ……………………………….ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................

(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)

Баща …………………………………ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................

(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)

14. Децата са близнаци, .........на брой.

Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.

15. Детето е живо.

16. Детето не е дадено за осиновяване - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.

17. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.

18. Детето не се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.

19. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.

20. Лицето не е лишено от родителски права - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.

21. Родителските права на лицето не са ограничени - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.

22. Осиновяването не е прекратено от съда - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.

23. Настойничеството не е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.

24. Настаняването по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето не е прекратено - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.

25. Други обстоятелства …………………………………………………………………………………..

26. Входящ номер и дата на представяне на болничния лист на осигурителя - № …………………… от .............. 20....... г.

27. Личната банкова сметка на лицето за изплащане на паричното обезщетение е: ***

IBAN ………………………………………………………………………., BIC .........................................

при банка …………………………………………………………………………………………………….

(наименование)

* Точка 11 се попълва за случаите по чл. 46, ал. 1 КСО.

** Точки 13 - 24 се попълват само за деклариране на обстоятелства за изплащане на парично обезщетение по болничен лист за майчинство след 42-рия ден от раждането и за случаите по чл. 167 от Кодекса на труда.

*** Точка 27 се попълва само при първото представяне на удостоверение, приложение № 9.

II. Удостоверявам следните промени в обстоятелствата:

1. Лицето, на което се изплаща обезщетението, е починало на ............... 20……….. г.

2. Считано от ............... 20.... г. правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено.

3. Лицето ползва платен годишен отпуск за период от ......... 20.... г. до .......... 20......... г. съгласно заповед № ......... от ..........20……... г.

4. Детето е починало на ......... 20………. г. ****

Считано от ............20... г.:

5. Детето е дадено за осиновяване - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.

6. Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.

7. Детето се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.

8. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.

9. Лицето е лишено от родителски права - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.

10. Родителските права на лицето са ограничени - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща или на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст.

11. Осиновяването е прекратено от съда - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст и на баба или дядо на осиновено дете.

12. Настойничеството е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.

13. Настаняването по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето е прекратено - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.

14. Болният член на семейството, за когото се изплаща обезщетение по болничен лист с причини за временна неработоспособност 25, 26 или 27, е починал на ................ 20…….. г.

15. Други обстоятелства ..............................................................................................................................

16. Входящ номер и дата на представяне на осигурителя на декларация по образец съгласно приложение № 1 към НПОПДОО с данни за промяна на обстоятелствата, свързани с изплащане на паричното обезщетение - № ................ от .............. 20....... г.

17. Личната банкова сметка на лицето за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:

IBAN ………………………………………………………………………., BIC .......................................

при банка ……………………………………………………………………………………………………

(наименование)

Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

**** Точки 4 - 13 се попълват само за деклариране на промяна в обстоятелства за изплащане на парично обезщетение по болничен лист за майчинство след 42-рия ден от раждането и за случаите по чл. 167 от Кодекса на труда.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В срок до 3 работни дни от:

- представяне от лицето на нова декларация с данни за промяна в обстоятелствата, свързани с изплащането на паричното обезщетение, както и при промяна в ползването/прекратяването на законоустановен отпуск и/или прекратяване на правоотношението/осигуряването на лицето (за осигурителите);

- промяна в обстоятелствата, свързани с изплащането на паричното обезщетение (за самоосигуряващите се лица),

се задължавам да подам ново удостоверение. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата .............................................. ........................................................................

гр. (с.) ........................................... (име, фамилия, длъжност, подпис и печат)

Указания

за попълване на удостоверение - приложение № 9 към чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1, относно правото на парично обезщетение за временна неработоспособност, бременност и раждане до 135 календарни дни или при трудоустрояване по болничен лист

Удостоверението се представя за всеки болничен лист - за временна неработоспособност, бременност и раждане или трудоустрояване, независимо дали е "първичен" или "продължение". Удостоверението не се представя от лица, придобили право за получаване на парично обезщетение, за периодите след приключване на производство по ликвидация или прекратяване на осигурителя.

За болничен лист, издаден на лице, осигурено за съответния риск към деня на настъпването на риска по повече от едно правоотношение/основание за осигуряване при един осигурител (същия ЕИК/код по БУЛСТАТ), се представя отделно удостоверение за всяко от правоотношенията/основанията за осигуряване. Когато преди настъпването на риска осигуряването по всички правоотношения/основания е прекратено, се представя само едно удостоверение.

Удостоверението се попълва и представя: от осигурителите - за осигурените при тях лица; от самоосигуряващите се лица - когато не са собственици или съдружници в търговски дружества или членове на неперсонифицирани дружества; от дружествата - за самоосигуряващите се лица, когато са собственици или съдружници в търговски дружества или членове на неперсонифицирани дружества.

Навсякъде в удостоверението датите се попълват от ляво надясно в две позиции за ден, в две позиции за месец и четири позиции за година.

При попълване на удостоверението в горния ляв ъгъл се отбелязва съответният код - "Представяне", "Корекция" или "Заличаване".

Корекция на представено удостоверение се извършва, като се попълва удостоверението с коректните данни и се отбелязва код "Корекция".

Не се коригират: номер на болничен лист, ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер на лицето, издаден от Националната агенция за приходите, ЕИК/код по БУЛСТАТ, брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя и пореден номер на удостоверението. При необходимост от корекции на посочените данни удостоверението се заличава, след което се попълва и представя ново удостоверение с коректни данни.

Заличаване на представено удостоверение се извършва, като се отбелязва код "Заличаване" и се попълват: номер на болничен лист, ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ Служебен номер на лицето, издаден от Националната агенция за приходите, ЕИК/код по БУЛСТАТ, брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя и пореден номер на удостоверението.

Раздел І. "Удостоверявам следните обстоятелства" се попълва, когато с удостоверението се иска изплащане на парично обезщетение въз основа на болничен лист, по следния начин:

1. "Към деня на настъпване на временната неработоспособност, трудоустрояването или бременността и раждането лицето е осигурено за съответния риск - да/не" - отбелязва се дали лицето е осигурено за съответния риск към деня на настъпването му. Ако е отбелязано, че лицето не е осигурено, се попълва и дата в т. 7 или в т. 8. Ако в т. 1.1 е отбелязано, че правоотношението е срочно, се попълва датата, на която изтича срокът на договора. Ако в т. 1.2 е отбелязано, че регистрацията като самоосигуряващо се лице е срочна, се попълва датата, на която изтича срокът на регистрацията.

2. "Към деня на настъпване на временната неработоспособност/трудоустрояването лицето има/няма 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.

На ............ 20..... г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж."

3. "Към деня на настъпване на бременността и раждането лицето има/няма 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.

На ............ 20….. г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж."

Забележка към т. 2 и 3. Ако е отбелязано, че лицето няма изискуемия осигурителен стаж към деня на настъпването на съответния риск, се попълва датата, на която го придобива, когато тази дата е през периода по болничния лист, т.е. последният ден, с който се придобива необходимият осигурителен стаж.

4. "Лицето е осигурено с код за вид осигурен съгласно декларация - образец № 1 "Данни за осигуреното лице" - в 2 позиции се попълва кодът за "Вид осигурен" към деня на настъпването на риска, попълнен в декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице" към Наредба № Н-8 на министъра на финансите от 29 декември 2005 г.

Забележка. Когато към деня на настъпването на риска осигуряването е прекратено или прекъснато, се попълва кодът за "Вид осигурен" за последния по време период, през който лицето е било осигурено.

5. "Брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя" - в две позиции се попълва броят на правоотношенията или основанията, по които лицето е осигурено при един осигурител (същия ЕИК) към деня на настъпването на риска.

Забележка. В случаите, когато лицето е било осигурено по едно или повече от едно правоотношения или основания и по всяко от тях осигуряването е прекратено преди настъпването на риска, се попълва "01".

6. "Пореден номер на удостоверение № 9" - в две позиции се попълва поредният номер на удостоверението в зависимост от броя на правоотношенията/основанията за осигуряване, посочени в т. 5.

7. "Считано от ............ 20..... г. правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено" - попълва се, ако правоотношението или осигуряването е прекратено, независимо дали рискът е настъпил преди или след прекратяването. Датата, от която е прекратено правоотношението или осигуряването, е календарният ден непосредствено след последния календарен ден, през който лицето е осигурено.

8. "Считано от ............ 20..... г. осигуряването на лицето е прекъснато" - попълва се, ако правоотношението не е прекратено, но осигуряването е прекъснато и не е възобновено преди деня на настъпването на риска. Датата, от която е прекъснато осигуряването, е календарният ден непосредствено след последния календарен ден, през който лицето е осигурено. Осигуряването се прекъсва при самоотлъчка, ползване на неплатен отпуск, който не се зачита за осигурителен стаж, работа през определени дни в месеца, както и през периодите, които не се зачитат за осигурителен стаж, независимо че дейността по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 КСО не е прекратена.

9. "Работни дни или работни часове през периода по болничния лист с право на парично обезщетение и работни дни/работни часове, за които осигурителят изплаща възнаграждение" се попълва, както следва:

• в колона "За месец" в две позиции се попълва на отделен ред всеки месец от периода по болничния лист;

• в колона "Година" се попълва годината, през която е месецът от периода по болничния лист;

• в колони "От ден" и "До ден включително" в две позиции се попълва първият и последният календарен ден на периода по болничния лист за съответния месец;

• в колона "Работни дни" се попълва в две позиции броят на работните дни, през които лицето е следвало да работи, но не е работило поради състоянието си, за които има право на възнаграждение от осигурителя и/или на обезщетение, независимо от продължителността на дневното работно време по правоотношението на лицето;

• в колона "Работни часове" се попълват данни само когато лицето работи при сумирано изчисляване на работното време и/или на смени по часов график; в три позиции се вписва броят на работните часове, през които лицето е следвало да работи, но не е работило поради състоянието си, за които има право на възнаграждение от осигурителя и/или на обезщетение, след превръщането на нощните часове в дневни с изключение на часовете извънреден труд; ако при превръщането на нощните часове в дневни се получат минути и те са по-малко от 30, броят на работните часове се закръглява към пълния час, а ако минутите са 30 и повече - към следващия пълен час;

• в колона "Дневно работно време по правоотношението на лицето за месеца в часове" в една позиция се попълва продължителността на дневното работно време по правоотношението на лицето за месеца; когато продължителността на дневното работно време по правоотношението на лицето за месеца е различна, се попълва среднодневното работно време, като при остатък по-малко от 30 минути се закръглява към пълния час, а при остатък 30 и повече минути - към следващия пълен час; за лицата, които нямат определено работно време в часове, се попълва "8 часа".

Забележки:

1. Когато се попълват данни в колона "Работни дни", не се попълват данни в колона "Работни часове" на същия ред и обратно.

2. Когато правоотношението или осигуряването е прекратено през периода по болничния лист:

а) броят на дните до прекратяването трябва да съответства на броя на работните дни, определени по календар и при спазване разпоредбите на чл. 154 от Кодекса на труда, а броят на часовете - на нормата часове според продължителността на дневното работно време по правоотношението на лицето от началото на периода за сумираното изчисляване и/или работата на смени по часов график до датата на прекратяването;

б) за периодите след прекратяване на правоотношението или осигуряването в колона "Работни дни" на отделен ред се попълва броят на работните дни, определени по календар и при спазване разпоредбите на чл. 154 от Кодекса на труда, за които лицето има право на обезщетение, независимо дали за периода преди прекратяването са попълнени "Работни дни" или "Работни часове"; колоната "Дневно работно време по правоотношението на лицето за месеца в часове" не се попълва.

3. Когато временна неработоспособност е настъпила след прекратяване на правоотношението или осигуряването, в колоната "Работни дни" се попълва броят на работните дни, определени по календар и при спазване разпоредбите на чл. 154 от Кодекса на труда; колона "Дневно работно време по правоотношението на лицето за месеца в часове" не се попълва.

10. "Лицето е трудоустроено, считано от ............ 20 ..... г. до ............ 20 ..... г. със Заповед № .............. от ............ 20.... г." - попълва се само когато удостоверението се представя за болничен лист за трудоустрояване. За дати считано от ............ 20 ..... г. до ............ 20 ..... г. се попълват датите за трудоустрояване, посочени в заповедта на работодателя.

10.1. "Получено среднодневно/средночасово брутно трудово възнаграждение от лицето като трудоустроено за месеца, през който започва трудоустрояването - ........... лв." - отбелязва се дали полученото брутно трудово възнаграждение от лицето като трудоустроено за месеца, през който започва трудоустрояването, е "среднодневно" или "средночасово". Възнаграждението се попълва в левове и стотинки.

10.2. "Получено среднодневно/средночасово брутно трудово възнаграждение от лицето като трудоустроено за месеца, през който изтича трудоустрояването - ........... лв." - отбелязва се дали полученото брутно трудово възнаграждение от лицето като трудоустроено за месеца, през който изтича трудоустрояването, е "среднодневно" или "средночасово". Възнаграждението се попълва в левове и стотинки.

Забележка. За месеца, през който изтича периодът на трудоустрояването, данните се представят допълнително от осигурителя с удостоверение с попълнен код "Корекция" и всички останали данни от удостоверението за изплащане на обезщетението.

12. "Лицето ползва платен годишен отпуск за периода от ....... 20.... г. до ....... 20.... г. съгласно Заповед № .......... от ......... 20.... г." - попълва се за случаите по чл. 9, ал. 3 от Наредбата за медицинската експертиза.

26. "Входящ номер и дата на представяне на болничния лист на осигурителя" - попълва се входящият номер - при ляво подравняване, и датата, на която болничният лист е представен на осигурителя. В удостоверението за болнични листове, издадени на самоосигуряващи се лица, не се попълват данни на този ред.

Раздел ІІ. "Удостоверявам следните промени в обстоятелствата" се попълва, когато се удостоверява промяна в декларираните в раздел І обстоятелства, водеща до прекратяване изплащането на паричното обезщетение, или когато се удостоверява промяна в личната банкова сметка на правоимащото лице. Отбелязват се обстоятелствата, които са променени спрямо декларираните в раздел І за същото обезщетение, вписва се датата, от която се променя съответното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

Допуска се попълване на данни едновременно в раздел І и раздел ІІ, когато в удостоверението се отбелязват както декларирани обстоятелства, така и обстоятелства, които подлежат на промяна, считано от точно определена дата, отнасящи се за същото обезщетение.

На последния ред се попълва името, фамилията и длъжността на лицето, което представлява осигурителя/дружеството, или името и фамилията на самоосигуряващото се лице. Когато е на хартиен носител, удостоверението се подписва и се поставя печат на осигурителя/дружеството, а за самоосигуряващото се лице се поставя печат, ако има такъв.


history ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 към чл. 9

history (изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г.)

history

ПРЕДСТАВЯНЕ

 

КОРЕКЦИЯ

 

ЗАЛИЧАВАНЕ

 


 

 

 

                                                                                         ДО

                                                                                         ДИРЕКТОРА

                                                                                         НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ

                                                                                         НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН

                                                                                         ИНСТИТУТ

                                                                                         ГР. ……………………………………

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

 

от ……………………………………………….., ЕИК/код по БУЛСТАТ ..............................................,

             (наименование на осигурителя)

за данните от заявление-декларация, приложение ………………………………...…..от НПОПДОО

(№ 2, № 2а, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8)

за изплащане на парично обезщетение за: ……………………………………………...………………,

(бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 1 КСО/за бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 5 КСО/раждане на дете и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни/раждане на дете по чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни/за бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50а КСО/осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст за срок до 365 дни по чл. 53а КСО/осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по чл. 53а КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни/отглеждане на малко дете по чл. 53 КСО/отглеждане на малко дете по чл. 54 КСО)

считано от ............. 20... г.

на …………………………………………………………………………………………………………..

(име, презиме и фамилия на лицето)

с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ................. в качеството му на ……………………………………...,

(майка/баща/баба/дядо/осиновител/ка на дете до

 2-годишна възраст/лице, при което е настанено

 детето по реда на чл. 26 ЗЗД/съпруг на лице, при

 което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД

 (настойник/осиновител/ка на дете от 2- до 5-годишна

 възраст/осиновител, който сам е осиновил дете

 от 2- до 5-годишна възраст/осиновител на дете до

 5-годишна възраст)

адрес за кореспонденция …………………………………………………………………………...…….,

(град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон ...................................................................., мобилен телефон ………………………..……….,

електронен адрес …………………………………………………………………………………..……..,

за дете ……………………………………………………………….., родено на ................... 20......... г.,

(име, презиме и фамилия на детето)

с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ……………………………………………....…..

Когато детето не е с ЕГН - Удостоверение за раждане № …………………………/............ 20....... г.

Майка …………………………, ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .....................

                (име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)

Баща ……………………..…., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .........................

             (име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)

Децата са близнаци, .........на брой.

Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.

I. Удостоверявам следните обстоятелства:

1. На лицето е разрешен отпуск по ................... от КТ със Заповед № ...... от ........ 20.... г.

(чл. 163, ал. 1; чл. 163, ал. 6; чл. 163, ал. 7; чл. 163, ал. 8; чл. 163, ал. 9; чл. 163, ал. 10; чл. 163, ал. 11; чл. 163, ал. 12; чл. 164, ал. 1; чл. 164, ал. 3; чл. 164а, ал. 1 и ал. 2; чл. 164б, ал. 1; чл. 164б, ал. 2; чл. 164б, ал. 4; чл. 167, ал. 1; чл. 167, ал. 2; чл. 167, ал. 3; чл. 167, ал. 4; чл. 167, ал. 5)

за периода от ........... 20..... г. до ............ 20..... г. (включително).

2. Към деня, от който е разрешен отпускът, лицето е осигурено за общо заболяване и майчинство - да/не, по безсрочно/срочно правоотношение до ........... 20.... г.

3. Към деня, от който е разрешен отпускът, лицето има/няма 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.

На ............ 20.... г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж (данните се попълват, когато лицето придобива осигурителния стаж през периода на разрешения отпуск).

4. Лицето е осигурено с код за вид осигурен съгласно декларация - образец № 1 "Данни за осигуреното лице" ……………………………………………………………………………………….

(01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 16; 17; 21; 24; 25; 26; 71; 72; 82; 83; 92; 93; 95)

5. Брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя - ………………………….. .

6. Пореден номер на удостоверение - приложение № 10 - …………………………………………. .

7. Считано от ........ 20…... г. правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено.

8. Считано от ........ 20…... г. осигуряването на лицето е прекъснато.

9. Дневно работно време в часове по правоотношението на лицето за месеца, през който е началото на отпуска - ................ часа.

10. Детето е изписано от лечебното заведение на ....... 20...г. - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на основание чл. 50, ал. 6 КСО на баща.

11. Детето е предадено за осиновяване на ....... 20... г. - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на основание чл. 50, ал. 6 КСО на осиновител на дете до 5-годишна възраст.

12. Други обстоятелства ………………………………………………………………………....………..

13. Входящ номер и дата на представяне на заявление-декларацията на осигурителя № .................... от ......... 20..... г.

*14. Личната банкова сметка на лицето за изплащане на паричното обезщетение е:

IBAN ……………………………………………………………………, BIC ...........................................

при банка ………………………………………………………………………………………...………..

(наименование)

*Точка 14 се попълва само при първото представяне на удостоверение - приложение № 10.

II. Удостоверявам следните промени в обстоятелствата:

1. Детето е починало на ................20.... г. - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО.

Считано от ................ 20...... г.

2. Детето е дадено за осиновяване - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53 и чл. 54 КСО.

3. Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.

4. Детето е настанено в детско заведение, включително детска ясла - отнася се за обезщетението по чл. 53 КСО.

5. Детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение - отнася се за обезщетението по чл. 53а КСО.

6. Осиновяването е прекратено от съда - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.

7. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за лицата, при които е настанено дете по този ред.

8. Детето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.

9. Лицето е лишено от родителски права - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.

10. Родителските права на лицето са ограничени - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.

11. Правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО.

12. Лицето е започнало упражняване на трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по чл. 4 КСО за общо заболяване и майчинство - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7 КСО, които се изплащат на основание чл. 52 КСО след прекратяване на осигуряването.

13. Лицето е дало съгласие отпускът за бременност и раждане да се ползва от някое от лицата по чл. 163, ал. 10, 11 или ал. 12 КТ (баща, осиновител на дете до 2-годишна възраст, баба или дядо и съпруг на лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД) - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5 и чл. 50, ал. 7 КСО.

14. Лицето е дало съгласие отпускът за бременност и раждане да се ползва от някое от лицата по чл. 163, ал. 10 или ал. 11 КТ (баща, осиновител на дете до 2-годишна възраст, баба или дядо) - отнася се за обезщетенията по чл. 50а КСО.

15. Лицето е дало съгласие детето му да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ (баща, баба или дядо) - отнася се за обезщетенията по чл. 53 и чл. 54 КСО.

16. Правоотношението/осигуряването на майката/осиновителката/лицето, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД, е прекратено - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 7 и чл. 53 КСО.

17. Правоотношението/осигуряването на осиновителката е прекратено - отнася се за обезщетението по чл. 53а КСО, когато осиновител при пълно осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст получава обезщетение след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни.

18. Настойничеството е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50а, чл. 53 и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.

19. Настаняването на детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето e прекратено съгласно съдебно решение/заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 7 и чл. 53 КСО за лицата, при които е настанено дете по този ред.

20. Бракът с майката/осиновителката на детето е прекратен - отнася се за обезщетението по чл. 50, ал. 6 КСО.

21. Бащата на детето не живее в едно домакинство с майката на детето - отнася се за обезщетението по чл. 50, ал. 6 КСО, което се изплаща на баща.

22. Отпускът на лицето на основание чл. ..... КТ е прекратен - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 53 и чл. 53а КСО.

23. Други обстоятелства …………………………………………………………………………..……..

24. Входящ номер и дата на представяне на осигурителя на заявление-декларацията с данни за промяна на обстоятелствата, свързани с изплащане на паричното обезщетение - № ..................... от .............. 20....... г.

25. Личната банкова сметка на лицето за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:

IBAN ……………………………………………………………………, BIC ..........................................

при банка ………………………………………………………………………………………...………..

(наименование)

Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В срок до 3 работни дни от представяне от лицето на ново заявление-декларация с данни за промяна в обстоятелствата, свързани с изплащането на паричното обезщетение, както и при промяна в ползването/прекратяването на законоустановения отпуск и/или прекратяване на правоотношението/осигуряването на лицето, се задължавам да подам ново удостоверение. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата ..............................................                                 ..............................................................................

гр. (с.) ...........................................                              (име, фамилия, длъжност, подпис и печат)

 

Указания

за попълване на удостоверение - приложение № 10 към чл. 9, от осигурител относно правото на парично обезщетение при бременност и раждане, отглеждане на малко дете и осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по заявление-декларация

 

Удостоверението се представя за всяко заявление-декларация - при бременност и раждане, отглеждане на малко дете и осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, представено на осигурителя от осигуреното лице. Удостоверението не се представя от лица, придобили право за получаване на парично обезщетение, за периодите след приключване на производство по ликвидация или прекратяване на осигурителя.

Когато към деня, от който е разрешен отпускът, лицето е осигурено по повече от едно правоотношение/основание за осигуряване при един осигурител, се попълват и представят отделни удостоверения за всяко от правоотношенията/основанията за осигуряване с изключение на случаите по чл. 53 и 54 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Удостоверението се попълва и представя от осигурителите - за осигурените при тях лица, за изплащане на парични обезщетения от държавното обществено осигуряване.

Навсякъде в удостоверението датите се попълват от ляво надясно в две позиции за ден, две позиции за месец и четири позиции за година.

При попълване на удостоверението се отбелязва съответният код - "Представяне", "Корекция" или "Заличаване".

Корекция на представено удостоверение се извършва, като се попълва удостоверение с коректните данни и се отбелязва код "Корекция".

Не се коригират: ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер на лицето, издаден от Националната агенция за приходите, ЕИК/код по БУЛСТАТ, началната дата за изплащане, вид и основание на обезщетението, за което се отнасят данните в удостоверението, брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя и пореден номер на удостоверението. При необходимост от корекции на посочените данни удостоверението се заличава, след което се попълва и представя ново удостоверение с коректни данни.

Заличаване на представено удостоверение се извършва, като се отбелязва код "Заличаване" и се попълват: ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ Служебен номер на лицето, издаден от Националната агенция за приходите, ЕИК/код по БУЛСТАТ, началната дата за изплащане, вид и основание на обезщетението, брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя и пореден номер на удостоверението.

Раздел І. "Удостоверявам следните обстоятелства" се попълва, когато с удостоверението се иска изплащане на парично обезщетение въз основа на заявление-декларация, по следния начин:

1. На лицето е разрешен отпуск по .................... от КТ със заповед № ............. от ........ 20…….. г.

(чл. 163, ал. 1; чл. 163, ал. 6; чл. 163, ал. 7; чл. 163, ал. 8; чл. 163, ал. 9; чл. 163, ал. 10; чл. 163, ал. 11; чл. 163, ал. 12; чл. 164, ал. 1; чл. 164, ал. 3; чл. 164а, ал. 1 и ал. 2; чл. 164б, ал. 1; чл. 164б, ал. 2; чл. 164б, ал. 4; чл. 167, ал. 1; чл. 167, ал. 2; чл. 167, ал. 3; чл. 167, ал. 4; чл. 167, ал. 5)

за периода от ........... 20..... г. до ............ 20…... г. (включително).

Забележка. Когато към датата, считано от която се иска изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено, в т. 1 се попълват данни само "за периода от .....20...г. до .....20…..г." за изплащане на обезщетение на основание чл. 52 КСО.

2. "Към деня, от който е разрешен отпускът, лицето е осигурено за общо заболяване и майчинство - да/не, по безсрочно/срочно правоотношение до ........20...... г." - отбелязва се дали лицето е осигурено за съответния риск. Ако е отбелязано, че правоотношението е срочно, се попълва датата, на която изтича срокът на договора. Ако е отбелязано, че лицето не е осигурено, се попълва и дата в т. 7 или в т. 8.

3. "Към деня, от който е разрешен отпускът, лицето има/няма 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство".

"На ........ 20.... г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж" - ако е отбелязано, че лицето няма изискуемия осигурителен стаж към деня, от който е разрешен отпускът, се попълва датата, на която го придобива, когато тази дата е през периода на разрешения отпуск, т.е. последният ден, с който се придобива необходимият осигурителен стаж.

4. "Лицето е осигурено с код за вид осигурен съгласно декларация - образец № 1 "Данни за осигуреното лице" - в две позиции се попълва кодът за "Вид осигурен" към деня, от който е разрешен отпускът, попълнен в декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице" към Наредба № Н-8 на министъра на финансите от 29 декември 2005 г.

Забележка. Когато към деня, от който е разрешен отпускът, осигуряването е прекратено или прекъснато, се попълва кодът за "Вид осигурен" за последния по време период, през който лицето е било осигурено.

5. "Брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя" - в две позиции се попълва броят на правоотношенията или основанията, по които лицето е осигурено при един осигурител (същият ЕИК/код по БУЛСТАТ) към деня, от който е разрешен отпускът.

6. "Пореден номер на удостоверение, приложение № 10" - в две позиции се попълва поредният номер на удостоверението в зависимост от броя на правоотношенията/основанията за осигуряване, посочени в т. 6.

7. "Считано от ....... 20 ….. г. правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено" - попълва се, ако правоотношението или осигуряването е прекратено, независимо дали рискът е настъпил преди или след прекратяването. Датата, от която е прекратено правоотношението или осигуряването, е календарният ден непосредствено след последния календарен ден, през който лицето е осигурено.

8. "Считано от ....... 20 ….. г. осигуряването на лицето е прекъснато" - попълва се, ако правоотношението не е прекратено, но осигуряването е прекъснато и не е възобновено преди деня на настъпването на риска. Датата, от която е прекъснато осигуряването, е календарният ден, непосредствено след последния календарен ден, през който лицето е осигурено. Осигуряването се прекъсва при самоотлъчка, ползване на неплатен отпуск, който не се зачита за осигурителен стаж, работа през определени дни в месеца, както и през периодите, които не се зачитат за осигурителен стаж, независимо че дейността по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 КСО не е прекратена.

12. Други обстоятелства.

Забележка. Ако лицето работи при сумирано изчисляване на работното време, при работа на смени по часов график и при работа на дневен сменен график, за обезщетенията по чл. 50, ал. 6 КСО в т. 12 се попълва броят на работните дни/работните часове от графика през периода на отпуска с право на обезщетение, а когато периодът на отпуска обхваща дни от различни календарни месеци, броят на работните дни/работните часове се попълва поотделно за всеки месец. Когато правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено през периода на отпуска, се попълва само броят на работните дни/работните часове от графика до датата на прекратяването.

13. "Входящ номер и дата на представяне на заявление-декларацията на осигурителя ............/............. 20….. г." - попълва се входящият номер - при ляво подравняване, и датата, на която заявление-декларацията е представена от лицето на осигурителя.

Раздел II. "Удостоверявам следните промени в обстоятелствата" се попълва, когато се удостоверява промяна в декларираните в раздел І обстоятелства, водеща до прекратяване изплащането на паричното обезщетение, или когато се удостоверява промяна в личната банкова сметка на правоимащото лице. Отбелязват се обстоятелствата, които са променени спрямо декларираните в раздел І за същото обезщетение, вписва се датата, от която се променя съответното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

Допуска се попълване на данни едновременно в раздел І и раздел ІІ, когато в съответното заявление-декларация, представено от осигуреното лице пред осигурителя, са отбелязани както декларирани обстоятелства, така и обстоятелства, които подлежат на промяна, отнасящи се за същото обезщетение, считано от точно определена дата.

На последния ред се попълва името, фамилията и длъжността на лицето, което представлява осигурителя. Когато е на хартиен носител, удостоверението се подписва и се поставя печат на осигурителя

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 към чл. 11, ал. 2

history (изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г.)

history

ПРЕДСТАВЯНЕ

 

КОРЕКЦИЯ

 

ЗАЛИЧАВАНЕ

 


 

 

 

 

                                                                                              ДО

                                                                                              ДИРЕКТОРА

                                                                                              НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ

                                                                                              НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН

                                                                                              ИНСТИТУТ

                                                                                             ГР. .............................................

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

 

от ……………………………………………………………………………………………………………..,

(име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер …………………………………………………………………………….,

адрес за кореспонденция ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..,

(град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон ........................................................................, мобилен телефон…………………………………,

електронен адрес ……………………………………………………………………………………………,

осигурен като самоосигуряващо се лице ………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

(посочва се дейността като самоосигуряващо се лице - регистриран като: упражняващ свободна професия, занаятчийска дейност; едноличен търговец; собственик на търговско дружество; съдружник в търговско дружество; физическо лице - член на неперсонифицирано дружество; регистриран земеделски стопанин; тютюнопроизводител; лице по чл. 4, ал. 9 КСО)

чрез ……………………………………………….., ЕИК/код по БУЛСТАТ ................................................

              (наименование на дружеството)

Моля в качеството ми на ……………………………………………………………………………………

(майка/баща/баба/дядо/осиновител/ка на дете до 2-годишна възраст/лице, при което

 е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД/съпруг на лице, при което е настанено

 детето по реда на чл. 26 ЗЗД/настойник/осиновител/ка на дете от 2- до 5-годишна

 възраст/осиновител, който сам е осиновил дете от 2- до 5-годишна възраст

/осиновител на дете до 5-годишна възраст)

да ми бъде изплащано парично обезщетение за ………………………………………………………….

(бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 1 КСО/

бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 5 КСО /

раждане на дете и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по чл. 50, ал. 6

 КСО до 15 календарни дни/раждане на дете по чл. 50, ал. 7 КСО след навършване

 на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни/бременност

 и раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50а КСО/осиновяване на дете

 от 2- до 5- годишна възраст за срок до 365 дни по чл. 53а КСО/осиновяване на дете

 от 2- до 5-годишна възраст по чл. 53а КСО след изтичане на 6 месеца от деня на

 предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни/отглеждане на малко

 дете по чл. 53 КСО/отглеждане на малко дете по чл. 54 КСО)

считано от ................ 20... г.

за дете ……………………………………………………………….., родено на ........................ 20........... г.

                          (име, презиме и фамилия на детето)

с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ………………………………………………....……

Когато детето не е с ЕГН - Удостоверение за раждане № ……………………………. /............ 20........ г.

Майка …………………………….. , ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ...........................

                (име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)

Баща ………………………………. , ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ...........................

          (име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)

Децата са близнаци, .........на брой.

Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.

I. Удостоверявам следните обстоятелства:

1. Към датата, от която искам да ми бъде изплащано обезщетението, съм осигурен/а за общо заболяване и майчинство - да/не, като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до ................ 20.... г.

2. Към датата, от която искам да ми бъде изплащано обезщетението, имам/нямам 12 месеца осигурителен стаж като осигурен/а за общо заболяване и майчинство.

На ......................... 20.... г. придобивам изискуемия осигурителен стаж (данните се попълват, когато осигурителният стаж се придобива през периода, за който се иска изплащане на обезщетение).

3. Код за вид осигурен съгласно декларация - образец № 1 "Данни за осигуреното лице" - ………......….

(12; 13; 96)

4. Считано от ............. 20.... г. осигуряването ми е прекъснато/прекратено - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО.

5. Детето е живо - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО.

6. Детето не е дадено за осиновяване - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53 и чл. 54 КСО.

7. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.

8. Детето не е настанено в детско заведение, включително детска ясла - отнася се само за обезщетението по чл. 53 КСО.

9. Детето не посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение - отнася се само за обезщетението по чл. 53а КСО.

10. Осиновяването не е прекратено от съда - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.

11. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за лицата, при които е настанено дете по този ред.

12. Детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.

13. Не съм лишен/а от родителски права - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.

14. Родителските ми права не са ограничени - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.

15. През периода на ……………………………………………………………………………………..……

(бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 1 КСО/бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 5 КСО; раждане на дете и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни/раждане на дете по чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни/осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст за срок до 365 дни по чл. 53а КСО/осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по чл. 53а КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни/отглеждане на малко дете по чл. 53 КСО)

не продължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице.

16. През периода на бременност и раждане продължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице - отнася се само за обезщетението по чл. 50а КСО.

17. През периода на отглеждане на детето продължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице - отнася се за обезщетението по чл. 54 КСО.

18. Не съм дал/а съгласие отпускът за бременност и раждане да се ползва от някое от лицата по чл. 163, ал. 10, 11 или 12 КТ (баща, осиновител на дете до 2-годишна възраст, баба или дядо и съпруг на лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД) - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5 и чл. 50, ал. 7 КСО.

19. Не съм дал/а съгласие отпускът за бременност и раждане да се ползва от някое от лицата по чл. 163, ал. 10 или 11 КТ (баща, осиновител на дете до 2-годишна възраст, баба или дядо) - отнася се за обезщетенията по чл. 50а КСО.

20. Не съм дал/а съгласие детето ми да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ (баща, баба или дядо) - отнася се за обезщетенията по чл. 53 и чл. 54 КСО.

21. Правоотношението/осигуряването на майката/осиновителката/лицето, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД не е прекратено - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 7 и чл. 53 КСО.

22. Правоотношението/осигуряването на осиновителката не е прекратено - отнася се за обезщетенията по чл. 53а КСО, когато осиновител при пълно осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст получава обезщетение след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни.

23. Назначен/а съм за настойник съгласно акт на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за периода от ........ 20..... г. до ......... 20..... г. - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50а; чл. 53 и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.

24. През периода от ......... 20.... г. до ......... 20..... г. майката/осиновителката на детето не може да се грижи за него поради тежко заболяване съгласно протокол на ЛКК - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 53 и чл. 53а КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.

25. Майката/осиновителката е починала на ......... 20..... г. и/или бащата/осиновителят на детето е починал на ......... 20.... г., съгласно препис-извлечение от акта/актовете за смърт - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.

26. Датата на влизане в сила на съдебното решение за осиновяване е ......... 20.... г. - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.

27. Датата на предаване на детето за осиновяване съгласно издадения акт е ......... 20.... г. - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.

28. Съгласно съдебно решение/заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" детето е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето за периода от ..... 20... г. до ........ 20.... г. - отнася се за обезщетението по чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 7 и чл. 53 КСО за лицата, при които е настанено дете по този ред.

29. Детето е изписано от лечебното заведение на ......... 20.... г. - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на основание чл. 50, ал. 6 КСО на баща.

30. С майката/осиновителката на детето се намирам в брак - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на основание чл. 50, ал. 6 КСО.

31. Живея в едно домакинство с майката и съм припознал детето - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на основание чл. 50, ал. 6 КСО на баща.

32. Други обстоятелства.......................................................... считано от ......... 20..... г.

*33. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е:

IBAN …………………………………………………………………….., BIC ............................................

при банка …………………………………………………………………………………………………….

(наименование)

*Точка 33 се попълва само при първото представяне на удостоверение - приложение № 11.

II. Удостоверявам следните промени в обстоятелствата:

1. Детето е починало на ................ 20.... г. - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО.

Считано от ................20......г.:

2. Детето е дадено за осиновяване - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53 и чл. 54 КСО.

3. Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.

4. Детето е настанено в детско заведение, включително детска ясла - отнася се само за обезщетението по чл. 53 КСО.

5. Детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение - отнася се само за обезщетението по чл. 53а КСО.

6. Осиновяването е прекратено от съда - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.

7. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за лицата, при които е настанено дете по този ред.

8. Детето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.

9. Лишен/а съм от родителски права - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.

10. Родителските ми права са ограничени - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.

11. През периода на ……………………………………………………………………………………...……

(бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 1 КСО/бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 5 КСО/раждане на дете и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни/раждане на дете по чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни/осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст за срок до 365 дни по чл. 53а КСО/осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по чл. 53а КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни/отглеждане на малко дете по чл. 53 КСО)

продължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице.

12. Прекъснал/а/прекратил/а съм упражняването на трудова дейност като самоосигуряващо се лице по чл. 4, ал. 3 КСО - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6; чл. 50, ал. 7; чл. 50а ; чл. 53; чл. 53а и чл. 54 КСО.

13. Започнал/а съм упражняване на трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство по чл. 4 КСО - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 6 и чл. 50, ал. 7 КСО, които се изплащат на основание чл. 52 КСО след прекратяване на осигуряването.

14. Дал/а съм съгласие отпускът за бременност и раждане да се ползва от някое от лицата по чл. 163, ал. 10, 11 или 12 КТ (баща, осиновител на дете до 2-годишна възраст, баба или дядо и съпруг на лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД) - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5 и чл. 50, ал. 7 КСО.

15. Дал/а съм съгласие отпускът за бременност и раждане да се ползва от някое от лицата по чл. 163, ал. 10 или 11 КТ (баща, осиновител на дете до 2-годишна възраст, баба или дядо) - отнася се за обезщетението по чл. 50а КСО.

16. Дал/а съм съгласие детето ми да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ (баща, баба или дядо) - отнася се за обезщетенията по чл. 53 и чл. 54 КСО.

17. Правоотношението/осигуряването на майката/осиновителката/лицето, при което е настанено детето по реда на чл. 26 ЗЗД е прекратено - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 7 и чл. 53 КСО.

18. Правоотношението/осигуряването на осиновителката е прекратено - отнася се за обезщетението по чл. 53а КСО, когато осиновител при пълно осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст получава обезщетение след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни.

19. Настойничеството ми е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 1; чл. 50, ал. 5; чл. 50а ; чл. 53 и чл. 54 КСО. Не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 ЗЗД.

20. Настаняването на детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето e прекратено съгласно съдебно решение/заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" - отнася се за обезщетенията по чл. 50, ал. 5; чл. 50, ал. 7 и чл. 53 КСО за лицата, при които е настанено дете по този ред.

21. Бракът с майката/осиновителката на детето ми е прекратен - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на основание чл. 50, ал. 6 КСО.

22. Не живея в едно домакинство с майката на детето - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на основание чл. 50, ал. 6 КСО на баща.

23. Други обстоятелства ………………………………………………………………………......…………..

24. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:

IBAN ……………………………………………………………………….., BIC ...........................................

при банка …………………………………………………………………………………………...………….

(наименование)

Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

 

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В срок до 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново удостоверение. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.

Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.

 

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата ..............................................                               .................................................................................

гр. (с.) ...........................................                              (име, фамилия, длъжност, подпис и печат)

 

Указания

за попълване на удостоверение - приложение № 11 към чл. 11, ал. 2, от самоосигуряващо се лице относно правото на парично обезщетение при бременност и раждане, отглеждане на малко дете и осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст

 

Удостоверението се представя за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане, отглеждане на малко дете и осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст от самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) - лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, които са избрали да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство, за изплащане на парични обезщетения от държавното обществено осигуряване. Удостоверението се представя и за лицата по чл. 4, ал. 9 КСО.

Навсякъде в удостоверението датите се попълват от ляво надясно в две позиции за ден, две позиции за месец и четири позиции за година.

При попълване на удостоверението се отбелязва съответният код - "Представяне", "Корекция" или "Заличаване".

Корекция на представено удостоверение се извършва, като се попълва удостоверение с коректните данни и се отбелязва код "Корекция".

Не се коригират: ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер на лицето, издаден от Националната агенция за приходите, ЕИК/код по БУЛСТАТ, началната дата за изплащане, вид и основание на обезщетението, за което се отнасят данните в удостоверението. При необходимост от корекции на посочените данни удостоверението се заличава, след което се попълва и представя ново удостоверение с коректни данни.

Заличаване на представено удостоверение се извършва, като се отбелязва код "Заличаване" и се попълват: ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер на лицето, издаден от Националната агенция за приходите, ЕИК/код по БУЛСТАТ, началната дата за изплащане, вид и основание на обезщетението.

Раздел І. "Удостоверявам следните обстоятелства" се попълва, когато с удостоверението се иска изплащане на парично обезщетение, по следния начин:

1. "Към датата, от която искам да ми бъде изплащано обезщетението съм осигурен/а за общо заболяване и майчинство - да/не, като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до .................... 20... г." - отбелязва се дали самоосигуряващото се лице е осигурено за съответния риск. Ако е отбелязано, че регистрацията му като самоосигуряващо се лице е срочна, се попълва датата, на която изтича срокът на регистрацията. Ако е отбелязано, че лицето не е осигурено, се попълва и дата в т. 4.

2. "Към датата, от която искам да ми бъде изплащано обезщетението, имам/нямам 12 месеца осигурителен стаж като осигурен/а за общо заболяване и майчинство."

"На ........ 20.... г. придобивам изискуемия осигурителен стаж" - ако е отбелязано, че самоосигуряващото се лице няма изискуемия осигурителен стаж към деня, от който се иска изплащане на парично обезщетение, се попълва датата, на която го придобива, когато тази дата е през периода на исканото обезщетение, т.е. последният ден, с който се придобива необходимият осигурителен стаж.

3. "Код за вид осигурен съгласно декларация - образец № 1 "Данни за осигуреното лице" - ... в две позиции се попълва кодът за "Вид осигурен" към деня, от който се иска изплащане на парично обезщетение, попълнен в декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице" към Наредба № Н-8 на министъра на финансите от 29 декември 2005 г.

Забележка. Когато към деня, от който се иска изплащане на парично обезщетение осигуряването е прекратено или прекъснато, се попълва кодът за "Вид осигурен" за последния по време период, през който лицето е било осигурено.

4. "Считано от .................... 20..... г." осигуряването ми е прекъснато/прекратено - попълва се, ако осигуряването е прекъснато/прекратено, независимо дали рискът е настъпил преди или след прекъсването/прекратяването. Датата, от която осигуряването е прекъснато/прекратено, е календарният ден непосредствено след последния календарен ден, през който лицето е осигурено.

Раздел II. "Удостоверявам следните промени в обстоятелствата" се попълва, когато се удостоверява промяна в декларираните в раздел І обстоятелства, водеща до прекратяване изплащането на паричното обезщетение, или когато се удостоверява промяна в личната банкова сметка на самоосигуряващото се лице. Отбелязват се обстоятелствата, които са променени спрямо декларираните в
раздел І за същото обезщетение, вписва се датата, от която се променя съответното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

Допуска се попълване на данни едновременно в раздел І и раздел ІІ, когато в удостоверението се отбелязват както декларирани обстоятелства, така и обстоятелства, които подлежат на промяна, отнасящи се за същото обезщетение, считано от точно определена дата.

На последния ред се попълва името и фамилията на самоосигуряващото се лице. Когато е на хартиен носител, удостоверението се подписва и се поставя печат на самоосигуряващото се лице, ако има такъв.

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 към чл. 16, ал. 1

history (изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г.)

history

Вх. № в ТП на НОИ ............/......... 20... г.

ДО

ДИРЕКТОРА

НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ

НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ГР. ..............................................................

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

от ..................................................................................................................................... ,

(наименование на осигурителя/дружеството/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)

ЕИК/код по БУЛСТАТ на осигурителя/дружеството/самоосигуряващия се ............... ,

адрес за кореспонденция .............................................................................................................. ,

(град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон ..........................................................., мобилен телефон ................................. ,

електронен адрес ............................................................................................................ ,

представляван от:

1. ...................................................................................................................................... ,

(име, презиме, фамилия и качество, в което представлява осигурителя/дружеството)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ......, ЛК № .............., издадена на ........ 20... г. от ........

2. ....................................................................................................................................... ,

(име, презиме, фамилия и качество, в което представлява осигурителя/дружеството)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ............, ЛК № ........, издадена на ........ 20... г. от ........

3. ....................................................................................................................................... ,

(име, презиме, фамилия и качество, в което представлява осигурителя/дружеството)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ..........., ЛК № ........, издадена на ........ 20... г. от .........

На основание чл. 16, ал. 1 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване Ви представям следните документи:

Документи на хартиен носител:

1. Брой удостоверения - приложение № 9 - ...

2. Брой удостоверения - приложение № 10 - ...

3. Брой удостоверения - приложение № 11 - ...

Документи на електронен носител:

1. Брой записи на удостоверения - приложение № 9 - ...

2. Брой записи на удостоверения - приложение № 10 - ...

3. Брой записи на удостоверения - приложение № 11 - ...

Упълномощавам настоящите документи да представи:

........................................................................................................................................... ,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ..........., ЛК № ........, издадена на ........ 20... г. от .........

Дата ....................... Подпис/и на представляващия/те осигурителя/

гр. (с.) .................... дружеството/самоосигуряващото се лице:

1. .......................................

2. .......................................

3. .......................................

(печат на осигурителя/дружеството)

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 към чл. 19, ал. 1

history (изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г.)

history

Вх. № в ТП на НОИ ............/......... 20... г.

ДО

ДИРЕКТОРА

НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ

НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ГР. ..............................................................

ЗАЯВЛЕНИЕ

за упълномощаване и оттегляне на упълномощаването за представяне на документи по електронен път в НОИ с квалифициран електронен подпис на упълномощено лице

от ..................................................................................................................................... ,

(наименование на осигурителя/дружеството/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)

с ЕИК/код по БУЛСТАТ/ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ............................................. ,

адрес за кореспонденция .................................................................................................

.......................................................................................................................................... ,

(град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон ...................................................................., мобилен телефон ........................ ,

електронен адрес ............................................................................................................. ,

представляван от ........................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия и качество, в което представлява осигурителя/дружеството)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер .........., ЛК № ........, издадена на ........ 20... г. от ..........

° Упълномощавам

° Оттеглям упълномощаването на

(може да се посочи само една от предложените възможности)

.............................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия или наименование на титуляря на КЕП)

с ЕИК/код по БУЛСТАТ/ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ................................................

чрез ......................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на лицето, посочено като автор в удостоверението на КЕП)

да ползва електронните услуги, предоставени от НОИ, да подписва и да представя с КЕП документите по чл. 14, ал. 1 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване от мое име.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

При оттегляне на упълномощаването се задължавам да представя в съответното ТП на НОИ ново заявление не по-късно от 3 работни дни преди датата на оттеглянето.

Упълномощавам настоящото заявление да представи:

........................................................................................................................................... ,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ............, ЛК № ........, издадена на ........ 20... г. от ........

Дата.............................................. ..................................................................

гр. (с.) ........................................... (име, фамилия, подпис и печат на

упълномощителя)

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 към чл. 21, ал. 1

history (изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г.)

history

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

____________________________________________________________________________

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ...............................................................

СПРАВКА

за приети и върнати документи, представени с придружително писмо

вх. № ...................../..................20... г. в ТП на НОИ или по електронен път

от ...................................................................................................................................................,

(наименование на осигурителя/дружеството/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)

ЕИК/код по БУЛСТАТ/ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер............................................................,

адрес за кореспонденция.............................................................................................................,

телефон ............................................, мобилен телефон ............................................................,

електронен адрес ..........................................................................................................................

*

от осигурителна каса ....................................................................................................................

(наименование на осигурителната каса)

Код по БУЛСТАТ на осигурителната каса ................................................................................

за .....................................................................................................................................................

(наименование на осигурителя, име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)

ЕИК/код по БУЛСТАТ/ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер .......................................................... ,

адрес за кореспонденция ............................................................................................................ ,

телефон .............................................................., мобилен телефон .......................................... ,

електронен адрес ...........................................................................................................................

*Попълва се, когато данните се представят от осигурителна каса.

А. УДОСТОВЕРЕНИЯ - ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ЗА БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ, ....... броя:

І. За удостоверяване на обстоятелства за ....... броя болнични листове.

1. Приети удостоверения за обстоятелствата по болнични листове - ....... броя, както следва:

1.1. За б. л. № .............................., на ..................................................... ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен

(име, презиме и фамилия)

номер .........................., в отпуск от ..................., в отпуск до ..................., с код за представяне;

1.2. За б. л. № .............................., на ..................................................... ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен

(име, презиме и фамилия)

номер.........................., с код за корекция;

1.3. За б. л. № .............................., на ..................................................... ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен

(име, презиме и фамилия)

номер .........................., с код за заличаване.

2. Върнати удостоверения за обстоятелствата по болнични листове - ............. броя, както следва:

2.1. За б. л. № .............................., на ..................................................... ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен

(име, презиме и фамилия)

номер.........................., в отпуск от .........................., в отпуск до ........................, с код за представяне, причина за връщане .............................................................................................;

2.2. За б. л. № .............................., на ..................................................... ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен

(име, презиме и фамилия)

номер.........................., с код за корекция, причина за връщане ..…………...................................................................;

2.3. За б. л. № .............................., на ..................................................... ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен

(име, презиме и фамилия)

номер.........................., с код за заличаване, причина за връщане .………......................................................................

ІІ. За удостоверяване на промени в обстоятелствата за ....... броя болнични листове.

1. Приети удостоверения за промяна на обстоятелствата по болнични листове - ....... броя, както следва:

1.1. За б. л. № .............................., на ..................................................... ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен

(име, презиме и фамилия)

номер .........................., в отпуск от ..................., в отпуск до ..................., с код за представяне;

1.2. За б. л. № .............................., на ..................................................... ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен

(име, презиме и фамилия)

номер .........................., с код за корекция;

1.3. За б. л. № .............................., на ..................................................... ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен

(име, презиме и фамилия)

номер .........................., с код за заличаване.

2. Върнати удостоверения за промяна на обстоятелствата по болнични листове - ............. броя, както следва:

2.1. За б. л. № .............................., на ..................................................... ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен

(име, презиме и фамилия)

номер.........................., в отпуск от ..................., в отпуск до ..................., с код за представяне, причина за връщане ............................................................................................................................................;

2.2. За б. л. № .............................., на ..................................................... ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен

(име, презиме и фамилия)

.........................., с код за корекция, причина за връщане ……........................................................................................;

2.3. За б. л. № .............................., на ..................................................... ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен

(име, презиме и фамилия)

.........................., с код за заличаване, причина за връщане …….......................................…….......................................

ІІІ. Неприети удостоверения - приложение № 9, за болнични листове ............. броя.

Причини за неприемане ................................................................................................................

Б. УДОСТОВЕРЕНИЯ - ПРИЛОЖЕНИЕ № 10, от осигурител за ....... броя заявления-декларации:

І. За удостоверяване на обстоятелства за ....... броя заявления-декларации.

1. Приети удостоверения за обстоятелствата по заявления-декларации - ....... броя, както следва:

1.1. На ............................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ............................................,

(име, презиме и фамилия)

считано от ...................20..... г., за …………...................…………….., с код за представяне;

(вид и основание по КСО)

1.2. На ............................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ............................................,

(име, презиме и фамилия)

считано от ...................20..... г., за.....................................................…….., с код за корекция;

(вид и основание по КСО)

1.3. На ............................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ............................................,

(име, презиме и фамилия)

считано от ...................20..... г., за …………..........................................., с код за заличаване.

(вид и основание по КСО)

2. Върнати удостоверения за обстоятелствата по заявления-декларации - ........... броя, както следва:

1.1. На ............................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ............................................,

(име, презиме и фамилия)

считано от ...................20..... г., за ........……........................................., с код за представяне,

(вид и основание по КСО)

причина за връщане ...................................................................................................................;

1.2. На ............................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ............................................,

(име, презиме и фамилия)

считано от ...................20..... г., за …………………..…………………...., с код за корекция,

(вид и основание по КСО)

причина за връщане ....................................................................................................................;

1.3. На ............................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ............................................,

(име, презиме и фамилия)

считано от ...................20..... г., за ………………….................……….., с код за заличаване,

(вид и основание по КСО)

причина за връщане .....................................................................................................................

ІІ. За удостоверяване на промени в обстоятелства за ....... броя заявления-декларации.

1. Приети удостоверения за промяна в обстоятелствата по заявления-декларации - .......... броя, както следва:

1.1. На ............................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ............................................,

(име, презиме и фамилия)

считано от ...................20..... г., за …………….…….......................…., с код за представяне;

(вид и основание по КСО)

1.2. На ............................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ............................................,

(име, презиме и фамилия)

считано от ...................20..... г., за .........................................................…., с код за корекция;

(вид и основание по КСО)

1.3. На ............................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ............................................,

(име, презиме и фамилия)

считано от ...................20..... г., за …………......................................…., с код за заличаване.

(вид и основание по КСО)

2. Върнати удостоверения за промяна в обстоятелствата по заявления-декларации - ....... броя, както следва:

1.1. На ............................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ............................................,

(име, презиме и фамилия)

считано от ...................20..... г., за …………....................................…., с код за представяне,

(вид и основание по КСО)

причина за връщане ....................................................................................................................;

1.2. На ............................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ............................................,

(име, презиме и фамилия)

считано от ...................20..... г., за ………….........................................…., с код за корекция,

(вид и основание по КСО)

причина за връщане ....................................................................................................................;

1.3. На ............................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ............................................,

(име, презиме и фамилия)

считано от ...................20..... г., за ......................................................…., с код за заличаване,

(вид и основание по КСО)

причина за връщане .....................................................................................................................

ІІІ. Неприети удостоверения - приложение № 10, от осигурител за заявления-декларации ...................... броя.

Причини за неприемане .........................................................................................................

В. УДОСТОВЕРЕНИЯ - ПРИЛОЖЕНИЕ № 11, от самоосигуряващо се лице ....... броя:

І. За удостоверяване на обстоятелства ....... броя.

1. Приети удостоверения за обстоятелствата - ....... броя, както следва:

1.1. На ............................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ............................................,

(име, презиме и фамилия)

считано от ...................20..... г., за …………….…………...............…., с код за представяне;

(вид и основание по КСО)

1.2. На ............................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ............................................,

(име, презиме и фамилия)

считано от ...................20..... г., за …………….……………………........., с код за корекция;

(вид и основание по КСО)

1.3. На ............................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ............................................,

(име, презиме и фамилия)

считано от ...................20..... г., за …………….……………….........…., с код за заличаване.

(вид и основание по КСО)

2. Върнати удостоверения за обстоятелствата - ....... броя, както следва:

1.1. На ............................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ............................................,

(име, презиме и фамилия)

считано от ...................20..... г., за …………....................................…., с код за представяне,

(вид и основание по КСО)

причина за връщане ....................................................................................................................;

2.2. На ............................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ............................................,

(име, презиме и фамилия)

считано от ...................20..... г., за …………….………........................…., с код за корекция,

(вид и основание по КСО)

причина за връщане ....................................................................................................................;

2.3. На ............................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ............................................,

(име, презиме и фамилия)

считано от ...................20..... г., за …………….….............................…., с код за заличаване,

(вид и основание по КСО)

причина за връщане ....................................................................................................................

ІІ. За удостоверяване на промени в обстоятелствата ....... броя.

1. Приети удостоверения за промяна в обстоятелствата - ....... броя, както следва:

1.1. На ............................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ............................................,

(име, презиме и фамилия)

считано от ...................20..... г., за …………….…………...............…., с код за представяне;

(вид и основание по КСО)

1.2. На ............................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ............................................,

(име, презиме и фамилия)

считано от ...................20..... г., за …………….……………………........., с код за корекция;

(вид и основание по КСО)

1.3. На ............................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ............................................,

(име, презиме и фамилия)

считано от ...................20..... г., за …………….……………….........…., с код за заличаване.

(вид и основание по КСО)

2. Върнати удостоверения за промяна в обстоятелствата - ....... броя, както следва:

1.1. На ............................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ............................................,

(име, презиме и фамилия)

считано от ...................20..... г., за …………....................................…., с код за представяне,

(вид и основание по КСО)

причина за връщане ....................................................................................................................;

2.2. На ............................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ............................................,

(име, презиме и фамилия)

считано от ...................20..... г., за …………….………........................…., с код за корекция,

(вид и основание по КСО)

причина за връщане ....................................................................................................................;

2.3. На ............................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ............................................,

(име, презиме и фамилия)

считано от ...................20..... г., за …………….….............................…., с код за заличаване,

(вид и основание по КСО)

причина за връщане ....................................................................................................................

ІІІ. Неприети удостоверения - приложение № 11, от самоосигуряващо се лице ................... броя.

Причини за неприемане ..............................................................................................................


Дата: .......................................

Издал справката: ..........................................

(име, фамилия, длъжност, подпис и печат)


____________________________________________________________________________

ПК ........, ул. ........................... № ....., тел. ................, факс ................., e-mail .........@nssi.bg

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 към чл. 24

history (изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.)

history

Вх. № в ТП на НОИ ............/......... 20... г.

ДО

ДИРЕКТОРА

НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ

НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ГР. .............................................................

ЗАЯВЛЕНИЕ

за изплащане на парични обезщетения при ликвидация или прекратяване на осигурителя или при прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда

от ....................................................................................................................................... ,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ........................................................................................ ,

адрес за кореспонденция ...................................................................................................

.......... ................................................................................................................................. ,

(град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон ......................................................., мобилен телефон ...................................... ,

електронен адрес .............................................................................................................. ,

осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице ...............................................

............................................................................................................................................ ,

(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)

ЕИК/код по БУЛСТАТ........................................................................................................

ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

Моля да ми бъде отпуснато парично обезщетение за ..........................................................................................................................................

............................................................................................................................................ ,

(временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане, отглеждане на малко дете и осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст)

считано от ...........20.... г.

Прилагам следните документи:

1. Документ за самоличност (за справка).

2. Болничен лист.

3. Декларация за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове - приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 НПОПДОО.

4. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и 5 КСО за остатъка до 410 календарни дни - приложение № 2 към чл. 4, т. 1 НПОПДОО.

5. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50а КСО за остатъка до 410 календарни дни - приложение № 2а към чл. 4, т. 1 НПОПДОО.

6. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на основание чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни - приложение № 3 към чл. 4, т. 2 НПОПДОО.

7. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни - приложение № 4 към чл. 4, т. 3 НПОПДОО.

8. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете 2- до 5-годишна възраст за срок до 365 дни на основание чл. 53а КСО - приложение № 5 към чл. 4, т. 4 НПОПДОО.

9. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете 2- до 5-годишна възраст на основание чл. 53а КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни - приложение № 6 към чл. 4, т. 5 НПОПДОО.

10. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 КСО - приложение № 7 към чл. 4, т. 6 НПОПДОО.

11. Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 54 КСО - приложение № 8 към чл. 4, т. 6 НПОПДОО.

12. Акт за прекратяване на правоотношението.

13. Документ за заверен трудов, служебен и осигурителен стаж.

14. Други ....................................................................................................................................

Забележки: 1. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

2. Приложение № 2а се прилага след 1 юни 2017 г.

Данни за упълномощеното лице, което представя заявлението:

............................................................................................................................................ ,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ............., ЛК № ........, издадена на ........ 20... г. от .......

Дата .............................................. Подпис на лицето, което

гр. (с.) ........................................... иска паричното обезщетение: ...............

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 към чл. 25

history (доп., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г.)

history

Вх. № в ТП на НОИ.............../.......20...... г.

ДО

ДИРЕКТОРА

НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ

НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН

ИНСТИТУТ

ГР. ..................................

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за изплащане на парична помощ по чл. 11, ал. 3 КСО

от ...........................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ........................................................,

адрес за кореспонденция......................................................................................................

................................................................................................................................................,

(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон .............................................., мобилен телефон ...................................................,

електронен адрес...................................................................................................................,

осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице .................................................

(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)

ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Моля да ми бъде изплатена парична помощ, тъй като поради липса на осигурителен стаж ми бе отказано отпускане на лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване.

І. Декларирам следните обстоятелства:

1. Не ми е изплащана помощ на същото основание.

2. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричната помощ е:

IBAN ................................................................................, BIC ......................................,

при банка .........................................................................................

(наименование)

Прилагам: Документ за самоличност (за справка).

ІІ. Декларирам следните промени в обстоятелствата:

Личната ми банкова сметка за изплащане на паричната помощ е променена, както следва:

IBAN ..............................................................................., BIC .......................................,

при банка .........................................................................................

(наименование)

Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.

Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Данни за упълномощеното лице, което представя заявлението-декларация:

.................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ..................., ЛК № ......................, издадена на ....... 20.... г.

от ...............................................................

Дата ........................................................... Подпис на лицето,

гр. (с.) ....................................................... което иска помощта: .................

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 към чл. 26

history (доп., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г.)

history

Вх. № в ТП на НОИ .............../.......20... г.

ДО

ДИРЕКТОРА

НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ

НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН

ИНСТИТУТ

ГР............................................

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице

по чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2 или чл. 13, ал. 2 КСО

от ...........................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ...........................................................,

адрес за кореспонденция .....................................................................................................

...............................................................................................................................................,

(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон ........................................., мобилен телефон .......................................................,

електронен адрес...................................................................................................................

ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Моля в качеството ми на .................................................................................................

(съпруг/съпруга/пълнолетно дете/родител/законен представител на непълнолетно дете)

на ..............................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ...........................,

(име, презиме и фамилия на починалото лице)

починал на .............................. 20.... г. вследствие на .......................................................,

(общо заболяване, трудова злополука или професионална болест)

осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице ....................................................

(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)

и от името на непълнолетното ми дете ..............................................................................

(име, презиме и фамилия на детето)

да ми бъде изплатена помощта/полагаемата ми се част от общия размер на паричната помощ при смърт на осигурено лице.

І. Декларирам следните обстоятелства:

1. Не ми е изплащана помощ за същото лице.

2. Личната ми банкова сметка за изплащане на паричната помощ е:

IBAN ..............................................................................., BIC ............................................,

при банка .........................................................................................

(наименование)

Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

Прилагам следните документи:

1. Документ за самоличност (за справка).

2. Оригинално удостоверение за наследници № ............... от ........................ 20... г. (представя се поне от един от наследниците - за справка).

3. Декларация - свободен текст, че родителят/родителите на починалото осигурено лице е/са жив/и или починал/и към момента на смъртта му (представя се поне от едно от правоимащите лица).

4. Копие от удостоверение за раждане на починалото осигурено лице (представя се от родителя/ите, ако не са вписани в удостоверението за наследници).

Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

ІІ. Декларирам следните промени в обстоятелствата:

Личната ми банкова сметка за изплащане на паричната помощ е променена, както следва:

IBAN ................................................................................, BIC ......................................,

при банка .........................................................................

(наименование)

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.

Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Данни за упълномощеното лице, което представя заявлението-декларация:

................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер..........................................., ЛК № ........................., издадена на ................. 20.... г. от ............................................................

Дата ............................................ Подпис на лицето,

гр. /с./ ........................................ което иска помощта: .............

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 към чл. 27

history (доп., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г.)

history

Вх. № в ТП на НОИ................/......20... г.

ДО

ДИРЕКТОРА

НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ

НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН

ИНСТИТУТ

ГР. ...........................................

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за изплащане на неполучени от починало лице

парични обезщетения и помощи

от ............................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ...........................................................,

адрес за кореспонденция .....................................................................................................,

(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон............................................, мобилен телефон ......................................................,

електронен адрес....................................................................................................................

ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Моля в качеството ми на:

1. Наследник на ..................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия на починалото лице)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ........................................, починал на ..................... 20 ..... г.;

2. Законен представител на ............................................................................................,

(име, презиме, фамилия на детето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер...................................................................................................,

наследник на .........................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия на починалото лице)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ........................................., починал на ...................... 20 ... г.,

да ми бъде изплатена полагащата се сума, представляваща неполучено парично обезщетение и/или парична помощ за

.................................................................................................................................................

(временна неработоспособност/трудоустрояване/бременност и раждане/осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст/отглеждане на малко дете/парична помощ за инвалидност поради общо заболяване)

І. Декларирам следните обстоятелства:

1. Не съм направил/а отказ от наследство по реда на Закона за наследството.

2. Личната ми банкова сметка за изплащане на сумата е:

IBAN ............................................................, BIC ..........................................................,

при банка .........................................................................................

(наименование)

Прилагам следните документи:

1. Документ за самоличност (за справка).

2. Оригинал на удостоверение за наследници № ............. от ......... 20.... г. (представя се поне от един от наследниците - за справка).

3. Други .............................................................................................................................

Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

ІІ. Декларирам следните промени в обстоятелствата:

1. Направил/а съм отказ от наследство по реда на Закона за наследството, считано от .................. 20..... г.

2. Личната ми банкова сметка за изплащане на сумата е променена, както следва:

IBAN ..............................................................., BIC ...........................................................,

при банка .........................................................................................

(наименование)

Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.

Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата ............................................ Подпис на лицето,

гр. (с.) ......................................... което иска обезщетението

и/или помощта: ....................

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 към чл. 44, ал. 3

history (изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г.)

history

Вх. № в ТП на НОИ ............/......... 20... г.

ДО

ДИРЕКТОРА

НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ

НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ГР. ..............................................................

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

от ......................................................................................................................................,

(наименование на осигурителя/дружеството/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)

ЕИК/код по БУЛСТАТ на осигурителя/дружеството/самоосигуряващия се ............... ,

адрес за кореспонденция .............................................................................................................. ,

(град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон ......................................................, мобилен телефон ...................................... ,

електронен адрес ............................................................................................................. ,

представляван от:

1. ....................................................................................................................................... ,

(име, презиме, фамилия и качество, в което представлява осигурителя/дружеството)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ........., ЛК № ........, издадена на ........ 20... г. от ...........

2. ....................................................................................................................................... ,

(име, презиме, фамилия и качество, в което представлява осигурителя/дружеството)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ........., ЛК № ........, издадена на ........ 20... г. от ...........

3. ........................................................................................................................................... ,

(име, презиме, фамилия и качество, в което представлява осигурителя/дружеството)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ........., ЛК № ........, издадена на ........ 20... г. от ...........

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване и чл. 27 от Регламент на Съвета (ЕО) № 987/2009 Ви представям следните документи на хартиен носител:

1. Оригинални медицински документи, издадени по законодателството на .... - .... броя.

(посочва се държавата)

2. Удостоверения приложение № 9 - ...................................................................... броя.

3. Други - ........................................................................................................ - ...... броя.

Упълномощавам настоящите документи да представи:

............................................................................................................................................ ,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ........., ЛК № ........, издадена на ........ 20... г. от ............

Дата ....................... Подпис/и на представляващия/те осигурителя/

гр. (с.) .................... дружеството/самоосигуряващото се лице:

1. ....................................

2. ....................................

3. .....................................

(печат на осигурителя/дружеството)

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 към § 1, ал. 2 ДР

history (изм., ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г.)

history

Вх. № в ТП на НОИ ............/......... 20... г.

ДО

ДИРЕКТОРА

НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ

НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ГР. .............................................................

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за промяна на "съответното ТП на НОИ"

от ...................................................................................................................................... ,

(наименование на осигурителя)

регистриран в ТП на НОИ - ............................................................................................ ,

ЕИК/код по БУЛСТАТ на осигурителя ........................................................................... ,

адрес за кореспонденция ............................................................................................................... ,

(град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., ет., ап.),

телефон ....................................................., мобилен телефон ........................................ ,

електронен адрес ............................................................................................................. ,

представляван от:

1. ....................................................................................................................................... ,

(име, презиме, фамилия и качество, в което представлява осигурителя/дружеството)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ..........., ЛК № ........, издадена на ........ 20... г. от ..........

2. ........................................................................................................................................... ,

(име, презиме, фамилия и качество, в което представлява осигурителя/дружеството)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ..........., ЛК № ........, издадена на ........ 20... г. от .........

3. ........................................................................................................................................... ,

(име, презиме, фамилия и качество, в което представлява осигурителя/дружеството)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ..........., ЛК № ........, издадена на ........ 20... г. от .........

Декларирам, че за обособената дейност ........................................................................ ,

(наименование на обособената дейност)

която се извършва на територията на ..........................., с адрес ....................................
........................................................................................................................................... ,

(град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)

ще представям документи за изплащане на паричните обезщетения от държавното обществено осигуряване на осигурените лица в ТП на НОИ - ......................................

Упълномощавам заявление-декларацията да представи:

........................................................................................................................................... ,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ..........., ЛК № ........, издадена на ........ 20... г. от .........

Дата ....................... Подпис/и на представляващия/те осигурителя:

гр. (с.) .................... 1. .......................................

2. .......................................

3. .......................................

(печат на осигурителя)

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...